nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 14/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-28 - 2015-11-29
Domaszék község képviselő testületének 14/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2015. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        522.166  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       522.166  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „2.§


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                                   e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:           458.432

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         155.995

- munkaadókat terhelő járulékok:                    43.412

- dologi jellegű kiadások:                             147.462

- pénzeszköz átadások:                              111.563


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                                 33.000 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                            5.800 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                                130 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                                      38.930 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:                  24.088 e Ft


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                                5.800 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                       130 e Ft összegben.(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.


3. §


 A rendelet 6. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 54.497 ezer forint. (5. és 7. sz. melléklet)

         (2) A Domaszék-Röszke szennyvíztisztító telep bővítés két település közös beruházása miatti önerő szükséglet 4.584 e Ft, melyet saját erőből fizet ki az önkormányzat.”


    4. §


A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 9.§ (2)  Az Önkormányzat működési pénzmaradványa 25.236 e Ft.”


                                                                                        5. §


A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

-  55,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-  55,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


  1.  Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                  14  fő

Önkormányzat                                                             6     fő

(ebből 1 fő tanyagondnok)

Sportcsarnok                                                               2     fő

Domaszék Óvoda                                                       27,5  fő

Domaszék Iskola                                                          5     fő

Könyvtár                                                                      1     fő


                                                                  Összesen:           55,5   fő                                                                                         6.§


A rendelet 16.§-a hatályát veszti.


                                                                                   

                                                                                         7. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

            Kispéter Géza sk.                                             dr. Csányi Imre sk.

             polgármester                                                          jegyző                               

                                                            Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2015. november 27.

     dr. Csányi Imre

      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
50 KB
4. számú melléklet
14.5 KB
4-a. számú melléklet
14.5 KB
5. számú melléklet
47 KB
6. számú melléklet
46 KB
7. számú melléklet
35 KB
13. számú melléklet
11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!