• Tartalom

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységekről1

2012.03.15.

A Kormány a New Yorkban 1961. március 30-án kelt, és az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett ,,Egységes Kábítószer Egyezmény'', továbbá az annak módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben 1972. március 25-én kelt, és az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a fenti egyezményt kiegészítő Jegyzőkönyv (a továbbiakban együtt: Kábítószer Egyezmény); a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 1971. február 21. napján aláírt egyezményt (a továbbiakban: Pszichotrop Egyezmény) kihirdető 1979. évi 25. törvényerejű rendelet; valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezményét kihirdető 1998. évi L. törvény végrehajtása érdekében; továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi. XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) és k) pontjaiban; valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 19. §-a (3) bekezdésének és 24. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltakra; illetve az Európai Unió Tanácsának a kábítószerek tárgyában meghozott jogi aktusaira figyelemmel, a következőket rendeli:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.2

2.3 állatgyógyászati intézmény: állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelő, állatorvosi szakrendelő (rendelőintézet), állat-egészségügyi laboratórium;

3.4

4. belföldi szállítás: olyan kábítószert, illetve pszichotrop anyagot tartalmazó szállítmány eljuttatása, amelynek a kiindulópontja- és végcélja egyaránt Magyarországon található;

5.5 díszítő mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott fogalom;

6. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott szolgáltató;

7. elemzés: kábítószerek, pszichotrop anyagok és visszaélés szempontjából veszélyes új szerek fizikai, kémiai és egyéb jellemzőinek meghatározására, valamint a visszaélés szempontjából veszélyes szerek kóros élvezetre alkalmasságának megállapítására irányuló szakértői tevékenység;

8. eltérítés: kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak az engedélyezett forgalomból az engedély nélküli forgalomba történő átirányítása;

9. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, valamint az engedéllyel rendelkező intézetek, intézmények;

10.6 étkezési mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott fogalom;

11. forgalmazás: a kábítószerek és pszichotrop anyagok anyagi ellenszolgáltatásért, vagy anyagi ellenszolgáltatás nélkül történő továbbadása (beszerzése, értékesítése, kereskedelme, elosztása) ide nem értve az anyagok exportját, importját, transzferét és tranzitját;

12.7 gyártás: minden olyan művelet, amelynek eredményeként kábítószer, illetve pszichotróp anyag, illetve ezekből az anyagokból előállított készítmény jön létre, beleértve a csomagolást és átcsomagolást, valamint a laboratóriumi körülmények közötti előállítást is. Gyártásnak minősül az opioid alkaloidok elválasztása, az azt szolgáltató mák (Papaver Somniferum L. faj és rokon fajainak fajtái), valamint a kannabisz, illetve kannabisz gyanta elválasztása az azt szolgáltató kannabisz növényről;

13. gyógyászati célú tevékenység: a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett, a gyógyszerkutatást, -fejlesztést, a gyógyszerek törzskönyvezését, valamint a gyógyszeres kezelés megvalósulását célzó, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező szerv vagy személy által végzett tevékenység;

14.8

15. import-, export, transzfer és tranzitszállítás: kábítószereknek és pszichotrop anyagoknak az ország területére irányuló behozatala, az ország területéről való kivitele, és az ország területén – a leszállás nélküli légiforgalom kivételével – történő átszállítása;

16.9 ipari mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban ekként meghatározott fogalom;

17.10 kábítószer: az 1. számú melléklet 1. (a továbbiakban: K1) és 2. jegyzékén (a továbbiakban: K2) szereplő anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

18.11

19.12 kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy: a nem gyógyászati tevékenységi engedélyben, az eseti kutatási engedélyben, továbbá a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban megjelölt személy, akire a kábítószer-felelősre vonatkozó előírások vonatkoznak, a 7. § (6) bekezdésben előírt speciális végzettség kivételével;

20.13 kannabisz: a magok kivételével a kannabisz növény bármilyen elnevezéssel jelölt virágzó vagy termő ágvégződései, amelyekből a gyantát még nem vonták ki;

21. kannabisz növény: minden kender, azaz Cannabis genushoz tartozó növény;

22.14 kábítószer-felelős (helyettes): a tevékenységi engedély kiadását kérelmező szervezet vezetője által javasolt, az engedélyben kijelölt személy, aki a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja, illetve felügyeli az engedélyesnél;

23. klinikai vizsgálat: olyan, emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás tulajdonságának megállapítására vagy igazolására, valamint nem kívánatos mellékhatásának megállapítására, felszívódásának, megoszlásának, metabolizmusának, kiválasztásának vizsgálatára irányul azzal a céllal, hogy a vizsgálati készítmény(ek) biztonságosságát és hatásosságát igazolja;

24. kutatás: kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal és visszaélés szempontjából veszélyes új szerekkel végzett oktatási, elemzési, klinikai vizsgálat, orvostudományi és tudományos kutatási célú tevékenység;

25.15 magán-állatorvos: a külön jogszabály szerinti magán-állatorvosi tevékenységet folytató állatorvos;

26.16 mákszalma: a máknövény minden része; azonban a magok a tokból való kifejtés és tisztítás után nem minősülnek az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzött szernek;

27. nem gyógyászati célú tevékenység: a 13. pontban meghatározottól eltérő minden, a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett tevékenység;

28.17 pszichotrop anyag: az 1. számú mellékletben (Pszichotrop anyagok 1., 2., 3., és 4. jegyzéke, röviden P1, P2, P3, P4) szereplő anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

29. tengerentúli szállítás: Európán kívülre történő export vagy Európán kívülről történő import;

30.18 termesztetés: tevékenységi és termesztetési engedély birtokában folytatható tevékenység, amelynek során az engedélyes szerződéses jogviszony alapján ipari mák termesztésével bíz meg mezőgazdasági termelőket;

31. transzfer: kábítószereknek és pszichotrop anyagoknak az Európai Unió más országából a Magyar Köztársaság területére irányuló importja, illetve a Magyar Köztársaság területéről az Európai Unió más országába való exportja;

32. visszaélés szempontjából veszélyes új szer: az engedély nélküli forgalomban megjelent anyagot tartalmazó szer, amelyről az elemzések, illetve egyéb adatok (fogyasztási szokások stb.) alapján feltételezhető, hogy bódultságot vagy tudatállapot módosulást eredményező, a központi idegrendszerre gyakorolt hatása miatt kóros élvezetre használják;

33.19

34.20 oktatás: az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzött szerek tényleges bemutatása, kizárólag egészségügyi és rendvédelmi szakemberek képzése, továbbképzése céljából.

35.21 máknövény: a mák vagy ópiummák (Papaver somniferum L.) faj fajtáihoz, valamint a murvásmák (Papaver bracteatum Lindl.) faj fajtáihoz tartozó növény.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre,

b) kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra,

c) visszaélés szempontjából veszélyes új szerek jegyzékbe vételi eljárására,

d)22 kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazó által történő megrendelésére,

e)23 az e rendelet szerinti engedélyesnél, az egészségügyi szolgáltatóknál, továbbá az állatgyógyászati intézményeknél és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóknál és magán-állatorvosoknál – a 26. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerint – végzett kábítószer-rendészeti hatósági ellenőrzésre, valamint

f)24 egészségügyi szolgáltatók, illetve állatgyógyászati intézmények által kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és orvostudományi kutatások engedélyezésére.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdés d) és f) pontja kivételével az egészségügyi szolgáltatókra nem terjed ki.

(3) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről külön jogszabály rendelkezik.

Engedélyek és engedélyezési eljárás

3. §25 (1)26 A kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tartása, átadása, használata, megsemmisíttetése, valamint a velük kapcsolatos kutatás, oktatás, továbbá a külön jogszabály szerint engedélyköteles kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos kutatás, oktatás – a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak, valamint az eseti kutatás kivételével – kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat. A gyógyászati és a nemgyógyászati célú tevékenységekre külön tevékenységi engedélyt kell kiadni.

(2)27 Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, valamint a magánállatorvos köteles a kábítószerrel vagy pszichotróp anyaggal végzett tevékenységét – annak megkezdése előtt legalább harminc nappal – a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével, a kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy megnevezésével, továbbá a cégjegyzékszámának, illetve a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi számának, a működésre jogosító engedélyek adatainak (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és időbeli hatálya) megadásával, valamint a tárolóhely és a tárolási rend leírásával a rendőrségnek bejelenteni.

(3)28 A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vétel tényéről tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki, amelyről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) tájékoztatja. A hatósági bizonyítvány birtokosa a (2) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, illetve a tevékenység megszüntetéséről a rendőrséget nyolc napon belül, írásban tájékoztatja. A hatósági bizonyítvány birtokosa az általa felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról évente – összesített formában, minden év január 31-ig – tájékoztatja a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, és a rendőrséget.

(4)29 A díszítőmák, illetve a kannabisz növény exportját, importját, illetve transzferét végző, továbbá a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén köteles a tevékenységet – annak megkezdése előtt harminc nappal – a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.

(5)30 Az EEKH a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vétel tényéről tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki, amelyről a rendőrséget tájékoztatja. A hatósági bizonyítvány birtokosa a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, illetve a tevékenység megszüntetéséről az EEKH-t nyolc napon belül, írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet az általa végzett tevékenység mennyiségi adatairól évente – összesített formában – tájékoztatja az EEKH-t. A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag ópiátok kinyerésére tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek adhatók át a 6. számú melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy kérelmezni kell az EEKH-tól a rendőrség felügyelete melletti megsemmisítést.

4. §31 (1)32 A kábítószerek és pszichotróp anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája, valamint az ipari mák és – a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban ekként meghatározott – magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja, transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell szerezni a tevékenységi engedélyen túl. A díszítőmák és a kannabisz növény vonatkozásában eseti exportengedély, illetve eseti importengedély a 3. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel esetén kérelmezhető az EEKH-tól.

(2)33 A kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, illetve a mákszalmának és az ipari mák vetőmagjának, valamint a kannabisz növénynek az ország területén történő átszállításához az exportáló, illetve importáló ország arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának érvényes engedélye, valamint a szállítmány azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet a szállító köteles a rendőrség vagy a vámhatóság ellenőrzése során bemutatni.

(3)34 E rendelet 1. számú melléklete 3. jegyzékén (a továbbiakban: K3) szereplő anyagok gyártása, exportja, importja és megsemmisíttetése tevékenységi engedélyhez kötött, valamint eseti exportjuk, importjuk és transzferük negyedévenkénti bejelentésre kötelezett az EEKH-nak. A kábítószerek és pszichotróp anyagok és az 1. számú melléklet K3. jegyzékén szereplő anyagok megsemmisíttetéséhez a tevékenységi engedélyen túl eseti megsemmisítési engedélyt is be kell szerezni.

(4) Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett a külön jogszabály szerint meghatározott eseti termesztetési engedélyt is köteles beszerezni.

(5) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és a visszaélés szempontjából veszélyes új szerekkel kutatást csak e tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott vizsgálatra szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkező szervezet vagy intézet folytathat.

(6)35 A máknövény magjai – az ipari mák vetőmagjának exportja és importja kivételével – a tokból való kifejtés és tisztítás után nem minősülnek az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzött szernek.

(7)36 A kannabisz növény magjai – a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban ekként meghatározott magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja és transzfere kivételével – nem minősülnek az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzött szernek.

5. §37 (1) A 3. § (1) bekezdése, illetve a 4. § (1)–(4) bekezdése szerinti engedélyek iránti kérelemről az EEKH dönt.

(2) Az EEKH a határozatát közli

a) az exportra, importra irányuló tevékenységi engedély iránti kérelem esetén a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával;

b)38 az állatgyógyászati készítményekkel, illetve kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésével, forgalmazásával összefüggő tevékenységre vonatkozó kérelem esetén az agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter).

A gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadásával kapcsolatos szabályok

6. § (1) Az engedélyes kizárólag a gyógyászati célú tevékenységi engedélyben megjelölt tevékenységek folytatására jogosult.

(2)39 E rendelet 1. számú mellékletének P1 jegyzékébe foglalt pszichotrop anyagok gyógyászati célra nem hozhatók forgalomba, felhasználásuk csak kutatási célra engedélyezhető.

7. § (1)40 Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmező gazdálkodó szervezet: megnevezését, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, adószámát,

b)41 ha a kérelmező kutatási vagy oktatási, illetve kutatási és oktatási tevékenységet végző szervezet, intézmény: annak megnevezését, székhelyét, telephelyét,

c)42 a folytatni kívánt tevékenységgel érintett kábítószerek vagy pszichotrop anyagok e rendelet 1. számú melléklete szerinti megnevezését,

d)43 a kérelmezett tevékenység megnevezését, folytatásának helyét (telephely, fióktelep címét),

e)44 feldolgozás esetén a kiinduló anyag, az előállított termék megnevezését és tervezett mennyiségét az ellenőrzött hatóanyagra számítva,

f)45 a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese nevét.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a)46 a gazdálkodó szervezet jegyzésére vagy képviseletre jogosult tagjának és a kábítószer felelős, valamint helyettese ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másolatát,

b)47 ha a kérelmező gazdasági társaság, annak cégjegyzékszámát,

c)48 ha a kérelmező nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet, a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés számát, költségvetési szerv esetén törzskönyvi számát,

d)49

e)50 a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese nevét, valamint a végzettségét igazoló oklevél hitelesített másolatát,

f)51 a humán gyógyszerkészítmény gyártására, illetve nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény gyártására, kereskedelmére vonatkozó engedély hiteles másolatát, illetve a tevékenység körébe tartozó, jogszabályban meghatározott más hatósági engedélyt vagy igazolást,

g)52 a gazdálkodó szervezet üzemének, illetve érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzát, amelyen fel kell tüntetni az alkalmazott (telepített) mechanikai vagy elektronikus, illetve mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai berendezéseket és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá mellékelni kell az őrzési és nyilvántartási rend leírását és biztonsági rendszer esetén a működőképességet igazoló szakvéleményt,

h)53 a g) pontban megjelölt tervrajzokhoz mellékletként annak leírását, hogy a tevékenységgel érintett helyiségben milyen ellenőrzött anyaggal milyen jellegű tevékenység folyik, valamint a tevékenység felelőseit,

i)54 az ellenőrzött anyag- és a személyforgalom útjának leírását az érintett helyiségek, raktárak között.

(3)55 Ha a gazdálkodó szervezet a (2) bekezdés b), illetve f) pontjában felsorolt adatokat nem igazolja, az EEKH a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról jogszabállyal rendszeresített nyilvántartást vezető hatósághoz.

(4)56 Kábítószer-felelősnek a gazdálkodó szervezetnél főállásban alkalmazott, kábítószer-felelős helyettesének a gazdálkodó szervezetnél főállásban vagy szerződéssel alkalmazott személyt lehet kijelölni.

(5)57 A kábítószer-felelős és helyettese az engedély megadásával kijelölésre kerül. A kijelölt kábítószer-felelős (helyettes) felel a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenység e rendelet szerinti szabályszerűségéért, az anyagok eltérítésének megakadályozása érdekében megteendő intézkedésekért, a 19. §-ban meghatározott nyilvántartások naprakész és pontos vezetéséért, valamint az adatszolgáltatásért és a kezelési szabályok betartásáért, továbbá, ha a nyilvántartott anyaggal kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok haladéktalan (távközlési eszközön történő) értesítéséért.

(6)58 Kábítószer-felelősnek (helyettesnek) csak orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vegyészmérnöki, vegyészi, biológusi, biológus-mérnöki, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására alkalmas növények termesztése, illetve a velük kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenység esetén agrármérnöki vagy kertészmérnöki szakképzettséggel rendelkező személy jelölhető ki.

(7)59 A kábítószer-felelős és helyettese köteles évente legalább egy alkalommal az engedélyező és ellenőrző hatóságok által rendezett, a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó továbbképzésen részt venni.

8. § (1)–(2)60

(3)61 A tevékenységi engedély tartalmazza a 7. § (1) bekezdésben foglalt adatokat, valamint a kijelölt kábítószer-felelős (helyettes) adatait (név, végzettségét igazoló diploma száma, kelte). Az engedély megadásának tényét az EEKH honlapján közzé kell tenni.

(4)62 A tevékenységi engedély három évig vagy a 10. § (1) bekezdés szerinti visszavonásig hatályos. Az engedélyesnek az engedély hatályának lejárta előtt legalább három hónappal jelezni kell, ha az engedélyét meg kívánja újítani.

(5)–(6)63

9. § (1)64 Az engedélyes a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásról tizenöt napon belül köteles az EEKH-t értesíteni.

(2)65 Az engedélyesnek a tevékenységi engedélyben nem szereplő, újabb, az 1. számú melléklet szerinti kábítószer vagy pszichotróp anyag, illetve új gyógyszerforma tevékenységi körbe vonása előtt kérnie kell az engedély módosítását.

(3)66 A gazdálkodó szervezet 7. § (2) bekezdése szerinti üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzában bekövetkezett változása, illetve új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, a kábítószer felelős vagy helyettese személyében bekövetkezett változás, valamint a rendészeti szempontból előírt biztonsági, biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása esetén a gazdálkodó szervezetnek az engedély módosítását kérnie kell.

10. § (1)67 A tevékenységi engedélyt az EEKH visszavonja amennyiben:

a) az engedélyes azt kéri,

b) az engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak meg, hogy az engedély megadásához szükséges feltételek nem állnak fenn,

c) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, illetve az engedélyben előírt kötelezettségeket ismételten, súlyosan megszegi,

d)68 az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a külön jogszabály szerint a humángyógyszer-készítmény gyártására, illetve nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt visszavonta.

(2)69 A tevékenységi engedély alapján folytatott tevékenységet az EEKH legfeljebb egy évre felfüggeszti, ha

a) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, illetve az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi,

b)70 az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a humángyógyszer-készítmény gyártására, illetve nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt felfüggesztette,

c)71

d) az engedélyes 19. § (2)–(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nem teljesíti.

(3)72 A tevékenység felfüggesztése esetén, amennyiben az engedélyes a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt megszünteti, és ezt a felfüggesztést elrendelő hatóságnál bejelenti, az EEKH dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott bejelentés hiányában – a felfüggesztést elrendelő határozatban megjelölt idő elteltével – az engedélyt vissza kell vonni.

(5)73 A felfüggesztést elrendelő határozatban az engedélyest a (3) és (4) bekezdésben foglaltakról tájékoztatni kell.

(6)74 Az EEKH a tevékenységi engedély felfüggesztéséről és visszavonásáról szóló határozatot közli a rendőrséggel, illetve a visszavonást kezdeményező hatósággal.

(7)75 Az engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának tényét az EEKH honlapján közzé kell tenni.

(8)76

11. § (1)77 Az ipari mák termesztetésére irányuló, a külön jogszabály szerint meghatározott eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdés szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem benyújtásának évét követő évre vonatkozóan az ipari mák termesztésre szánt terület nagyságát, a mákfajtát és a maximálisan kinyerendő alkaloid mennyiséget.

(2)78 Az EEKH az ipari mákkal, valamint az ópiát termékekkel és származékokkal folytatott tevékenységekre vonatkozó engedély megadását a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervvel (INCB) történő egyeztetés után a nemzetközi ópiát egyensúly biztosítása érdekében – a rendőrség és a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – megtagadhatja.

A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályok

12. §79 (1) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadására a 6–11. § rendelkezéseit a (2)–(3) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)80 A kábítószert, pszichotróp anyagot használó, tároló bűnüldöző, rendvédelmi szervek, Magyar Honvédség, büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyét az intézmény, szerv, intézet kérelmére az EEKH adja ki.

(3) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély a szerek beszerzésére, raktározására, tartására, használatára, megsemmisítésére és a velük kapcsolatos kutatásra, oktatásra jogosít. Az engedély kiadásához kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személyt kell kijelölni.

Az eseti kutatási engedély

13. § (1)81 Az eseti kutatási engedély iránti kérelmet a tevékenységi engedéllyel nem rendelkező kérelmezőnek vizsgálatonként kell benyújtani az EEKH-hoz. Az eseti kutatási engedély a kérelemben megjelölt időpontig, illetve visszavonásáig hatályos.

(2)82 A rendelet szerinti kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett klinikai vizsgálatokhoz és orvostudományi kutatásokhoz az EEKH eseti kutatási engedélyét be kell szerezni. A kérelmezőnek kérelméhez csatolni kell a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által kiadott klinikai vizsgálati engedélyt, illetve a kutatás szakmai engedélyezője által kiadott engedélyt. Az EEKH a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül dönt az engedély kiadásáról és határozatát közli a GYEMSZI-vel, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatalával.

(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kutatás célját,

b)83 a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő kábítószer vagy pszichotróp anyag, illetve készítmény hatóanyagának 1. számú melléklet szerinti megnevezését,

c)84 a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő kábítószer, pszichotróp anyag mennyiségét és kiszerelését,

d) a beszerzés forrását (cég neve, címe),

e)85 a kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy nevét, elérhetőségét,

f) a kábítószer vagy pszichotrop anyag tárolásának pontos címét és feltételeit.

(4) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) tudományos kutatás esetén a jóváhagyott kutatási, vizsgálati tervet,

b) jóváhagyott kutatási, vizsgálati terv hiányában: a kísérlet rövid leírását, a kísérlet helyét és tervezett időtartamát, az egyszerre felhasznált mennyiséget, a kísérletek számát.

(5)86

(6) Az engedély az engedélyest feljogosítja az engedélyben megnevezett szer vagy anyag

a) szükséges mennyiségének beszerzésére,

b) birtoklására és felhasználására,

c) a kutatáshoz szükséges mennyiségének előállítására, valamint

d) más engedélyessel történő előállíttatására.

(7) Az eseti kutatási engedély alapján beszerzett szerekről, és felhasználásukról tételes nyilvántartást kell vezetni.

(8) Az eseti kutatási engedélyt vissza kell vonni, ha

a) azt a kutatási engedélyt kérő kéri,

b) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, illetve az engedélyben meghatározott kötelezettségeket ismételten, súlyosan megszegi.

(9)87 A kutatás időtartama alatt a rendőrség, illetve klinikai vizsgálatok esetén az ÁNTSZ hatósági ellenőrzést végezhet az engedélyesnél. A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) szükség esetén beszerzi az EEKH véleményét.

Eseti export, eseti import engedély

14. § (1)88 Kábítószer vagy pszichotrop anyag szállítmányt, küldeményt az ország területére behozni, kivinni, beléptetni, kiléptetni, vámeljárás alá vonni kizárólag hatályos export, illetve import engedély alapján lehet. Az engedély csak egy szállításra és legfeljebb az abban feltüntetett mennyiségre vonatkozik (eseti engedély). Az eseti export vagy eseti import engedély kizárólag egyféle hatóanyagra vonatkozhat, kivéve az analitikai célú, kis mennyiségű standardok és minták engedélyezését, amelyek hatóanyagait a kérelemhez külön jegyzéken kell mellékelni. Az állatgyógyászati készítmények importja vonatkozásában az EEKH engedélye nem mentesít a külön jogszabályban előírt behozatali engedély megszerzése alól.

(2) Az eseti engedély kizárólag az export, illetve import tevékenységre feljogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező szervezetnek adható ki.

(3)89 Ha az import tárgya kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó olyan gyógyszer, amely nem rendelkezik Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel, az import engedély kiadásának feltétele a GYEMSZI, illetve állatgyógyászati szerek esetén a miniszter által kiadott egyedi import engedély beszerzése.

(4)90 Nem minősül exportnak, importnak (transzfer), ha a határ átlépésekor a gyógykezelés alatt álló személy a gyógykezeléshez szükséges, az 1. számú melléklet K1 vagy K2 jegyzékén, illetve P2 jegyzékén található hatóanyagot tartalmazó kábítószernek, illetve pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszerből a határ átlépésétől számított hetvenkét órás időtartamra elegendő mennyiséget a kezelőorvos által kiállított, nemzetközi előírásnak megfelelő igazolással vagy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiállított engedéllyel tart birtokában. Az igazolás kiállítása napjától számított harminc napig hatályos.

(5)91 Nem minősül engedélyköteles exportnak, ha a tevékenységi engedély jogosultja vagy a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek külön jogszabály szerinti kezelője az EEKH-tól beszerzett, 12. számú melléklet szerinti igazolással a határ átlépésével katasztrófa, így különösen természeti csapás, polgárháború sújtotta területre rendkívüli, gyógyászati célú felhasználás céljából az 1. számú melléklet K1 vagy K2 jegyzékén, illetve P2 jegyzékén található hatóanyagot tartalmazó kábítószernek, illetve pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszert szállít. Ebben az esetben – a célország import engedélyének hiányában – a kiküldött kábítószer, illetve pszichotróp anyag 12. számú melléklet szerinti igazolásba foglalt mennyiségét statisztikai szempontból a Magyar Köztársaságon belül felhasznált mennyiségnek kell tekinteni.

(6)92 Nem tekintendő engedélyköteles exportnak, importnak vagy transzfernek a K1, K2, illetve a P2, a P3 vagy a P4 jegyzéken szereplő anyag olyan korlátozott mennyiségű – nemzetközi vonalakon közlekedő hajón, repülőgépen, vonaton, vagy nemzetközi autóbuszjáraton történő – szállítása, amelyre útközben elsősegélynyújtás miatt vagy egyéb sürgős esetben szükség lehet. E kábítószer és pszichotróp anyag megrendelése, tárolásának, felhasználásának ellenőrzése és nyilvántartása a személyszállítást végző gazdálkodó szervezet üzemorvosának, vagy más, a gazdálkodó szervezettel szerződésben álló orvosnak, mint egészségügyi szolgáltatónak a felelőssége.

(7)93 Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 7. és 8. számú melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és szállítmányozó adatait. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertől származó címigazolást, továbbá export (transzfer) esetén a külföldi hatóság import engedélyének eredeti példányát.

(8)94 A kiadott, de fel nem használt eseti engedélyt a hatályvesztést követő tizenöt napon belül vissza kell juttatni a kiadó hatóságnak.

(9)95 Az eseti engedély – tengerentúli szállítás kivételével – legfeljebb három hónapig hatályos. Ha az engedély hatálya a szállítás időtartama alatt jár le, az engedélyt a szállítás befejezéséig meg kell hosszabbítani.

(10)96 Tengerentúli szállítás esetén az eseti engedély legfeljebb hat hónapig hatályos. Ha az eseti engedély hatálya a szállítás időtartama alatt lejár, azt az engedélyező hatóság a szállítás befejezéséig meghosszabbítja.

(11)97

(12)98 Az eseti engedély kiadását meg kell tagadni, illetve vissza kell vonni, ha

a)99

b) a kérelmezett anyag vagy szer importját a rendeltetési ország hatósága nem engedélyezte,

c) a kérelmezett anyag vagy szer szállítása, a kérelemben foglaltaktól eltérően, olyan országba irányul, ahova az érintett anyag vagy szer szállítása nemzetközi korlátozás alá esik,

d)100 a tevékenység folytatása során az e rendeletben foglaltakat, illetve a tevékenységi engedélyben meghatározott feltételeket megsértik,

e) a tevékenységi engedélyt a kibocsátó hatóság visszavonta vagy felfüggesztette.

Az eseti export, eseti import tevékenység folytatásának különös szabályai

15. § (1)101 Az EEKH a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély esetén hat példányban, eseti import engedély esetén öt példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. Az EEKH a mélynyomású bélyegzőlenyomattal ellátott, kétnyelvű (magyar és angol) engedélyt

a) kábítószer és pszichotrop anyag eseti exportjának engedélyezése esetén zöld,

b) kábítószer és pszichotrop anyag eseti importjának engedélyezése esetén sárga színű nyomtatványon állítja ki.

Az engedély kiadásáról az EEKH a kiléptető vám- és pénzügyőri hivatalt értesíti.

(2) A küldeményt kizárólag az export engedélyen szereplő személyhez, szervhez vagy címre lehet irányítani.

(3) Azokat a kábítószer, illetve pszichotrop anyag küldeményeket, amelyek behozatali engedély nélkül lépnek az ország területére, az eljáró hatóságnak vissza kell tartania.

(4)102 Az e rendelet alapján kiadott engedéllyel szállított szerek árunyilatkozatain, illetve fuvarokmányain mind a belföldi, mind az export és import (transzfer) forgalomban szembetűnő módon az EEKH engedélyszámát, vagy kábítószer esetén a K betűjelzést, illetve pszichotrop anyag esetén P betűjelzést fel kell tüntetni.

16. § (1)103 Az eseti export engedély egyes példányai – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

a)104 az eseti export engedély két példányát az EEKH az engedély kiadásakor az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, és a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt az EEKH tárolja,

b)105 az eseti exportengedély három példányát az exportőr kapja meg. A példányokat a szállítmány indításakor a vámeljárást végző vám- és pénzügyőri hivatal bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta a vámeljárás idejét, valamint a vámkezelt mennyiséget, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptető vám- és pénzügyőri hivatalnak. A kiléptető vám- és pénzügyőri hivatal a szállítmány országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk a kiviteli eljárás idejét, valamint a kiléptetett kábítószer vagy pszichotróp anyag mennyiségét. A kiléptető vám- és pénzügyőri hivatal az engedély egy példányát megőrzésre visszaküldi az EEKH részére, egy példányát pedig az exportőr részére. Az eseti engedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.

(2)106 Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kivitel (transzfer) esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az EEKH az eseti export engedély három példányát az exportőr részére megküldi. A szállítmány országból való kivitele során az engedélyen feltüntetett, kijelölt vámszolgálat az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk a kiviteli ellenőrzés idejét és a szállított kábítószer vagy pszichotrop anyag mennyiségét, majd azokat visszaküldi az EEKH, valamint az exportőr részére. Az eseti engedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.

(3)107 Az eseti import engedély egyes példányai – a (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

a)108 az eseti import engedély egy példányát az EEKH az engedély kiadásakor az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi és a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi,

b)109 az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, és egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt, két példányát megküldi az engedélyen kijelölt vám- és pénzügyőri hivatalnak a szállítmány beérkezése előtt legalább öt nappal,

c)110 a kijelölt vám- és pénzügyőri hivatal a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány belépésekor az importőr által megküldött két példányt hitelesíti, feltünteti a beléptetett mennyiséget, és amennyiben nem végzi el a vámeljárást, a szállítmánnyal továbbküldi a vámeljárást végző vám- és pénzügyőri hivatalnak. A vámeljárást végző vám- és pénzügyőri hivatal a példányokat hitelesíti, feltünteti rajta a vámkezelt mennyiséget, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A záradékolt másik példányt az importőr megőrzi.

(4)111 Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra irányuló behozatal (transzfer) esetén a vámeljárásra vonatkozó eljárásokat nem kell alkalmazni. Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, és egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt, két példányát pedig bemutatja az engedélyen kijelölt vám- és pénzügyőri hivatalnak a szállítmány beérkezésekor. A kijelölt vám- és pénzügyőri hivatal a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány ellenőrzésekor az importőr által bemutatott két példányt hitelesíti, feltünteti az ellenőrzött mennyiséget, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A záradékolt másik példányt az importőr megőrzi.

(5)112 Az eseti importengedélyben a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet Mellékletének 3. pontja szerint a kábítószerek és pszichotróp anyagok vámeljárás alá vonására, illetve a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatok tekintetében illetékes vám- és pénzügyőri hivatalt kell feltüntetni.

17. § (1)113 A kábítószer vagy pszichotrop anyagok kémiai profil meghatározáshoz szükséges mintájának, és a visszaélés szempontjából veszélyes új szer mintájának szállítása a rendőrség által kiadott kiviteli vagy behozatali engedéllyel történik. Az engedély tartalmazza az anyag vagy készítmény hatóanyagának azonosítására alkalmas nevét, pontos mennyiségét, a kivitel vagy behozatal időpontját és az erre felhatalmazott személy(ek) nevét.

(2)114 Az (1) bekezdésben meghatározott minták szállítását az alábbi személyek végezhetik:

a) a külön jogszabályban meghatározott összekötő tisztek,

b) rendőrségi nyilvántartásbavétel mellett a rendőrség, illetve a vám- és pénzügyőrség olyan hivatásos állományú tagja, akinek az országos rendőrfőkapitány, illetve a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka erre engedélyt adott.

18. §115

A kábítószer, pszichotrop anyag nyilvántartásával, tárolásával, megrendelésével, átadásával, szállításával, átvételével kapcsolatos szabályok

19. § (1)116 Az engedélyesnek a kábítószerekről és pszichotróp anyagokról olyan napra kész nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a teljes anyagmozgás (különösen a beszerzés, gyártás, feldolgozás, csomagolás, forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, megsemmisítés) pontosan követhető mind a nyersanyagra, mind a félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes valamennyi ellenőrzött anyagról év végi zárókészletet köteles felvenni, és az összesített adatokat a tárgyévet követő év január 31. napjáig az EEKH-nak megküldeni.

(2)117 Az EEKH által kiadott engedély jogosultja köteles az engedélyt kibocsátó hatóság részére az alábbi statisztikai adatokat szolgáltatni:

a)118 a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a K1 és K2 jegyzékben feltüntetett kábítószerekre és a P1, P2, P3, P4 jegyzékben feltüntetett pszichotrop anyagokra vonatkozó éves jelentést a gyártásról, készletekről és a forgalmazásról a tárgyévet követő év február 28. napjáig,

b)119 a 4. és 5. számú melléklet szerinti, a K1 és K2 jegyzékben feltüntetett kábítószerekre, valamint a P1 és P2 jegyzékben feltüntetett pszichotróp anyagokra vonatkozó negyedéves export-, és importjelentést az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig, illetve a P1, P2, P3 és P4 jegyzékben feltüntetett pszichotróp anyagokra vonatkozó éves export- és importjelentést a tárgyévet követő év február 28. napjáig,

c) a speciális raktárkészletek (katasztrófavédelmi és honvédségi tartalékok) esetén csak az éves készlet változásait a tárgyévet követő év február 28. napjáig.

(3)120 Az átadó az 1. számú melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplő kábítószerekre, valamint a P1 és P2 jegyzékén szereplő pszichotróp anyagokra, illetve a P3 és P4 jegyzéken szereplő alapanyagokra vonatkozó, a 6. számú melléklet szerinti megrendelőlapok ötödik példányait az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig a hatóanyag szerinti összesítő kíséretében megküldi az EEKH-nak, amely 2 évig megőrzi azokat. A beküldött megrendelőlapok összesített adattartalmát számítógépes adathordozón is meg kell küldeni az EEKH-nak.

(4)121 Az EEKH által kiadott tevékenységi engedély jogosultja a 9. és 10. számú melléklet szerinti adatlapokon a kábítószerek és pszichotrop anyagok gyártására, forgalmazására, és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozóan évente egy alkalommal, a tárgyévet megelőző év február 28. napjáig köteles becslési adatokat továbbítani az EEKH részére.

(5)122 Az EEKH a (2) bekezdés alapján nyert adatokból készített jelentést, valamint a (4) bekezdés szerint megállapított összesített becslést megküldi a Kábítószer Egyezmény, illetve a Pszichotrop Egyezmény alapján a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv (INCB) részére.

20. § (1)123 Az 1. számú melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat – kivéve a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszer-készítményeket – minden más anyagtól térben elkülönítve, minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi berendezésekkel ellátott raktárhelyiségben kell raktározni. Amennyiben az anyag mennyisége ezt lehetővé teszi, az biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez vagy páncélszekrényben is tárolható, amelyet indokolt esetben elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

(2)124 E rendelet 1. számú melléklete K3 jegyzékén szereplő kábítószer tartalmú gyógyszerkészítmények, valamint a P3 és P4 jegyzékén szereplő pszichotrop hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények megrendelésére, tárolására, kezelésére, kiadására és szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)125 E rendelet 1. számú melléklet P3 és P4 jegyzékén szereplő pszichotrop alapanyagokra is az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

21. § (1)126 Az engedélyes a kábítószert vagy pszichotrop anyagot – a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történő átadás kivételével – kizárólag más engedélyesnek értékesíthet vagy adhat át.

(2)127 Az engedélyes gazdálkodó szervezet kábítószert vagy pszichotróp anyagot csak olyan állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának, illetve állatgyógyászati intézménynek értékesíthet vagy adhat át, amely rendelkezik a 3. § (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvánnyal.

(3)128 Az 1. számú melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplő kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzékén szereplő pszichotrop anyagok és a P3, P4 jegyzékén szereplő pszichotrop alapanyagok – a nem gyógyászati célú tevékenységhez tartozó anyagok kivételével – megrendelése, átadása, átvétele, illetve szállítása csak a 6. számú melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet.

(4) A szállítás biztonságosságáért, a megfelelő technikai feltételek meglétéért belföldi szállításnál az átadó, külföldre vagy külföldről történő szállítás esetén az eseti engedély jogosultja felel. Az átadó és az eseti export, illetve eseti import engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a szállítmányozót és a szállítót részletesen tájékoztassa az engedélyben rögzített feltételekről (együtt szállítás csak gyógyszerekkel, részszállítás tilos), az országba való belépéskor, illetve az országból való kilépéskor fennálló kötelezettségről, valamint a 15. § (4) szerinti megfelelő jelölés feltüntetéséről.

(5)129 Az 1. számú melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplő kábítószereket, és a P1 és P2 jegyzékén szereplő pszichotrop anyagokat és azok készítményeit, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő alapanyagokat gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve lehet szállítani.

(6)130 E rendelet 1. számú melléklete K3 jegyzékén szereplő kábítószer tartalmú készítmények, valamint a P3 és P4 jegyzékén szereplő pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények megrendelése, átadása, átvétele, illetve bármely belföldi szállítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Kábítószerek és pszichotróp anyagok selejtezésének és megsemmisítéssel történő ártalmatlanításának szabályai131

22. § (1)132 Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazó és az állatgyógyászati intézmény, valamint az e rendelet szerinti magán-állatorvos a tevékenysége során használt kábítószerek és pszichotrop anyagok selejtezését szükség szerint, folyamatosan végzi.

(2) A selejtezett kábítószerekről és pszichotrop anyagokról a szer e rendelet mellékletei szerinti megnevezésének, mennyiségének és a selejtté válás okának feltüntetésével tételes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az engedélyes képviseletére jogosult személynek és a kijelölt kábítószer-felelősnek (helyettesének), vagy a kábítószerért és pszichotrop anyagért felelős személynek és a magán-állatorvosnak is alá kell írnia. A selejtezett kábítószert megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó előírások szerint kell tárolni.

(3)133 A selejtezett, e rendelet 1. számú mellékletének K1, K2 és P2 jegyzékén szereplő gyógyszereket és gyógyszeralapanyagokat, továbbá a P1 jegyzék szerinti anyagokat, valamint a P3 és P4 jegyzék szerinti gyógyszeralapanyagokat lehetőség szerint égetéssel kell megsemmisíteni, azaz véglegesen ártalmatlanítani. A megsemmisítést az EEKH engedélyével, veszélyes hulladék égetésére környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező égetőműben kell végezni. E rendelet 1. számú melléklete K3 jegyzékén szereplő anyagok gyártása során képződő selejt megsemmisítéséhez ugyancsak eseti megsemmisítési engedély szükséges.

(4)134 E rendelet 1. számú mellékletének P3 és P4 jegyzékén szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények selejtezése és ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerek, illetve pszichotrop anyagok forgalmazására jogosítja fel az engedélyest, az köteles a megrendelőktől éves rendszerességgel begyűjteni a tőle korábban beszerzett, leselejtezett K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplő gyógyszer-, illetve K1, K2, P2, P3, P4 gyógyszeralapanyag készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.

23. § (1)135 A 22. § (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelemhez a selejtezési jegyzőkönyvek alapján összeállított tételes összesítő jegyzéket kell csatolni. A kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés helyét, időpontját és módját. A megsemmisítés helyéről és időpontjáról – legalább tizenöt nappal előbb – a rendőrséget, valamint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet, illetve az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot előzetesen értesíteni kell.

(2)136 A selejtezett kábítószerek és pszichotrop anyagok megsemmisítésénél jelen kell lennie a kijelölt kábítószer-felelősnek (helyettesének), illetve a kábítószerért vagy pszichotrop anyagért felelős személynek, valamint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve az Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság képviselőjének.

(3)137 A megsemmisítést a rendőrség képviselője ellenőrizheti és a helyszíni ellenőrzés során a selejtezett anyagokból mintát vehet.

(4)138 A kábítószerek és pszichotróp anyagok megsemmisítésének tényét tételes jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példányát az EEKH-nak, a rendőrségnek, valamint megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek, illetve állatgyógyászati készítmények esetén az Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak kell megküldeni, egy példányát pedig a selejtezési jegyzőkönyvekkel és az összesítő jegyzék egy példányával együtt a gazdálkodó szervezet bizonylatként köteles megőrizni.

24. § (1)139 A nem gyógyászati célú tevékenység esetén használt kábítószer és pszichotróp anyagok megsemmisítését az EEKH engedélyezi.

(2)140 Az (1) bekezdésben meghatározott szerek megsemmisítésénél jelen kell lennie az engedélyes képviselőjének (megbízottjának), a kijelölt kábítószer-felelősnek (helyettesének) vagy felelős személynek és a rendőrség képviselőjének.

(3)141 A büntetőeljárás során lefoglalt, elkobzott kábítószer és pszichotrop anyagokat a rendőrség nyilvántartja, kezelését ellenőrzi. A lefoglalt kábítószereket a megsemmisítésig a rendőrség által engedélyezett helyen kell őrizni. A kábítószert és pszichotrop anyagot tároló szerv köteles a tárolásért és nyilvántartásért felelős személyt megbízni. A szerek megsemmisítésénél jelen kell lennie a rendőrség képviselőjének.

(4)142 A 30. § (1) bekezdésben meghatározott anyagok megsemmisítéséről a rendőrség intézkedik.

(5)143

(6)144 A nyomozó hatóság birtokába került, illetve a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került kábítószer és pszichotrop anyag megsemmisítéséről a rendőrség rendelkezik.

A visszairányítási eljárás

25. § (1)145 Az elkobzott, kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak minősülő gyógyszer alapanyagok és gyógyszerkészítmények engedélyezett, kizárólag belföldi kereskedelmi forgalomba történő visszairányításáról az EEKH, a GYEMSZI, illetve állatgyógyászati készítmény esetén a miniszter állásfoglalása figyelembevételével a rendőrség határoz.

(2)146 A határozatban rendelkezni kell a felhasználás módjáról, és meg kell jelölni a felhasználó intézményt (térítésmentes átadás esetén) vagy az értékesítésre kijelölt gazdálkodó szervezetet (visszterhes átadás esetén).

Ellenőrzés és felügyelet

26. § (1)147 Az e jogszabály szerinti engedélyesnek az 1. számú mellékletben szereplő anyagokkal folytatható tevékenységével kapcsolatos hatósági ellenőrzést a következő hatóság folytatja le:

a)148 valamennyi engedélyes, illetve nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet vonatkozásában a hatósági ellenőrzést az EEKH, valamint a rendőrség, mint rendészeti hatóság végez,

b) az 1. számú mellékletben szereplő anyagok export, import, tranzit szállításainak folyamatos és utólagos ellenőrzését a Vám- és Pénzügyőrség végzi,

c)149 az egészségügyi szolgáltatóknál a 2. § (1) bekezdés d), e) és f) pontja tekintetében szakmai felügyeletként az 1. számú mellékletben szereplő anyagok körében megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek tiszti-főgyógyszerésze végez ellenőrzést, míg a rendőrség ugyanott rendészeti feladatokat lát el,

d)150 a jegyzékben szereplő anyagokkal gyártási engedély alapján végzett tevékenységet a GYEMSZI, illetve az EEKH ellenőrzi.

(2)151 A rendőrség

a) rendészeti szempontok alapján ellenőrzi a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott valamennyi engedélyes tevékenységet, valamint

b)152 rendészeti szempontok alapján ellenőrzi a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóknál, állatgyógyászati intézményeknél, a magán-állatorvosoknál a kábítószerek és pszichotrop anyagok felhasználását, tárolását, nyilvántartását,

c)153 az egészségügyi szolgáltatóknál évente ellenőrzi a kábítószerek (K1, K2 jegyzékek) és a pszichotróp anyagok (P2 jegyzék készítményei és a P3, P4 jegyzékek alapanyagai) biztonságos tárolását, és a nyilvántartásokat.

d)–g)154

(3)155

(4)156 A rendőrség látja el a selejtezett, a lefoglalt és elkobzott kábítószerek és pszichotrop anyagok őrzésének, tárolásának és megsemmisítésének hatósági felügyeletét.

(5)157 Az EEKH az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek felett az engedélyezett tevékenységek tekintetében ellenőrzési feladatokat gyakorol, szükség esetén beszerzi a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve az Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és a GYEMSZI véleményét.

(6)158 A vámhatóság jogszabályban meghatározott alapvető szakmai ellenőrzési feladatai ellátása körében ellenőrzi nemzetközi export-, import- (transzfer) és tranzit szállítás esetén a szállítási dokumentációra, a küldeménydarabok címkézésére, bárcázására, egyéb szállítási feltételekre vonatkozó előírások betartását.

(7)159 A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) látja el az egészségügyi szolgáltatóknál a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott valamennyi tevékenység ellenőrzését, az (1) bekezdés c) pontban megadottak kivételével.

A kábítószerek és pszichotrop anyagok jegyzékeinek módosítása

27. § (1)160

(2) A visszaélés szempontjából veszélyes új szert a megfelelő kábítószer vagy pszichotrop anyag jegyzékre fel kell venni, ha annak kóros élvezetre alkalmassága egyértelműen megállapítható.

Konzultációs eljárás

28. §161

Nemzetközi tájékoztatási
és adatszolgáltatási kötelezettség

29. §162 (1)163 Amennyiben hatóság, hivatalos szerv, személy, kábítószer-vizsgáló laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi szolgáltató, kutatást végző intézmény vagy szolgálat, valamint büntetés-végrehajtási intézet visszaélés szempontjából veszélyes új szer, illetőleg ismert szer új visszaélési módjának, formájának – ide értve azok előállítását, kereskedelmét, illetve fogyasztását – megjelenését észleli, köteles arról az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot és az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai Központjában működő országos kábítószer adatgyűjtő és adatszolgáltató központot a 11. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozattal értesíteni.

(2)164 Amennyiben az INCB kábítószerekre vagy pszichotróp anyagokra vonatkozó adatokat vagy tájékoztatást kér a Magyar Köztársaságtól az EEKH útján, annak beszerzése érdekében az EEKH megkeresi az érintett hatóságokat és szerveket. E megkeresést az abban feltüntetett időpontig kell teljesíteni.

Vegyes rendelkezések

30. §165 A hatóság vagy hivatalos személy birtokába került, talált, beszolgáltatott, engedélyes forgalomból eltérített, vagy lefoglalt kábítószergyanús anyag, szer teljes mennyiségét hivatali időben haladéktalanul, egyébként a legközelebbi munkanapon a kábítószer-vizsgáló laboratóriumnak kell átadni, és egyidejűleg a rendőrséget értesíteni kell. Amennyiben a lefoglalt anyag mennyisége nem teszi lehetővé a teljes mennyiség kábítószer-vizsgáló laboratóriumba szállítását, akkor a szer tárolásáról és őrzéséről a rendőrség rendelkezik.

31. § (1)166 E rendeletben előírt nyilvántartás vezetése papír alapú vagy számítógépes adatkezeléssel történik A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószer és pszichotrop anyagok forgalma megfelelő módon ellenőrizhető legyen.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre – ideértve a selejtezést is – vonatkozó valamennyi iratot (iratmásolatot) az irat kiállítási, illetve érkeztetési időpontjától számított legalább öt évig kell megőrizni.

32. § (1) A gyógyászati célú tevékenységi, az eseti kutatási, az eseti export, az eseti import, eseti termesztetési, valamint a díszítő mák export engedély kiadásáért a kérelmező a külön jogszabály szerint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2)–(3)167

33. §168

Záró rendelkezések

34. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A (3) bekezdés a rendelet kihirdetését követő harmadik napon, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése és a 22. § (5) bekezdése 2005. január 1. napján lép hatályba.

(3)–(5)169

(6)–(7)170

Az Európai Unió jogának való megfelelés171

34/A. §172 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 1997. június 16-i 97/396/IB tanácsi együttes fellépés,

b) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 2008/206/IB tanácsi határozat.

1. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez173Az ellenőrzött szerek alábbi jegyzékeiben
hivatalos elnevezésként a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben ; ennek hiányában a Kábítószerek (K1 és K2) és Kábítószertartalmú kivételek (K3) jegyzékein az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (45. kiadás, 2003. dec.) megadott név, illetve a Pszichotrop anyagok (P1, P2, P3, P4) jegyzékein az 1971-es Pszichotrop Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott név szerepel. A K1 és K2 jegyzék, valamint a P jegyzékek második oszlopában a kémiai név, és/vagy dőlt betűvel a leírás szerepel. A P jegyzékek első oszlopában dőlt betűvel van feltüntetve az eseleges más név vagy rövidítés illetve a külföldön gyakran használt más írásmód.


A)    KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE

Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)

0M27110M_0

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Acetorphine*

(acetorfin)

3Oacetyltetrahydro7-alpha(1hydroxy1methylbutyl)6,14endoetheno-oripavine

Acetyl-alpha-methylfentanyl*

(acetil-alfa-metilfentanil)

N[1(alphamethylphenethyl)4piperidyl]acetanilide

Acetylmethadol

(acetilmetadol)

3acetoxy6dimethylamino4,4diphenylheptane

Alfentanil

(alfentanil)

N[1[2(4ethyl4,5dihydro5oxo1Htetrazol1yl)ethyl]4(methoxy-methyl)4piperidinyl]Nphenylpropanamide

Allylprodine

(allilprodin)

3allyl1methyl4phenyl4propionoxypiperidine

Alphacetylmethadol

(alfacetilmetadol)

alpha3acetoxy6dimethylamino4,4diphenylheptane

Alphameprodine

(alfameprodin)

alpha3ethyl1methyl4phenyl4propionoxypiperidine

Alphamethadol

(alfametadol)

alpha6dimethylamino4,4diphenyl3heptanol

Alpha-methylfentanyl*

(alfa-metilfentanil)

N[1(alphamethylphenethyl)4piperidyl]propionanilide

Alpha-methylthiofentanyl*

(alfa-metiltiofentanil)

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Alphaprodine

(alfaprodin)

alpha1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Anileridine

(anileridin)

1paraaminophenethyl4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Benzethidine

(benzetidin)

1(2benzyloxyethyl)4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Benzylmorphine

(benzilmorfin)

3-O-benzylmorphine

Betacetylmethadol

(betacetilmetadol)

beta3acetoxy6dimethylamino4,4diphenylheptane

Beta-hydroxyfentanyl*

(béta-hidroxifentanil)

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*

(béta-hidroxi-3-metilfentanil)

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

Betameprodine

(betameprodin)

beta3ethyl1methyl4phenyl4propionoxypiperidine

Betamethadol

(betametadol)

beta6dimethylamino4,4diphenyl3heptanol

Betaprodine

(betaprodin)

beta1,3dimethyl4phenyl4propionoxypiperidine

Bezitramide

(bezitramid)

1(3cyano3,3diphenylpropyl)4(2oxo3propionyl1benz-

imidazolinyl)piperidine

Cannabis*, cannabis resin* and extracts and tinctures of cannabis

(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*,
-extraktum és -tinktúra)

 

Clonitazene

(klonitazén)

2parachlorbenzyl1diethylaminoethyl5nitrobenzimidazole

Coca leaf 1

(Koka levél)

 

Cocaine

(kokain)

methyl ester of benzoylecgonine

Codoxime

(kodoxim)

dihydrocodeinone6carboxymethyloxime

Concentrate of poppy straw (CPS) (mákszalma koncentrátum)

A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.

Desomorphine*

(dezomorfin)

dihydrodeoxymorphine

Dextromoramide

(dextromoramid)

(+)4[2methyl4oxo3,3diphenyl4(1pyrrolidinyl) butyl]morpholine

Diampromide

(diampromid)

N[2(methylphenethylamino)propyl]propionanilide

Diethylthiambutene

(dietiltiambutén)

3diethylamino1,1di(2´thienyl)1butene

Difenoxin

(difenoxin)

1(3cyano3,3diphenylpropyl)4phenylisonipecotic acid

Dihydroetorphine

(dihidroetorfin)

7,8-dihydro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydro-oripavine

Dihydromorphine

(dihidromorfin)

 

Dimenoxadol

(dimenoxadol)

2dimethylaminoethyl1ethoxy1,1diphenylacetate

Dimepheptanol

(dimepheptanol)

6dimethylamino4,4diphenyl3heptanol

Dimethylthiambutene

(dimetiltiambutén)

3dimethylamino1,1di(2'thienyl)1butene

Dioxaphetyl butyrate

(dioxafetil-butirát)

ethyl4morpholino2,2diphenylbutyrate

Diphenoxylate

(difenoxilát)

1(3cyano3,3diphenylpropyl)4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Dipipanone

(dipipanon)

4,4diphenyl6piperidine3heptanone

Drotebanol

(drotebanol)

3,4dimethoxy17methylmorphinan6-beta,14diol

Ecgonine

(ekgonin)

észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak

Ethylmethylthiambutene

(etilmetiltiambutén)

3ethylmethylamino1,1di(2´thienyl)1butene

Etonitazene

(etonitazén)

1diethylaminoethyl2paraethoxybenzyl5nitrobenzimidazole

Etorphine*

(etorfin)

tetrahydro7- alpha(1hydroxy1methylbutyl)6,14endoethenooripavine

Etoxeridine

(etoxeridin)

1[2(2hydroxyethoxy)ethyl]4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Fentanyl

(fentanil)

1phenethyl4Npropionylanilinopiperidine

Furethidine

(furetidin)

1(2tetrahydrofurfuryloxyethyl)4phenylpiperidine4

carboxylic acid ethyl ester

Heroin*

(heroin)

diacetylmorphine

Hydrocodone

(hidrokodon)

dihydrocodeinone

Hydromorphinol

(hidromorfinol)

14hydroxydihydromorphine

Hydromorphone

(hidromorfon)

dihydromorphinone

Hydroxypethidine

(hidroxipetidin)

4metahydroxyphenyl1methylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Isomethadone

(izometadon)

6dimethylamino5methyl4,4diphenyl3hexanone

Ketobemidone*

(ketobemidon)

4metahydroxyphenyl1methyl4propionylpiperidine

Levomethorphan1

(levometorfán)

()3methoxyNmethylmorphinan

Levomoramide

(levomoramid)

()4[2methyl4oxo3,3diphenyl4(1pyrrolidinyl)butyl]morpholine

Levophenacylmorphan

(levofenacilmorfán)

(1)3hydroxyNphenacylmorphinan

Levorphanol1 2

(levorfanol)

()3hydroxyNmethylmorphinan

Metazocine

(metazocin)

2'hydroxy2,5,9trimethyl6,7benzomorphan

Methadone

(metadon)

6dimethylamino4,4diphenyl3heptanone

Methadone intermediate

(metadon intermedier)

4cyano2dimethylamino4,4diphenylbutane

Methyldesorphine

(metildezorfin)

6methyldelta6deoxymorphine

Methyldihydromorphine

(metildihidromorfin)

6methyldihydromorphine

3-methylfentanyl*

(3-metilfentanil)

N(3methyl1phenethyl4piperidyl)propionanilide

3-methylthiofentanyl*

(3-metiltiofentanil)

N[3methyl1[2(2thienyl)ethyl]4piperidyl]propionanilide

Metopon

(metopon)

5methyldihydromorphinone

Moramide intermediate

(moramid intermedier)

2methyl3morpholino1,1diphenylpropane carboxylic acid

Morpheridine

(morferidin)

1(2morpholinoethyl)4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Morphine

(morfin)

Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives including in particular the

morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide

(morfin-metilbromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is)

Morphine-N-oxide

(morfin-N-oxid)

MPPP *

1methyl4phenyl4piperidinol propionate (ester)

Myrophine

(mirofin)

myristylbenzylmorphine

Nicomorphine

(nikomorfin)

3,6dinicotinylmorphine

Noracymethadol

(noracimetadol)

(±)-alpha3acetoxy6methylamino4,4diphenylheptane

Norlevorphanol

(norlevorfanol)

()3hydroxymorphinan

Normethadone

(normetadon)

6dimethylamino4,4diphenyl3hexanone

Normorphine

(normorfin)

demethylmorphine or Ndemethylated morphine

Norpipanone

(norpipanon)

4,4diphenyl6piperidino3hexanone

Opium3

(ópium)

Oripavine

(oripavin)

 

Oxycodone

(oxikodon)

14hydroxydihydrocodeinone

Oxymorphone

(oximorfon)

14hydroxydihydromorphinone

Para-fluorofentanyl*

(para-fluorofentanil)

4'fluoroN(1phenethyl4piperidyl)propionanilide

PEPAP*

1phenethyl4phenyl4piperidinol acetate (ester)

Pethidine

(petidin)

1methyl4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediate A

(petidin A intermedier)

4cyano1methyl4phenylpiperidine

Pethidine intermediate B

(petidin B intermedier)

4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediate C

(petidin C intermedier)

1methyl4phenylpiperidine4carboxylic acid

Phenadoxone

(fenadoxon)

6morpholino4,4diphenyl3heptanone

Phenampromide

(fenampromid)

N(1methyl2piperidinoethyl)propionanilide

Phenazocine

(fenazocin)

2'hydroxy5,9dimethyl2phenethyl6,7benzomorphan

Phenomorphan

(fenomorfán)

3hydroxyNphenethylmorphinan

Phenoperidine

(fenoperidin)

1(3hydroxy3phenylpropyl)4phenylpiperidine4carboxylic acid ethyl ester

Piminodine

(piminodin)

4phenyl1(3phenylaminopropyl)piperidine4carboxylic acid ethyl ester

Piritramide

(piritramid)

1(3cyano3,3diphenylpropyl)4(1piperidino)piperidine4carboxylic acid amide

Proheptazine

(proheptazin)

1,3dimethyl4phenyl4propionoxyazacycloheptane

Properidine

(properidin)

1methyl4phenylpiperidine4carboxylic acid isopropyl ester

Racemethorphan

(racemetorfán)

(±)3methoxyNmethylmorphinan

Racemoramide

(racemoramid)

(±)4[2methyl4oxo3,3diphenyl4(1pyrrolidinyl)butyl]morpholine

Racemorphan

(racemorfán)

(±)3hydroxyNmethylmorphinan

Remifentanil

(remifentanil)

1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

Sufentanil

(szufentanil)

N[4(methoxymethyl)1[2(2thienyl)ethyl]4piperidyl]propionanilide

Thebacon

(tebakon)

acetyldihydrocodeinone

Thebaine

(tebain)

Thiofentanyl*

(tiofentanil)

N[1[2(2thienyl)ethyl]4piperidyl]propionanilide

Tilidine

(tilidin)

(±)ethyltrans2(dimethylamino)1phenyl3cyclohexene1

carboxylate

Trimeperidine

(trimeperidin)

1,2,5trimethyl4phenyl4propionoxypiperidine


2 A dextromethorphan (dextrometorfán) {(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan} és a dextrorphan (dextrorfán)

{(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan} nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

3 Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény meghatározásával összhangban azokat az ópium készítményeket, amelyeket közvetlenül ópiumból állítanak elő, ópiumként (ópium készítményként) kell számításba venni az éves becslés megállapításához és statisztikai célra. Amennyiben a készítményeket nem közvetlenül ópiumból állítják elő, hanem opioid alkaloidok keverékéből (mint például a pantopon, omnopon és papaveretum esetében), azokat morfinként (morfin készítményként) kell számításba venni.

−    és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;
−    valamint az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;
−    és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:
A K1 jegyzék tartalmilag azonos az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I. listával, kiegészítve
**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása.
Az *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a fenti Egyezmény IV. listáján is szerepelnek. Az 1-gyel jelölt anyagok esetében a dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N- methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.


Kábítószerek 2. jegyzéke (K2)

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Acetyldihydrocodeine
(acetildihidrokodein)


Codeine
(kodein)

3O-methylmorphine

Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)

alpha(+)4dimethylamino1,2diphenyl3methyl2butanol propionate

Dihydrocodeine
(dihidrokodein)


Ethylmorphine
(etilmorfin)

3O-ethylmorphine

Nicocodine
(nikokodin)

6nicotinylcodeine

Nicodicodine
(nikodikodin)

6nicotinyldihydrocodeine

Norcodeine
(norkodein)

Ndemethylcodeine

Pholcodine
(folkodin)

morpholinylethylmorphine

Propiram
(propiram)

N(1methyl2piperidinoethyl)N2pyridylpropionamide

−    és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
−    az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.


Megjegyzés:
A K2 jegyzék tartalmilag azonos az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.


Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)

1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények:
•    acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)
•    codeine (kodein)
•    dihydrocodeine (dihidrokodein)
•    ethylmorphine (etilmorfin)
•    nicocodine (nikokodin)
•    nicodicodine (nikodikodin)
•    norcodeine (norkodein)
•    pholcodine (folkodin),
amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál, - kivéve az injekciós készítményeket.
2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.
3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5 %-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak az 1971. évi pszichotrop anyagokról szóló egyezmény hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.
4. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium)- vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.
5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.
6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.
7. Pulvis opii et ipecacuanhae Ph Hg VII szerinti előírata, illetve az ezzel megegyező összetételű Pulvis Doveri
FoNo VI. szerinti előírata:
10 g Pulvis opii
10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma
80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).
8. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerkészítmények és ezen készítmények keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.


B)    PSZICHOTROP ANYAGOK JEGYZÉKE

Pszichotrop anyagok 1. jegyzéke (P1)

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés illetve külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

AL ***

4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin °

BDB***

1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°°

Brolamfetamine
(brolamfetamin) / DOB /

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

BZPEU3

1-benzilpiperazinEU3
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin

Cathinone
(katinon)

(-)-(S)-2-amino-propiophenone

2C-I EU2

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine EU2
4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan°°

2C-T-2 EU2

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°°

2C-T-7 EU2

2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°°

DET

3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole

DMA

(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

DMHP

3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

DOC***

2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin °
1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy- α-methylphenethylamine

Eticyclidine
(eticiklidin) / PCE /

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Etryptamine
(etriptamin)

3-(2-aminobutyl)indole

FLEA***

N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin°
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°

N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)

(±)-N[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine

(+)-Lysergide
(+)-lizergid / LSD, LSD-25 /

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide

MAL***

3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin °
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°

MBDB***

2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°°

MDE, N-ethyl MDA
(N-etil-MDA)

(±)N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

MDMA

(±)N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

mephedrone***
(mefedron)

(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one,
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC

Mescaline
(meszkalin)

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Methcathinone
(metkatinon)

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

4-methylaminorex
(4-metilaminorex)

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

MMDA

5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

4-MTA

α-methyl-4-methylthiophenethylamine

N-Me-1-PEA***

1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin

Parahexyl
(parahexil)

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

1-PEA***

1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin °

PMA

p-methoxy-α-methylphenethylamine

PMMAEU1

paramethoxymethylamphetamineEU1 vagy N-methyl- 1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy p-methoxy-N,α-dimethylphenethylamine

Psilocine
(pszilocin) /Psilotsin/

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

Psilocybine
(pszilocibin)

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

Rolicyclidine
(roliciklidin) / PHP, PCPY/

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

STP / DOM /

2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine

Tenamfetamine
(tenamfetamin) / MDA /

α-methyl-3,4 -(methylenedioxy)phenethylamine

Tenocyclidine
(tenociklidin) / TCP /

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants

(a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik)

/ THC /

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol

(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

TMA
(trimetoxiamfetamin)

(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine

TMA-2 EU2
(2,4,5- trimetoxiamfetamin)

2,4,5-trimethoxyamphetamine EU2
1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)

meta-chlorophenylpiperazine° vagy
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]o0


−    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
−    az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:
A P1 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény szerinti aktualizált I. listája alapján készült, kiegészítve a
EU-val jelölt, az EU által a tagállamok számára előírt ellenőrzött hatóanyagokkal (EU1 – Council Decision 2002/188/JHA of 28 February 2002; EU2 – Council Decision 2003/847/JHA of 27 November 2003; EU3 – Council Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008), valamint a
***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerpelnek az Egyezmények jegyzékeiben.
A °-gal jelölt, dőlt betűvel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név vagy nevek, alatta, (ha van)
a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés.Pszichotrop anyagok 2. jegyzéke (P2)

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés illetve külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

Amfetamine
(amfetamin) / amphetamine /

(±)-α-methylphenethylamine

Amineptine
(amineptin)

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

Buprenorphine**
(buprenorfin)

21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo- ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

Dexamfetamine
(dexamfetamin) / dexamphetamine /

(+)-α-methylphenetylamine

Dronabinol2
(dronabinol)
/delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants/
/delta-9-tetrahidrokannabinol ( delta-9-THC) és sztereokémiai variánsai/

(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

Fenetylline
(fenetillin)

7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

GHB**
(gamma-hidroxi-vajsav)

γ-hydroxybutyric acid

Ketamine***
(ketamin)

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

Levamfetamine
(levamfetamin) /Levamphetamine /

(-)-(R)-α-methylphenethylamine

Levomethamphetamine
(levometamfetamin)

(-)-N,α-dimethylphenethylamine

Mecloqualone
(meklokvalon)

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

Metamfetamine
(metamfetamin) / Metamphetamine /

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine

Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)
/ Metamphetamine racemate /

(±)-N,α-dimethylphenethylamine

Methaqualone (metakvalon)

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

Methylphenidate (metilfenidát)

methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

Pentazocine**
(pentazocin)

(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2- butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Phencyclidine
(fenciklidin) / PCP/

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine (fenmetrazin)

3-methyl-2-phenylmorpholine

Poppy straw** (mákszalma)

A máknövény minden része a vágást követően; azonban a magok a tokból való kifejtés után nem minősülnek ellenőrzött szernek

Secobarbital
(szekobarbitál)

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

Zipeprol
(zipeprol)

α-(-α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol


−    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
−    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:
A P2 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény szerinti aktualizált II. listája alapján készült, kiegészítve a
**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása.
***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerpelnek az Egyezmények jegyzékeiben. A 2-sel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik.Pszichotrop anyagok 3. jegyzéke (P3)

Hivatalos elnevezés
ill. más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód

Kémiai név

Amobarbital (amobarbitál)

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

Butalbital
(butalbitál)

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cathine
(katin) / (+)-norpseudo-ephedrine /

(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

Cyclobarbital (ciklobarbitál)

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

Flunitrazepam
(flunitrazepám)

5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

Glutethimide (glutetimid)

2-ethyl-2-phenylglutarimide

Pentobarbital (pentobarbitál)

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid


−    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
−    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:
A P3 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény szerinti aktualizált III. listája alapján készült.


Pszichotrop anyagok 4. jegyzéke (P4)

Hivatalos elnevezés
/ill. más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

Allobarbital
(allobarbitál)

5,5-diallylbarbituric acid

Alprazolam
(alprazolám)

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α] [1,4]benzodiazepine

Amfepramone
(amfepramon) / Diethylpropion /

2-(diethylamino)propiophenone

Aminorex
(aminorex)

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

Barbital
(barbitál)

5,5-diethylbarbituric acid

Benzfetamine
(benzfetamin) / Benzphetamine /

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine

Bromazepam
(Bromazepám)

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam
(brotizolám)

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2f]-s-
triazolo[4,3-α][1,4]diazepine

Butobarbital
(butobarbitál)
/ 5-butyl-5-ethylbarbituric acid /

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

Camazepam
(kamazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)

7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

Clobazam
(klobazám)

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

Clonazepam
(klonazepám)

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Clorazepate
(klórazepát)

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-
carboxylic acid

Clotiazepam
(klotiazepám)

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

Cloxazolam
(kloxazolám)

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-
[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Delorazepam
(delorazepám)

7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Diazepam
(diazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam
(esztazolám)

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4] benzodiazepine

Ethchlorvynol
(etklórvinol)

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

Ethinamate
(etinamát)

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate

Etilamfetamine
(etilamfetamin)
/N-ethylamphetamine/

N-ethyl-α-methylphenethylamine

Fencamfamin
(fenkamfamin)

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

Fenproporex
(fenproporex)

(±)-3-[( a-methylphenylethyl)amino]propionitrile

Fludiazepam
(fludiazepám)

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

Flurazepam
(flurazepám)

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Halazepam
(halazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

Haloxazolam
(haloxazolám)

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-
[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Ketazolam
(ketazolám)

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

Lefetamine
(lefetamin) / SPA /

(–)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

Loprazolam
(loprazolám)

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)
methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-α][1,4]benzodiazepin-1-one

Lorazepam
(lorazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

Lormetazepam
(lormetazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Mazindol
(mazindol)

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-α]isoindol-5-ol

Medazepam
(medazepám)

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

Mefenorex
(mefenorex)

N-(3-chloropropyl)- α-methylphenethylamine

Meprobamate
(meprobamát)

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

Mesocarb
(mezokarb)

3-(α-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine

Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

Methyprylon
(metiprilon)

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione

Midazolam
(midazolám)

8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-
imidazol [1,5-α] [1,4]benzodiazepine

Nimetazepam
(nimetazepám)

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nitrazepam
(nitrazepám)

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nordazepam
(nordazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazepam
(oxazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazolam
(oxazolám)

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-
phenyloxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Pemoline
(pemolin)

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

Phendimetrazine
(fendimetrazin)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

Phenobarbital
(fenobarbitál)

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

Phentermine (fentermin)

α,α-dimethylphenethylamine

Pinazepam
(pinazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrol
(pipradrol)

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

Prazepam
(prazepám)

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Pyrovalerone
(pirovaleron)

4'-methyl-2-(1-pirrolidinyl)valerophenone

Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

Temazepam
(temazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

Tetrazepam
(tetrazepám)

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-l,3-dihydro-1-methyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

Triazolam
(triazolám)

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-] [1,4]benzodiazepine

Vinylbital
(vinilbitál)

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

Zolpidem
(zolpidem)

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-α]pyridine-3-acetamide


−    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
−    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:
A P4 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

2. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez174


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság

Éves jelentés a kábítószerek gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról
20… év

 

Adatszolgáltató neve:

 

Kitöltés dátuma:

 

címe:

 

 

 

Kábítószer felelős neve:

 

 


Tartalomjegyzék
2/a táblázat: Éves kábítószer anyagmérleg
2/b táblázat: Belföldi kábítószer forgalom részletezése
2/c táblázat: Mákszalma koncentrátum (CPS)
2/d táblázat: Ópiátok gyártása
2/e táblázat: Ipari máktermesztés
2/f táblázat: Lefoglalt kábítószerek

Kitöltési útmutató
1.    A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.
2.    A 2/a táblázatban * és ** jelzéssel ellátott oszlopokban szereplő összesített mennyiségeket a leíró részben
(Megjegyzések) kell részletezni az alábbi betűjelzések szerint:

*
VA - belföldi visszáru
T - termelési többlet
K - elkobzott kábítószer, amely esetleg legális célra felhasználható (kizárólag visszairányítási eljárással)
**
VE - gyártás során keletkezett veszteség
R - rátöltéshez használt mennyiség
E - egyéb veszteség, pontosan meghatározva annak jellegét


3.    A 2/a táblázatban a K3 jegyzék gyógyszerkészítményeinek hatóanyagtartalmát kizárólag a 11. oszlopban kell szerepeltetni.
4.    Statisztikai szempontból nem minősül gyártásnak a csomagolás, átcsomagolás.
5.    Mákszalma (kábítószer gyártáshoz): teljes éréskor 10 cm-es szárrésszel levágott, kicsépelt máktok (röviden: mákgubó)

Megjegyzések (leíró rész):


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

2/a táblázat Éves kábítószer anyagmérleg

9M41920M_2

Megnevezés

Felhasználható mennyiség (g)

Felhasznált mennyiség (g)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nyitó készlet

(…..I.1.)

Gyártás

Import

Belföldi

beszerzés

Más*

Összesen

(1-5)

Értékesítés

Gyártáshoz felhasznált mennyiség

Export

Más**

Záró készlet

(...XII.31.)

Összesen

(7-15)

Fogyasztás

Nagy-kereske-delem

Más Kábító-
szer

K3. listás készítmény

Nem ellenőrzött készítmény

Kiskeres-kedelem

Tudomá-nyos kutatás

Alphaprodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anileridine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezitramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis resin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca leaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dextromoramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dextropropoxyphene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difenoxin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihydrocodeine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diphenoxylate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipipanone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylmorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heroin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrocodone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydromorphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketobemidone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levorphanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methadone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicomorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normethadone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxycodone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxymorphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pethidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenoperidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholcodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thebacon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimeperidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfentanil (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentanyl (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piritramide (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufentanil (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remifentanil (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


2/b táblázat
9M41920M_3

Belföldi kábítószer forgalom részletezése

Cég neve:

Megnevezés

Belföldi beszerzés

Belföldi nagykereskedelmi értékesítés

Szállító
(Eladó)

Mennyiség

Vevő

Mennyiség

Hatóanyag

Készítmény

Kiszerelési
egység
(db)

Hatóanyag
(g)

Kiszerelési
egység
(db)

Hatóanyag
(g)


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

2/c táblázat
Mákszalma koncentrátum (CPS) gyógyszergyártás céljára történő előállítása

9M41920M_4

1

2

3

4

5

Előállított CPS mennyiség

Kábítószer

Fogyasztás

Készlet
….. XII. 31-én

Veszteség
(a gyártás során)

kg

g

 

kg

g

kg

g

kg

g

 

 

CPS (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS(T)

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

AOA

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA

 

 

 

 

 

 


CPS: concentrate of poppy straw, mákszalma koncentrátum (M): morphine előállítás, (T): thebaine előállítás, (O): oripavine előállítás céljára
AMA: anhydrous morphine alkaloid, vízmentes morphine alkaloid
ACA: anhydrous codeine alkaloid, vízmentes codeine alkaloid
ATA: anhydrous thebaine alkaloid, vízmentes thebaine alkaloid


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


2/d táblázat

Ópiátok gyártása

9M41920M_5

Adatszolgáltató neve:

címe:

Kábítószer felelős neve:

1

2

3

4

Felhasznált anyag

Felhasznált mennyiség

Kinyert anyag

Kinyert mennyiség

kg

g

kg

g

Ópium

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mákszalma (M)

 

 

CPS (M)

 

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

 

 

 

ACA (kg)

 

 

 

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

 

Thebaine

 

 

Mákszalma (T)

 

 

CPS (T)

 

 

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

 

 

 

ACA (kg)

 

 

 

 

 

 

CPS (O)

 

 

 

 

 

AOA (kg)

 

 

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Papaver bracteatum

 

 

Thebaine

 

 

CPS (M)

 

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Morphine

 

 

ACA (kg)

 

 

 

Codeine

 

 

ATA (kg)

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS (T)

 

 

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

Thebaine

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Morphine

 

 

ACA (kg)

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

 

 

Oripavine

 

 

CPS (O)

 

 

 

 

 

AOA (kg)

 

 

 

Oripavine

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkaloid tartalmú technológiai víz (eredet részletezésével)

 

 

Morphine

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

Thebaine

 

 


CPS: concentrate of poppy straw, mákszalma koncentrátum (M): morphine előállítás, (T): thebaine előállítás, (O): oripavine előállítás céljára.
AMA: anhydrous morphine alkaloid, vízmentes morphine alkaloid.
ACA: anhydrous codeine alkaloid, vízmentes codeine alkaloid.
ATA: anhydrous thebaine alkaloid, vízmentes thebaine alkaloid
Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


9M41920M_6

Ópiátok gyártása (2/d táblázat folytatása)

1

2

3

4

Felhasznált anyag

Felhasznált mennyiség

Kinyert anyag

Kinyert mennyiség

kg

g

kg

g

Morphine

 

 

Codeine

 

 

 

 

Ethylmorphine

 

 

 

 

Heroin

 

 

 

 

Hydromorphone

 

 

 

 

Pholcodine

 

 

 

 

Apomorphine

 

 

 

 

Nalorphine

 

 

 

 

 

 

 

Thebaine

 

 

Codeine

 

 

 

 

Dihydrocodeine

 

 

 

 

Hydrocodone

 

 

 

 

Oxycodone

 

 

 

 

Thebacon

 

 

 

 

Buprenorphine

 

 

 

 

Nalbuphine

 

 

 

 

Naloxone

 

 

 

 

Naltrexone

 

 

 

 

 

 

 

Codeine

 

 

Dihydrocodeine

 

 

 

 

Hydrocodone

 

 

 

 

 

 

 

Oxycodone

 

 

Oxymorphone

 

 

 

 

Naloxone

 

 

 

 

Naltrexone

 

 

 

 

 

 

 

Coca leaf

 

 

Cocaine

 

 

 

 

Coca paste

 

 

 

 

Ecgonine

 

 

Coca paste

 

 

Cocaine

 

 

Ecgonine

 

 

Cocaine

 

 

Hydrocodone

 

 

Dihydrocodeine

 

 

 

 

Thebaine

 

 

Methadone intermediate

 

 

Methadone

 

 

Pethidine intermediate A

 

 

Pethidine intermediate B

 

 

Pethidine intermediate B

 

 

Pethidine intermediate C

 

 

Pethidine intermediate C

 

 

Pethidine

 

 

Racemoramide

 

 

Dextromoramide

 

 

 

 

Levomoramide

 

 Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


2/e táblázat

Ipari máktermesztés

9M41920M_7

Adatszolgáltató neve:

címe:

Kábítószer felelős neve:

Ipari mák termesztés

1

2

Vetésterület

(ha)

Gyártott mennyiség

(kg)

Vetett

Betakarított

Ópium

Mákszalma

1.

Ópium gyártásra

 

 

 

 

 

2.

Mákszalma előállítására (kábítószer gyártáshoz)

 

 

 

 

 

 

(a)

Mákszalma (M)*

 

 

 

 

 

 

(b)

Mákszalma (T)**

 

 

 

 

 

3.

Nem kábítószer gyártásra

 

 

 

 


* Mákszalma morphine előállítás céljára.
** Mákszalma thebaine előállítás céljára.


2/f táblázat
Lefoglalt kábítószerek

9M41920M_8

 

1

2

3

4

5

Anyag

Lefoglalt mennyiség a tárgyévben

Lefoglalt mennyiség

(előző évek elkobzott mennyiségével együtt)

Döntésre váró mennyiség

Megsemmisített mennyiség

Felhasználás legális célra

Különleges célokra átadott mennyiség

 

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

Cannabis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis resin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca leaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca paste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heroin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

3. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez175


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság

Éves jelentés a pszichotrop anyagok gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról
20… év

 

Adatszolgáltató neve:

 

Kitöltés dátuma:

 

címe:

 

 

 

Kábítószer felelős neve:

 

 Kitöltési útmutató
1.    A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.
2.    Egy vagy több pszichotrop anyagot tartalmazó, összetett készítmények esetében mindegyik pszichotrop komponenst külön kell fel tüntetni a megfelelő sorban.

Megjegyzés:

A P1 jegyzékbe foglalt pszichotrop anyagok (g)

Anyag

Gyártott
hatóanyag

Felhasználás
(készítmények gyártásához)

Készlet
(…. XII. 31.)

Import
(teljes)

Export
(teljes)

Brolamfetamine (DOB)

 

 

 

 

 

Cathinone

 

 

 

 

 

DET

 

 

 

 

 

DMA

 

 

 

 

 

DMHP

 

 

 

 

 

DMT

 

 

 

 

 

DOET

 

 

 

 

 

Eticyclidine (PCE)

 

 

 

 

 

Etryptamine

 

 

 

 

 

(+)-Lysergide(LSD, LSD-25)

 

 

 

 

 

MDMA

 

 

 

 

 

Mescaline

 

 

 

 

 

Methcathinone

 

 

 

 

 

4-methylaminorex

 

 

 

 

 

4-MTA

 

 

 

 

 

MMDA

 

 

 

 

 

N-ethyl-MDA

 

 

 

 

 

N-hydroxy-MDA

 

 

 

 

 

Parahexyl

 

 

 

 

 

PMA

 

 

 

 

 

PMMA

 

 

 

 

 

Psilocine, Psilotsin

 

 

 

 

 

Psilocybine

 

 

 

 

 

Rolicyclidine (PHP, PCPY)

 

 

 

 

 

STP, DOM

 

 

 

 

 

Tenamfetamine (MDA)

 

 

 

 

 

Tenocyclidine (TCP)

 

 

 

 

 

Tetrahydrocannabinol, the isomers: Δ6a(10a), Δ6a(7), Δ7, Δ8, Δ10 and Δ9(11), and their stereochemical variants

 

 

 

 

 

TMA

 

 

 

 

 


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

A P2 jegyzékbe foglalt pszichotrop anyagok (g)

Anyag

Gyártott
hatóanyag

Felhasználás
(készítmények gyártásához)

Kiskeres-
kedelmi és tudományos értékesítés

Nem pszichotrop anyag gyártására felhasznált mennyiség

Készlet
(… XII. 31.)

Import
(teljes)

Export
(teljes)

Amfetamine

 

 

 

 

 

 

 

Amineptine

 

 

 

 

 

 

 

Buprenorphine

 

 

 

 

 

 

 

2C-B

 

 

 

 

 

 

 

Dexamfetamine

 

 

 

 

 

 

 

Fenetylline

 

 

 

 

 

 

 

GHB

 

 

 

 

 

 

 

Ketamine

 

 

 

 

 

 

 

Levamfetamine

 

 

 

 

 

 

 

Levomethamphetamine

 

 

 

 

 

 

 

Mecloqualone

 

 

 

 

 

 

 

Metamfetamine

 

 

 

 

 

 

 

Metamfetamine racemate

 

 

 

 

 

 

 

Methaqualone

 

 

 

 

 

 

 

Methylphenidate

 

 

 

 

 

 

 

Pentazocine

 

 

 

 

 

 

 

Phencyclidine (PCP)

 

 

 

 

 

 

 

Phenmetrazine

 

 

 

 

 

 

 

Secobarbital

 

 

 

 

 

 

 

Delta-9-tetrahydro-cannabinol and its stereochemical variants

 

 

 

 

 

 

 

Zipeprol

 

 

 

 

 

 

 


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

A P3 jegyzékbe foglalt pszichotrop anyagok (g)

Anyag

Gyártott
hatóanyag

Felhasználás
(készítmények gyártásához)

Kiskeres-
kedelmi és tudományos értékesítés

Nem pszichotrop anyag gyártására felhasznált mennyiség

Készlet
(.. XII. 31.)

Import
(teljes)

Export
(teljes)

Amobarbital

 

 

 

 

 

 

 

Butalbital

 

 

 

 

 

 

 

Cathine

 

 

 

 

 

 

 

Cyclobarbital

 

 

 

 

 

 

 

Flunitrazepam

 

 

 

 

 

 

 

Glutethimide

 

 

 

 

 

 

 

Pentobarbital

 

 

 

 

 

 

 


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


A P4 jegyzékbe foglalt pszichotrop anyagok (g)

Anyag

Gyártott
hatóanyag

Felhasználás
(készítmények gyártásához)

Kiskeres-
kedelmi és tudományos értékesítés

Nem pszichotrop anyag gyártására felhasznált mennyiség

Készlet
(….. XII. 31.)

Import
(teljes)

Export
(teljes)

Allobarbital

 

 

 

 

 

 

 

Alprazolam

 

 

 

 

 

 

 

Amfepramone

 

 

 

 

 

 

 

Aminorex

 

 

 

 

 

 

 

Barbital

 

 

 

 

 

 

 

Benzfetamine

 

 

 

 

 

 

 

Bromazepam

 

 

 

 

 

 

 

Brotizolam

 

 

 

 

 

 

 

Butobarbital

 

 

 

 

 

 

 

Camazepam

 

 

 

 

 

 

 

Chlordiazepoxide

 

 

 

 

 

 

 

Clobazam

 

 

 

 

 

 

 

Clonazepam

 

 

 

 

 

 

 

Clorazepate

 

 

 

 

 

 

 

Clotiazepam

 

 

 

 

 

 

 

Cloxazolam

 

 

 

 

 

 

 

Delorazepam

 

 

 

 

 

 

 

Diazepam

 

 

 

 

 

 

 

Estazolam

 

 

 

 

 

 

 

Ethchlorvynol

 

 

 

 

 

 

 

Ethinamate

 

 

 

 

 

 

 

Ethyl loflazepate

 

 

 

 

 

 

 

Etilamfetamine

 

 

 

 

 

 

 

Fencamfamin

 

 

 

 

 

 

 

Fenproporex

 

 

 

 

 

 

 

Fludiazepam

 

 

 

 

 

 

 

Flurazepam

 

 

 

 

 

 

 

Halazepam

 

 

 

 

 

 

 

Haloxazolam

 

 

 

 

 

 

 

Ketazolam

 

 

 

 

 

 

 

Lefetamine (SPA)

 

 

 

 

 

 

 

Loprazolam

 

 

 

 

 

 

 

Lorazepam

 

 

 

 

 

 

 

Lormetazepam

 

 

 

 

 

 

 

Mazindol

 

 

 

 

 

 

 

Medazepam

 

 

 

 

 

 

 

Mefenorex

 

 

 

 

 

 

 

Meprobamate

 

 

 

 

 

 

 

Mesocarb

 

 

 

 

 

 

 

Methylphenobarbital

 

 

 

 

 

 

 

Methyprylon

 

 

 

 

 

 

 

Midazolam

 

 

 

 

 

 

 

Nimetazepam

 

 

 

 

 

 

 

Nitrazepam

 

 

 

 

 

 

 

Nordazepam

 

 

 

 

 

 

 

Oxazepam

 

 

 

 

 

 

 

Oxazolam

 

 

 

 

 

 

 

Pemoline

 

 

 

 

 

 

 

Phendimetrazine

 

 

 

 

 

 

 

Phenobarbital

 

 

 

 

 

 

 

Phentermine

 

 

 

 

 

 

 

Pinazepam

 

 

 

 

 

 

 

Pipradrol

 

 

 

 

 

 

 

Prazepam

 

 

 

 

 

 

 

Pyrovalerone

 

 

 

 

 

 

 

Secbutabarbital

 

 

 

 

 

 

 

Temazepam

 

 

 

 

 

 

 

Tetrazepam

 

 

 

 

 

 

 

Triazolam

 

 

 

 

 

 

 

Vinylbital

 

 

 

 

 

 

 

Zolpidem

 

 

 

 

 

 

 


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

4. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez176


Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság


Jelentés kábítószerek (K1, K2), és a P1, P2 jegyzéken
szereplő pszichotróp anyagok negyedéves exportjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken
szereplő pszichotróp anyagok éves exportjáról

Hatóanyag neve**:

20... év, ….. negyedév


9M41920S_1

Engedély-szám

Készítmény neve

Vámeljárás alá vont, ill. az országból kilépő mennyiség

Vámeljárás, ill. kilépés időpontja

(hónap, nap)

Importáló ország

Készítmény

(doboz, db)

Hatóanyag

(gramm vízmentes bázis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A nemkívánt rész törlendő.
** Külön-külön űrlapot kell kitölteni minden hatóanyagra vonatkozóan.

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

5. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez177


Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság


Jelentés kábítószerek (K1, K2), és a P1, P2 jegyzéken szereplő
pszichotróp anyagok negyedéves importjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő
pszichotróp anyagok éves importjáról

Hatóanyag neve**:

20... év, ….. negyedév


9M41920T_1

Engedély-szám

Készítmény neve

Vámeljárás alá vont, ill. az országba belépő mennyiség

Vámeljárás, ill. belépés időpontja

(hónap, nap)

Exportáló ország

Készítmény

(doboz,db)

Hatóanyag

(gramm vízmentes bázis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A nemkívánt rész törlendő.
**Külön-külön űrlapot kell kitölteni minden hatóanyagra vonatkozóan.

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

6. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez178


Sorszám: 000000

KÁBÍTÓSZER és PSZICHOTROP ANYAG* MEGRENDELÉS**

Tétel-
szám

Megnevezés


Kiszerelési egység***

Megrendelt mennyiség

Kiadott mennyiség

 

Számmal

Betűvel

Számmal

Betűvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megrendelő – pl. gyógyszertár, gyógyszer-nagykereskedő, gyógyszergyár, intézet, humán vagy állatgyógyászati intézmény stb. (név, cím)

a)

megrendeléskor:

 

 

b)

átvételkor:

 

 

 

(bélyegző, dátum, aláírás):

 

 

 

(bélyegző, dátum, aláírás):

 

 

 

Átadó – pl. gyógyszer-nagykereskedő, gyógyszergyár, gyógyszertár,

 

Szállító/Szállítmányozó

intézet, állatgyógyászati intézmény stb.

 

– belföldi szállításra (név, cím, bélyegző, dátum, aláírás)

(név, cím, bélyegző, dátum, aláírás)

 

 

Ez a dokumentum 5 példányban készül, minden példányát eredeti bélyegzővel és eredeti aláírással kell ellátni. 1. példány a megrendelőnél. A 2. az átadónál marad. A 3. 4. 5. példány a szállítmánnyal visszakerül a megrendelőhöz. A megrendelő a 4. 5. példányt az átadónak 48 órán belül visszaküldi, aki az 5. példányt az EEKH-nak küldi tovább.
* A K1, K2 és a P1, P2 jegyzékek esetében az alapanyagokra és a készítményekre , míg a K3, illetve a P3, P4 jegyzékek esetében csak az
alapanyagokra kell kitölteni a megrendelőt.
**Belföldi áruforgalom követésére, ingyenes átadás esetén is, valamint visszáru szállításnál is ezt a nyomtatványt kell használni.
Nem minősül megrendelésnek ha a megrendelő és az átadó ugyanaz a jogi személy.
*** Pl. db, ml, g.

7. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez179


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTROP ANYAG (P1, P2, P3, P4) E X P O R T adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH KI-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.
Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.

A hatályosság kért ideje

 

2.

Exportőr (pontos cím)


3.

Importőr (pontos cím)


4.

Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)

 

5.

Szállítás módja (közút, légi stb.)

 

6.

Vámeljárást végző vám- és pénzügyőri hivatal, illetve transzfernél a kijelölt vámszolgálat*

 

7.

Kiléptető vagy a kilépést igazoló vám- és pénzügyőri hivatal, vámszolgálat

 

8.

Útvonal és tranzit országok (közúti szállításnál)

 

9.

A szállítmány re-export** (igen/nem)

 

10.

Az importáló ország aktuális INCB becslése (gramm)

 

11.

Az importáló országba kivitt mennyiség összesen (gramm)***

 

12.

A szállítmányozó és a szállító neve, címe

 

ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)

13.

Nemzetközi megnevezés

 

14.

Engedélyezni kért mennyiség (gramm)

 

15.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom (gramm)

 

KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)

16.

Készítmény teljes neve

 

17.

Ellenőrzött hatóanyag

 

18.

Hatóanyag tartalom

 

19.

Kiszerelés

 

20.

Rátöltés % (injekcióknál)

 

21.

Engedélyezni kért mennyiség

 

22.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen (gramm)

 


* Az Európai Unió valamely tagországába irányuló export esetén nem alkalmazandó.
** A korábban re-export célra bejött szállítmány kivitele feldolgozást követően.
*** Az importáló országba a tárgyévben kivitelre engedélyezni kért, engedélyezett és kivitt vízmentes bázis mennyiség összesen (gramm).
Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

7/a. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez180


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság


A K3 („kivételek”) jegyzéken szereplő készítmények EXPORT BEJELENTÉSE

Bejelentem az EEKH KI-nak, hogy a mellékelt bejelentő lap(ok)on felsorolt és hatályos jogszabályok szerint bejelentésre kötelezett ellenőrzött készítmények szállítása megtörtént.

Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.

Készítmény teljes neve

 

2.

Ellenőrzött hatóanyag

 

3.

Hatóanyag tartalom

 

4.

Kiszerelés

 

5.

Rátöltés % (injekcióknál)

 

6.

Kiszállított mennyiség

 

7.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen (gramm)

 

8.

Szállítás időpontja

 

9.

Exportőr (pontos cím)

 

10.

Importőr (pontos cím)

 

11.

Szállítás módja (közút, légi stb.)

 

12.

Az importáló országba kivitt mennyiség összesen (gramm)*

 


* Az importáló országba a tárgyévben kivitt vízmentes bázis mennyiség összesen (gramm)

Megjegyzések:

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószerfelelős ellenjegyzése:

8. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez181


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTROP ANYAG (P1, P2, P3, P4) I M P O R T adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH KI-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.
Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.

A hatályosság kért ideje

 

2.

Importőr (pontos cím)


3.

Exportőr (pontos cím)


4.

Hazai megrendelő

 

5.

Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)

 

6.

Szállítás módja (közút, légi stb.)

 

7.

Az országba beléptető, illetve belépést igazoló vám- és pénzügyőri hivatal, vámszolgálat

 

8.

Vámeljárást végző vám- és pénzügyőri hivatal, illetve transzfernél a kijelölt vámszolgálat*

 

9.

A kérelmező aktuális évi becslése (gramm)

 

10.

A kérelmező által Magyarországra behozott mennyiség összesen (gramm)**

 

11.

Raktárkészlet a mai napon

 

12.

Magán- vagy közvámraktárra szállítás

 

13.

A szállítmány re-export célú (igen/nem)***

 

14.

Útvonal és tranzit országok (közúti szállításnál)

 

15.

A re-export folyó év december 31-ig megtörténik (nyilatkozat)

 

16.

A szállítmányozó és a szállító neve, címe

 

ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)

17.

Nemzetközi megnevezés

 

18.

Engedélyezni kért mennyiség (gramm)

 

19.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom (gramm)

 

KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)

20.

Készítmény teljes neve

 

21.

Törzskönyvi, forgalomba hozatali, illetve egyedi import engedély szám

 

22.

Ellenőrzött hatóanyag

 

23.

Hatóanyag tartalom

 

24.

Kiszerelés

 

25.

Rátöltés % (injekcióknál)

 

26.

Engedélyezni kért mennyiség

 

27.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen (gramm)

 


* Az Európai Unió valamely tagországából történő import esetén nem alkalmazandó.
** A tárgyévben behozatalra engedélyezni kért, engedélyezett és behozott vízmentes bázis mennyiség összesen (gramm).
*** A re-export célú szállítmány nem kerül belföldi fogyasztásra.Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószerfelelős ellenjegyzése:

8/a. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez182


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság

A K3 („kivételek”) jegyzéken szereplő készítmények IMPORT BEJELENTÉSE

Bejelentem az EEKH KI-nak, hogy a mellékelt bejelentő lap(ok)on felsorolt és hatályos jogszabályok szerint bejelentésre kötelezett ellenőrzött készítmények szállítása megtörtént.
Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.

Készítmény teljes neve

 

2.

Ellenőrzött hatóanyag

 

3.

Hatóanyag tartalom

 

4.

Kiszerelés

 

5.

Rátöltés % (injekcióknál)

 

6.

Az országba beérkezett mennyiség

 

7.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen (gramm)

 

8.

Az országba történt beérkezés időpontja

 

9.

Exportőr (pontos cím)

 

10.

Importőr (pontos cím)

 

11.

Szállítás módja (közút, légi stb.)

 

12.

A kérelmező által Magyarországra behozott mennyiség összesen (gramm)*

 


* A tárgyévben behozatalra engedélyezni kért, engedélyezett és behozott vízmentes bázis mennyiség összesen (gramm).

MegjegyzésCégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószerfelelős ellenjegyzése:

9. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez183


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,
Kábítószerügyi Igazgatóság

9/a táblázat: Javaslat kábítószer becsléshez a 20... évre

 

Adatszolgáltató neve:

 

Kitöltés dátuma:

 

címe:

 

 

 

Kábítószer felelős neve:

 

 9M41920Q_1

Javaslat kábítószer felhasználásra

Kábítószer

(a K1–K2 jegyzékből

kiemelt anyagok angol

hivatalos néven)

1

2

3

Gyógyászati és tudományos felhasználásra szánt mennyiség

Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség

….. XII. 31-i tervezett készlet

Más kábítószer előállítására

K3 listás készítményhez

Nem ellenőrzött készítményhez

függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai felhasználás vagy export

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

Alfentanil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphaprodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anileridine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezitramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis resin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca leaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dextromoramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dextropropoxyphene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difenoxin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihydrocodeine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diphenoxylate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipipanone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylmorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentanyl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heroin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrocodone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydromorphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketobemidone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levorphanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methadone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicomorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normethadone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxycodone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxymorphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pethidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenoperidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholcodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piritramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remifentanil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufentanil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebacon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS (T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

AOA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CPS: concentrate of poppy straw, mákszalma koncentrátum (M): morphine előállításra, (T): thebaine előállításra, (O): oripavine előállításra
AMA: anhydrous morphine alkaloid, vízmentes morphine alkaloid.
ACA: anhydrous codeine alkaloid, vízmentes codeine alkaloid.
ATA: anhydrous thebaine alkaloid, vízmentes thebaine alkaloid.

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


9/b táblázat: Javaslat kábítószer becsléshez szintetikus kábítószerek 20... évi gyártására

 

Adatszolgáltató neve:

 

Kitöltés dátuma:

 

címe:

 

 

 

Kábítószer felelős neve:

 

 Gyártani tervezett szintetikus kábítószer

Gyártó neve

Szintetikus kábítószer (kg)

Dextropro-poxyphene

Diphenoxylate

Methadone

Pethidine

Tilidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szintetikus kábítószerek listája:
K1 jegyzék

Acetylmethadol
Alfentanil
Allylprodine
Alphacetylmethadol
Alphameprodine
Alphamethadol
Alphaprodine
Anileridine
Benzethidine
Betacetylmethadol
Betameprodine
Betamethadol
Betaprodine
Bezitramide
Clonitazene
Dextromoramide
Diampromide

Diethylthiambutene
Difenoxin
Dihydroetorphine
Dimenoxadol
Dimepheptanol
Dimethylthiambutene
Dioxaphetyl butyrate
Diphenoxylate
Dipipanone
Drotebanol
Ethylmethylthiambutene
Etonitazene
Etoxeridine
Fentanyl
Furethidine
Hydroxypethidine
Isomethadone

Ketobemidone
Levomethorphan
Levomoramide
Levophenacylmorphan
Levorphanol
Metazocine
Methadone
Methadone — Intermediate
Moramide — Intermediate
Morpheridine
Noracymethadol
Norlevorphanol
Normethadone
Norpipanone
Pethidine
Pethidine — Intermediate-A
Pethidine — Intermediate-B

Pethidine — Intermediate-C
Phenadoxone
Phenampromide
Phenazocine
Phenomorphan
Phenoperidine
Piminodine
Piritramide
Proheptazine
Properidine
Racemethorphan
Racemoramide
Racemorphan
Remifentanil
Sufentanil
Tilidine
Trimeperidine


K2 jegyzék

Dextropropoxyphene
Propiram

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


9/c táblázat: Javaslat máktermesztetés becslésére a 20... évben

 

Adatszolgáltató neve:

 

Kitöltés dátuma:

 

címe:

 

 

 

Kábítószer felelős neve:

 

 


Javaslat ipari mák termesztetésére

9M41920Q_6

I

II

III

Közigazgatási terület (megye)

Vetésterület nagysága (ha)

A kinyerni tervezett összes
alkaloid mennyiség

(vízmentes bázisban)

(1) Ipari mák termesztetés

1. Mákszalma (M) gyártásához

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

ACA (kg)

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mákszalma (T) gyártásához

 

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

ACA (kg)

 


(M): morphine, (T): thebaine, (O): oripavine.
AMA: anhydrous morphine alkaloid, vízmentes morphine alkaloid.
ACA: anhydrous codeine alkaloid, vízmentes codeine alkaloid.
ATA: anhydrous thebaine alkaloid, vízmentes thebaine alkaloid.

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

10. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez184


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Kábítószer Igazgatóság

JAVASLAT PSZICHOTROP ANYAGOK BECSLÉSHEZ A 20... ÉVRE

 

Adatszolgáltató neve:

 

Kitöltés dátuma:

 

címe:

 

 

 

Kábítószer felelős neve:

 

 


P2 jegyzékbe foglalt pszichotrop anyagok (g)

Pszichotrop anyag

Gyártás
(hatóanyag)

Felhasználás
(készítmények
gyártásához)

Kiskereske-
delmi és tudományos értékesítés

Import
(teljes)

Export

Reexport

Amfetamine

 

 

 

 

 

 

Amineptine

 

 

 

 

 

 

Buprenorphine

 

 

 

 

 

 

2C-B

 

 

 

 

 

 

Dexamfetamine

 

 

 

 

 

 

Fenetylline

 

 

 

 

 

 

GHB

 

 

 

 

 

 

Ketamine

 

 

 

 

 

 

Levamfetamine

 

 

 

 

 

 

Levomethamphetamine

 

 

 

 

 

 

Mecloqualone

 

 

 

 

 

 

Metamfetamine

 

 

 

 

 

 

Metamfetamine racemate

 

 

 

 

 

 

Methaqualone

 

 

 

 

 

 

Methylphenidate

 

 

 

 

 

 

Pentazocine

 

 

 

 

 

 

Phencyclidine (PCP)

 

 

 

 

 

 

Phenmetrazine

 

 

 

 

 

 

Secobarbital

 

 

 

 

 

 

Delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants

 

 

 

 

 

 

Zipeprol

 

 

 

 

 


Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:


P3 jegyzékbe foglalt pszichotrop anyagok (g)

Pszichotrop anyag

Gyártás
(hatóanyag)

Felhasználás
(készítmények
gyártásához)

Kiskereske-
delmi és tudományos értékesítés

Import
(teljes)

Export

Reexport

Amobarbital

 

 

 

 

 

 

Butalbital

 

 

 

 

 

 

Cathine

 

 

 

 

 

 

Cyclobarbital

 

 

 

 

 

 

Flunitrazepam

 

 

 

 

 

 

Glutethimide

 

 

 

 

 

 

Pentobarbital

 

 

 

 

 

 P4. jegyzékbe foglalt pszichotrop anyagok (g)

Pszichotrop anyag

Gyártás
(hatóanyag)

Felhasználás
(készítmények
gyártásához)

Kiskereske-
delmi és tudományos értékesítés

Import
(teljes)

Export

Reexport

Allobarbital

 

 

 

 

 

 

Alprazolam

 

 

 

 

 

 

Amfepramone

 

 

 

 

 

 

Aminorex

 

 

 

 

 

 

Barbital

 

 

 

 

 

 

Benzfetamine

 

 

 

 

 

 

Bromazepam

 

 

 

 

 

 

Brotizolam

 

 

 

 

 

 

Butobarbital

 

 

 

 

 

 

Camazepam

 

 

 

 

 

 

Chlordiazepoxide

 

 

 

 

 

 

Clobazam

 

 

 

 

 

 

Clonazepam

 

 

 

 

 

 

Clorazepate

 

 

 

 

 

 

Clotiazepam

 

 

 

 

 

 

Cloxazolam

 

 

 

 

 

 

Delorazepam

 

 

 

 

 

 

Diazepam

 

 

 

 

 

 

Estazolam

 

 

 

 

 

 

Ethchlorvynol

 

 

 

 

 

 

Ethinamate

 

 

 

 

 

 

Ethyl loflazepate

 

 

 

 

 

 

Etilamfetamine

 

 

 

 

 

 

Fencamfamin

 

 

 

 

 

 

Fenproporex

 

 

 

 

 

 

Fludiazepam

 

 

 

 

 

 

Flurazepam

 

 

 

 

 

 

Halazepam

 

 

 

 

 

 

Haloxazolam

 

 

 

 

 

 

Ketazolam

 

 

 

 

 

 

Lefetamine (SPA)

 

 

 

 

 

 

Loprazolam

 

 

 

 

 

 

Lorazepam

 

 

 

 

 

 

Lormetazepam

 

 

 

 

 

 

Mazindol

 

 

 

 

 

 

Medazepam

 

 

 

 

 

 

Mefenorex

 

 

 

 

 

 

Meprobamate

 

 

 

 

 

 

Mesocarb

 

 

 

 

 

 

Methylphenobarbital

 

 

 

 

 

 

Methyprylon

 

 

 

 

 

 

Midazolam

 

 

 

 

 

 

Nimetazepam

 

 

 

 

 

 

Nitrazepam

 

 

 

 

 

 

Nordazepam

 

 

 

 

 

 

Oxazepam

 

 

 

 

 

 

Oxazolam

 

 

 

 

 

 

Pemoline

 

 

 

 

 

 

Phendimetrazine

 

 

 

 

 

 

Phenobarbital

 

 

 

 

 

 

Phentermine

 

 

 

 

 

 

Pinazepam

 

 

 

 

 

 

Pipradrol

 

 

 

 

 

 

Prazepam

 

 

 

 

 

 

Pyrovalerone

 

 

 

 

 

 

Secbutabarbital

 

 

 

 

 

 

Temazepam

 

 

 

 

 

 

Tetrazepam

 

 

 

 

 

 

Triazolam

 

 

 

 

 

 

Vinylbital

 

 

 

 

 

 

Zolpidem

 

 

 

 

 

 


Megjegyzés:

11. számú melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez185


Bejelentőlap
új szintetikus kábítószer vagy pszichotrop anyag, illetve
ismert kábítószer vagy pszichotróp anyag új visszaélési formájának megjelenéséről

1. Bejelentő szerv/intézmény:
Neve:
Címe:
Bejelentést tevő személy neve:
Bejelentés dátuma:

2. Új szintetikus kábítószerek ismert elnevezése/szinonimák:

3. Kémiai leírás:
Kémiai név:
Hatóanyag(ok):
Egyéb alkotórészek:

4. Fizikai tulajdonságok leírása:
por    tabletta    kapszula        folyadék
szín:........................ súly:...................... méret:....................... átmérő:................
alak:............................... logo:.............................     jelölések:........................
9M41920V_4

5. Lefoglalást végző hatóság178:

Származási forrás:

A lefoglalás dátuma:

A lefoglalás helye:

Mennyiség (súly, a tabletták száma):


178 Europol Nemzeti Iroda tölti ki

6. Körülmények:
előállítás     kereskedelem        terjesztés        visszaélés
gyakoriság:
korlátozott    mérsékelt    széles körben elterjedt
növekvő:    igen    nem
elérhetőség:
korlátozott    mérsékelt    széles körben elterjedt
növekvő:    igen    nem
ár:
nagybani terjesztői ár:..............(Ft)        kisterjesztői ár: ........ (Ft)

7. A lehetséges veszélyek előjelei:
Rövid távú hatások:
Lehetséges egészségügyi veszélyek:
Lehetséges társadalmi veszélyek:

8. Ha rendelkezésre áll, információk a következőkről:
Előanyagok (prekurzorok):
A megállapított használat módja és területe:
Várható használat:
Egyéb használat és az ilyen használat mértéke:
További információk a használat veszélyeiről, beleértve az egészségügyi és társadalmi veszélyeket:

9. Előállítás (gyártás):
nagymértékű            kismértékű            ismeretlen
Vannak-e szervezett bűnözésre utaló jelek?        Igen        Nem

10. Kereskedelem:
nagymértékű            kismértékű            mértéke nem ismert
    országos            nemzetközi
Vannak-e szervezett bűnözésre utaló jelek?        Igen        Nem

11. Terjesztés:
nagymértékű            kismértékű            mértéke nem ismert
országos            nemzetközi
Vannak-e szervezett bűnözésre utaló jelek?        Igen        Nem

12. Információ a használat körülményeiről (ha tényszerű ismeretek állnak erről rendelkezésre)
Csoportosan használják-e? Igen Nem
A használat jellemző helyei, körülményei:
Fogyasztási módozatok:
Információ a problémára adott helyi válaszról (pl. felvilágosítás, stb.)

13. Egyéb megjegyzés:


Dátum Cégszerű aláírás


Kitöltési útmutató

1. A bejelentés a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 31. §-a alapján kötelező.

2. A nyomtatvány 1. példányát az Europol Nemzeti Irodának, 2. példányát az országos kábítószer adatgyűjtő és adatszolgáltató központnak kell megküldeni.

3. Mindazon kérdésekre, melyekre vonatkozóan tényszerű információk, illetve adatok, vizsgálati eredmények állnak rendelkezésre, a válaszokat értelemszerűen: szövegesen vagy számszerűen, illetve a megfelelő rész aláhúzásával/bekarikázásával kell megadni!

12. melléklet a 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez186


Kérelem, illetve igazolás ellenőrzött szerek szállítására
rendkívüli, gyógyászati célú felhasználáshoz
Shipment Request and Notification Form for Emergency Supplies of Controlled Substances

Engedélyes/Operator:
Név/Name:     
Cím/Address:     
Kábítószer felelős neve/Name of the responsible medical director/pharmacist:     
Beosztása/Title:     
Telefonszáma/Phone No: .............................................................. Fax/Fax No:     

A küldemény felajánlója/Requests the supplier (1):
Név/Name:     
Cím/Address:     
Kábítószer felelős neve/Name of the responsible pharmacist:    
Telefonszáma/Phone No: .............................................................. Fax/Fax No:     

A rendkívüli, gyógyászati célú szállítmány (2) az alábbi, ellenőrzött szereket tartalmazó gyógyszerekből áll:
For an emergency shipment (2) of the following medicine(s) containing controlled substances:
A gyógyszerkészítmény neve (a hatóanyag nemzetközi vagy közönséges nevének megjelölésével), gyógyszerformája, a hatóanyagtartalom adagolási egységenként, az adagolási egységek száma betűvel és számjegyekkel megadva:
Name of product (in INN/generic name) and dosage form, amount of active ingredient per unit dose, number of dosage units in words and figures:
Az 1961-es Egyezmény hatálya alá tartozó kábítószerek (pl. morfin, petidin, fentanil):
Narcotic drugs as defined in the 1961 Convention (e.g. morphine, pethidine, fentanyl):
[pl. Morphine injekció 1 ml/amp.; ml-enként 10 mg morfin bázisnak megfelelő morfin szulfátot tartalmaz; kettőszáz (200) ampulla] [e.g. Morphine injection 1 ml ampoule; morphine sulfate corresponding to 10 mg of morphine base per ml; two hundred (200) ampoules]

Az 1971-es Egyezmény hatálya alá tartozó pszichotróp anyagok (pl. buprenorfin, pentazocin, diazepam, fenobarbital):
Psychotropic substances as defined in the 1971 Convention (e.g. buprenorphine, pentazocine, diazepam, phenobarbital):

Egyéb (az exportáló országban ellenőrzött szernek minősülő anyagok, ha van ilyen):
Others (nationally controlled in the exporting country, if applicable):

A küldemény címzettje (ha megnevezhető az adott körülmények között):
To the following recipient (whichever applicable):
A célország megnevezése/Country of Final recipient:     
A küldeményt átvevő felelős személy/Responsible person for receipt:
Név/Name:     
Szervezet/Hatóság / Organization/Agency:    
Cím/Address:    
Telefonszáma/Phone No: .................................................... Fax/Fax No:     
A küldemény felhasználója/a szállítás végcélja / For use by/delivery to:
A hely megjelölése/Location:    
Szervezet/Hatóság / Organization/Agency:    
Bizományos (ha eltér a fentiektől pl. harmadik országba irányuló tranzit esetén):
Consignee (If different from above e.g. transit in a third country):
Név/Name:    
Szervezet/Hatóság / Organization/Agency:    
Cím/Address:     
Telefonszáma/Phone No: .................................................... Fax/Fax No:     
A rendkívüli felhasználás oka (A kérelem alapjául szolgáló rendkívüli esemény rövid leírása):
Nature of the emergency (Brief description of the emergency motivating the request):

Kapcsolatteremtési lehetőség vagy próbálkozás a célország kábítószer hatóságával:
Availability of, and action taken to contact the control authorizes in the receiving country:

A szállítás várható időpontja/Expected date of delivery:    

Igazolom, hogy a fenti adatok pontosak és megfelelnek a valóságnak. Az általam képviselt szerv vállalja az alábbiak betartását:
I certify that the above information is correct and true. My Organization will:
– Felelősséget vállal a fenti, ellenőrzött szereket tartalmazó gyógyszer küldeményért, annak tárolásáért és a címzetthez/végfelhasználóhoz való eljuttatásáért vagy rendkívüli, gyógyászati célú felhasználásáért (a nemkívánt szöveg törlendő).
– Take responsibility for receipt, storage, delivery to the recipient/end-user, or use for emergency care (strike out what is not applicable) of the above controlled medicines.
– A lehető legkorábban jelenti a fenti, ellenőrzött szer tartalmú gyógyszerek importját a célország kábítószer hatósá-gának (amennyiben az elérhető).
– Report the importation of the above controlled medicines as soon as possible to the control authorities (if available) of the receiving country.
– Jelenti a fenti, ellenőrzött szer tartalmú gyógyszerek esetlegesen fel nem használt mennyiségét a célország kábítószer hatóságának (amennyiben az elérhető), vagy a felhasználót kötelezi erre (a nemkívánt szöveg törlendő).
– Report the quantities of unused controlled medicines, if any, to the control authorities of the receiving country (if available), or arrange for the end-user to do so (strike out what is not applicable).
Név/Name:     
Beosztás/Title:     
Dátum/Date:     
Székhely/Location:     

.......................................................................
aláírás (signature)

IGAZOLÁST KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG (ISSUING AUTHORITY)

Név/Name:    
Cím/Address:    
Telefonszáma/Phone No: .................................................... Fax/Fax No:     

Dátum/Date: .....................................................................

Hatósági bélyegző (Authority stamp)

..................................................................

 

aláírás (Authority’s signature)

1

A rendeletet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 33. §-a hatályon kívül helyezte 2012. április 3. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 31. §-át.

2

Az 1. § 1. pontját a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § 2. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § 3. pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § 5. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § 10. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § 12. pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § 14. pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. § 16. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. § 17. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. § 18. pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. § 20. pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 1. § 22. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. § 25. pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 1. § 26. pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 1. § 28. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. § 30. pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 1. § 34. pontját a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe.

21

Az 1. § 35. pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

22

A 2. § (1) bekezdésének d) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 2. § (1) bekezdésének e) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 2. § (1) bekezdésének f) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

25

A 3. § a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

26

A 3. § (1) bekezdése a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 3. § (2) bekezdése a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja, a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (53) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 3. § (3) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (53) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A 3. § (3) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 122. § a) pontja, a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 3. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (53) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

30

A 3. § (5) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (53) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 4. § a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

A 4. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 4. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 4. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 4. § (6) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 4. § (7) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

37

Az 5. § a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 62/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 6. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 7. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 7. § (1) bekezdésének b) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 7. § (1) bekezdés d) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 7. § (1) bekezdés e) pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A 7. § (1) bekezdés f) pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

47

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 7. § (2) bekezdés d) pontját a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 7. § (2) bekezdésének e) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapított, a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 7. § (2) bekezdésének f) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 7. § (2) bekezdésének g) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 7. § (2) bekezdés h) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 7. § (2) bekezdés i) pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

55

A 7. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 7. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 7. § (5) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

58

A 7. § (6) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 7. § (7) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

60

A 8. § (1)–(2) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 8. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 8. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 8. § (5)–(6) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 9. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 9. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

66

A 9. § (3) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

67

A 10. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 10. § (1) bekezdés d) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 10. § (2) bekezdés b) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 10. § (2) bekezdés c) pontját a 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 10. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 10. § (5) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 10. § (6) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

75

A 10. § (7) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

76

A 10. § (8) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 11. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja és f) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 11. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d), f) és h) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 12. § a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

80

A 12. § (2) bekezdése a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 54. pontja, a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 13. § (3) bekezdésének b) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 13. § (3) bekezdésének c) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 13. § (3) bekezdésének e) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 13. § (5) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 13. § (9) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 122. § c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 122. § b) ponjának az a rendelkezése, hogy a 13. § (9) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatalával” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifőorvosi Hivatallal” szöveg lép, nem vezethető át.

89

A 14. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja, az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 14. § új (5) bekezdését a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. A 14. § (5) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 14. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése (6) bekezdésre változtatta, szövege a 62/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 14. § új (7) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, egyidejűleg a korábbi (7)–(11) bekezdés számozását (8)–(12) bekezdésre változtatta.

94

A 14. § (7) – eredeti (6) – bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta és szövegét módosította a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 9. §-a és a 19. § (2) bekezdés f) pontja.

95

A 14. § (8) – eredeti (7) – bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta és szövegét módosította a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 9. §-a és 19. § (2) bekezdés f) pontja.

96

A 14. § (9) – eredeti (8) – bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta és szövegét módosította a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 9. §-a és 19. § (2) bekezdés f) pontja.

97

A 14. § korábbi (10) – eredeti (9) – bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 9. §-a, a 62/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

98

A 14. § korábbi (11) – eredeti (10) – bekezdésének számozását (12) bekezdésre változtatta és szövegét módosította a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 9. §-a és 19. § (4) bekezdés b) pontja.

99

A 14. § (12) bekezdés a) pontját a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 14. § (12) bekezdés d) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

101

A 15. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) és f) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 15. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

103

A 16. § (1) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

104

A 16. § (1) bekezdés a) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 16. § (1) bekezdés b) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 16. § (3) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

108

A 16. § (3) bekezdés a) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

109

A 16. § (3) bekezdés b) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított, a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (53) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

110

A 16. § (3) bekezdés c) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 16. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

112

A 16. § (5) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.

113

A 17. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

114

A 17. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

115

A 18. §-t és az azt megelőző alcímet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

117

A 19. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

118

A 19. § (2) bekezdés a) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

119

A 19. § (2) bekezdés b) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

120

A 19. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

121

A 19. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 19. § (5) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

123

A 20. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

124

A 20. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

125

A 20. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

126

A 21. § (1) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

127

A 21. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

128

A 21. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 21. § (6) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

131

A 22. § előtti alcím a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

132

A 22. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

133

A 22. § (3) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) és g) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

134

A 22. § (4) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 23. § (3) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

138

A 23. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított, a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 122. § f) pontja szerint módosított szöveg.

139

A 24. § (1) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított, a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

140

A 24. § (2) bekezdése a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított, a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

142

A 24. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

143

A 24. § (5) bekezdését a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

146

A 25. § (2) bekezdés második mondatát a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

147

A 26. § új (1) bekezdését a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (1) bekezdés számozását (2) bekezdésre változtatva.

148

A 26. § (1) bekezdés a) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) és h) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

149

A 26. § (1) bekezdés c) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) és h) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja, a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 122. § g) pontja szerint módosított szöveg.

151

A 26. § eredeti (1) bekezdésének számozását a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése (2) bekezdésre változtatta. A 26. § (2) bekezdésének felvezető szövege a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

152

A 26. § (2) bekezdés b) pontja a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

153

A 26. § (2) bekezdésének c) pontja a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

154

A 26. § (2) bekezdésének d)–g) pontját a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

155

A 26. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése (3) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja.

156

A 26. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta. A 26. § (4) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

157

A 26. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése (5) bekezdésre változtatta, szövege a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított, a 351/2010. (XII. 30.) korm. rendelet 122. § h) pontja, az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

158

A 26. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése (6) bekezdésre változtatta.

159

A 26. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése (7) bekezdésre változtatta, szövege a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja, a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 122. § c) pontja szerint módosított szöveg.

160

A 27. § (1) bekezdését a 266/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

161

A 28. §-t a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

162

A 29. § a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

163

A 29. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) és h) pontja szerint módosított szöveg.

164

A 29. § (2) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

165

A 30. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

166

A 31. § (1) bekezdése a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

167

A 32. § (2)–(3) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

168

A 33. §-t a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

169

A 34. § (3)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 691. pontja hatályon kívül helyezte.

170

A 34. § (6)–(7) bekezdését a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

171

A 34/A. §-t megelőző alcímet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

172

A 34/A. §-t a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

174

A 2. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

175

A 3. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

179

A 7. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f), i), k)–l) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

180

A 7/a. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés i), k) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

181

A 8. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés f), i), k), m) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

182

A 8/a. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés i), k) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

183

A 9. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés i), n) pontja, továbbá a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

184

A 10. számú melléklet a 258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

186

A 12. számú mellékletet a 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 16. §-ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére