nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VII.11..)
Hatályos:2019-07-12 - 2021-05-31
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VII.11..)
a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról

Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § Városlőd Község lakosságmegtartó erejének növelése érdekében, Ajka, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Úrkút, Városlőd (a továbbiakban: az akcióterülethez tartozó települések) településeken, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások (egészségügy, oktatás, nevelés, kulturális, szociális- gyermekjóléti ellátás, közigazgatás) területén dolgozó szakemberek biztosítása és megtartása, továbbá a folyamatos szakemberellátás biztosítása valamint a hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében Városlőd községben élő vagy letelepedni szándékozó szakemberek lakhatáshoz kapcsolódó kiadásainak támogatása.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra, akik Városlőd községben lakcímmel rendelkeznek és 

a) az akcióterülethez tartozó településen önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgoznak, vagy

b) az akcióterülethez tartozó településen hiányszakmában foglalkoztatott szakemberek, akik rendelkeznek a munkáltató ajánlásával továbbá vállalják, hogy a támogatás folyósításának ideje alatt és annak lejárta után is, a támogatási időszakkal megegyező ideig, a munkahelyüket megtartják.

II. Fejezet

A támogatás odaítélése

3. A támogatás formája és mértéke

3.§ (1) A foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás) folyósítása pályázat alapján történik. A pályázat 2019. szeptember 1-től 2021. május 31-ig terjedő időszakban, az „EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázat keretében rendelkezésre álló forrás terhére kerül kiosztásra.

(2) A lakhatási támogatás a pályázó által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott pénzbeli támogatás, amely elsősorban a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, szemétszállítási-, bérleti vagy albérleti díj valamint lakáscélú hitel kifizetéséhez, a tüzelőanyag megvásárlásához használható fel.

(3) A lakhatási támogatás mértéke 30.000 forint/hó, azaz havonta harmincezer forint.

(4) A lakhatási támogatás maximum egy évre kerül megállapításra és a szerződéskötés napjától kerül folyósításra, de legfeljebb 2021. május 31-ig terjedően. A támogatás legfeljebb 7 fő pályázó részére állapítható meg.

4. A pályázat kiírása és benyújtása

4.§ (1) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatot Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete írja ki két ütemben az alábbi benyújtási határidővel

a) első ütemben 2019.augusztus 15-ig, azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje augusztus 30-a és a támogatás időtartama 2019.szeptember 1-től 2020.augusztus 31-ig tart

b) második ütemben 2020. július 30-ig, azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 30-a és a támogatás időtartama 2020.szeptember 1-től 2021. május 31-ig tart.

(2) Érvényes pályázat kizárólag a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon (pályázati adatlap), a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok csatolásával és a határidő betartásával nyújtható be.

(3) A pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok hiánya, valamint a hiányosan kitöltött formanyomtatvány a pályázat érvénytelenségét jelenti. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

(4) A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

a) pályázati adatlap

b) munkaszerződés vagy kinevezés másolata

c) jövedelemigazolás,

d) igazolás az egy háztartásban élőkről,

e) munkáltató ajánlása a jelen Rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal,

f) lakcímkártya másolata,

g) a pályázó által lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák, lakáscélú hitelszerződés másolata (tulajdon esetén) vagy érvényes lakásbérleti vagy albérleti szerződés (bérlői jogviszony esetén).

5. A pályázat elbírálása

5.§ (1) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatot Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

(2) Amennyiben a pályázók száma meghaladja a 3. §. (4) bekezdésében meghatározott támogatható létszámot, a Képviselő-testület a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti azt a pályázót, aki:

a) hiányszakmában foglalkoztatott szakember és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban létesített munkaviszonyt

b) 35 év alatti

c) a háztartásában kettő vagy több gyermeket nevel

d) gyermekét egyedül neveli

(3) Nem részesíthető lakhatási támogatásban az a pályázó, aki

a) a lakásába albérlőt fogadott be,

b) nem tartózkodik életvitelszerűen a lakásában,

c) aki az általa lakott lakásán felül beköltözhető, vagy bérbeadás útján hasznosított másik lakással rendelkezik.

d) a közüzemi szolgáltatóknál vagy az albérleti- vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két hónapot meghaladó hátralékot   halmozott fel.

III. Fejezet

A támogatás igénybevétele

6. A támogatás folyósítása és elszámolása

6.§ (1) A pályázatot elnyert munkavállalóval, közalkalmazottal, köztisztviselővel (a továbbiakban együtt: Munkavállaló) Városlőd Község Önkormányzat polgármestere támogatási szerződést köt.

(2) A pályázatot elnyert munkavállaló részére, a támogatási szerződés megkötése után minden hónap 15. napjáig Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal utalja a lakhatási támogatás összegét.

(3) A lakhatási támogatás kizárólag a 2. §-ban meghatározott jogviszony fennállása és aktív időtartama alatt folyósítható.

(4) A lakhatási támogatásban részesülő munkavállaló a támogatás felhasználásáról – számla, illetve lakáscélú hitel törlesztését igazoló bankkivonat benyújtásával - köteles félévente elszámolni Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé.


(5) A lakhatási támogatásban részesülő köteles 8 napon belül bejelenteni a jogosultság feltételeiben (munkaviszony, lakcím, háztartásban élők száma, lakástulajdon-szerzés, bérleti jogviszony változása, közüzemi díjtartozás, stb.) bekövetkező változást Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé.

7. Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése

7. § (1) A lakhatási támogatásra jogosulatlanná válik az a munkavállaló, akinek

a) a 2. §-ban meghatározott jogviszonya vagy városlődi lakcíme megszűnik,

b) a jogosultság feltételeiben olyan jelentős változás történik, amely kizáróvá teszi a támogatás folyósítását,

c) közüzemi szolgáltatóknál, hitelintézetnél, az albérleti- vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két hónapot meghaladó hátralékot halmozott fel, továbbá aki

d) nem tesz eleget a 6. §-ban meghatározott bejelentési és elszámolási kötelezettségének.

(2) A jogosulatlanná vált Munkavállalóval kötött támogatási szerződést meg kell szüntetni és a jogtalanul felvett támogatást - a mindenkori érvényes jegybanki kamattal növelt összeggel együtt - vissza kell fizetnie.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

8. A rendelet hatálya

8.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2021. május 31. napján hatályát veszti.  Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
17.1 KB
2.
12.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!