• Tartalom

29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet

29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet

az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről1

2008.05.16.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. § (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Fogalommeghatározások

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Állattartó: az a természetes vagy jogi személy, aki az állatok tartásáért az állategészségügyi és állattenyésztési hatósággal szemben, valamint piacszabályozási és támogatási ügyekben a felelősséget viseli.

2. Elosztó egység: az a szervezeti egység, amely átveszi az állatok jelöléséhez szükséges eszközöket, anyagokat és különböző nyomtatványokat, majd azokat a megrendelőknek átadja. Az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer (a továbbiakban: ENAR) működtetésének résztvevőjeként szervezi, irányítja és ellenőrzi az ENAR felelősök szakmai munkáját.

3. Körzet: több tenyészetből kialakított egység. Esetenként egyetlen tenyészet is alkothat egy körzetet.

4. Tenyészet: egy állattartó által, egy tartási helyen tartott állatok összessége, függetlenül azok fajától, fajtájától és hasznosításától. Szakmailag és üzemszervezési szempontból indokolt esetekben – ha az állattartó vállalja annak állategészségügyi következményeit – a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) igazgatójának hozzájárulásával, egy állattartó különböző tartási helyeken (telepeken) tartott állatai is egy tenyészetkóddal nyilvántarthatók. Tenyészetnek tekintendők továbbá a mesterséges termékenyítő állomások, az állatgyűjtő telepek (karantén állomások), az állatkereskedők telephelyein tartott állományok, valamint az állatok levágására szolgáló vágóhidak.

5. Tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma az országos adatbázis nyilvántartásában.

6. Útmutató: állatfajonként az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) által kiadott ENAR eljárási szabálygyűjtemény.

Jelölés, nyilvántartás

2. § (1)2 A lovakat egyedileg, hasznosítási módtól függetlenül, tartósan meg kell jelölni, és nyilvántartásba kell venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölés és nyilvántartásba vétel érdekében a tenyészeteket nyilvántartásba kell venni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jelölést és nyilvántartást e rendelet II–IV. fejezeteiben foglalt szabályok szerint kell végrehajtani.

Szervezeti felépítés

3. § Az ENAR kialakításával és működtetésével kapcsolatos szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat a Tv.-ben meghatározottak figyelembevételével

a)3

b) ló esetén az OMMI, valamint a Magyar Lótenyésztő és Lovassport Szövetség (a továbbiakban: MLLSZ) a III. fejezetben foglaltak szerint,

c)4

végzik.

Előírások az állattartók részére

4. § Az állattartó kötelessége:

a) elősegíteni a tenyészet és az állatok pontos és szakszerű nyilvántartásba vételét, az ellenőrzésre jogosult szervezet képviselőinek rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat, illetve adatokat;

b) a kijelölt szervezetnek jelenteni új tenyészet létesítését, vagy tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet, az állat és az állattartó adataiban bekövetkezett változásokat;

c) az ENAR szabályai szerint és saját költségén gondoskodni a tenyészetében lévő állatok megjelöléséről, illetve megjelöltetéséről;

d) megakadályozni az azonosító jelek eltávolítását, azok megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét;

e) saját költségén pótolni a kiesett, az elveszett vagy olvashatatlanná vált azonosító jeleket;

f) telepenként/tartási helyenként naprakész nyilvántartást vezetni a tenyészetben lévő, az onnan kiadott és oda érkezett állatok azonosító számairól, és azt – kérésre – az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátani;

g) importált vagy korábban más jelölési rendszer szerint megjelölt állat adatait az állomány nyilvántartásában úgy feltüntetni, hogy a régi és az új azonosító jel közötti kapcsolat bármikor egyértelműen megállapítható legyen;

h) a tenyészet állományában bekövetkezett létszámváltozás esetén, az e rendelet II–IV. fejezeteiben meghatározott részletes szabályok szerint eljárni.

Az állatjelölés végrehajtása

5. § (1) Az állatok jelölését a II–IV. fejezetekben meghatározott részletes szabályok szerint kell végrehajtani.

(2) A jelölést a feladat ellátására jogosult szervezet által megbízott személy végezheti.

(3) A jelölésre jogosultak megnevezését a II–IV. fejezetekben meghatározott részletes szabályok tartalmazzák.

Nyilvántartás

6. § (1) Az egységes állatnyilvántartás érdekében az Országos Állattenyésztési Adatbank részeként ki kell alakítani az e rendelet szerinti adatbázist.

(2) A megjelölt állatokat úgy kell nyilvántartani és kísérő dokumentummal ellátni, hogy azok tartója, eredete és tartási helye, illetve az abban bekövetkezett változás nyomon követhető legyen.

(3) A nyilvántartás adatai kizárólag állategészségügyi, állattenyésztési, piacszabályozási, támogatási és vagyonvédelmi célokra használhatók fel.

Ellenőrzés, szankció

7. § (1) Az állatok megjelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellenőrzésére az állattenyésztési és az állategészségügyi hatóság külön-külön és együttesen jogosult.

(2) Az azonosítás szempontjából nem megbízható (jelöletlen vagy szabálytalanul jelölt) állományok egyedeinek forgalmát az állategészségügyi hatóság megtilthatja, illetőleg feltételekhez kötheti.

(3) A rendelet előírásainak megszegése – külön jogszabály alapján – szabálysértésnek minősül.

II. Fejezet5

8–28. §6

III. Fejezet

A LOVAK EGYSÉGES EGYEDI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

A ló egyedi megjelölése

29. § (1) A lovat egyedileg kell megjelölni, az Útmutató szabályai szerinti helyen és módon.

(2) A jelölést a csikó hat hónapos kora után, illetve az anyjától való elválasztás előtt kell elvégezni.

Fogalommeghatározások

30. § A III. fejezetben foglalt részletes szabályok alkalmazásában:

1. Csikó/ló-bélyegzés: a LÓINFORM által kiadott azonosító jelnek megfelelően forró vassal, fagyasztással, tetoválással vagy egyéb, a rendszerben nyilvántartott módon, a lovak/csikók tartós egyedi megjelölése és országos nyilvántartásba vétele.

2.7 Csikóbélyegzési jegyzőkönyv: a LÓINFORM által kiadott, a csikó/ló, illetve az állattartó azonosítására a csikó/ló jelölésről kiadott okirat, amely a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 4. § (3) bekezdésének a) pontjában előírt jelölést igazolja, és a marhalevél, valamint a Lóútlevél kiváltásának feltétele.

3. Kancafedeztetési állomás: a LÓINFORM által nyilvántartott telephely, amelyen saját tulajdonú, illetve idegen kancákat fedeztetési engedéllyel rendelkező fedezőménnel, a LÓINFORM nyilvántartási szabályai szerint fedeztetnek, illetve termékenyítésre szaporítóanyagot előkészítenek.

4. Kancafedeztetési jegyzőkönyv: a LÓINFORM által az engedélyezett kancafedeztetési állomásokra kiadott, egyedi sorszámmal ellátott nyomtatvány, mely a kanca fedeztetések, termékenyítések nyilvántartásának hiteles dokumentuma.

5. Ló azonosító szám: az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a csikó/ló bélyegzését kódolva tartalmazó, a LÓINFORM által kiadott tizenegy jegyű betű és számkombináció.

6. LÓINFORM: lótenyésztési, azonosítási és nyilvántartási informatikai rendszer.

7. Útmutató: a ló ENAR esetében a LÓINFORM szerinti jelölést, a jelölés és nyilvántartás bizonylatait – a bizonylatok felhasználásának módját – tartalmazó, az 1. § 6. pontja szerinti eljárási szabálygyűjtemény.

8.8 Lóútlevél: a melléklet szerinti tartalmú hatósági bizonyítvány, amely az állat azonosítására, az irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állategészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is.

A ló ENAR működésében részt vevő szervezetek feladatai és kötelezettségei

31. § Az OMMI és az MLLSZ közös feladata a ló ENAR kialakítása, továbbfejlesztése és a központi adatbázis működtetése.

32. § A ló ENAR működtetése keretében az OMMI feladata és kötelessége:

a) ellátni az országos lótenyésztési adatbázis hitelességének biztosításával és az információk biztonságos központi tárolásával összefüggő valamennyi feladatot,

b) gondoskodni arról, hogy a jogosult felhasználók az adatbázisból igény szerint hiteles információkhoz jussanak,

c) elvégezni a rendszer működése kapcsán szükségessé váló ellenőrzéseket,

d)9 kiadni a ló ENAR adatbázisból a Lóútlevelet, átvezetni a tulajdonosváltozásokat,

e)10 a jelölésről készített csikóbélyegzési jegyzőkönyv vagy azzal azonos adattartalmú kérelem, a ló tulajdonjogáról szóló nyilatkozat beérkezését, valamint a kiállítási díj befizetésének igazolását követő 60 napon belül az állat Lóútlevelét a tulajdonos címére megküldeni,

f)11 az állatok tulajdonosváltozásának jelentésére beküldött Lóútlevél kézhezvételét követő 15 napon belül az átvezetett Lóútlevelet a lótulajdonos címére megküldeni,

g)12 az Útmutató szabályai szerint a megsemmisült vagy elveszett Lóútlevelet pótolni,

h)13 a tulajdonosazonosítóval nem rendelkező tulajdonos esetén kiadni a tulajdonosazonosítót,

i)14 a külföldi Lóútlevéllel rendelkező ló útlevelét nyilvántartásba venni, hazai sorszámát kiadni, a ló tulajdonosát tulajdonigazoló betétlappal ellátni.

33. § A ló ENAR működtetése keretében az MLLSZ feladata és kötelessége:

a) működtetni a LÓINFORM központot és területi szerveit,

b)15 vezetni az országos kancafedeztetési nyilvántartást, és ellátni a kancafedeztetési állomásokat kancafedeztetési jegyzőkönyvekkel,

c) elvégezni az országos csikó/ló azonosítást, bélyegzést, kiadni a ló azonosító számot, és nyilvántartásba venni az egyedeket,

d)16 tulajdonosazonosítóval nem rendelkező tulajdonos esetén kiadni a tulajdonosazonosítót,

e) ellátni az állattartót csikóbélyegzési jegyzőkönyvvel,

f) elvégezni a rendszer működése kapcsán szükségessé váló és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket,

g)17 a Lóútlevél kiadásához szükséges az Útmutatóban részletezett adatokat annak előírásai szerint felvenni, számítógépre vinni és a ló ENAR adatbázisba határidőre feladni.

34. § A ló ENAR működtetése keretében a kancafedeztetési állomás feladata és kötelessége:

a) minden fedeztetéskor a rendelkezésére bocsátott fedeztetési jegyzőkönyvet az Útmutató szerint kitölteni,

b)18 az állattartót a fedeztetési díj kifizetését követően a fedeztetésről a fedeztetési jegyzőkönyv megfelelő példányával ellátni,

c)19 a fedeztetési idény végén a fedeztetési jegyzőkönyveket az Útmutató szabályai szerint a LÓINFORM részére megküldeni.

35. §20 A ló ENAR működtetése keretében a tulajdonos feladata és kötelessége:

a) adatot szolgáltatni az Útmutató előírásai szerint a LÓINFORM részére,

b) a rendelkezésére bocsátott fedeztetési jegyzőkönyvet megőrizni,

c) a csikóbélyegzést saját költségén elvégeztetni, a fedeztetési jegyzőkönyvet a csikó bélyegzésekor bemutatni,

d) a marhalevél kiváltásakor a csikóbélyegzési jegyzőkönyvet bemutatni,

e)21

f) az importból származó ló dokumentumait az Útmutató előírásai szerint honosítani és a LÓINFORM részére bejelenteni,

g)22 a Lóútlevelet a hat hónaposnál idősebb lovára kiváltani,

h)23 a kezelő állatorvossal egyeztetni arról, hogy a Lóútlevél kiváltásáig alkalmazott állategészségügyi kezelések abba bejegyzésre, vagy az azokat igazoló dokumentumok ahhoz csatolásra kerüljenek,

i)24 a Lóútlevelet az állat szállításakor és hajtásakor az állattal együtt vinni, vagy a szállító részére átadni, illetve azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni,

j)25 a belföldre továbbtartásra eladott állat Lóútlevelét az állattal együtt a szállítónak, Lóútlevél tulajdonosigazoló betétlapját a vevőnek azonnal átadni,

k)26 a külföldre nem vágási célra értékesített állat Lóútlevelét az állattal együtt a szállítónak, a Lóútlevél tulajdonosigazoló betétlapját a vevő adataival kitöltve az OMMI-nek azonnal átadni,

l)27 A vágásra értékesített állat esetében a tulajdonos igazoló betétlapot a tenyésztési hatóság részére 8 napon belül megküldeni,

m)28 az állományába érkező lónak az előző állattartó nevén kiállított Lóútlevelét a tulajdonosváltozást igazoló betétlappal együtt az OMMI-nek a ló átvételét követő három munkanapon belül átadni,

n)29 elhullás vagy kényszervágás esetén – az azt követő három munkanapon belül – az állat Lóútlevelét az OMMI-nek átadni,

o)30 ha állatának Lóútlevele megsemmisült, elveszett vagy betelt – az azt követő három munkanapon belül – az OMMI-t értesíteni.

35/A. §31 (1) A vágóhíd feladata a ló ENAR működtetésével kapcsolatban:

a) biztosítja, hogy az e rendelet szerinti lóazonosítóval nem rendelkező lovak – b) pontban írt kivétellel – rendes vágásra ne kerülhessenek,

b) az állategészségügyi előírások figyelembevételével elvégzi azoknak a nem e rendeletben előírtak szerint megjelölt lovaknak a levágását, amelyeket külföldről, azonnali levágás céljából hoztak be, a határátlépéstől számított tizenöt napon belül,

c) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, amely tartalmazza az állatok lóazonosító számát, b) pont szerinti vágás esetén a darabszámot, azonosítót és levágásuk időpontját,

d) a c) pont szerint nyilvántartást, valamint a Lóútleveleket a vágóhíd ENAR kódjának megjelölésével havonta egyszer az OMMI-be eljuttatja.

(2) A vágóhídra érkezett állatok e rendelet szerinti azonosságát és az (1) bekezdésben előírtak megtartását a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvos ellenőrzi.

35/B. §32 (1) A külföldre, ideiglenesen kiszállítandó lovak szállítóeszközön történő elhelyezését felügyelő hatósági állatorvos köteles:

a) az e rendelet szerinti azonosítót és a Lóútlevelet ellenőrizni, hiányosság esetén a szállítóeszközön történő elhelyezést megtiltani, vagy a feltételek teljesítéséig felfüggeszteni,

b) lóazonosítót feljegyezni és a tárgyhónapot követő hó végéig az OMMI-hez eljuttatni.

(2) A külföldre ideiglenesen kiszállított lovat Lóútlevéllel és állategészségügyi igazolással lehet szállítani. Amennyiben a ló külföldön marad, a ló tulajdonosa az OMMI-nek az exportálás (külföldön maradás) tényét köteles bejelenteni és tulajdonos-igazoló betétlapot megküldeni.

(3)33 A külföldre vágási céllal kiszállított lovat a szállítóeszközön történő elhelyezés helyétől állategészségügyi igazolással és Lóútlevéllel lehet szállítani.

IV. Fejezet

A JUHOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

36–51. §34

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések

52. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 1–28. §-a, valamint 29. §-ának (1)–(3) bekezdése.

(2)–(4)35

(5)36 A Lóútlevelet 2003. július 1-jétől lehet kiváltani. 2004. május 1-jétől az 1998. január 1. után született lovakra, illetve minden olyan lóra, amelyet hajtanak vagy szállítanak, 2005. július 1-jét követően pedig minden lóra kötelező kiváltani a Lóútlevelet.

(6)37 E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Bizottságának az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK irányelvével részben, a nyilvántartott lóféléket kísérő azonosító okmány (útlevél) létrehozásáról szóló 93/623/EGK határozatával mindenben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Melléklet a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelethez38


NYILVÁNTARTOTT LÓFÉLÉK AZONOSÍTÓ OKMÁNYA

ÚTLEVÉL

Általános adatok – Utasítások

I. Az útlevél tartalmazza a használathoz szükséges utasításokat, valamint az útlevelet kiadó illetékes hatóság adatait.

II. Az útlevélben feltüntetett adatok

A. Az útlevélnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
1. I. szakasz:
Tulajdonos
A tulajdonos vagy a helyette eljáró személy nevét kell feltüntetni.
2. II. és III. szakasz:
Azonosítás
Az illetékes hatóság köteles azonosítani a lovat.
3. IV. szakasz:
Azonosság-ellenőrzés nyilvántartása
Amikor a törvény és az előírások megkívánják a lóféle azonosságának ellenőrzését, az illetékes hatóság köteles ezt feljegyezni.
4. V. és VI. szakasz:
Oltási nyilvántartás
Minden oltást az V. (csak lóinfluenza elleni oltások) és a VI. (minden egyéb oltás) szakaszban fel kell jegyezni.
5. VII. szakasz:
Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok
A fertőző betegségek kimutatására szolgáló összes vizsgálat eredményét fel kell jegyezni.
6. IX. szakasz:

B. Az útlevél a következő adatokat tartalmazhatja:
VIII. szakasz:
Egészségügyi alapkövetelmények
A VIII. szakasz tartalmazza az egészségügyi alapkövetelményeket.
Felsorolja azon betegségeket, amelyeket az egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni.

1. SZAKASZ

Détails de droit de propriété

Pour les compétitions, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.
En cas de changement de propriétaire, le passeport doit ętre immédiatement déposé auprčs de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre aprčs réenregistrement.
S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient ŕ une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit ętre inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.
Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent ętre enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

Details of ownership

For competitive purposes, the nationality of the horse is that of its owner.
On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.
If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the national of the horse.
When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

A tulajdonos adatai

Versenyzés tekintetében a ló nemzetisége megegyezik a tulajdonoséval.
Tulajdonosváltáskor az útlevelet azonnal letétbe kell helyezni a kiadó szervnél, egyesületnél vagy hivatalnál, megadva az új tulajdonos nevét, címét, hogy az adatokat újból nyilvántartásba vegyék és az útlevelet továbbítsák az új tulajdonosnak.
Amennyiben a lónak több tulajdonosa van, vagy cég tulajdonában áll, akkor a lóért felelős személy nevét és állampolgárságát kell az útlevélre vezetni. Ha a tulajdonosok állampolgársága különbözik, meg kell állapítaniuk a ló állampolgárságát.
Amint a Fédération équestre internationale (Nemzetközi Lovas Szövetség) jóváhagyja a ló nemzeti lovas szövetség általi bérbevételét, ezen ügyletek részleteit az érintett nemzeti lovas szövetség köteles feljegyezni.

Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service official
Date of registration, by the organization, association, or official agency
A szervezet,
az egyesület vagy
a hivatal általi nyilvántartásba-vétel dátuma

Nom du propriétaire
Name of owner
A tulajdonos neve

Adresse du propriétaire
Address of owner
A tulajdonos címe

Nationalité du propriétaire
Nationality of owner
A tulajdonos állampolgársága

Signature du propriétaire
Signature of owner
A tulajdonos aláírása

Cachet de l'organisation, association ou service official et signature
Organization, association or official agency stamp and signature
A szervezet,
az egyesület vagy
a hivatal bélyegzője
és aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. SZAKASZ

(1) No d'identification:
Identification No:
Azonosító szám:

(2) Nom:
Name:
Név:

(3) Sexe:
Sex:
Nem:

(4) Robe:

(5) Race:
Breed:
Fajta:

(6) par:
by:
Apja neve:

(7a) et:
and:
Anyja neve:

(7b) par:
by:
Anyai apa neve:

(8) Date de naissance:
Date of foaling:
Ellés dátuma:

(9) Lieu d'élevage:
Place where bred:
Tenyésztés helye:

(10) Naisseur(s):
Breeder(s):
Tenyésztő(k):

(11) Certificat d'origine validé le:
par:
Origin certificate validated on:
by:
Származási okmány hitelesítésének dátuma:
A hitelesítést végző személy neve:
– Nom de l'autorité compétente:
Name of the competent authority:
Illetékes hatóság megnevezése
– Adresse:
Address:
Cím:
– N° de téléphone:
Telephone No:
Telefon:
– N° de télécopie:
Fax number:
Fax:
– Signature:
(nom en lettres capitales et qualité du signataire)
Signature:
(Name in capital letters and capacity of signatory)
Aláírás:
(Aláíró személy neve és beosztása nyomtatott betűvel)
– Cachet
Stamp
Bélyegző

III. SZAKASZ


IV. SZAKASZ

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité du cheval doit ętre contrôlée chaque fois que les lois et rčglements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval présenté est conforme a celui de la page du signalement.

Identification of the horse described in this passport

The identity of the horse must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms with the description given on the diagram page of its passport.

Az útlevélben szereplő ló
azonosító adatai

A ló azonosságát minden alkalommal ellenőrizni kell, amikor a szabályok és az előírások ezt előírják, és tanúsítani kell, hogy a ló leírása megegyezik az útlevelében lévő ábra szerinti leírással

Date
Date
Dátum

Ville et pays
Town and country
Helység, ország

Motif du contrôle
(concours, certificat sanitaire, etc.)
Purpose of control
(event, health, certificate, etc.)
Ellenőrzés célja
(esemény, egészségügyi igazolvány stb.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité
Signature, name (printed) and status of official verifying
the identification
Az azonosságot ellenőrző tisztviselő aláírása, neve
(nyomtatott betűvel) és beosztása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. SZAKASZ39

Grippe équine seulement

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval doit ętre portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Equine influenza only

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

Lóinfluenza elleni oltások

Oltási nyilvántartás

A lónak beadott valamennyi oltás adatait világosan és részletesen meg kell adni, majd az állatorvos nevével és aláírásával hitelesíteni.

Date
Date
Dátum

Lieu
Place
Helység

Pays
Country
Ország

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire
Name (printed), signature and stamp of veterinarian
Az állatorvos neve (nyomtatott betűvel),
aláírása és bélyegzőjének lenyomata

Nom
Name
Megnevezése

Numéro du lot
Batch number
Sorozatszáma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. SZAKASZ40

Maladies autres que la grippe
equine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval doit ętre portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Disease other than equine
influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

A lóinfluenzán kívül egyéb betegségek elleni oltások

Oltási nyilvántartás

A lónak beadott valamennyi oltás adatait világosan és részletesen meg kell adni, majd az állatorvos nevével és aláírásával hitelesíteni.

Date
Date
Dátum

Lieu
Place
Helység

Pays
Country
Ország

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire
Name (printed), signature and stamp of veterinarian
Az állatorvos neve (nyomtatott betűvel),
aláírása és bélyegzőjének lenyomata

Nom
Name
Megnevezése

Numéro du lot
Batch number
Sorozatszáma

Maladie(s)
Disease(s)
Betegsége(k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII. SZAKASZ41

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit etre noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorized by the government veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok

A vizsgálatot elrendelő hatóság nevében eljáró állatorvos köteles világosan és részletesen feljegyezni az összes olyan vizsgálat eredményét, amelyet a fertőző betegségek kimutatása céljából az állatorvos vagy az ország állami állategészségügyi szolgálata által jóváhagyott laboratórium végez.

Date
Date
Dátum

Maladies transmissibles
concernées
Transmissible disease
tested for
A vizsgált fertőző betegség

Nature de l’examen
Type of test
A vizsgálat
jellege

Résultat de l’examen
Result of test
A vizsgálat eredménye

Laboratoire official d’analyse et référence du prélévement
Official laboratory to which sample is sent and reference of the sample at the lab
A minta vizsgálatát végző hivatalos laboratórium neve és a minta laboratóriumi azonosítója

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire
Name (printed), signature and stamp of veterinarian
Az állatorvos neve (nyomtatott betűvel), aláírása és bélyegzőjének lenyomata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII. SZAKASZ

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Egészségügyi alapkövetelmények

E követelmények nem érvényesek a Közösségbe való belépéshez

Je soussigné42 certifie que l'équidé décrit dans le passeport no ..... délivré par .......... satisfait aux conditions suivante:
I, the undersigned43, hereby certify that the equid described in passport No ..... issued by .......... satisfies the following conditions:
Alulírott44 ....., ezúton igazolom, hogy a ..... által kiadott, ........ számú útlevélben leírt ló kielégíti az alábbi követelményeket:

a) il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;
it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;
az alulírott napon megvizsgálták, betegségre utaló jeleket nem mutat és szállításra alkalmas;
b) il n'est pas destiné ŕ l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;
it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;
a fertőző betegségek terjedését megakadályozni hivatott országos gyérítési program keretében nem szánják levágásra;
c) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;
it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;
nem olyan gazdaságból származik, amelyre állategészségügyi okokból korlátozó intézkedések vonatkoznak, és nem állt kapcsolatban ilyen gazdaságban élő lófélékkel;
d) ŕ ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement;
to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading;
legjobb tudomásom szerint a szállítást megelőző 15 nap alatt nem állt kapcsolatban fertőző betegségben szenvedő lófélékkel.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS Ŕ COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL.

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN.

EZ AZ IGAZOLÁS A TISZTI ÁLLATORVOS ALÁÍRÁSÁNAK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT TÍZ NAPIG ÉRVÉNYES.

Date
Date
Dátum

Lieu
Place
Helység

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport
For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport
Bizonyos járványtani okokból a jelen útlevelet külön
egészségügyi igazolás kíséri

Nom en capitales et signature du
vétérinaire officiel
Name in block letters and signature of official veterinarian
A tiszti állatorvos neve
(nyomtatott betűvel) és aláírása

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt szó törlendő)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt szó törlendő)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt szó törlendő)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt szó törlendő)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt szó törlendő)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt szó törlendő)

 Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit ętre envisagée

Diseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to
the passport

Olyan betegségek, amelyek esetében az útlevél mellékletét képező egészségügyi
bizonyítványt hátirattal kell ellátni

1. Peste équine – African horse sickness – afrikai lópestis
2. Stomatite vésiculeuse – vesicular stomatitis – hólyagos szájgyulladás
3. Dourine – dourine – tenyészbénaság
4. Morve – glanders – takonykór
5. Encéphalomyélites équines (tous types) – equine encephalomyelitis (all types) – lovak agy-, gerincvelőgyulladása (valamennyi formája)
6. Anémie infectieuse – infectious anaemia – fertőző vérszegénység
7. Rage – rabies – veszettség
8. Fievre charbonneuse – anthrax – lépfene

IX. SZAKASZ

SECTION IX

CHAPITRE IX

Gyógyszeres kezelés

Medicinal Treatment

Traitement médicamenteux

I. rész (Part I, Partie I)

A szakasz kiadásának időpontja és helye: ..... .....(9)
Date and Place of issue of this section: ..... .....(9)
Date et lieu de délivrance de ce chapitre: ..... .....(9)

Az azonosító okmány e szakaszát kiadó illetékes hatóság: ..... .....(9)
Competent authority issuing this section of the identification dokument: ..... .....(9)
Autorité compétente délivrant ce chapitre du document d'identification: ..... .....(9)

II. rész (véglegesen kizárja az állat emberi fogyasztás céljára történő levágását, az állat tulajdonosváltásakor meg kell erősíteni)
Part II (excludes the animal definitively from slaughter for human consumption, must be reconfirmed when the animal changes ownership)
Partie II (écarte définitivement l'animal de l'abattage pour la consommation humaine, á reconfirmer lorsque l'animal change de propriétaire)

Alulírott, az állat tulajdonosa(2)/tulajdonosának képviselője(2) nyilatkozom, hogy az ezen azonosító okmányban nevezett állatot nem szánom emberi fogyasztás céljából történő levágásra(3)
I'the undersigned owner(2)/representative of the owner(2) declare that the animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption(3)
Je soussigné, propriétaire(2)/représentant du propriétra(2), déclare que l'animal décrit dans le présent document d'identification n'est pas destiné á l'abattage pour la consommation humaine(3)

Dátum és hely

Date and Place

Date et lieu

Az állat tulajdonosának/tulajdonosa képviselőjének neve (nyomtatott nagybetűkkel) és aláírása
Name in capitals and signature of the owner of the animal or his/her representative
Nom en lettres capitales et signature du propriétaire de l'animal ou de son représentant/sa représentante

Az illetékes hatóság képviselőjének neve (nyomtatott nagybetűkkel) és aláírása
Name in capitals and signature of competent authorities
Nom en lettres capitales et signature du représentant des autorités compétentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III–A rész (kizárólag a III–B részben megadott adatokkal kapcsolatban érvényes)

Part III–A (only valid in connection with information in Part III–B)

Partie III–A (valable uniquement en relation avec les informations de la partie III–B)

Alulírott, az állat tulajdonosa(2)/tulajdonosának képviselője(2) nyilatkozom, hogy az ezen azonosító okmányban nevezett állatot emberi fogyasztás céljából történő levágásra szánom(4)
I'the undersigned owner(2)/representative of the owner(2) declare that the animal described in this identification document is intended for slaughter for human consumption(4)
Je soussigné, propriétaire(2)/représentant du propriétra(2), déclare que l'animal décrit dans le présent document d'identification
est destiné á l'abattage pour la consommation humaine(4)

Dátum és hely

Date and Place

Date et lieu

Az állat tulajdonosának/tulajdonosa képviselőjének neve (nyomtatott nagybetűkkel) és aláírása
Name in capitals and signature of the owner of the animal or his/her representative
Nom en lettres capitales et signature du propriétaire de l'animal ou de son représentant/sa représentante

Az illetékes hatóság képviselőjének neve (nyomtatott nagybetűkkel) és aláírása
Name in capitals and signature of competent authorities
Nom en lettres capitales et signature du représentant des autorités compétentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III–B rész (a III–A rész szerint azonosított lófélékre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás)

Part III–B (informations compulsory for equidae identified in accordance with Part III–A)

Partie III–B (informations obligatoires pour les équidés identifiés conformément a la partie III–A)


3M05335_0

GYÓGYSZERES KEZELÉS NYILVÁNTARTÁSA

MEDICATION RECORD

ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION

A 2377/90/EGK rendelet I., II., III. vagy IV. mellékletében nem szereplő anyagokat tartalmazó gyógyhatású termékkel történő kezelés legutóbbi időpontja [éééé/hh/nn]

Helység

Ország kódja

Irányítószám

Cím

A 2377/90/EGK rendelet I., II., II. vagy IV. mellékletében nem szereplő anyag(ok) megnevezése, amelye(ke)t a gyógyhatású termék tartalmaz.(5), (6)

A gyógyszeres kezelést alkalmazó/felíró állatorvos adatai

Veterinary surgeon applying and/or prescribing medicinal treatment

Vétérinaire appliquant et/ou prescrivant le traitement médicamenteux

Date of last treatment with a medicinal product containing substances not included in Annex I, II, III or IV of Regulation (EEC) No 2377/90 [dd/mm/yyyy]

Place

Country Code

Postcode

Place

Substance(s) incorporated in the medicinal product which is/are not included in Annex I, II, III or IV of Regulation (EEC) No 2377/90(5), (6)

 

Date du dernier traitement dans le cadre duquel un médicament a été administré qui contenait des substances non incluses dans les annexes I, II, III ou IV du reglement (CEE) no 2377/90 [jj/mm/aaaa]

Lieu

Code pays

Code postal

Lieu

Substance(s) incorporée(s) dans le médicament, non incluse(s) dans les annexes I, II, III ou IV du reglement (CEE) no 2377/90(5), (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Név:......................................

(7)

Aláírás

 

 

 

Name:...................................

(7)

Signature

 

 

 

Nom:.....................................

(7)

Signature

 

 

 

Cím:......................................

(7)

 

 

 

Address:................................

(7)

 

 

 

Adresse:................................

(7)

 

 

 

Irányítószám:........................

(7)

 

 

 

Postcode:..............................

(7)

 

 

 

Code postal:..........................

(7)

 

 

 

Helység:................................

(7)

 

 

 

Place:....................................

(7)

 

 

 

Lieu:.....................................

(7)

 

 

 

Tel.:......................................

(8)

 

 

 

Tel:........................................

(8)

 

 

 

Téléphone:............................

(8)


_______
(1) Az azonosító okmány II. szakaszának (1) bekezdésében említett azonosító szám.
Identification number as indicated in Section II(1) of the identification document.
Numéro d'identification indiqué au chapitre II 1 du document d'identification.

(2) A nem megfelelő rész törlendő.
Delete What is not applicable.
Rayer la mention inutile.

(3) Az állat kezelhető a 2377/90/EGK rendelet I., II., III. vagy IV. mellékletében nem szereplő anyagokat és egyéb anyagokat tartalmazó gyógyhatású termékkel, III–B részben nem kötelező feljegyezni az alkalmazott gyógyszeres kezelést. Az állatot sohasem vágják le emberi fogyasztás céljára.
The animal may be treated with medicinal products containing substances listed in Annex I, II, III or IV to Regulation (EEC) No 2377/90 and other substances. Recording of medicinal treatment in Part II–B is optional. The animal shall never be slaughtered for human consumptions.
L'animal peut etre traité avec des médicaments contenant des substances énumérées aux annexes I, II, III ou IV, du reglement (CEE) no 2377/90 et d'autres substances. L'enregistrement du traitement médicamenteux dans la partie III–B est facultative. L'animal ne sera jamais abattu pour la consommation humaine.

(4) Az állat kezelhető a 2377/90/EGK rendelet I., II. vagy III. mellékletében szereplő anyagokat és a rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagok kivételével egyéb anyagokat tartalmazó gyógyhatású termékkel. Az állat emberi fogyasztás céljából kizárólag az utolsó kezeléstől számított, a III–B részben kötelezően előírt 6 hónapos általános elvonási időszak elteltével vágható le, ha a kezelés során a 2377/90/EGK rendelet I., II. vagy III. mellékletében nem szereplő anyagokat tartalmazó gyógyhatású termékkel kezelték.
The animal may be treated with medicinal products containing substances listed in Annex I, II or III to Regulation (EEC) No 2377/90 and other substances excluding those listed in Annex IV to that Regulation. The animal can only be slaughtered for human consumption after the completion of the generál withdrawal period of six months following the date of the last treatment, certified obligatory in Part III–B, with medicinal products containing substances other than those listed in Annex I, II or III to Regulation (EEC) No 2377/90.
L'animal peut etre traité avec des médicaments contenant des substances énumérées aux annexes I, II ou III, du reglement (CEE) no 2377/90 et d'autres substances, a l'exclusion de celles qui sont énumérées a l'annexe IV de ce reglement. L'animal peut uniquement tre abattu pour la consommation humaine apres expiration de délai d'attente général de six mois suivant la date du dernier traitement, certifié obligatoire dans la partie III–B, dans le cadre duquel des médicaments lui ont été administrés qui contenaient des substances autres que celles qui sont énumérées aux annexes I, II ou III, du reglement (CEE) no 2377/90.

(5) Megerősítendő a 2377/90/EGK rendelet kiadott mellékletei alapján.
Verify through published Annexes to Regulation (EEC) No 2377/90.
A vérifier dans les annexes publiées du reglement (CEE) no 2377/90.

(6) Ez a tájékoztatás nem kötelező. Tartalma azonban lehetővé teheti az elvonási időszak lerövidítését, amennyiben az adott anyag – alkalmazás után – szerepel a 2377/90/EGK rendelet I., II. vagy III. mellékletében. A minimális elvonási időszak így megegyezik a 81/851/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében megállapított időszakkal.
This information is optional. However, this information may allow the reduction of the withdrawal period, if the specified substance is included in Annex I, II or III to Regulation (EEC) No 2377/90 after it was administered. The minimum withdrawal times would then be those established in Article 4(4) of Directive 81/851/EEC.
Cette information est facultaive. Toutefois, cette information peut permettre de réduire le délai d'attente si la substance spécifiée est incluse dans les annexes I, II ou III, du reglement (CEE) no 2377/90 apres qu'elle a été administrée. Les délais d'attente minimaux seraient alors ceux qui sont fixés a l'article 4, paragraphe 4, de la directive 81//851/CEE.

(7) Név, cím, irányítószám és helység nyomtatott betűvel.
Name, address, postcode and place in printed letters.
Nom, adresse, code postal et lieu en caracteres d'imprimerie.

(8) Telefonszám az országkijelölő számmal és a körzetszámmal.
Telephone number including country code and regional code.
Téléphone [+ code pays (code régional)].

(9) Nem kötelező, ahol ez a szakasz az azonosító okmánnyal együtt kerül kiadásra.
Not required where this Section is issued together with the identification document.
Non exigé lorsque ce chapitre est délivré avec le documetn d'identification.
1

A rendeletet a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. április 16. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg.

3

A 3. § a) pontját a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § c) pontját a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A II. Fejezet címét a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 346. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A II. Fejezet 8–28. §-át és megelőző alcímeit a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 30. § 2. pontja a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 30. § 8. pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

9

A 32. § d) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

10

A 32. § e) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

11

A 32. § f) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

12

A 32. § g) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

13

A 32. § h) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

14

A 32. § i) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

15

A 33. § b) pontja a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 33. § d) pontja a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 33. § g) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

18

A 34. § b) pontja a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 4. §-ával bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 34. § c) pontja a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 4. §-ával bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 35. § felvezető mondata a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

21

A 35. § e) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 10. §-a (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 35. § g) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

23

A 35. § h) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

24

A 35. § i) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

25

A 35. § j) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

26

A 35. § k) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

28

A 35. § m) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

29

A 35. § n) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

30

A 35. § o) pontját a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

31

A 35/A. §-t a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe.

32

A 35/B. §-t a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe.

33

A 35/B. § (3) bekezdése a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének c) pontjával megállapított szöveg.

34

A 36–51. §-t a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

35

Az 52. § (2)–(4) bekezdését a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

36

Az 52. § (5) bekezdését a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

37

Az 52. § (6) bekezdését a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe.

38

A mellékletet a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet 9. §-a iktatta a szövegbe.

39

A melléklet V. szakaszában az Oltási nyilvántartás táblázata a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

40

A melléklet VI. szakaszában az Oltási nyilvántartás táblázata a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

41

A melléklet VII. szakaszában a Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok táblázata a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint módosított szöveg.

42

Ce document doit ętre signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l'équidé.

43

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of the equid.

44

Ezt az okmányt a ló nemzetközi szállítása előtt 48 órával alá kell írni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére