• Tartalom

10/2000. (II. 23.) BM rendelet

10/2000. (II. 23.) BM rendelet

a helyszíni bírságolás részletes szabályairól1

2012.01.01.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 167. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az Sztv. 134. § (2) bekezdésében felsorolt szervek, illetve személyek (a továbbiakban: hatóság tagja) helyszíni bírságolási eljárására terjed ki.

2. § (1)2 Ha a jogszabály helyszíni bírság kiszabását lehetővé teszi és a hatóság tagja a helyszíni bírság kiszabása mellett dönt, ezt közli az elkövetővel, egyben tájékoztatja a jogkövetkezményekről, valamint a szabálysértéshez rendelt közúti közlekedési előéleti pontról. Ha az elkövető a helyszíni bírságolás tényét, a helyszíni bírság összegét tudomásul veszi, a hatóság tagja helyszíni bírságot szab ki. A helyszíni bírság tudomásulvétele esetén a hatóság tagja tájékoztatja az elkövetőt a helyszíni bírság végrehajtására vonatkozó törvényi rendelkezésekről [Sztv. 135. § (4) bekezdés].

(2) Ha az elkövető a helyszíni bírságolás tényét nem veszi tudomásul vagy a helyszíni bírság összegét vitatja, a hatóság tagja a helyszíni bírságolást befejezi és közli az elkövetővel, hogy feljelentést tesz.

3. § (1)3 A helyszíni bírságoláshoz

a) a szabálysértési ügyben eljáró hatóság tagja – a b) pontban meghatározott kivétellel – az 1. számú melléklet, vagy a 3. számú melléklet,

b)4 a Rendőrség, valamint – közlekedési szabálysértés esetén – a közterület-felügyelet a 3. számú melléklet

szerinti nyomtatványt (mérete: 210 mm x 105 mm) használja.

(2) A hatóság tagja a nyomtatványt a helyszínen 3 példányban tölti ki. A nyomtatvány kitöltése előtt a személyazonosító igazolványból, illetőleg a személyazonosság igazolására szolgáló más okmányból meg kell állapítani az elkövető személyi adatait.

(3)5 A hatóság tagja a nyomtatvány egyik másolati példányát a fizetési számlára történő készpénzbefizetésre vonatkozó szelvényrésszel (a továbbiakban: csekkszelvény) együtt az elkövetőnek átadja. Az átadott csekkszelvény tartalmazza az elismervény sorszámát, a helyszíni bírság befizetését nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) megnevezését, nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódját és a kiszabott helyszíni bírság összegét.

(4) A nyomtatvány másik másodlati példányát a kibocsátó szerv két évig megőrzi.

(5) A nyomtatvány eredeti példányát a hatóság tagja a helyszíni bírság kiszabását követő 5 munkanapon belül a nyilvántartó szervnek küldi meg.

(6)6 Ha az elkövetőnek átadott csekkszelvényen feltüntetett helyszíni bírság összege a befizetésre biztosított 30 napos határidő elteltétől számított 15 napon belül nem érkezik meg a nyilvántartó szervhez, a Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező elkövető esetén a nyilvántartó szerv a nyomtatvány másolatát átteszi az elkövető lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, az Sztv. rendelkezése szerinti végrehajtási intézkedés megtétele céljából. Ha az elkövető a tartozást időközben megfizette, erről az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

(7)7 A nyomtatvány eredeti példányát a nyilvántartó szerv két évig megőrzi.

(8)8 A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány és a csekkszelvény sorszámmal ellátott okirat.

3/A. §9 (1) Ha a helyszíni bírság bankkártyás megfizetésének feltételei fennállnak, a szabálysértési ügyben eljáró hatóság tagja tájékoztatja az elkövetőt a helyszíni bírság bankkártyával történő megfizetésének lehetőségéről.

(2) Ha az elkövető a helyszíni bírságot a helyszínen bankkártyával kívánja megfizetni,

a) a szabálysértési ügyben eljáró hatóság tagja a 4. melléklet szerinti nyomtatványt használja,

b) csekkszelvényt nem ad át,

c) a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát a sikeres befizetés után átadja az elkövetőnek, egy példányát pedig csatolja a helyszíni bírság nyomtatvány eredeti példányához, amelyet a nyilvántartó szervnek kell megküldeni.

(3) Ha a bankkártyás fizetés bármilyen okból nem sikerült, vagy nem lehetséges, a további eljárásra a csekkszelvénnyel történő fizetés szabályai az irányadók.

4. § (1)10 A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság esetén az üzemben tartó címét a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani, és a csekkszelvényt – a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményét tartalmazó tájékoztatással – a gépjármű üzembentartó címére kell megküldeni.

(2) Ha az elkövető vagy a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírságot 30 napon belül nem fizeti meg, a nyilvántartó szerv a 2. számú mellékletben meghatározott átirattal intézkedik a feljelentés megtételére.

5. § (1)11 A helyszíni bírságolásból származó bevételt a nyilvántartó szerv tényleges bevételként kezeli, és arról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

(2)12 Az (1) bekezdésben foglalt szerv – az önkormányzati szabálysértési hatóság kivételével – a helyszíni bírságolásból származó bevételt havonta köteles a felügyeleti szerv fejezeti befizetési számlájára átutalni.

(3) A helyszíni bírság bevételi előirányzatait a helyi önkormányzatoknál a saját bevételek között kell tervezni és elszámolni.

6. § (1) Ez a rendelet 2000. március 1-jén lép hatályba.

(2)13

1. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez14Az eljáró hatóság megnevezése:Sorszám:

Nyomtatvány helyszíni bírság kiszabásáról

A szabálysértő személyi adatai:
Családi és utónév:     
Születési név:     
Anyja neve:     
Születési idő: ................................................ év      hó ..................................... nap
Születési hely:     
Lakcíme:     
Igazolvány típusa és száma:     
Gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a forgalmi rendszám:     
Elkövetés ideje:     
Elkövetés helye:      település ......... kerület ...................................... utca ........... házszám
Lakott területen kívül: .    
A tényállás rövid leírása és minősítése:     
Bírság összege: .............................................. Ft, azaz .     forint

A kiszabott helyszíni bírságot – ha ennek feltételei rendelkezésre állnak – bankkártyával a helyszínen meg lehet fizetni, ellenkező esetben 30 napon belül kell megfizetni. Tudomásul veszem, hogy a 30 napon belül meg nem fizetett helyszíni bírság – a törvényes feltételek megléte esetén – adók módjára behajtható. A jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után a helyszíni bírság kiszabásának tudomásulvétele esetén a bírságolás ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A szabálysértés elkövetését elismerem, a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszem, a tájékoztatást megkaptam, a csekkszelvényt átvettem.

.............................................................................

.............................................................................

eljáró hatóság képviselője
(igazolvány vagy jelvény száma)

szabálysértő


INFORMATION
for the person concerned

The on-the-spot fine, if the conditions are given can be paid by credit-card, otherwise it must be paid within 30 days. If the fine has not been paid within 30 days and the other legal conditions were met, the fine may be levied by way of tax payment.
After having received information about the legal consequences, when the on-the-spot fine is acknowledged, the legal remedy is excluded.
I admit that I have infringed (an) administrative regulation(s), I acknowledge that the fine is imposed and that I have received the information and a cheque.

INFORMATIONSSCHRIFT
für ausländische Ordnungswidrigkeittäter

Mit der Unterzeichnung des, über die Bemessung der sofortigen Geldbusse ausgestellten Formulars nehmen Sie zur Kenntnis die Geldbusse. Wenn die Bedingungen bestehen, die Geldbusse kann man mit einer Kreditkarte bezahlen. Im entgegensetzen Fall die Geldbusse in 30 Tagen zahlbar ist. Die in 30 Tagen nicht bezahlte Geldbusse ist – unter gesetzlichen Bedingungen als Steuer einzutreiben. Wenn Sie nach der Aufklärung über die Rechtsfolgen die Bemessung der sofortigen Geldbusse zur Kenntnis nehmen, ist kein weiteres Rechtsmittel möglich.
Ich anerkenne die Begehung der Ordnungswidrigkeit und die Bemessung der sofortigen Geldbusse, und habe die Informationsschrift und den Überweisungsauftrag übernommen.

2. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez


Feljelentés
gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt

Tájékoztatom, hogy az Sztv. 136. §-a alapján, a mellékelt nyomtatványban szereplő okokból helyszíni bírságot szabtam ki.

A gépjármű üzemben tartója (neve: ..........., lakcíme: ...........)
a helyszíni bírságot nem fizette be.

Ezért az Sztv. 137. §-a alapján szabálysértési feljelentést teszek.

...........................
eljáró hatóság képviselője

3. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez159M45150_0

 

eljáró hatóság neve

 

 

 

 

 

Nyomtatvány

helyszíni bírság kiszabásáról

 

 

 

 

Elkövetés helye: (település, utca, házszám, útszám, km szelvény…)

 

 

 

 

(vonalkód helye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabálysértő személyi adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorszám:

 

 

 

 

 

 

 

Elkövetés

20

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

 

óra

 

 

perc

 

Családi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ideje

név

 

 

A tényállás rövid

leírása és minősítése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Születési név
2. Házassági név

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja

családi

és

utóneve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabálysértés

kódja

 

 

 

 

 

Közl. elő-
életi pont

 

 

 

2

Tech.kód

 

 

Születési

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. magyar férfi
2. magyar nő
3. külföldi:

 

 

 

 

Bírság
összege

 

 

 

 

 

Ft,

azaz

 

Forint

 

Születési

 

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

állampolgárság:

 

 

 

idő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkövető

távollétében

X

 

Forgalmi

rendszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakcím

X

 

 

 

 

 

 

 

 

külföldi (X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A túloldali tájékoztatót elolvastam,
megértettem, a szabálysértés
elkövetését elismerem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyi ig.

vagy

Útlevél (X)

szám

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vez.eng. típuskódok:

1.vezetői engedély

2.járművezetői eng.

3.jm.vez.igazolvány

4.ideiglenes vez.eng.

5.külföldi vez.eng.

 

intézkedő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jelvényszám / azonosítási sz.

 

 

 

 

 

 

Vezetői engedély

száma, típusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szabálysértő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató az elkövető jelenlétében kiszabott helyszíni bírságról:

Eljáró hatóság megnevezése:

Tájékoztatom, hogy a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján, amennyiben a helyszíni bírság kiszabását, illetve a bírság összegét nem veszi tudomásul, úgy szabálysértési eljárás indul. A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni, amennyiben ez nem történik meg – a törvényes feltételek megléte esetén – adók módjára behajtható, a nem európai uniós tagállam állampolgára esetén beutazási és tartózkodási tilalom rendelhető el. A jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után a helyszíni bírság kiszabásának tudomásul vétele esetén a bírságolás ellen jogorvoslatnak nincs helye. A tájékoztatást – ide értve a pontérték megállapítását is – megkaptam, a csekkszelvényt átvettem.

P. H.

 

INFORMATION
for the offender

INFORMATIONSSCHRIFT
für Ordnungswidrigkeittäter

Tájékoztató az elkövető távolléte esetén kiszabott helyszíni bírságról:
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 136. §-a alapján helyszíni bírságot szabok ki, melyet a mellékelt csekkszelvényen kell befizetni. Amennyiben a gépjármű üzemben tartója vagy a szabálysértés elkövetője a helyszíni bírságot 30 napon belül nem fizeti meg, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 137. §-a alapján szabálysértési feljelentést teszek. A kiszabott helyszíni bírság megfizetése a szabálysértés elkövetése elismerésének és a kiszabott helyszíni bírság tudomásul vételének minősül. A helyszíni bírság kiszabásának tudomásul vétele esetén a bírságolás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Notice: According to the Act no. LXIX. of 1999 on administrative offences, when you do not agree to the fine imposed on the spot or to the amount thereof, an administrative procedure will be opened. The instant fine must be paid within 30 days. I inform you that if the fine is not paid within 30 days – when the other legal conditions are met – the fine may be levied as taxes. After having received information on the legal consequences, when the instant fine is acknowledged, all legal remedies will be excluded, and in the case of non-European citizens, a ban on entry and residence can be ordered.
I have received the information and a check on the instant fine.

Ich mache Sie darauf Aufmerksam, dass gemäss dem Gesetz LXIX vom Jahre 1999 über Ordnungswiedrigkeiten falls Sie die Auferlegung der sofortigen Geldbusse bzw. die Höhe der Geldbusse nichts zur Kenntnis nehmen, so wird ein Ordnungswiedrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Geldbuße ist innerhalb 30 Tage zu entrichten. Sie werden darauf hingewiesen, dass bei Nichtzahlung innerhalb der 30-Tage-Frist die Geldbuße, wie eine Steuer, einziehbar wird, wenn die dafür vorgesehenen gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind; gegen Personen, die Staatsangehörige von Nicht-EU-Staaten sind, kann sogar Einreise- oder Aufenthaltsverbot verhängt werden. Nach der Belehrung über die Rechtsfolgen, falls Sie die Auferlegung der sofortigen Geldbuße zur Kenntnis genommen haben, steht Ihnen kein weiteres Rechtsmittel zu. Der Bescheid und die neu festgelegte Punktezahl ist mir zugestellt worden, den Überweisungsauftrag habe ich übernommen.

4. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez169M45152_0

 

eljáró hatóság neve

 

 

 

 

 

Nyomtatvány

helyszíni bírság kiszabásáról

 

 

 

 

Elkövetés helye: (település, utca, házszám, útszám, km szelvény…)

 

 

 

 

(vonalkód helye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabálysértő személyi adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorszám:

 

 

 

 

 

 

 

Elkövetés

20

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

 

óra

 

 

perc

 

Családi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ideje

név

 

 

A tényállás rövid

leírása és minősítése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Születési név
2. Házassági név

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja

családi

és

utóneve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabálysértés

kódja

 

 

 

 

 

Közl. elő-
életi pont

 

 

 

3

Tech.kód

 

 

Születési

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. magyar férfi
2. magyar nő
3. külföldi:

 

 

 

 

Bírság
összege

 

 

 

 

 

Ft,

azaz

 

Forint

 

Születési

 

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

állampolgárság:

 

 

 

idő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmi

rendszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakcím

X

 

 

 

 

 

 

 

 

külföldi (X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A túloldali tájékoztatót elolvastam,
megértettem, a szabálysértés
elkövetését elismerem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyi ig.

vagy

Útlevél (X)

szám

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vez.eng. típuskódok:

1.vezetői engedély

2.járművezetői eng.

3.jm.vez.igazolvány

4.ideiglenes vez.eng.

5.külföldi vez.eng.

 

intézkedő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jelvényszám / azonosítási sz.

 

 

 

 

 

 

Vezetői engedély

száma, típusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szabálysértő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató
az elkövető jelenlétében kiszabott helyszíni bírságról

INFORMATION
for the offender

INFORMATIONSSCHRIF
für Ordnungswidrigkeittäter

Tájékoztatom, hogy a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján, amennyiben a helyszíni bírság kiszabását, illetve a bírság összegét nem veszi tudomásul, úgy szabálysértési eljárás indul. A jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után a helyszíni bírság kiszabásának tudomásul vétele esetén a bírságolás ellen jogorvoslatnak nincs helye. A pontérték megállapítása megtörtént. A helyszíni bírság megfizetése bankkártyával történt.

I inform you that in accordance with the Act no. LXIX. of 1999 on administrative offences, if you do not agree to the on-the-spot fine imposed or to the amount thereof, an administrative procedure will be opened. If the instant fine is acknowledged, after having received information on the legal consequences, no legal remedy will be available against the fine. I will pay the fine by card.
I have received the information above, as well as the statement of the penalty.

Ich mache Sie darauf Aufmerksam, dass gemäss dem Gesetz LXIX vom Jahre 1999 über Ordnungswiedrigkeiten falls Sie die Auferlegung der sofortigen Geldbusse bzw. die Höhe der Geldbusse nichts zur Kenntnis nehmen, so wird ein Ordnungswiedrigkeitsverfahren eingeleitet. Nach der Belehrung über die Rechtsfolgen, falls Sie die Auferlegung der sofortigen Geldbuße zur Kenntnis genommen haben, steht Ihnen kein weiteres Rechtsmittel zu. Ich bezahle das Bussgeld mit Karte. Der Bescheid und die neu festgelegte Punktezahl ist mir zugestellt worden.

1

A rendeletet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 42. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. április 15. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 64/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 43/2000. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdésének b) pontja a 64/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdése a 64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (7) bekezdése a 44/2004. (VII. 22.) BM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (8) bekezdése a 44/2004. (VII. 22.) BM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított és a 64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 3/A. §-t a 64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 4. § (1) bekezdése a 64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 5. § (1) bekezdése a 43/2000. (XII. 27.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 5. § (2) bekezdése a 43/2000. (XII. 27.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 161. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1. számú melléklet a 64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. számú mellékletet a 43/2000. (XII. 27.) BM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. számú mellékletet a 64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére