nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
34/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás
a speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitáció beutalási rendjéről
2020-07-18
infinity
2
Jogszabály

34/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitáció beutalási rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltakra – a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya egészségi és fizikai alkalmasságának szinten tartása, mozgásszervi rehabilitációja érdekében a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szervek) legalább 3 éve alkalmazásban álló hivatásos állományú tagjaira, rendvédelmi alkalmazottaira, kormánytisztviselőire, munkaviszonyban álló dolgozóira, a nyugállományba helyezettekre (a továbbiakban együtt: személyi állomány), továbbá a személyi állomány közeli hozzátartozóira.

2. Közeli hozzátartozóknak minősülnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott személyek.

3. A személyi állomány jogosultságát szolgálati, nyugdíjas vagy járadékos igazolványának bemutatásával igazolja az igénybevételkor. Amennyiben valamilyen ok miatt nem rendelkezik ezzel az okmánnyal, köteles igazolást kérni a jogviszony fennállásáról, illetve nyugdíjas jogviszonyáról. A közeli hozzátartozói jogosultság tényét az illetékes bv. szerv Személyügyi és Szociális Osztálya és a BVOP Humán Szolgálata (a továbbiakban: személyügyi szakterület) által kiadott, a beutalóhoz csatolandó 1. melléklet szerinti igazolással kell tanúsítani.

4. Amennyiben a személyi állomány tagja vagy hozzátartozója a rehabilitáció helyszínére történő megérkezésekor az igényjogosultságát igazolni nem tudja, az ügyintéző a BVOP Egészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Eü. Főosztály) felé telefonon haladéktalanul köteles jelezni.

5. Az igénybevételi időpontokat az Eü. Főosztály adja meg a személyügyi szakterület részére. A turnusok időpontjairól a személyügyi szakterület tájékoztatja a személyi állományt, valamint az egészségügyi szakterületet. Az egészségügyi szakterület a beutalandók nevét jelenti a személyügyi szakterület felé. A bv. szervekben a javaslatokat a személyügyi szakterület felterjeszti az állományilletékes parancsnoknak, a BVOP-n az országos parancsnoknak, aki engedélyezi a részvételt. A személyügyi szakterület haladéktalanul lejelenti a beutalandó személyek nevét az Eü. Főosztálynak (egeszsegugy@bv.gov.hu címen), valamint a bv. intézet egészségügyi osztálya felé az engedélyezés megtörténtét.

6. A személyi állomány alapellátó orvosa vagy a háziorvosa által kitöltött beutalóval, a kezelések javallatai és ellenjavallatai (a beutaló hátoldalán szerepelnek) figyelembevételével utalhat állományi tagot a megadott turnusra. A mozgásszervi rehabilitáció esetében előnyben részesítendők az aktív, szolgálatot teljesítő állománytagok.

7. Rendkívüli igényt, illetve soron kívüli beutalást (műtét, baleset utáni állapot) indokolással megjelölve, írásban kell kérni az Eü. Főosztálytól a 2. melléklet szerinti kérelem nyomtatvány kitöltésével.

8. A személyügyi szakterület kijelölt ügyintézője koordinálja a beutalással kapcsolatos valamennyi tevékenységet:

a) az Eü. Főosztály felé a nevek leadása,

b) tájékoztató, házirend, beutaló, hozzátartozói igazolás átadása,

c) szolgálati vagy nyugdíjas igazolvány hiánya esetén igazolás kiállítása.

9. Aktív állományú jelentkező hiányában, a személyügyi szakterület a nyugdíjas állományt köteles értesíteni a részvételi lehetőségről. Ha közülük sincs jelentkező, az időpontot visszaadja az Eü. Főosztály számára a beutalás időpontja előtt legalább 4 héttel, aki azt más bv. szervnek ajánlja fel.

10. Amennyiben a beutalás időpontja előtt 4 héttel a beutalóval rendelkező bv. szerv nem jelent részvételt, az Eü. Főosztály visszaveszi a beutalási lehetőséget és másik bv. szervnek adja át.

11. A beutalás megtörténtét a személyügyi szakterület köteles haladéktalanul jelezni e-mailben az Eü. Főosztálynak.

12. A turnus idejére a dolgozót keresőképtelen állományba kell venni (bv. orvos, háziorvos által felmentés, táppénz), vagy szabadságot kell kiíratni.

13. A turnust a beutalás időtartama alatt csak indokolt esetben (szolgálati vagy rendkívüli családi ok miatt) lehet megszakítani a 3. melléklet szerinti nyilatkozat alapján.

14. A mozgásszervi rehabilitációs programok szakigazgatási felügyelete az Eü. Főosztály, a költségtérítésre vonatkozó eljárások pénzügyi szakmai felügyelete a BVOP Közgazdasági Főosztályának feladata.

II. FEJEZET

A SPECIÁLIS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT IGALI MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS BEUTALÁS RENDJE

15. A speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitáció (a továbbiakban: rehabilitáció) a 7275 Igal, Gábor u. 6. sz. alatt működő Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 1. sz. telephelyén (a továbbiakban: BVOTRK) történik.

16. A speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitációs programok 12 napos turnusban zajlanak.

17. A BVOTRK Egészségügyi Osztálya minden évben 2 alkalommal (márciusban és októberben) adja meg a következő félévre az Eü. Főosztály számára a beutalási időpontokat és létszámokat, valamint a hatályos „Házirendet”, továbbá a „Tájékoztatót”.

18. Az Eü. Főosztály a bv. szerv 2 fő aktív vagy nyugdíjas állományú tagja részére adja a férőhelyet, míg a hozzátartozó számára a BVOTRK biztosít lehetőséget szabad kapacitása terhére, előzetes egyeztetés alapján.

19. A beutalt a 4. melléklet szerinti orvosi beutalóval évente egy alkalommal veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.

20. Amennyiben a személyi állomány tagja, közeli hozzátartozója rendelkezik bármilyen szakorvosi dokumentációval, köteles azt magával vinni és a vizsgálatot végző orvosnak átadni.

21. A turnuson való részvétel rendkívüli okból történő lemondását a személyi állomány tagja, közeli hozzátartozója haladéktalanul, de legkésőbb az érkezés előtt 2 munkanappal köteles az igal.uk@bv.gov.hu e-mail-címre megküldeni. Amennyiben a beutalt számára felróható okból nem jelenik meg a részére biztosított időpontban, köteles megtéríteni a BVOTRK számára az igénybe nem vett étkezés költségét.

22. Amennyiben a személyi állomány tagja vagy közeli hozzátartozója speciális étkezésre szorul (táplálék-allergia, emésztőszervi, cukorbetegség vagy egyéb egészségi probléma miatt), az erről szóló orvosi javaslatot a beutalást követően haladéktalanul köteles megküldeni a BVOTRK-nak, mert csak ebben az esetben kerülhet sor az egyedi ellátásra. Egyéb, egyedi étkezési igény külön térítés ellenében sem vehető igénybe.

23. A turnuson részt vevők a BVOTRK Igali telephelyének Házirendjében foglaltakat, valamint az orvosi utasításokat kötelesek betartani. Eltávozási engedélyt – a 13. pontban foglaltak teljesülése esetén – az intézmény egészségügyi osztályvezetője adhat, aki erről az Eü. Főosztályt haladéktalanul értesíti.

24. A személyi állomány tagját a rehabilitáció idejére a szállás, az étkezés és a gyógykezelés térítésmentesen illeti meg. Az egyéb szolgáltatásokért a BVOTRK igazgatója által kiadott Intézkedésben meghatározott térítési díjat kell fizetni, melyet a „Tájékoztató” tartalmaz.

25. Amennyiben a közeli hozzátartozó orvosi beutalóval rendelkezik, a rehabilitáció térítésmentes a számára. Az egyéb szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igénybevételének térítési díjairól, valamint élelmezési normáiról szóló OP szakutasítás tartalmazza. Ezt a térítési díjat kell fizetnie a rehabilitációra nem szoruló, kísérő közeli hozzátartozónak is.

26. Az 1. pontban meghatározottakon kívül – a szabad férőhely értékesítés keretében – a rehabilitációt orvosi beutaló birtokában igénybe vevő személyek a BVOTRK igazgatója által meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni.

27. A szabad férőhely értékesítés keretében igénybe vett rehabilitáció térítési díjával kapcsolatos pénzügyi elszámolás alapja a BVOTRK Egészségügyi Osztálya által az 5. melléklet szerinti tartalommal kiállított „Igazolás rehabilitációs kezelésekről” című adatlap, melyet legkésőbb a kezelés(ek) vagy a kúra befejezésének napján kell a BVOTRK Gazdasági Osztályának átadni.

28. A BVOTRK Egészségügyi Osztálya felelős a rehabilitáció egészségügyi szakmai feladatainak, a Gazdasági Osztály pedig a pénzügyi-elszámolási feladatainak szabályszerű végrehajtásáért.

29. A BVOTRK Igali telephelyének személyi állománya és hozzátartozói a szabad kapacitás terhére vehetik igénybe az egészségügyi kezelést (szállás és egyéb ellátás nélkül).

30. Az ellátás nem az egészségbiztosítás terhére finanszírozott, így az egészségbiztosítási szabályok szerinti kórházi táppénz, illetve utazási költségtérítés nem vehető igénybe.

III. FEJEZET

A SPECIÁLIS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT GYULAI MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS BEUTALÁS RENDJE

31. A mozgásszervi rehabilitációs kezelésre a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház szervezésében, szakorvossal kötött megbízási szerződés alapján a Gyulai Várfürdőben kerül sor.

32. A speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitációs programok 12 napos turnusban zajlanak.

33. Az Eü. Főosztály – a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel (a továbbiakban: bv. intézet) egyeztetve – minden év november 15-ig készíti el a következő évre szóló turnusbeosztást, amelyről a bv. szerveket a beutalás rendjét is részletesen tartalmazó tájékoztatólevélben értesíti.

34. A beutalt az Eü. Főosztály által rendszeresített, 6. melléklet szerinti beutaló alapján, orvosi javaslatra évente egy alkalommal veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyet a Gyulai Várfürdő területén a szakrendelést végző orvos határoz meg.

35. A beutaltak elhelyezésére a bv. intézet által működtetett vendégházban kerül sor, az élelmezésről a beutaltak maguk gondoskodnak. Ebéd – térítés ellenében, előzetesen jelzett igény alapján – a bv. intézetben rendelhető meg.

36. Az esetleges szállásköltséget, valamint a mindenkori helyi idegenforgalmi adót a beutaltnak kell befizetnie a bv. intézet pénztárában, legkésőbb a turnust érintő utolsó munkanapon.

37. A bv. intézet személyi állománya és hozzátartozói a speciális foglalkozás-egészségügyi ellátásra – a vendégház igénybevétele nélkül – a megadott keretszámok függvényében jogosultak.

38. A turnuson résztvevők a vendégház Házirendjét, valamint a szakorvosi utasításokat kötelesek betartani. Eltávozási engedélyt a 13. pontban foglaltak teljesülése esetén a bv. intézet parancsnoka adhat, aki gondoskodik az Eü. Főosztály haladéktalan értesítéséről.

39. A fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaságok munkaviszonyban álló dolgozói a rehabilitációs program igénybevételére a 35. pontban foglaltak szerint jogosultak, de az elhelyezés költségei számukra térítéskötelesek. Ezen kötelezettség teljesítését az őket foglalkoztató gazdasági társaság átvállalhatja.

40. A szállásdíjat a bv. intézet parancsnoka évente helyi intézkedésben állapítja meg.

41. Az ellátás nem az egészségbiztosítás terhére finanszírozott, így az egészségbiztosítási szabályok szerinti kórházi táppénz, illetve utazási költségtérítés nem vehető igénybe.

IV. FEJEZET

AZ MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT REHABILITÁCIÓS ÉS KRÓNIKUS ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ HÉVÍZI INTÉZETÉBE TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELI RENDJE

42. A mozgásszervi rehabilitációs és krónikus ellátás 2 hetes turnusokban vehető igénybe 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 7/A. szám alatt található MH Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézet (a továbbiakban: rehabilitációs intézet) által meghatározott igénybevételi rend alapján.

43. A rehabilitációs intézet valamennyi beutaltat emelt szintű ellátásban részesíti, ami magában foglalja a televízió és hűtőhasználatot és a parkolást.

44. Az emelt szintű ellátás térítési díját a rehabilitációs intézet határozza meg, a mindenkori árszabásának megfelelően, mely költség az ellátást igénylő személyi állományi tagot (vagy hozzátartozóját) terheli.

45. A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos utalhatja be a 7. melléklet szerinti beutalóval a háziorvos vagy a bv. alapellátó orvos kezdeményezésére.

46. Az ellátás az egészségbiztosítás terhére finanszírozott, így az társadalombiztosítási szabályok szerinti kórházi táppénz, illetve utazási költségtérítés igénybe vehető.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

48.1

1. melléklet a 34/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Kiállító bv. szerv: …………………………

Szám: ……………

IGAZOLÁS

hozzátartozói jogosultságról

A MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS PROGRAMHOZ

(Kérjük írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

Igazolom, hogy az alábbiakban megnevezett személy a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Továbbképzési és Rehabilitációs Központja egészségügyi szolgáltatásainak, illetve a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet által szervezett mozgásszervi rehabilitáció igénybevételére közeli hozzátartozói jogon igényjogosult.

Igényjogosult neve:     

Igényjogosult születési neve:     

Igényjogosult anyja neve:     

Igényjogosult születési helye és ideje:     

Hozzátartozó saját jogú igényjogosult neve:     

szolgálatteljesítési helye:     

Az igazolás a kiállítástól számított egy évig érvényes.

Kelt: ………………………………………

P. H.

………………………………………
ügyintéző aláírása

2. melléklet a 34/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

KÉRELEM

Alulírott …………………………………………………………………. (nyugdíjas/aktív bv. dolgozó/hozzátartozó*) kérelemmel fordulok a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Egészségügyi Főosztályához, hogy részemre hévízi vagy igali vagy gyulai* mozgásszervi rehabilitációs programon való részvételt biztosítani szíveskedjenek …………………………………………….-tól ………………………………………….. -ig.

(* A megfelelő rész aláhúzandó.)

Tudomásul veszem, hogy aktív dolgozóként a kérelem pozitív elbírálását követően arról a munkáltatómat a BVOP Egészségügyi Főosztály írásban értesíti.

Név:     

Lakcím:     

Telefonszám:     

E-mail-cím:     

Dátum: ……………………………………

…………………………………
aláírás

A kérelmet a BVOP Egészségügyi Főosztályra postai úton (1054 Budapest, Steindl u. 8.), vagy e-mailben a BVOP-egeszsegugy@bv.gov.hu elektronikus címre kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a MH Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézete 94/2007. sz. beutalási rend 6. pontja alapján „a gyógykezelés egy éven (365 napon) belül ismételten nem vehető igénybe”.

3. melléklet a 34/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott      (olvasható név)

bv. …………… (rf.)

munkahely:     

nyilatkozom, hogy a rehabilitációs turnus közben, befejezése előtt szolgálati, családi ok miatt az intézményből saját felelősségemre távozni kényszerülök. (a megfelelő rész aláhúzandó)

Elutazás időpontja: 20…… év ……… hó …… nap …… óra

Visszaérkezés időpontja: 20…… év ……… hó …… nap …… óra

Szobaszám: ……

Dátum: 20…… év …………………… hó …… nap

………………………………………
nyilatkozó aláírása

A fenti nyilatkozatot tudomásul vettem, a jelzett időpontban történő távozását engedélyezem.

…………………, 20…… év ……………… hó …… nap

……………………………………….
egészségügyi osztályvezető (Igal) /
parancsnok (Békés megyei Bv. Int.)

A kitöltött nyomtatvány megküldésre kerül a munkáltató bv. intézetnek!

4. melléklet a 34/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Beutaló bv. szerv: ………………………………

ORVOSI BEUTALÓ

AZ IGALI REHABILITÁCIÓS PROGRAMHOZ

(Kérjük írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

Beutalt neve (leánykori név is):     

Anyja neve:     

Születési helye, ideje:     

Lakcíme (irányítószámmal):     

TAJ:     

Munkahelyének neve és címe:     

Foglalkozása (munkaköre), beosztása:     

Rehabilitáció javasolt ideje:     

Beutalási jogosultsága: hivatásos, közalkalmazott, nyugdíjas, közeli hozzátartozó, egyéb:     

Jogosultságot igazoló dokumentum megnevezése, száma:

Ellátás módja (aláhúzandó): térítésmentes, részleges térítési díjköteles, teljes térítési díjköteles

(a megfelelő aláhúzandó!)

Utolsó mozgásszervi rehabilitációs kezelés időpontja:     

Előző betegségek:     

Jelen panaszok:     

Belgyógyász szakorvosi vélemény (leletek mellékelve):     

Reumatológiai szakvélemény:     

Mozgásszervi diagnózis:     

P. H.

…………………………………………
Beutaló orvos aláírása

Kontraindikációs lista

Kérem a lista figyelembevételét a beutaláskor!

Kérem a beutaltak és hozzátartozóik tájékoztatását, hogy a kontraindikációk megléte, illetve a beutalás ideje alatt jelentkező állapotok a kezelés felfüggesztését, illetve szüneteltetését vonják maguk után!

Fizioterápia ellenjavallatai:

–    lázas állapot, heveny fertőző betegség, ill. lezajlása után 2–3 hét

–    antibiotikus kezelés, ill. utána legalább 2 hétig

–    tumoros megbetegedés

–    osteomyelitis

–    sérült bőrfelület, bőrfertőzés, gyulladt bőrfelület (mycosis)

–    terhesség első trimestere

–    eszméletvesztéssel járó megbetegedések

–    szívritmuszavar, angina pectoris, dekompenzált keringés, nem beállított vérnyomás, ill. 160/100 Hgmm feletti érték

–    stroke, acut infarctus, acut embolia utáni állapot egy éven belül

–    előrehaladott arteriosclerosis, beszédértés zavara, psychosis, dementia

–    vérzékenység

Balneoterápia ellenjavallatai:

–    láz, fertőző megbetegedések, TBC

–    tumoros megbetegedések

–    sérült, gyulladt bőrfelület, mycosis

–    kezeletlen magas vérnyomás betegség, ill. 160/100 Hgmm feletti érték

–    eszméletvesztéssel járó megbetegedések

–    inkontinencia

–    koordinációs képesség csökkenéssel járó megbetegedések

–    acut izületi gyulladás, radiculitis

–    szívritmuszavar, angina pectoris, cardialis decompensatio

–    varicositas, thrombosis-, thrombophlebitis és következményes állapotaik

–    epilepsia, psychosis, leromlott általános állapot, dementia

Kérem, vegye figyelembe, hogy nem fekvőbeteg-ellátás történik! Igal és Gyula sem rendelkezik 0–24 órás orvosi és egészségügyi ellátással. Így az önellátásra nem teljesen képes beutaltak ellátása nem megoldható!

egészségügyi osztályvezető
BVOTRK Igali telephely

5. melléklet a 34/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

BVOTRK 1. sz. telephelye, Igal

Egészségügyi Osztály

IGAZOLÁS

REHABILITÁCIÓS KEZELÉSEKRŐL

Kezelt személy neve (leánykori név is):     

Születési helye, ideje:     

Lakcíme (irányítószámmal):     

Rehabilitációs kezelés(ek) időpontja:     

Elvégzett kezelés

megnevezése

mennyisége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentiek az egészségügyi dokumentációban rögzített adatokat tartalmazzák.

Kelt: Igal,

………………………………………
osztályvezető főorvos

6. melléklet a 34/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Beutaló bv. szerv telefonszáma

Beutaló bv. szerv kódja

ORVOSI BEUTALÓ

A GYULAI REHABILITÁCIÓS PROGRAMHOZ

Neve: ………………………………………………….…… Születési neve: ……………………………………………………..

Anyja neve:     

Születési helye, ideje:     

Lakcíme (irányítószámmal):     

TAJ:     

Munkahelye és címe:     

Foglalkozása (munkaköre):     

Beutalás jogosultsága (aláhúzandó): hivatásos, közalkalmazott, egyéb

Beutalás javasolt ideje:     

Beutalás módja (aláhúzandó): térítésmentes*, teljes térítési díj (a szállásra vonatkozóan):

Utolsó rehabilitáció időpontja:     

Előző betegségek:     

Jelen panaszok:     

Belgyógyász szakorvosi vélemény (leletek mellékelve):     

Reumatológiai vélemény:     

Mozgásszervi diagnózis (BNO kód is):     

Kelt: ………………………, 20…………………………………

P. H.

…………………………………………
beutaló orvos

Kontraindikációs lista

Kérem a lista figyelembevételét a beutaláskor!

Kérem a beutaltak és hozzátartozóik tájékoztatását, hogy a kontraindikációk megléte, illetve a beutalás ideje alatt jelentkező állapotok a kezelés felfüggesztését, illetve szüneteltetését vonják maguk után!

Fizioterápia ellenjavallatai:

–    lázas állapot, heveny fertőző betegség, ill. lezajlása után 2–3 hét

–    antibiotikus kezelés, ill. utána legalább 2 hétig

–    tumoros megbetegedés

–    osteomyelitis

–    sérült bőrfelület, bőrfertőzés, gyulladt bőrfelület (mycosis)

–    terhesség első trimestere

–    eszméletvesztéssel járó megbetegedések

–    szívritmuszavar, angina pectoris, dekompenzált keringés, nem beállított vérnyomás, ill. 160/100 Hgmm feletti érték

–    stroke, acut infarctus, acut embolia utáni állapot egy éven belül

–    előrehaladott arteriosclerosis, beszédértés zavara, psychosis, dementia

–    vérzékenység

Balneoterápia ellenjavallatai:

–    láz, fertőző megbetegedések, TBC

–    tumoros megbetegedések

–    sérült, gyulladt bőrfelület, mycosis

–    kezeletlen magas vérnyomás betegség, ill. 160/100 Hgmm feletti érték

–    eszméletvesztéssel járó megbetegedések

–    inkontinencia

–    koordinációs képesség csökkenéssel járó megbetegedések

–    acut izületi gyulladás, radiculitis

–    szívritmuszavar, angina pectoris, cardialis decompensatio

–    varicositas, thrombosis-, thrombophlebitis és következményes állapotaik

–    epilepsia, psychosis, leromlott általános állapot, dementia

Kérem, vegye figyelembe, hogy nem fekvőbeteg-ellátás történik! Igal és Gyula sem rendelkezik 0–24 órás orvosi és egészségügyi ellátással. Így az önellátásra nem teljesen képes beutaltak ellátása nem megoldható!

Összeállította:

egészségügyi osztályvezető
BVOTRK Igali telephely

7. melléklet a 34/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

BEUTALÓ
az ÁEK HÉVIZI REHABILITÁCIÓS INTÉZETÉBE

(8381 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A)

Beteg neve:

Leánykori név:

Telefonszám:

Születési idő:

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJ száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születéshely:

Napló sorszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

Munkahely:

Lakcím:

Ir.szám

Város

Utca

Házszám

 

 

 

 

 

 

ÁEK igényjogosultsági kártya: Nincs: Van:

Igazoló okmány száma:

 

 

 

 

 

Akut rehabilitáció:

Ismételt kezelés

Krónikus betegség miatt kért időpont:

Diagnózis:

BNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitációt igénylő betegség kezdete:

Beteg statusa

Műtét időpontja:

Akut osztályos kezelés időpontja:

Egyéb műtétek időpontja:

Leletek:

Egyéb kezelések:

Dátum: …………………………

Orvosi pecsét:

……………………………………

 

beutaló orvos aláírása

KÓD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy 2019. 03. 01-től az igénybe vehető kezelések jobb beosztása érdekében, az alábbi változtatások lépnek érvénybe az Intézetben.

–    Érkezés napján a szoba 12.30 órától foglalható el.

–    A felvételi orvosi vizsgálat ideje az érkezés napján, 13.00–15.30 között lesz.

–    A vacsora időpontja 17.00 óra, ennél későbbi időpontban a vacsorát nem áll módunkban biztosítani.

–    Abban az esetben, ha az érkezés napján ebédet szeretne igénybe venni, előzetes írásbeli kérés alapján, térítés ellenében lehetőség van rá.

–    A televízióért (400 Ft/nap/szoba) és a parkolásért (500 Ft/nap/gk.) kell fizetni.

A fentiek alapján kérjük, szíveskedjen érkezését úgy időzíteni, hogy az orvosi vizsgálatokon részt tudjon venni.

–    Távozás napján a reggelit követően a szobát legkésőbb 9.00 óráig kell elhagyni.

A már megküldött felvételi értesítő többi pontja érvényben marad!

A beutaló másra nem ruházható át, a tervezett szoba cseréjére nincs lehetőség.

A felvételkor szükséges bemutatni

–    az azonosításra, jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat:

    személyi igazolvány, TAJ kártya, szolgálati igazolvány, igényjogosultsági igazolás

–    az orvosi vizsgálatokhoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz:

    korábbi orvosi dokumentumok, zárójelentések, 1 hónapnál nem régebbi laboratóriumi vizsgálati eredmények, EKG, gyógyszerei és azok adagolási utasításai.

Az Intézet orvosa által felírt kezelések, a szállás, a beutalt étkezése térítésmentes.

A térítéses szolgáltatások a házirendben megtalálhatók, valamint a recepció ad tájékoztatást (egyéb információ: www.bmheviz.hu)

Bármilyen gondja, kérdése, problémája van a rehabilitációs kúrával kapcsolatban, jelezze telefonon a 06 83/542-310, 269-es mellék, e-mailben: igazgato@bmheviz.hu vagy faxon: 06 83/542-319.

Amennyiben a beutalóban meghatározott napon nem tud az Intézetben megjelenni, arról írásban a fenti elérhetőségek valamelyikén az Intézetet, egyidejűleg másolatban a BVOP Egészségügyi Főosztályt (BVOP-egeszsegugy@bv.gov.hu; fax: 06-1-269-5249) is köteles értesíteni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!