• Tartalom

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

2022.05.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I.

Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett és az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) támogatott, illetve támogatásra javasolt, a 2. § f) pontjában meghatározott gyógyszerre és a 2. § b) pontjában meghatározott különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerre (a továbbiakban együtt: gyógyszer), a támogatás megállapítására, a támogatás módjának és mértékének meghatározására, valamint a támogatás feltételeinek meghatározása céljából végzett értékelési folyamatokra, az ezekkel kapcsolatos szükséglet-, illetve technológia-értékelésre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed mindazon szervezetekre és természetes személyekre, amelyek az egyes gyógyszerek E. Alapból történő támogatását kezdeményezik, illetve amelyek részt vesznek az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában.

II.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)–m)2

n)–o)3

p) egészség-gazdaságtani elemzés: a meghatározott alternatívák költségeinek és következményeinek a megjelölése, mérése, értékelése és összehasonlítása4;

q)5

r)–z)6

zs)7

III.

3. §8

IV.

Támogatási szabályok

4. §9 (1) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása során a Gyftv. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatási összegek számítása az 1. számú melléklet táblázatában feltüntetett maximálisan adható százalékos mértékeket alapul véve történik. Az E. Alapból támogatott gyógyszerek a (2)–(8) bekezdések szerinti támogatási kategóriákba sorolhatók be.

(2)10 100%-os támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amelyet a NEAK a Gyftv. 28. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti támogatási módszerrel finanszíroz, és amely

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére, illetve megelőzésére (a továbbiakban együtt: kezelés) szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(3)11 A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (3) bekezdése alapján számított támogatási összegű, kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Emelt, indikációhoz kötött – három különböző az a)–c) pontok szerinti százalékos mértékű – támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek, vagy középsúlyos, krónikus betegségek, vagy súlyos, de rövidebb ideig tartó betegségek leghatékonyabb kezelésére szolgál. A különböző százalékos támogatási kategóriák a következők:

a) Eü 90 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely

aa) olyan betegségek, illetve rendellenességek kezelésére szolgál, melyek reverzíbilis – de kezelés nélkül irreverzíbilis – folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot és életminőséget közepesen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

ab) súlyos és nagy betegségterhet jelentő kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

b) Eü 70 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely súlyos, de nem élethossziglan tartó betegségek, rendellenességek hatékony kezelésére szolgál.

c) Eü 50 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek, illetve heveny betegségek hatékony kezelésére szolgál a 3. számú mellékletben meghatározott indikációban.

(5)12 Átlagon felüli (normatív 80%) támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely népegészségügyi szempontból kiemelkedően fontos súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek reverzíbilis – de kezelés nélkül irreverzíbilis – folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot, az életminőséget közepesen és kedvezőtlenül befolyásolják.

(6) Átlagos támogatási kategóriába (normatív 55%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek

aa) számottevő életminőség romlással járnak, vagy

ab) csökkent önellátó képességet eredményeznek,

b) krónikus, jelentős betegségterhet okozó kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(7) Átlag alatti támogatási kategóriába (normatív 25%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) krónikus betegségek és rendellenességek eredményes és hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek az önellátó képességet részlegesen és tartósan rontják,

b) közepesen súlyos, heveny betegségek eredményes kezelésére szolgál, amelyek az életminőséget vagy az önellátó képességet átmenetileg vagy hosszabb ideig hátrányosan befolyásolják,

c) krónikus és heveny betegségek és rendellenességek kiegészítő terápiájának azon gyógyszere, amely bizonyítottan értékelhető mértékű egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(8) Támogatási érték nélküli kategóriába (0%) tartoznak

a) a kizárólag az egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, illetve kiadható gyógyszerek,

b)13 azon gyógyszerek, melyeket – ez irányú kérelemre – a NEAK támogatási érték nélkül fogad be.

5. §14 (1)15 A Gyftv. 27. § (4) bekezdésében foglalt, a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak körét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A 2. és 3. számú melléklet szerinti indikációs pontokban foglaltak alapján az ott megjelölt orvosok a NEAK által a társadalombiztosításba befogadott és közleményben közzétett gyógyszereket rendelhetik.

(2)16 (2) Az egyes indikációs pontokhoz tartozó kijelölt intézmények megjelölését a NEAK javaslata alapján a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A kijelölt intézmények listáját a NEAK is közzéteszi a honlapján.

(2a)17 Az (1) bekezdés szerinti módon és feltételek alapján rendelhet gyógyszert az a háziorvosi tevékenységet végző, valamint rend- és honvédelmi alapellátási tevékenységet végző orvos is, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) és (4c) bekezdése szerinti szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, ha szakképesítése megfelel a 2. és 3. mellékletben az adott szakképesítésre vonatkozó rendelési feltételeknek, és a tevékenységre a NEAK-kal szerződést kötött.

(3)18 A Gyftv. 27. § (7) bekezdésében foglalt, a különkeretes gyógyszerek körét a hatóanyag és a betegségcsoport megjelölésével a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4)19 A tételes elszámolásba besorolt hatóanyagok körét az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.

5/A. §20 (1)21 A 2. és 3. számú mellékletben szereplő indikációs pontokban foglaltak alapján társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvos a szakorvosi javaslatot a „Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” című űrlapon vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján elektronikusan, a (2) bekezdés szerinti tartalommal adja meg. Az EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a szakorvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a szakorvosi javaslatról.

(1a)22 A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a szakorvosi javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig.

(1b)23 Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – az (1a) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

(2) A szakorvosi javaslaton az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) a „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” szöveget,

b) a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,

c) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát, valamint betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód),

d)24 az orvos nevét, orvosi bélyegzőjének számát, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

e) a felírási jogosultságot meghatározó indikációs pont sorszámát, a támogatási kategóriát (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértékét,

f) a javasolt gyógyszer hatóanyagát, hatáserősségét, beviteli módját, javasolt adagolását,

g)25 űrlap esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, az EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási számát.

(3) A szakorvosi javaslaton opcionálisan feltüntethető példaként a szakorvos által javasolt hatóanyag egy konkrét márkanevű készítménye, a javaslat alapján felíró orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanevű készítményt rendelheti betege számára.

(4)26 A 2. és 3. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a panaszmentes, stabil állapotú betegek esetében a szakorvosi javaslat érvényességi ideje 24 hónap.

5/B–5/C. §27

5/D. §28

6. §29 Közgyógyellátás jogcímen

a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tartozó,

b) azokból a hatóanyag alapú fix támogatású csoportokból, ahol nem képződött preferált referencia ársáv, a referencia vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú, vagy napi terápiás költségű és

c) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó

gyógyszer rendelhető.

7. §30

8–10. §31

10/A. §32

10/B–10/D. §33

10/E. §34

10/F. §35

10/G. §36

11. §37 (1) A Gyftv. 26. §-ában foglalt támogatásvolumen szerződések esetén a támogatásvolumen nagysága a betegség prevalenciájából, illetve incidenciájából következő kezelésre alkalmas betegszám egészségügyi szakmai kollégium által javasolt nagyságát figyelembe véve kerül meghatározásra.

(2) A gyógyszerek utánkövetése céljából a forgalomba hozatali engedély jogosultjával történt egyeztetést követően az egészségbiztosító a támogatásvolumen szerződésben meghatározhatja azokat a paramétereket és azok elvárt értékeit, amelyekkel a vizsgált terápia klinikai előnyét monitorozza.

(3) Amennyiben az adott gyógyszer eredményessége elmarad az előre meghatározott, elvárt értéktől, a referenciának választott kezeléshez viszonyított többletkiadásokat a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles megtéríteni.

(4) A forgalomba hozatali engedély jogosultja támogatásvolumen szerződés keretében vállalhatja a kezelés megkezdésekor minimum 3 hónap kezelésének ingyenes biztosítását a terápia eredményességének bizonyítása érdekében.

12. §38 (1)39 A különkeretes gyógyszerek beszerzési árához a NEAK 100%-os társadalombiztosítási támogatást nyújt azzal, hogy egyebekben a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

(2)40 A NEAK és az országos koordináló funkciót ellátó intézmény között kötött szerződés szerint – az éves keretösszegig – az egészségügyi szakmai kollégium által kidolgozott és közzétett protokollok alapján a 4. számú mellékletben szereplő betegségcsoportok kezelésére szolgáló gyógyszereket lehet rendelni.

13. § (1)41

(2) Meghatározott (fix) összegű támogatásban már részesülő készítmények esetén kiemelt támogatás akkor adható, ha:

a) a már támogatott azonos hatóanyagú csoport esetében a gyógyszer napi terápiás költsége a referencia készítmény napi terápiás költségénél nem magasabb, vagy

b)42

c)43

(3)44

14. §45 (1) A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:

a) új csomagolás az előző csomagolással azonos termelői áron vagy import beszerzési áron (a továbbiakban együtt: termelői ár) és azonos támogatási mértékkel fogadható be;

b) új kiszerelés a már támogatott azonos márkanevű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

c) új hatáserősség a már támogatott azonos márkanevű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

d) új gyógyszerforma az azonos alkalmazási módú azonos márkanevű gyógyszerek napi terápiás költségen vagy alacsonyabb áron fogadható be;

e)46 biológiai gyógyszer, hasonló biológiai gyógyszer esetén

ea)47 az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.) 2. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 30%-kal alacsonyabb termelői áron, az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második hasonló biológiai készítmény ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

eb) ha a Tfr. szerinti referencia biológiai gyógyszer még nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, de a Tfr. 2. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer már támogatott, akkor a már támogatott készítménnyel azonos referencia biológiai gyógyszerrel rendelkező második hasonló biológiai készítmény legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

f) termelői ára az elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú és azonos alkalmazási módú gyógyszer termelői áránál legalább 40%-kal alacsonyabb legyen; az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második készítmény ehhez képest további legalább 20%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron; a további 3 belépő az utolsó belépőhöz képest 5%-kal alacsonyabb termelői áron; ezt követően a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;

g) több hatóanyagot is tartalmazó orális gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense támogatott, és

ga) fogyasztói ára nem haladja meg az azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, vagy

gb) amennyiben nincs azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott, az adott monokomponenst tartalmazó készítmény, fogyasztói ára nem haladja meg a monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, legalacsonyabb napi terápiás költségű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

h)48 több hatóanyagot is tartalmazó inhalációs gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense azonos indikációban támogatott, valamint fogyasztói ára nem haladja meg az azonos hatóanyagú monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, azonos indikációban már támogatott forma fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

i)49 az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott;

j)50 a g) és h) pont szerinti befogadások esetén a NEAK a határozatában megjelöli a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és a támogatási összeg számítása során figyelembe veendő készítményeket és fix csoportokat;

k)51 ha az e) és f) pont alapján az első generikum, illetve generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a már elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú gyógyszer, illetve a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 60%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, akkor az ezután a támogatási rendszerbe kerülő további gyógyszerek az első generikumnál, illetve hasonló biológiai gyógyszernél alacsonyabb áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe.

(2) Gyógyszer támogatásának egyéb feltételei:

a)52 az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott, azzal hogy az inhalációs kombinációs készítmény esetén a kombinációs készítmény és a monokomponensek támogatási összege közötti különbséget a forgalombahozatali engedély jogosultja támogatás-volumen szerződés keretében is megtérítheti;

b)53

14/A. §54

15. §55 Nem fogadható be 0%-nál magasabb támogatási kategóriába olyan orális készítmény, amelynek a kiszerelési egysége meghaladja az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, érvényesen rendelhető gyógyszermennyiséget.

16–18. §56

V.

Eljárási szabályok

19. §57

19/A. §58

20. §59

21. § (1)60 Az ügyfél a kérelem benyújtásakor igazgatási-szolgáltatási díjat fizet postai befizetéssel vagy átutalással a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, melynek összege:

a) egyszerűsített eljárásrend esetén

aa) gyógyszer esetén 300 000 Ft,

ab)61 tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer esetén 30 000 Ft,

b) normál eljárásrend esetén 1 500 000 Ft.

(2)62

(3)63 Az e rendeletben megállapított igazgatási-szolgáltatási díjköteles tevékenység az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatásnak minősül.

(4)64 A befizetett díj az eljáró szerv bevétele. A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető. Az eljáró szerv a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)65

(6)66

(7) Az Itv.

a) 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

b)67

c)68 32. §-ának (1) bekezdésében, illetve 79. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,

d)69 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében értelemszerűen kell alkalmazni.

(8)70

(9) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(10)71

22. §72

23. §73

VI.

Záró- és átmeneti rendelkezések

24. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)74

(3) E rendelet – szabályozási tárgykörében – a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló 89/105/EGK tanácsi irányelvvel.

24/A. §75 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelettel megállapított 1–3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2011. augusztus 1. napját megelőzően felírt vényekre a gyógyszerek kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2011. július 31-én hatályos szabályok szerint.

25. §76 (1)77

(2) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 1. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben és 4. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a hatálybalépést78 megelőzően felírt vények 2012. január 31-éig kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a hatálybalépést megelőző napon hatályos szabályok szerint.

(3) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. január 31-éig felírt vények 2012. január 31-éig válthatók ki.

(4) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 3. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. február 29-éig felírt vények 2012. február 29-éig válthatók ki.

(5)79

(6)80 A 2. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 8/a2. pontját 2012. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(7)81 A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben és 3. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2013. március 1-jét megelőzően felírt vények 2013. március 31-éig kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2013. március 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint.

(8)82 A 3. számú melléklet 2013. április 1-jét megelőzően hatályos EÜ90 4/a., EÜ90 4/b., EÜ90 4/c., EÜ90 4/d. és EÜ90 4/e. pontja alapján felírt vények 2013. március 31-éig válthatók ki.

(9)83 A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 4. mellékletével megállapított EÜ90 4/a1., EÜ90 4/a2., EÜ90 4/b1., EÜ90 4/b2., EÜ90 4/c1. pontra felírt vények 2013. április 1-jétől válthatók ki.

(10)84 Azok az 1-es típusú cukorbetegek, akik a 2. számú melléklet 2013. április 30-án hatályos EÜ100 2. és EÜ100 3. pontja alapján nem jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, de kórtörténetük alapján korábban jogosultak voltak ilyen készítmény alkalmazására, a 2. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 2. és EÜ100 3. pontjában foglalt indikációk teljesülése esetén jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, függetlenül attól, hogy korábban álltak-e legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt.

(11)85 A 3. számú melléklet EÜ70 21. pontja alapján 2014. február 1-jét megelőzően felírt vények 2014. február 1-jétől az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 3. melléklet 5. pontjával megállapított EÜ90 34. pont alapján válthatóak ki és számolhatóak el.

(12)86 A 3. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 10. § b) pontjával hatályon kívül helyezett EÜ90 1/d. pontja alapján felírt vények 2014. április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el.

(13)87 A 3. számú melléklet EÜ90 4/f. pontja alapján felírt vények EÜ 90 százalékos támogatással 2014. április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el.

(14)88 A 2. számú melléklet EÜ100 24. pontja alapján 2015. április 1-jét megelőzően felírt, dienogest hatóanyagú gyógyszerek vényei kiemelt, indikációhoz kötött támogatással érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.

(15)89

(16)90 A 2. számú melléklet MódR.-rel megállapított EÜ100 8/h1. és EÜ100 8/h2. indikációs pontja szerinti feltételeknek megfelelő készítmények kiemelt, indikációhoz kötött támogatással 2015. november 1-jétől rendelhetőek.

(17)91 A 2. számú melléklet MódR. 5. §-ával hatályon kívül helyezett EÜ100 8/h. pontja alapján felírt vények 2015. december 1-jéig válthatóak ki és számolhatóak el.

(18)92 A 3. számú melléklet EÜ70 18. pontja alapján 2017. szeptember 30-ig felírt vények 2017. november 30-ig kiválthatóak és elszámolhatóak.

(19)93 A 2. számú melléklet 2020. január 15-ét megelőzően hatályos Eü100 66. pontja alapján felírt gyógyszerek vényei érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.

(20)94 A 3. számú melléklet EÜ90 36. pontja alapján 2020. január 31-ig felírt vények kiválthatóak és elszámolhatóak kiemelt támogatással a 2. számú melléklet EÜ100 71. pontja szerint.

26. §95 (1) A 3. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet (a továbbiakban: MódR.2.) 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontja alapján felírt vények 2016. október 31-éig válthatóak ki és számolhatóak el.

(2) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/a. pontjára.

(3) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/b. pontjára.

1. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez96

ATC

ATC
MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA

NORMATÍV

EMELT INDIKÁ-
CIÓHOZ KÖ-
TÖTT

KIE-
MELT INDIKÁ-
CIÓHOZ KÖ-
TÖTT

KÜLÖN KERET

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA-
GON ALULI

ÁTLA-
GOS

ÁTLA-
GON ALULI

A01A

FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

A01AA

fogszuvasodást megelőző szerek

X

 

 

 

 

 

 

A01AB

antiinfectív szerek a száj lokális kezelésére

X

 

 

 

 

 

 

A01AD

egyéb szerek a száj lokális kezelésére

X

 

 

 

 

 

 

A02A

ANTACIDOK

 

 

 

 

 

 

 

A02AA

magnézium-vegyületek

X

 

 

 

 

 

 

A02AD

alumínium-, kalcium- és magnézium-vegyületek kombinációi és komplexe

X

 

 

 

 

 

 

A02AX

egyéb antacid-kombinációk

X

 

 

 

 

 

 

A02B

PEPTIKUS FEKÉLY ÉS GASZTRO-
OESOPHAGIALIS REFLUX BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI

 

 

 

 

 

 

 

A02BA

H2-receptor blokkolók

X

 

X

 

 

 

 

A02BB

prostaglandinok

X

 

 

 

 

 

 

A02BC

proton pumpa inhibitorok

X

 

X

 

 

 

 

A02BX

a peptikus fekély kezelésének egyéb gyógyszerei

X

 

 

 

 

 

 

A02D

Felfúvódás elleni szerek

 

 

 

 

 

 

 

A02DA

felfúvódás elleni szerek

X

 

 

 

 

 

 

A03A

BÉLMŰKÖDÉS FUNKCIONÁLIS ZAVARAIRA HATÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

A03AA

synthetikus anticholinerg szerek, észterek tertiaer amino-csoporttal

X

 

 

 

 

 

 

A03AB

synthetikus anticholinerg szerek, quaterner ammónium vegyületek

X

 

 

 

 

 

 

A03AD

papaverin és származékai

X

X

 

 

 

 

 

A03AX

egyéb syntheticus anticholinerg szerek

 

X

 

 

 

 

 

A03B

BELLADONNA ÉS SZÁRMAZÉKAI, ÖNMAGUKBAN

 

 

 

 

 

 

 

A03BA

belladonna alkaloidok, tertiaer aminok

X

 

 

 

 

 

 

A03C

GÖRCSOLDÓK ÉS PSYCHO-
LEPTICUMOK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

A03CA

syntheticus anticholinerg szerek és pszycholeptícumok kombinációi

X

 

 

 

 

 

 

A03CB

belladonna és származékai pszicholepticumokkal kombinálva

X

 

 

 

 

 

 

A03D

GÖRCSOLDÓK ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

 

 

 

 

 

 

 

A03DB

Belladona és származékainak kombinációi analgeticumokkal

 

 

X

 

 

 

 

A03E

GÖRCSOLDÓK ÉS ANTICHOLINERG SZEREK KOMBINÁCIÓI EGYÉB GYÓGYSZEREKKEL

 

 

 

 

 

 

 

A03EA

görcsoldók, psycholepticumok és fájdalomcsillapítók kombinációi

X

 

 

 

 

 

 

A03F

PROBULSIV SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

A03FA

propulsiv szerek

 

X

 

 

 

X

 

A04A

HÁNYÁSCSILLAPÍTÓK ÉS ÉMELYGÉS ELLENI SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

A04AA

serotonin (5HT-3) antagonisták

X

 

 

 

 

X

 

A04AD

Egyéb hányáscsillapítók

X

 

 

 

 

X

 

A05A

EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI

 

 

 

 

 

 

 

A05AA

epesav-készítmények

X

 

 

 

X

 

 

A05AX

az epebetegségek egyéb terápiás készítményei

X

 

 

 

 

 

 

A05B

MÁJVÉDŐK, ZSÍROSODÁSGÁTLÓK

 

 

 

 

 

 

 

A05BA

májvédők

X

 

 

 

 

 

 

A05C

EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI ÉS ZSÍROSODÁSGÁTLÓK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

A05CX

epebetegségek gyógyszerei és zsírosodásgátlók kombinációi

X

 

 

 

 

 

 

A06A

HASHAJTÓK

 

 

 

 

 

 

 

A06AB

contact hashajtók

 

X

 

 

 

 

 

A06AD

ozmotikus hashajtók

X

 

 

 

X

 

 

A06AX

egyéb hashajlók

X

 

 

 

 

 

 

A07A

BÉLFERTŐTLENÍTŐK

 

 

 

 

 

 

 

A07AA

antibiotikumok

X

X

 

 

 

X

 

A07AB

szulfonamidok

X

 

 

 

 

 

 

A07B

BÉLBEN HATÓ ADSZORBENSEK

 

 

 

 

 

 

 

A07BA

szén-készítmények

X

 

 

 

 

 

 

A07C

ELEKTROLITOK SZÉNHIDRÁTOKKAL

 

 

 

 

 

 

 

A07CA

orális folyadékpótló sókészítmények

 

X

 

 

 

 

 

A07DA

bélmotilitást csökkentő szerek

X

 

 

 

 

 

 

A07E

BÉLRE HATÓ GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

A07EA

corticosteroidok helyi használatra

X

X

 

 

X

 

 

A07EC

aminosalicylsav és hasonló készítmények

 

X

 

 

X

 

 

A08

FOGYASZTÓSZEREK A DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL

 

 

 

 

 

 

 

A08AA

központi hatású fogyasztószerek

X

 

 

 

 

 

 

A08AB

perifériásan ható fogyasztószerek

X

 

 

 

 

 

 

A09A

DIGESTIVUMOK BELEÉRTVE AZ ENZIMEKET

 

 

 

 

 

 

 

A09AA

enzimkészítmények

X

 

X

 

X

X

 

A09AB

savkészítmények

X

 

 

 

 

 

 

A10A

INSULINOK ÉS INSULIN ANALÓGOK

 

 

 

 

 

 

 

A10AB

gyors hatású insulinok

X

 

X

 

X

X

 

A10AC

intermedier hatástartamú insulinok

X

 

X

 

 

X

 

A10AD

intermedier és gyorshatású insulinok keverékei

X

 

X

 

X

X

 

A10AE

hosszú hatástartamú insulinok

X

 

 

 

X

X

 

A10B

ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK

 

 

 

 

 

 

 

A10BA

biguanidok

 

 

X

 

 

 

 

A10BB

sulfonamidok, karbamid-származékok

 

 

X

 

 

 

 

A10BD

orális vércukorszint csökkentő kombinációk

X

 

 

 

X

 

 

A10BF

alfa-glycosidase inhibitorok

X

 

 

 

X

 

 

A10BG

thiazolidin-dionok

X

 

 

 

X

 

 

A10BH

Dipeptidil peptidáz 4 (DPP-4) gátlók

X

 

 

 

X

 

 

A10BJ

glükagon-szerű peptid-1 (GLP-1) analógok

X

 

 

 

X

 

 

A10BK

nátrium-glükóz ko-transzporter 2 (SGLT2) inhibitorok

X

 

 

 

X

 

 

A10BX

egvéb orális vércukorszint csökkentők

X

 

 

 

X

 

 

A11A

MULTIVITAMIN, KOMBINÁCIÓK

 

 

 

 

 

 

 

A11AA

multivitaminok és ásványi anyagok kombinációi

X

 

 

 

 

 

 

A11AB

multivitamin, egyéb kombinációk

X

 

 

 

 

 

 

A11B

MULTIVITAMINOK ÖNMAGUKBAN

 

 

 

 

 

 

 

A11BA

multivitaminok önmagukban

X

 

 

 

 

 

 

A11C

A- ÉS D-VITAMIN, BELEÉRTVE A KETTŐ KOMBINÁCIÓJÁT

 

 

 

 

 

 

 

A11CA

A-vitamin önmagában

X

 

 

 

 

 

 

A11CC

D-vitamin és analógjai

X

 

X

 

X

X

 

A11D

B1-VITAMIN ÖNMAGÁBAN ÉS KOMBI-
NÁCIÓI B6- ÉS B12-VITAMINNAL

 

 

 

 

 

 

 

A11DA

B1-vitamin önmagában

X

 

 

 

 

 

 

A11DB

B1-vitamin kombinációi B6- és/vagy B12-
vitaminnal

X

 

 

 

 

 

 

A11E

VITAMIN-B KOMPLEX BELEÉRTVE A KOMBINÁCIÓKAT

 

 

 

 

 

 

 

A11EA

B-vitamin-komplex önmagában

X

 

 

 

 

 

 

A11G

ASZKORBINSAV C-VITAMIN ÉS KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

A11GA

aszkorbinsav C-vitamin önmagában

X

 

X

 

 

 

 

A11H

EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK ÖNMAGUKBAN

 

 

 

 

 

 

 

A11HA

egyéb vitaminkészítmények önmagukban

X

 

 

 

 

 

 

A12A

KÁLCIUM

 

 

 

 

 

 

 

A12AA

kálcium

X

X

X

 

X

 

 

A12AX

kálcium kombinációi más gyógyszerekkel

X

 

 

 

 

 

 

A12B

KÁLIUM

 

 

 

 

 

 

 

A12BA

kálium

 

X

 

 

 

 

 

A12C

EGYÉB ÁSVÁNYI ANYAGOK

 

 

 

 

 

 

 

A12CC

magnézium

X

 

X

 

 

 

 

A12CD

fluorid

X

 

 

 

 

 

 

A14A

ANABOLIKUS SZTEROIDOK

 

 

 

 

 

 

 

A14AA

androstan származék

X

 

 

 

 

 

 

A16A

TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE EGYÉB GYÓGYSZEREI

 

 

 

 

 

 

 

A16AB

enzimek

X

 

 

 

 

 

 

A16AX

tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei

X

 

 

 

X

 

 

B01A

TROMBÓZIS ELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

B01AA

K-vitamin antagonisták

 

 

X

 

 

 

 

B01AB

heparin csoport

X

X

 

 

X

X

X

B01AC

thrombocyta aggregatiót gátlók, kivéve heparin

X

 

X

 

X

X

 

B01AD

enzimek

X

 

 

 

 

 

 

B01AE

direkt thrombin-inhibitor

X

 

 

 

X

 

 

B01AF

direkt Xa faktor inhibitorok

X

 

 

 

X

 

 

B01AX

Egyéb antithrombotikus szerek

X

 

 

 

X

 

 

B02A

ANTIFIBRINOLYTICUMOK

 

 

 

 

 

 

 

B02AA

aminosavak

X

X

 

 

 

 

 

B02AB

proteinase inhibitorok

X

 

 

 

 

 

 

B02B

K-VITAMIN ÉS EGYÉB VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

B02BA

K-vitamin

X

 

X

B02BB

fibrinogén

X

 

 

 

 

 

 

B02BD

véralvadási faktorok

X

 

 

 

 

 

X

B02BX

egyéb systemás haemostaticumok

X

X

 

 

 

X

X

B03A

VASKÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

B03AA

kétértékű vas, orális készítmények

 

X

 

 

 

 

 

B03AB

háromértékű vas, orális készítmények

 

X

 

 

 

 

 

B03AC

háromértékű vas, parenterális készítmények

 

X

 

 

X

 

 

B03AD

vas és folsav kombinációi

 

X

 

 

 

 

 

B03AE

vas, egyéb kombinációk

 

 

X

 

 

 

 

B03B

B12-VITAMIN ÉS FOLSAV

 

 

 

 

 

 

 

B03BB

folsav és származékai

 

X

 

 

 

 

 

B03X

EGYÉB VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

B03XA

egyéb vérszegénység elleni készítmények

X

 

 

 

 

X

 

B05A

VÉR ÉS VÉRREL KAPCSOLATOS KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

B05AA

vérpótlók és plazmafehérje frakciók

X

 

 

 

X

 

 

B05B

iv. OLDATOK

 

 

 

 

 

 

 

B05BA

parenterális táplálásra szolgáló oldatok

X

 

 

 

X

 

 

B05BB

elektrolit-egyensúlyt befolyásoló oldatok

X

 

 

 

X

 

 

B05BC

ozmotikus diurézist okozó szerek

X

 

 

 

 

 

 

B05CB

sóoldatok

X

 

 

 

 

 

 

B05D

PERITONEÁLIS DIALÍZIS SZEREI

 

 

 

 

 

 

 

B05DA

izotóniás oldatok

X

 

 

 

 

 

 

B05X

iv. OLDATOK TARTOZÉKAI

 

 

 

 

 

 

 

B05XA

elektrolit oldatok

X

 

 

 

 

 

 

B05XB

aminósavak

X

 

 

 

 

 

 

B05XC

vitaminok

X

 

 

 

 

 

 

B05XX

aminósavak

X

 

 

 

 

 

 

B06A

EGYÉB HEMATOLÓGIAI SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

B06AA

enzimek

 

X

 

 

 

 

 

B06AC

herediter angioödéma gyógyszerei

X

 

 

 

 

X

 

C01A

SZÍVGLYCOSIDOK

 

 

 

 

 

 

 

C01AA

digitális glycosidok

 

 

 

X

 

 

 

C01B

ANTIARRHYTHMIÁS SZEREK,
I. ÉS III. CSOPORT

 

 

 

 

 

 

 

C01BA

antiarrhythmiás szerek, I.a csoport

 

 

 

X

 

 

 

C01BB

antiarrhythmiás szerek, I.b csoport

 

X

 

 

 

 

 

C01BC

antiarrhythmiás szerek, I.c csoport

X

 

 

X

X

 

 

C01BD

antiarrhythmiás szerek, III. csoport

X

 

 

X

X

 

 

C01C

CARDIALIS STIMULÁNSOK, KIVÉVE: SZÍVGLYCOSIDOK

 

 

 

 

 

 

 

C01CA

adrenerg és dopaminerg szerek

X

 

 

 

X

X

 

C01CE

phosphodiesterase gátlók

X

 

 

 

 

 

 

C01CX

egyéb cardialis stimulánsok

X

 

 

 

 

 

 

C01D

SZÍVBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT ÉRTÁGÍTÓK

 

 

 

 

 

 

 

C01DA

szerves nitrátok

X

 

X

X

X

 

 

C01DX

szívbetegségekben alkalmazott egyéb értágítók

 

 

 

X

 

 

 

C01E

EGYÉB SZÍVGYÓGYSZEREK

 

 

 

 

 

 

 

C01EA

prostaglandinok

X

 

 

 

 

 

 

C01EB

egyéb szívszerek

X

 

 

 

X

 

 

C02A

KÖZPONTI HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

C02AC

imidazolin receptor agonisták

 

X

X

 

X

 

 

C02C

PERIPHERIÁS HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

C02CA

alfa adrenoreceptor blokkolók

X

 

X

X

 

 

 

C02CC

guanidin-származékok

X

 

 

 

 

 

 

C02D

ARTERIOLÁK SIMAIZOMZATÁRA KÖZVETLENÜL HATÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

C02DB

hydrazino phthalazin-származékok

 

 

X

 

 

 

 

C02DC

pyrimidin-származékok

 

 

X

 

 

 

 

C02KX

Egyéb antihypertensívumok

X

 

 

 

 

X

 

C02L

VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ ÉS VIZELETHAJTÓ KOMBINÁCIÓK

 

 

 

 

 

 

 

C02LA

rauwolfia alkaloidák és vizelethajtó kombinációk

X

 

 

 

 

 

 

C03A

MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK – THIAZIDOK

 

 

 

 

 

 

 

C03AA

thiazidok önmagukban

 

X

 

 

 

 

 

C03B

MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK – THIAZIDOK KIVÉTELÉVEL

 

 

 

 

 

 

 

C03BA

szulfonamidok önmagukban

X

 

X

 

 

 

 

C03C

CSÚCSHATÁSÚ VIZELETHAJTÓK

 

 

 

 

 

 

 

C03CA

szulfonamidok önmagukban

X

 

 

X

 

 

 

C03CC

aryloxy-ecetsav származékok

 

 

 

X

 

 

 

C03D

KÁLIUM-VISSZATARTÓ VIZELETHAJTÓK

 

 

 

 

 

 

 

C03DA

aldoszteron-antagonisták

 

 

 

X

X

 

 

C03DB

egyéb kálium-visszatartó szerek

 

X

 

 

 

 

 

C03E

VIZELETHAJTÓK ÉS KÁLIUM-VISSZATARTÓ SZEREK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

C03EA

mérsékelt hatású vizelethajtók és kálium-visszatartó szerek kombinációi

 

 

 

X

 

 

 

C04A

PERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK

 

 

 

 

 

 

 

C04AB

imidazolin-származékok

X

 

 

 

 

 

 

C04AC

nikotinsav és származékai

X

 

 

 

 

 

 

C04AD

purin-származékok

X

 

 

 

 

 

 

C04AE

ergot alkaloidok

 

X

 

 

 

 

 

C04AX

egyéb perifériás értágítók

 

X

 

 

 

 

 

C05A

ARANYÉR ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

C05AD

helyi érzéstelenítőt tartalmazó készítmények

 

 

X

 

 

 

 

C05B

VISSZÉR KEZELÉSE

 

 

 

 

 

 

 

C05BA

heparinok és/vagy heparinoidok helyi használatra

X

X

 

 

 

 

 

C05BB

szklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhoz

X

 

 

 

 

 

 

C05BX

Egyéb szklerotizáló szerek

 

 

 

 

 

 

 

C05C

CAPILLARIS-STABILIZÁLÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

C05CA

bioflavonoidok

X

 

 

 

 

 

 

C07A

BÉTA-BLOKKOLÓK ÖNMAGUKBAN

 

 

 

 

 

 

 

C07AA

nem szelektív béta-blokkolók önmagukban

 

X

X

X

X

 

 

C07AB

szelektív béta-blokkolók önmagukban

X

 

X

X

X

 

 

C07AG

alfa- és béta-blokkolók

X

 

 

X

 

 

 

C07B

BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS THIAZIDOK

 

 

 

 

 

 

 

C07BB

béta-blokkoló szerek, szelektívek, és thiazidok

 

 

X

 

 

 

 

C07C

BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VZELETHAJTÓK

 

 

 

 

 

 

 

C07CA

nem szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók

 

 

 

X

 

 

 

C07CB

szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók

 

 

 

X

X

 

 

C07F

BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK

 

 

 

 

 

 

 

C07FB

béta-blokkoló szerek, szelektívek és egyéb vérnyomáscsökkentők

 

 

X

 

 

 

 

C08C

SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK, FŐKÉNT ÉRHATÁSÚAK

 

 

 

 

 

 

 

C08CA

dihydropiridin-származékok

X

 

X

X

X

 

 

C08D

SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK DIREKT SZÍVHATÁSOKKAL

 

 

 

 

 

 

 

C08DA

phenylalkylamin-származékok

X

 

X

X

 

 

 

C08DB

benzothiazepin-származékok

X

 

 

X

 

 

 

C08GA

kalciumcsatorna-blokkolók és vizelethajtók

X

 

 

X

 

 

 

C09A

ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK ÖNMAGUNKBAN

 

 

 

 

 

 

 

C09AA

angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók önmagunkban

X

 

X

X

X

 

 

C09B

ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK, KOMBINÁCIÓK

 

 

 

 

 

 

 

C09BA

angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és vizelethajtók

 

X

 

X

 

 

 

C09BB

angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és calcium csatorna blokkolók

 

 

X

X

 

 

 

C09BX

ACE-gátlók, egyéb kombinációk

X

 

 

X

 

 

 

C09C

ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK ÖNMAGUKBAN

 

 

 

 

 

 

 

C09CA

angiotenzin II antagonisták önmagukban

 

 

X

 

 

 

 

C09D

ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK KOMBINÁCIÓKBAN

 

 

 

 

 

 

 

C09DA

angiotenzin II antagonisták és vizelethajtók

 

 

X

 

 

 

 

C09DB

angiotenzin II antagonisták és calcium csatorna blokkolók

 

 

X

 

 

C09DX

angiotenzin II antagonisták, egyéb kombinációk

X

 

 

 

X

 

 

C10A

CHOLESTERIN- ÉS TRIGLYCERID-
CSÖKKENTŐ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

C10AA

Hmg CoA reductase gátlók

X

 

 

X

 

 

 

C10AB

fibrátok

 

 

 

X

 

 

 

C10AC

epesavkötők

 

 

X

 

 

 

 

C10AD

nikotinsav és származékaik

 

 

X

 

 

 

 

C10AX

cholesterin- és triglycerid-csökkentő szerek

X

 

 

 

X

 

 

C10B

LIPIDSZINT-CSÖKKENTŐ SZERE, KOMBINÁCIÓK

 

 

 

 

 

 

 

C10BA

Hmg CoA reductase gátlók és egyéb lipidszint-csökkentők kombinációi

X

 

X

 

X

 

 

C10BX

Hmg CoA reductase gátlók, egyéb kombinációk

X

 

X

X

 

 

 

D01A

GOMBÁSODÁS ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

D01AA

antibiotikumok

 

X

 

 

 

 

 

D01AC

imidazol- és triazol-származékok

X

X

 

 

 

 

 

D01AE

gombásodás elleni egyéb lokális készítmények

X

X

 

 

 

 

 

D01B

GOMBÁSODÁS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

D01BA

gombásodás elleni szisztémás készítmények

 

X

 

 

X

 

 

D02A

BŐRLÁGYÍTÓ- ÉS VÉDŐANYAGOK

 

 

 

 

 

 

 

D02A

bőrlágyító- és védőanyagok (FONO)

 

 

X

 

 

 

 

D02AA

szilikon-készítmények

X

 

 

 

 

 

 

D02AC

lágy paraffin és zsírtermékek

X

 

X

 

 

 

 

D02AF

szalicilsav készítmények

X

 

X

 

 

 

 

D02AX

egyéb puhító és védő anyagok

X

 

X

 

 

 

 

D03A

HÁMOSÍTÓK

 

 

 

 

 

 

 

D03AX

egyéb hámosítók

X

 

X

 

X

 

 

D03B

ENZIMEK

 

 

 

 

 

 

 

D03BA

proteolitikus enzimek

 

X

 

 

X

 

 

D04A

VISZKETÉS ELLENI SZEREK, BELEÉRTVE: ANTIHISZTAMINOK, ÉRZÉSTELENÍTŐK STB.

 

 

 

 

 

 

 

D04A

viszketés elleni szerek, beleértve: antihisztaminok, érzéstelenítők (FONO)

 

 

X

 

 

 

 

D04AX

egyéb viszketés elleni szerek

 

 

X

 

 

 

 

D05A

PSORIASIS ELLENI HELYI SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

D05AX

egyéb helyi psoriasis elleni szerek

 

X

 

 

 

 

 

D05B

PSORIASIS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

D05BA

psoralenek szisztémás használatra

X

 

 

 

 

 

 

D05BB

retinoidok a psoriasis kezelésére

 

 

 

X

X

 

 

D06A

ANTIBIOTIKUMOK LOKÁLIS HASZNÁLATRA

 

 

 

 

 

 

 

D06AA

tetracyclin és származékai

X

 

 

 

 

 

 

D06AX

egyéb antibiotikumok lokális használatra

 

X

 

 

 

 

 

D06B

KEMOTERÁPIÁS SZEREK HELYI HASZNÁLATRA

 

 

 

 

 

 

 

D06BB

vírusellenes szerek

X

 

 

 

 

 

 

D06BX

egyéb kemoterapeutikumok

 

X

 

 

 

 

 

D07A

CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN

 

 

 

 

 

 

 

D07AA

gyenge hatású corticosteroidok (I. csoport)

 

X

 

 

 

 

 

D07AB

mérsékelten erős hatású corticosteroidok
(II. csoport)

 

X

 

 

 

 

 

D07AC

erős hatású corticosteroidok (III. csoport)

 

X

 

 

 

 

 

D07AD

igen erős hatású corticosteroidok (IV. csoport)

 

X

 

 

 

 

 

D07B

CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK KOMBINÁCIÓ

 

 

 

 

 

 

 

D07BB

mérsékelten erős hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációi

X

 

 

 

X

 

 

D07C

CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTIBIOTIKUMOK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

D07CA

gyenge hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi

 

X

 

 

 

 

 

D07CC

erős hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi

X

 

 

 

 

 

 

D07X

CORTICOSTEROIDOK EGYÉB KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

D07XB

mérsékelten erős hatású corticosteroidok egyéb kombinációi

 

X

 

 

 

 

 

D07XC

erős hatású corticosteroidok egyéb kombinációi

 

X

 

 

 

 

 

D08A

ANTISEPTICUMOK ÉS FERTŐTLENÍTŐK

 

 

 

 

 

 

 

D08A

antisepticumok és fertőtlenítők (FONO)

 

 

X

 

 

 

 

D08AB

alumíniumtartalmú szerek

 

 

X

 

 

 

 

D08AD

acidum boricum tartalmú készítmények

 

 

X

 

 

 

 

D08AE

phenol és származékai

 

 

X

 

 

 

 

D08AG

jódtartalmú készítmények

X

 

 

 

X

 

 

D08AX

egyéb antisepticumok és fertőtlenítők

 

 

X

 

 

 

 

D10A

ACNE-ELLENES KÉSZÍTMÉNYEK LOKÁLIS HASZNÁLATRA

 

 

 

 

 

 

 

D10AD

retinoidok az acne lokális kezelésére

 

X

 

 

 

 

 

D10AF

antiinfectivumok az acne kezelésére

 

X

 

 

 

 

 

D10B

ACNE-ELLENES SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

D10BA

retinoidok és acne kezelésére

 

X

 

 

X

 

 

D11A

EGYÉB BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

D11AA

izzadásgátló

 

 

X

 

 

 

 

D11AC

gyógyhatású samponok

 

 

X

 

 

 

 

D11AX

egyéb bőrgyógyászati készítmények

 

 

X

 

 

 

 

G01A

ANTIINFECTIVUMOK ÉS ANTISEPTICUMOK KIVÉVE A CORTICOSTEROID-KOMBINÁCIÓKAT

 

 

 

 

 

 

 

G01AA

antibiotikumok

 

X

 

 

 

 

 

G01AF

imidazol-származékok

 

X

 

 

 

 

 

G01AX

egyéb antiinfectivumok és antisepticumok

X

X

 

 

 

 

 

G02A

OXYTOCINOIDOK

 

 

 

 

 

 

 

G02AB

ergot alkaloidok

 

X

 

 

 

 

 

G02AD

prostaglandinok

X

 

 

 

 

 

 

G02C

EGYÉB NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

G02CB

prolactin-inhibitorok

X

 

 

X

 

X

 

G02CC

vaginális gyulladáscsökkentő készítmények

X

 

 

 

 

X

 

G02CX

egyéb nőgyógyászati szerek

X

G03AD

sürgősségi fogamzásgátlók

X

 

 

 

 

 

 

G03B

ANDROGÉNEK

 

 

 

 

 

 

 

G03BA

3-oxoandrosten (4) származékai

X

 

 

 

X

 

 

G03BB

5-androstanon (3) származékai

X

 

 

 

X

 

 

G03C

OESTROGÉNEK

 

 

 

 

 

 

 

G03CA

természetes és félszintetikus oestrogének önmagukban

X

X

 

 

 

 

 

G03CB

szintetikus oestrogének önmagukban

X

 

 

 

 

 

 

G03CX

egyéb ösztrogének

X

X

 

 

 

 

 

G03D

PROGESTOGÉNEK

 

 

 

 

 

 

 

G03DA

pregnen (4) származékok

X

X

 

 

 

X

 

G03DB

pregnadien származékok

X

X

 

 

X

X

 

G03DC

oestron származékok

X

X

 

 

X

X

 

G03F

PROGESTOGÉNEK ÉS OESTROGÉNEK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

G03FA

progestogének és oestrogének, fix kombinációi

 

X

 

 

 

 

 

G03FB

progestogének és oestrogének, sequentialis készítmények

 

X

 

 

 

 

 

G03G

GONADOTROPINOK ÉS EGYÉB OVULATIO-STIMULÁLÓK

 

 

 

 

 

 

 

G03GA

gonadotropinok

X

X

X

 

X

X

G03GB

szintetikus ovuláció-stimulálók

 

X

 

 

 

 

 

G03H

ANTIANDROGÉNEK

 

 

 

 

 

 

 

G03HA

antiandrogén készítmények önmagukban

 

X

 

 

 

X

 

G03HB

antiandrogének és oestrogének

 

X

 

 

 

 

 

G03X

EGYÉB NEMI HORMONOK ÉS A GENITÁLIS RENDSZER MODULÁTORAI

 

 

 

 

 

 

 

G03XA

antigonadotropinok

 

X

 

 

X

 

 

G03XB

progeszteron receptor modulátorai

X

 

 

 

X

 

 

G03XC

szelektív oestrogen receptor modulátorok

X

 

 

 

X

 

 

G04B

EGYÉB UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK, BELEÉRTVE: GÖRCSOLDÓK

 

 

 

 

 

 

 

G04BC

húgyúti kőoldók

X

X

 

 

 

 

 

G04BD

urológiai görcsoldók

X

X

 

 

 

 

 

G04BE

erectilis dysfunctio kezelésének készítményei

X

 

 

 

 

X

 

G04BX

egyéb urológiai szerek

X

 

 

 

 

 

 

G04C

BENIGNUS PROSTATA HYPERETRO-
PHIA KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI

 

 

 

 

 

 

 

G04CA

alfa-adrenoreceptor antagonisták

 

X

 

 

 

 

 

G04CB

tesztoszteron-5-alfa reduktáz inhibitorok

 

X

 

 

 

 

 

H01A

HYPOPHYSIS ELÜLSŐ LEBENY HORMONOK ÉS ANALÓGJAIK

 

 

 

 

 

 

 

H01AB

thyrotropin

X

 

 

 

 

 

 

H01AC

somatropin és analógjai

X

 

 

 

 

X

 

H01AX

az elülső hypophysis egyéb hormonjai és analógjaik

X

 

 

 

 

 

 

H01B

HYPOPHYSIS HÁTSÓ LEBENY HORMONOK

 

 

 

 

 

 

 

H01BA

vasopressin és analógjai

X

 

 

X

 

X

 

H01BB

oxytocin és származékai

X

 

 

 

 

 

 

H01C

HYPOTHALAMUS-HORMONOK

 

 

 

 

 

 

 

H01CA

gonadotropinreleasing hormonok

X

 

 

 

 

X

 

H01CB

növekedési hormon release inhibitor hormon

X

 

 

 

 

X

 

H01CC

anti-gonadotropin felszabadító hormonok

X

 

 

 

X

X

 

H02A

SZISZTÉMÁS CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN

 

 

 

 

 

 

 

H02AA

mineralocorticoidok

 

X

 

 

X

X

 

H02AB

glucocorticoidok

X

X

X

X

X

X

 

H03A

PAJZSMIRIGY-KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

H03AA

paizsmirigy-hormonok

 

 

 

X

 

 

 

H03B

ANTITHYREOID KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

H03BA

thiouracilok

X

 

 

 

X

 

 

H03BB

kéntartalmú imidazol-származékok

 

 

 

X

 

 

 

H04A

GLYCOGENOLYTICUS HORMONOK

 

 

 

 

 

 

 

H04AA

glycogenolyticus hormonok

X

 

 

 

X

 

 

H05A

PARATHYREOID HORMONOK ÉS HOMOLÓGJAIK

 

 

 

 

 

 

 

H05AA

Parathyreoid hormonok és homológjai

X

 

 

 

X

 

 

H05B

ANTI-PARATHYREOID HORMONOK

 

 

 

 

 

 

 

H05BA

calcitonin-készítmények

 

X

 

 

X

X

 

H05BX

egyéb készítmények

X

 

 

 

 

X

 

J01A

TETRACYCLINEK

 

 

 

 

 

 

 

J01AA

tetracyclinek

X

X

 

 

 

 

 

J01BA

amphenicolok

 

X

 

 

 

 

 

J01C

BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK, PENICILLINEK

 

 

 

 

 

 

 

J01CA

széles spektrumú penicillinek

X

X

X

J01CE

béta-laktamáz érzékeny penicillinek

X

X

 

 

X

 

 

J01CF

béta-laktamáz rezisztens penicillinek

 

X

 

 

 

 

 

J01CR

penicillinek kombinációi, beleértve a béta-
laktamáz gátlókat

X

X

 

 

X

 

 

J01D

EGYÉB BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK

 

 

 

 

 

 

 

J01DA

cephalosporinok

X

 

 

 

 

 

 

J01DB

első generációs cephalosporinok

 

X

 

 

 

 

 

J01DC

második generációs cephalosporinok

X

X

 

 

X

 

 

J01DD

harmadik generációs cephalosporinok

X

X

 

 

X

 

 

J01DH

carbapenemek

X

 

 

 

 

 

 

J01E

SZULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM

 

 

 

 

 

 

 

J01EE

Szulfonamidok és trimethropim kombinációi

X

X

 

 

X

 

 

J01F

MAKROLIDOK ÉS LINKOSAMIDOK

 

 

 

 

 

 

 

J01FA

makrolidok

X

X

 

 

X

X

 

J01FF

linkosamidok

X

X

 

 

 

 

 

J01G

AMINOGLYCOSIDOK

 

 

 

 

 

 

 

J01GA

streptomycinek

X

 

 

 

 

 

 

J01GB

egyéb aminoglycosidok

X

 

 

 

 

X

 

J01M

QUINOLONOK

 

 

 

 

 

 

 

J01MA

fluoroquinolonok

X

X

 

 

 

X

 

J01MB

egyéb quinolok

 

X

 

 

 

 

 

J01X

EGYÉB ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

J01XA

glycopeptid antibiotikumok

X

 

 

 

 

 

 

J01XB

polymyxinek

X

 

 

 

 

X

 

J01XC

antibakteriális steroidok

X

 

 

 

 

 

 

J01XD

imidazol származékok

X

 

 

 

 

 

 

J01XX

egyéb antibakteriális szerek

X

X

 

 

 

 

 

J02A

SZISZTÉMÁS GOMBAELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

J02AA

antibiotikumok

X

 

 

 

 

 

 

J02AB

imidazol-származékok

 

X

 

 

 

 

 

J02AC

triazol származékok

X

X

 

 

X

X

 

J02AX

egyéb szisztémás antimycotieumok

X

 

 

 

 

 

 

J04A

ANTITUBERKULOTIKUMOK

 

 

 

 

 

 

 

J04AB

antibiotikumok

X

 

 

 

 

 

 

J04AC

hydrazidok

X

 

 

 

 

 

 

J04AK

egyéb antituberkulotikumok

X

 

 

 

 

 

 

J04AM

antituberkulotikumok kombinációi

X

 

 

 

 

 

 

J05A

KÖZVETLENÜL A VÍRUSRA HATÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

J05AB

nucleosidok és nucleotidok, a reverz transzkriptáz gátlók kivételével

X

X

 

 

X

X

X

J05AD

foszfonsav származékok

X

 

 

 

 

 

 

J05AE

protease inhibitorok

X

 

 

 

 

X

X

J05AF

nucleosid reverse transciptase gátlók

X

 

 

 

 

X

 

J05AG

non-nucleosid reverse transciptase gátlók

X

 

 

 

 

X

 

J05AH

neuraminidase inhibitorok

X

 

 

 

 

 

 

J05AJ

integráz inhibitorok

X

 

 

 

 

X

 

J05AP

vírusellenes szerek HCV fertőzések kezelésére

X

 

 

 

 

 

X

J05AR

vírusellenes szerek HIV fertőzés kezelésére, kombinációk

X

 

 

 

 

X

 

J05AX

egyéb vírusellenes készítmények

X

X

 

 

 

X

X

J06B

IMMUNGLOBULINOK

 

 

 

 

 

 

 

J06BA

immun szérumok

X

 

 

 

 

 

 

J06BB

specifikus immunglobulinok

X

 

 

 

 

X

 

J06BC

immunglobulinok

X

 

 

 

 

 

 

J07A

BAKTERIÁLIS VAKCINA

 

 

 

 

 

 

 

J07AG

haemophillus influenza B vakcinák

 

X

 

 

 

 

 

J07AH

meningococcus vakcinák

X

 

 

 

 

X

 

J07AL

pneumococcus vakcinák

X

X

 

 

X

 

 

J07AM

tetanusz vakcinák

X

 

 

 

 

X

 

J07AX

egyéb bakteriális vakcinák

X

 

 

 

 

 

 

J07B

VIRÁLIS VAKCINÁK

 

 

 

 

 

 

 

J07BA

encephalitis vakcinák

 

X

 

 

 

 

 

J07BB

influenza vakcinák

 

X

 

 

 

 

 

J07BC

hepatitis vakcinák

X

X

 

 

 

 

 

J07BF

poliomyelitis vakcinák

X

 

 

 

 

 

 

J07BK

varicella vakcinák

X

 

 

 

 

 

 

J07

BAKTERIÁLIS ÉS VIRÁLIS VAKCINÁK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

J07CA

bakteriális és virális vakcinák kombinációi

X

 

 

 

 

 

 

L01A

ALKYLEZO SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

L01AA

mustárnitrogén-analógok

X

 

 

 

X

X

 

L01AD

nitrosoureák

X

 

 

 

 

 

 

L01AX

egyéb alkilező szerek

X

 

 

 

 

X

 

L01B

ANTIMETABOLITOK

 

 

 

 

 

 

 

L01BA

folsav analógok

X

 

 

 

X

X

 

L01BB

purin analógok

X

 

 

 

 

X

 

L01BC

pyrimidin analógok

X

 

 

 

 

X

 

L01C

NÖVÉNYI ALKALOIDOK ÉS EGYÉB TERMÉSZETES KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

L01CA

vinca alkaloidok és analógjaik

X

 

 

 

 

 

 

L01CB

podophyllotoxin-származékok

X

 

 

 

 

X

 

L01CD

taxánok

X

 

 

 

 

 

 

L01D

CYTOTOXICUS ANTIBIOTIKUMOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK

 

 

 

 

 

 

 

L01DB

anthracylinek és rokon vegyületek

X

 

 

 

 

X

 

L01DC

egyéb cytotoxicus antibiotikumok

X

 

 

 

 

X

 

L01E

PROTEIN KINÁZ INHIBITOROK

 

 

 

 

 

 

 

L01EA

BCR-ABL tirozin-kináz gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EB

Epidermalis növekedési faktor (EGRF) tirozinkináz jelátvitelgátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EC

B-Raf szerin-treonin-kináz (BRAF) gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01ED

Anaplasztikus lymphomakináz (ALK) gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EE

Mitogén-aktivált proteinkináz (MEK) gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EF

Cyclin-függő kináz (CDK) gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EG

mTOR (mammalian target of rapamycin)-kináz gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EH

Humán epidermális növekedési faktor 2-es típusú receptor (HER2) tirozinkináz gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EJ

Janus kináz (JAK) gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EK

Vascularis endothelialis növekedési faktor receptor (VEGFR) tirozinkináz gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EL

Bruton-féle tirozinkináz (BTK) gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01EX

Egyéb protein-kináz gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L01X

EGYÉB DAGANATELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

L01XA

platina-vegyületek

X

 

 

 

 

 

 

L01XB

methyl hydrazinok

X

 

 

 

 

 

 

L01XC

monoclonalis antitestek

X

 

 

 

 

X

 

L01XD

photodinamias terápiában használt szerek

X

 

 

 

 

 

 

L01XE

 

 

 

 

 

 

 

 

L01XX

egyéb cytostaticumok

X

 

 

 

 

X

 

L02A

HORMONOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK

 

 

 

 

 

 

 

L02AB

progestogenek

X

 

 

 

 

X

 

L02AE

gonadotropin releasing hormon analógok

X

 

 

 

 

X

 

L02B

HORMONANTAGONISTÁK ÉS ROKON SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

L02BA

antioestrogenek

X

 

 

 

 

X

 

L02BB

antiandrogenek

X

 

 

 

 

X

 

L02BG

enzim-inhibitorok

X

 

 

 

 

X

 

L02BX

egyéb hormonantagonisták és rokon anyagok

X

 

 

 

 

X

L03A

CYTOKINEK ÉS IMMUNMODULÁTOROK

 

 

 

 

 

 

 

L03AA

colonia stimuláló faktorok

X

 

 

 

 

X

 

L03AB

interferonok

X

 

 

 

 

X

X

L03AC

interleukinok

X

 

 

 

 

 

 

L03AX

egyéb cytokinek és immunmodulátorok

X

 

 

 

 

X

 

L04A

IMMUNSUPPRESSIV SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

L04AA

szelektív immunsuppressiv szerek

X

 

 

 

X

X

 

L04AB

Tumor nekrózis faktor alfa (TNFα) inhibitorok

X

 

 

 

 

X

 

L04AC

Interleukin-gátlók

X

 

 

 

 

X

 

L04AD

calcineurin gátlók

X

 

 

 

X

X

 

L04AX

egyéb immunsuppressiv szerek

X

 

 

 

X

X

 

M01A

NEM STEROID GYULLADÁSGÁTLÓK ÉS RHEUMAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

M01AA

butylpyrazolidinek

 

 

X

 

 

 

 

M01AB

ecetsav- és rokon vegyületek

X

X

X

 

X

 

 

M01AC

oxicamok

X

X

X

 

X

 

 

M01AE

propionsav-származékok

X

X

 

 

X

 

 

M01AG

fenamatok

X

X

 

 

 

 

 

M01AH

coxibok

X

 

 

 

X

 

 

M01AX

egyéb nem steroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények

X

X

 

 

X

 

 

M01C

SPECIFIKUS RHEUMAELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

M01CB

aranykészítmények

 

X

 

 

 

 

 

M01CC

penicillamin és hasonló vegyületek

 

X

 

 

 

 

 

M02A

ÍZÜLETI ÉS IZOMFÁJDALMAK KEZELÉ-
SÉNEK LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEI

 

 

 

 

 

 

 

M02AA

nem steroid gyulladásgátlók, lokális készítmények

X

 

 

 

 

 

 

M02AC

salicyl-sav-származékot tartalmazó készítmények

X

 

 

 

 

 

 

M02AX

egyéb lokális készítmények az ízületi és izomfájdalmakra

X

X

 

 

 

 

 

M03A

PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOM-
RELAXÁNSOK

 

 

 

 

 

 

 

M03AC

egyéb quateraaer ammónium-vegyületek

X

 

 

 

 

 

 

M03AX

EGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK

X

 

 

 

 

 

 

M03B

KÖZPONTI TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK

 

 

 

 

 

 

 

M03BA

carbamin-sav észterek

 

X

 

 

 

 

 

M03BB

oxazol-, thiazin- és triazin-származékok

 

X

 

 

 

 

 

M03BX

egyéb központi támadáspontú szerek

 

X

 

 

X

 

 

M03C

IZOMRELAXÁNSOK, KÖZVETLEN HATÁSÚ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

M03CA

dantorlen és származékai

X

 

 

 

 

 

 

M04A

KÖSZVÉNYELLENES KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

M04AA

húgysavképződést gátló készítmények

 

 

 

X

X

 

 

M05B

MINERALISATIÓRA HATÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

M05BA

bisphosphonatok

X

 

 

 

X

X

 

M05BB

bisphosphonát kombináció

X

X

X

M05BX

mineralizációra ható egyéb gyógyszerek

X

 

 

 

X

X

 

M09A

A VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER BETEGSÉ-
GEINEK EGYÉB GYÓGYSZEREI

 

 

 

 

 

 

 

M09AX

a váz- és izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszerei

X

 

 

 

X

 

 

N01A

ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTŐK

 

 

 

 

 

 

 

N01AB

halogénezett szénhidrogének

X

 

 

 

 

 

 

N01AF

barbiturátok önmagukban

X

 

 

 

 

 

 

N01AH

opioid érzéstelenítők

X

 

 

 

 

 

 

N01AX

egyéb általános érzéstelenítők

X

 

 

 

 

 

 

N01B

HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK

 

 

 

 

 

 

 

N01BA

amino-benzoesav észterek

X

 

 

 

 

 

 

N01BB

amidok

X

 

 

 

 

 

 

N01BX

egyéb helyi érzéstelenítők

X

 

 

 

 

 

 

N02A

OPIOIDOK

 

 

 

 

 

 

 

N02AA

természetes opium-alkaloidok

X

X

 

 

X

X

 

N02AB

phenylpiperidin-származékok

X

 

 

 

X

X

 

N02AC

diphenylpropylamin-származékok

X

 

 

 

 

 

 

N02AE

oripavin származékok

X

 

 

 

 

X

 

N02AG

opioidok és görcsoldók kombinációi

X

 

 

 

 

X

 

N02AJ

opioidok kombinációja nem-
opioid fájdalomcsillapítókkal

X

X

 

 

 

X

 

N02AX

egyéb opioidok

X

X

 

 

 

X

 

N02B

EGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK ÉS LÁZCSÖKKENTŐK

 

 

 

 

 

 

 

N02BA

salicylsav és származékai

X

X

 

 

 

 

 

N02BB

pyrazolonok

X

X

 

 

 

X

 

N02BE

anilidek

X

 

 

 

 

 

 

N02C

MIGRÉNELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

N02CA

ergot alkaloidok

 

X

 

 

 

 

 

N02CC

szelektív 5HT1-receptor agonisták

 

X

 

 

 

 

 

N02CX

egyéb migrénellenes készítmények

 

X

 

 

 

 

 

N03A

ANTIEPILEPTICUMOK

 

 

 

 

 

 

 

N03AA

barbiturátok és származékaik

X

X

 

 

X

 

 

N03AB

hydantoin-származékok

X

X

 

 

 

X

 

N03AD

succinimid-származékok

 

X

 

 

X

 

 

N03AE

benzodiazepin-származékok

X

X

 

 

X

 

 

N03AF

carboxamid-származékok

X

X

 

 

X

X

 

N03AG

zsírsav-származékok

X

X

 

 

X

X

 

N03AX

egyéb anticpilepticumok

X

X

 

 

X

 

 

N04A

ANTICHOLINERG SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

N04AA

tertiaer aminok

 

X

 

 

X

 

 

N04B

DOPAMINERG SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

N04BA

dopa és dopa származékok

X

X

X

X

N04BB

adamantan-származékok

X

X

 

 

X

 

 

N04BC

dopamin agonisták

X

 

 

 

X

X

 

N04BD

MAO-B bénítók

X

X

 

 

X

 

 

N04BX

egyéb dopaminerg szerek

X

 

 

 

X

 

 

N05A

AHTIPSYCHOTICUMOK

 

 

 

 

 

 

 

N05AA

alifás oldalláncot tartalmazó phenothiazinok

X

 

 

 

 

 

 

N05AB

piperazin szerkezetű phenothiazinok

X

 

 

 

 

X

 

N05AC

piperidin szerkezetű phenothiazinok

 

X

 

 

 

 

 

N05AD

butyrophenon-származékok

X

 

 

 

X

X

 

N05AE

indol-származékok

X

 

 

 

 

X

 

N05AF

thioxanthen-származékok

X

 

 

 

X

X

 

N05AH

diazepinek és oxazepinek

X

 

 

 

 

X

 

N05AL

benzamidok

X

X

 

 

X

X

 

N05AN

lítium

X

 

 

 

X

X

 

N05AX

egyéb antipsychoticumok

X

 

 

 

 

X

 

N05B

ANXIOLYTICUMOK

 

 

 

 

 

 

 

N05BA

benzodiazepin-származékok

X

 

 

 

X

X

 

N05BB

diphenylmethan-származékok

X

 

 

 

 

 

 

N05BC

carbamidok

X

 

 

 

 

 

 

N05BE

azaspirodecanedion-származékok

X

 

 

 

 

 

 

N05BX

egyéb anxiolyticumok

X

 

 

 

 

 

 

N05C

ALTATÓK ÉS NYUGTATÓK

 

 

 

 

 

 

 

N05CA

barbiturátok önmagukban

 

X

 

 

 

 

 

N05CB

barbiturátok, kombináció

X

 

 

 

 

 

 

N05CD

benzodiazepin-származékok

X

 

 

 

 

 

 

N05CM

egyéb altatók és nyugtatók

X

 

 

 

 

 

 

N06A

ANTIDEPRESSZÁNSOK

 

 

 

 

 

 

 

N06AA

nem szelektív monoamin-reuptake gátlók

 

X

 

 

X

 

 

N06AB

szelektív szerotonin-reuptake gátlók

X

X

 

 

X

 

 

N06AG

MAO-A bénítok

 

X

 

 

X

 

 

N06AX

egyéb antidepresszánsok

X

X

 

 

X

 

 

N06B

PSYCHOSTIMULÁNSOK ÉS NOOTROPICUMOK

 

 

 

 

 

 

 

N06BA

Centrális hatású sympathomimeticumok

X

 

 

 

X

 

 

N06BC

xanthine-származékok

 

 

X

 

 

 

 

N06BX

egyéb psychostimulánsok és nootropicumok

X

X

 

 

 

 

 

N06D

DEMENTIA ELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

N06DA

anticholinesterasok

X

 

 

 

X

 

 

N06DX

egyéb anti-demencia gyógyszerek

X

 

 

 

X

 

 

N07A

PARASYMPATHOMIMETICUMOK

 

 

 

 

 

 

 

N07AA

cholinesterase-bénítók

 

X

 

 

 

X

 

N07AX

egyéb parasympathomimeticumok

X

 

 

 

 

X

 

N07B

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKBEN HASZNÁLT SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

N07BA

dohányzásellenes szerek

X

X

 

 

X

 

 

N07BB

gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére

 

 

 

X

 

 

 

N07BC

opioid-függőségben használt gyógyszerek

X

 

 

 

 

X

 

N07C

SZÉDÜLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

N07CA

szédülés elleni készítmények

 

X

 

 

X

 

 

N07X

EGYÉB IDEGRENDSZERRE HATÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

N07XX

egyéb idegrendszerre ható gyógyszerek

X

 

 

 

 

X

 

P01A

AMOEBIASIS ÉS EGYÉB PROTOZOON OKOZTA BETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI

 

 

 

 

 

 

 

P01AB

nitroimidazol-származékok

 

X

 

 

 

 

 

P01B

MALÁRIAELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

P01BA

aminoquinolonok

 

X

 

 

X

 

 

P01BD

diaminopyrimidinek

X

 

 

 

 

 

 

P02C

NEMATODÁK ELLENI SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

P02CA

benzimidazol származékok

X

 

 

 

 

 

 

P03A

EKTOPARAZITA-ELLENES SZEREK, BELEÉRTVE: RÜHELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

P03AX

egyéb ektoparazita-ellenes szerek, beleértve: rühellenes szerek

X

 

 

 

 

 

 

R01A

LOKÁLIS ORR-OEDEMA-CSÖKKENTŐK ÉS EGYÉB NASALIS KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

R01AA

sympathomimeticumok önmagukban

X

 

 

 

 

 

 

R01AC

antiallergikumok, kivéve corticosteroidokat

X

 

 

 

 

 

 

R01AD

corticosteroidok

 

X

 

 

 

 

 

R01AX

egyéb nasalis készítmények

X

 

X

 

 

 

 

R02A

GÉGÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

R02AA

antisepticumok

X

 

 

 

 

 

 

R03A

ADRENERGEK, INHALÁLÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

R03AC

szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták

X

X

 

 

X

 

 

R03AK

adrenergek és más asthmaelleni szerek

X

X

 

 

X

 

 

R03AL

adrenerg szerek kombinációi anticholinerg szerekkel

X

X

 

 

X

 

 

R03B

EGYÉB ASTHMA-ELLENES SZEREK, INHALÁLÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

R03BA

glucocorticoidok

 

X

 

 

X

 

 

R03BB

anticholinerg szerek

 

X

 

 

X

 

 

R03BC

antiallergikumok, kivéve a corticosteroidokat

 

X

 

 

X

 

 

R03C

SZISZTÉMÁS ADRENERG SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

R03CA

alfa és béta adrenoreceptor agonisták

X

 

 

 

 

 

 

R03CC

szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták

X

X

 

 

 

 

 

R03D

EGYÉB SZISZTÉMÁS ANTIASTHMATICUMOK

 

 

 

 

 

 

 

R03DA

xanthinok

 

X

 

 

X

 

 

R03DC

leucotrien receptor antagonisták

X

 

 

 

X

 

 

R03DX

Egyéb szisztémás gyógyszerek obstruktív légúti betegségekre

X

 

 

 

 

X

 

R05C

KÖPTETŐK, KIVÉVE A KÖHÖGÉS-
CSILLAPÍTÓ KOMBINÁCIÓKAT

 

 

 

 

 

 

 

R05CA

Köptetők

 

 

X

 

 

 

 

R05CA

köptetők

X

 

 

 

 

 

 

R05CB

nyákoldók

X

 

 

 

 

X

 

R05D

KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, KIVÉVE A KÖPTETŐ KOMBINÁCIÓKAT

 

 

 

 

 

 

 

R05DA

ópium alkaloidok és származékaik

X

 

 

 

 

 

 

R05DB

egyéb köhögéscsillapítók

 

X

 

 

 

 

 

R05F

KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK ÉS KÖPTETŐK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

R05F

köhögéscsillapítók és köptetők kombinációi (FONO)

 

 

X

 

 

 

 

R05FA

ópium-származékok és köptetők

X

 

 

 

 

 

 

R06A

SZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK

 

 

 

 

 

 

 

R06AA

aminoalkyl éterek

 

X

 

 

 

 

 

R06AB

substituált alkylaminok

 

X

 

 

 

 

 

R06AC

substituált ethylendiaminok

 

X

 

 

 

 

 

R06AD

henothiazin-származékok

 

X

 

 

 

 

 

R06AE

piperazin-származékok

X

X

 

 

 

 

 

R06AX

egyéb szisztémás antihisztaminok

X

X

 

 

 

 

 

R07A

EGYÉB, LÉGZŐRENDSZERRE HATÓ KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

R07AA

tüdő surfactantok

X

X

 

 

 

 

 

R07AX

Légzőrendszerre ható egyéb készítmények

X

 

 

 

 

X

 

S01A

FERTŐZÉSELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

S01AA

antibiotikumok

 

X

 

 

 

 

 

S01AB

szulfonamidok

X

 

 

 

 

 

 

S01AD

vírusellenes szerek

 

X

 

 

X

 

 

S01AE

fluoroquinolonok

X

X

 

 

 

 

 

S01AX

egyéb antiinfect szerek

 

X

 

 

 

 

 

S01B

GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

S01BA

corticosteroidok önmagukban

 

X

X

 

 

 

 

S01BC

nem steroid gyulladásgátló szerek

 

X

 

 

 

 

 

S01C

GYULLADÁSGÁTLÓ ÉS FERTŐZÉS-
ELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

S01CA

corticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációi

 

X

 

 

 

 

 

S01E

GLAUCOMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS PUPILLASZŰKÍTŐK

 

 

 

 

 

 

 

S01EA

sympethomimeticumok

X

 

X

 

 

 

 

S01EB

parasympathomimeticumok

 

 

X

 

 

 

 

S01EC

carboanhydrase inhibitorok

X

 

 

X

X

 

 

S01ED

béta-receptor blokkolók

X

 

X

X

X

 

 

S01EE

prosztaglandin analógok

X

 

 

 

X

 

 

S01EX

a glaucoma kezelésének egyéb gyógyszerei

X

 

 

 

 

 

 

S01F

PUPILLATÁGÍTÓK ÉS CYCLOPLEG SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

S01FA

anticholinerg szerek

X

 

 

 

 

 

 

S01G

LOKÁLIS OEDEMA-CSÖKKENTŐK ÉS ANTIALLERGIKUMOK

 

 

 

 

 

 

 

S01GA

lokális oedema-csökkentőként használt sympathomimeticumok

 

X

 

 

 

 

 

S01GX

egyéb antiallergikumok

 

X

 

 

 

 

 

S01H

HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK

 

 

 

 

 

 

 

S01HA

helyi érzéstelenítők

 

X

 

 

 

 

 

S01J

DIAGNOSZTIKUMOK

 

 

 

 

 

 

 

S01JA

színezőanyagok

X

 

 

 

 

 

 

S01K

SEBÉSZETI SEGÉDANYAGOK

 

 

 

 

 

 

 

S01KX

egyéb sebészeti segédanyagok

X

 

 

 

 

 

 

S01LA

érújdonképződés-gátló szerek

X

 

 

 

 

 

 

S01X

EGYÉB SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

S01XA

egyéb szemészeti készítmények

X

X

 

 

X

 

 

S02C

CORTICOSTEROIDOK ÉS FERTŐZÉS-
ELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

S02CA

corticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációi

 

X

 

 

 

 

 

S02D

EGYÉB FÜLÉSZETI GYÓGYSZEREK

 

 

 

 

 

 

 

S02DA

fájdalomcsillapítók és érzéstelenítők

X

 

 

 

 

 

 

S03A

FERTŐZÉSELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

S03AA

fertőzésellenes szerek

 

X

 

 

 

 

 

V01A

ALLERGÉNEK

 

 

 

 

 

 

 

V01AA

allergén extraktumok, kivonatok

X

 

 

 

X

 

 

V03A

MINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY

 

 

 

 

 

 

 

V03AB

antidotumok

X

 

 

 

 

 

 

V03AC

vassal kelátot képző szerek

 

 

 

X

 

X

 

V03AE

hyperkalaemia gyógyszerei

X

 

 

X

 

X

 

V03AF

detoxikáló szerek cytostatikus kezeléskor

X

 

 

 

 

X

 

V03AK

szöveti ragasztóanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V03AN

gyógyászatban alkalmazott gázok

X

 

 

 

 

 

 

V04AX

egyéb diagnosztikumok

X

 

 

 

 

 

 

V04C

EGYÉB DIAGNOSZTIKAI SZEREK

 

 

 

 

 

 

 

V04CG

gyomorszekréció vizsgálatához használt szerek

X

 

 

 

 

 

 

V04CJ

Thyreoidea funkciós tesztek

X

 

 

 

 

X

 

V06C

csecsemőtápszerek

X

X

X

 

 

 

 

V06D

EGYÉB TÁPSZEREK

 

 

 

 

 

 

 

V06D

tápszerek

X

X

X

X

X

V06DD

Aminosavak, beleértve a polipeptid kombinációkat

X

 

 

 

 

X

 

V07A

ÖSSZES EGYÉB NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY

 

 

 

 

 

 

 

V07AB

oldószerek hígító oldatok beleértve az öblítő oldatokat

X

X

 

 

X

 

 

V07AY

technikai fertőtlenítők

 

X

 

 

X

 

 

V08A

RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, JÓDOZOTTAK

 

 

 

 

 

 

 

V08AA

vízoldékony, nefrotrop, magas ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V08AB

vízoldékony, nefrotrop, alacsony ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V08AC

vízoldékony, hepatotrop röntgenkontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V08AD

nem vízoldékony röntgenkontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V08B

RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, NEM JÓDOZOTTAK

 

 

 

 

 

 

 

V08BA

bárium-szulfát-tartalmú röntgenkontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V08C

MÁGNESES KONTRASZTANYAGOK

 

 

 

 

 

 

 

V08CA

paramágneses röntgenkontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V08CB

szuper paramágneses kontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V08D

ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOK

 

 

 

 

 

 

 

V08DA

ultrahang-kontrasztanyagok

X

 

 

 

 

 

 

V10

TERÁPIÁS CÉLÚ RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

V10A

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

V10AX

Egyéb gyulladáscsökkentő terápiás radioaktív készítmények

X

 

 

 

 

 

 

V10X

EGYÉB THERÁPIÁS RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

V10XX

további therápiás radioaktív készítmények

X

 

 

 

 

X

 

2. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez97
A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába (EÜ100) tartozó
betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

EÜ100 1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Inzulinkezelésre szoruló (önmagában vagy orális antidiabetikum mellett) cukorbeteg

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely

Csecsemő- és

javasolhat és írhat

 

gyermekgyógyászat

 

Háziorvos, házi gyermekorvos, vegyes praxisú orvos (a továbbiakban együtt: háziorvos)

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

 

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E10, E11, E12, O24

EÜ100 2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.
Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.
2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három – legalább két hónap különbséggel mért – HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében
–    legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.
–    legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.
A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap


ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12, O24

EÜ100 3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.
Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.
2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három – legalább két hónap különbséggel mért – HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében
–    legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.
–    legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.
A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Diabetológiai szakellátóhely

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap


ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12

EÜ100 4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Myasthenia gravis
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermekneurológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Neurológia

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G70
EÜ100 5.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Tetanusz profilaxis dokumentáltan szükséges eseteiben
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z298
EÜ100 6/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Házi oxigénellátásban részesülő beteg részére – dokumentáltan szükséges esetben, a beteg részére történő betanítással és átadással
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő és gyermek kardiológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Kardiológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:24 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J95, J96, J97, J98, J99
EÜ100 6/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
–    Tartós házi oxigénellátásban részesülő beteg részére, akinek életvitelében dokumentáltan jelentős javulást eredményez az oxigéngázhoz képest, a beteg részére történő betanítással és átadással
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet

Kardiológia

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap


ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J95, J96, J97, J98, J99
EÜ100 7/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Kijelölt intézmény

Csecsemő- és gyermekkardiológia

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Gastroenterológia

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Gyermek gastroenterológia

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Gyermeksebészet

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Gyermek-tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Hematológia

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Kardiológia

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Mellkassebészet

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Sebészet

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Szívsebészet

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Kijelölt intézmény

Nefrológia

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Belgyógyászat

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Gastroenterológia

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Gyermeksebészet

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Hematológia

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Kardiológia

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Nefrológia

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Sebészet

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Szívsebészet

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Tüdőgyógyászat

javaslatra írhat


SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z940, Z941, Z942, Z944, Z948


Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 7/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szervtranszplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelőzésére fenyegető rejectio (GVH) esetén
- CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Illetékes szakorvos

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 8/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépő súlyos lázas neutropénia esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja
- Perifériás őssejt gyûjtés esetén
- Csontvelő-átültetésben részesülő betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropéniának lehetnek kitéve
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Haematológia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Klinikai onkológia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Sugártherápia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Gyermek hemato-onkológia

javasolhat és írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
R72

EÜ100 8/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Kizárólag szekunder profilaxisban, amennyiben a megelőző kemoterápiás ciklusban grade 3-4-es fokozatú neutropéniához társulóan az alábbiak közül valamelyik neutropéniás komplikáció következett be:
- neutropénia miatti antibiotikus vagy antimikotikus kezelés;
- neutropénia miatti hospitalizáció;
- neutropénia miatti dózishalasztás vagy dóziscsökkentés;
- febrilis neutropénia.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Haematológia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Klinikai onkológia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Sugártherápia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
R72

EÜ100 8/b1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint I. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Megkötés nélkül

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C, R521, R5290
EÜ100 8/b2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint II. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó
szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Megkötés nélkül

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C, R520, R522
EÜ100 8/b3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint III. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó
szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Megkötés nélkül

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C, R520, R521
EÜ100 8/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Rosszindulatú daganatos betegségek, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gastroenterológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C
EÜ100 8/d1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Malignus tumor következtében fellépő osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok
-    Myeloma multiplex ossealis manifestatiói
-    Tumoros hypercalcaemia
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C795, C90
EÜ100 8/d2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
–    Malignus tumor következtében fellépő csontmetasztázisok
–    Myeloma multiplex ossealis manifestatiói
–    Tumoros hypercalcaemia, de kizárólag a készítmény alkalmazási előírásában szerepelő javallatok figyelembevételével.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C795, C90

EÜ100 8/d3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Csontrendszert érintő események (patológiás csonttörés, a csontok besugárzása, gerincvelő kompresszió vagy csontmûtét) megelőzésére prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtt beteg részére – az onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján – progresszióig (csontszcintigráfia és CT-vel vagy MR-rel detektált változás), ha a betegnél az EÜ100 8/d2. pont alapján rendelhető készítmény
−    dokumentáltan ellenjavallt vagy túlérzékenység miatt nem alkalmazható,
−    alkalmazása során akut-fázis reakció alakul ki [a kezelés első 3 napján fellépő, lázzal (≥ 38 °C) kísért, hát- vagy ízületi vagy csontfájdalom formájában],
−    alkalmazása nem javasolt súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc) vagy a kreatinin-clearance 30–60 ml/perc esetén, vagy az alkalmazási előírás alapján alkalmazandó csökkentett dózis ellenére romló vesefunkció esetén, vagy
−    legalább 3 hónapig történő alkalmazása során a csontfolyamat progrediál.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C795, C61H0

EÜ100 8/e.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Szövettanilag igazolt emlőrák csontáttétekkel
-    Tumoros hypercalcaemia
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C509, C795
EÜ100 8/f.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    A 8/d1., 8/d2. és 8/e. pont alatti infúziós kezelések hatásának fenntartására vagy önálló terápiaként – ha a betegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C509, C795, C90

EÜ100 8/g1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Hyperprolactinaemia
-    Infertilitás
-    Acromegalia
-    Galaktorrhoea
-    Prolactinoma
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Andrológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Szülészet-nőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
D352, E220, E2210, N64, N97
EÜ100 8/g2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    A 8/g1. pont szerinti esetekben, dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Andrológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Endokrinológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Szülészet-nőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
D352, N64, N97, E221, E220

EÜ100 8/h1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
A megelőző 3 hónapban az e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére, akinél az
EÜ 100 8/h2. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények kontraindikáltak
- szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor:
a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,
b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
- lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatarák esetén:
a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,
b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,
c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);
- metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél;
- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;
androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugárterápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C61


EÜ100 8/h2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:A megelőző 3 hónapban az Eü100 8/h1. pont alá tartozó gyógyszerrel nem kezelt beteg (új beteg) részére
- szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor:
a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,
b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
- lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatarák esetén:
a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,
b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,
c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);
- metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél;
- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;
androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugárterápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C61


EÜ100 8/i1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus vagy tamoxifen intolerancia esetén dokumentált hormonreceptor pozitív emlődaganatos, postmenopauzában levő betegek kezelése
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C509
EÜ100 8/i2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C509
EÜ100 8/i3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése standard tamoxifen terápiát követő szekvenciális kezelésként
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C509
EÜ100 8/i4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Lokálisan, lokoregionálisan előrehaladott vagy metasztatikus, hormonreceptor pozitív emlőrákban, tamoxifen és aromatase-gátló – vagy ha a beteg korábban tamoxifent nem kapott, aromatase-gátló – kezelés után bekövetkező progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése vagy új gócok megjelenése) esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C509

EÜ100 8/j.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Fej-nyaki területen rosszindulatú daganatok miatt végzett sugárkezeléshez csatlakozó xerostomia kezelése
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Arc-állcsont-szájsebészet

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Fül-orr-gégegyógyászat

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Klinikai onkológia

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Sugártherápia

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, R682

EÜ100 8/k.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Az alapbetegséggel összefüggő, tünetekkel járó, lokálisan előrehaladott hormondependens prosztatarák kezelésére antiandrogennel
a) maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett, vagy
b) metasztázis nélküli (M0) betegek esetén szekunder hormonkezelés céljából monoterápiaként emelt dózisban;
- Áttétes hormondependens prosztatarák kezelésére antiandrogennel maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett;
- Addicionális hormonmanipuláció céljából antiandrogennel azon betegeknél, akiknél az adekvát szérum tesztoszteron-csökkenést (<50ng/dl vagy 1,7nmol/l) nem lehetett elérni gyógyszeres vagy sebészi kasztráció által;
onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugárterápia

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat


ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C61

EÜ100 8/l1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C679
EÜ100 8/l2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Urológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C679

EÜ100 8/m.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Rosszindulatú daganatos betegségek sugár- és kemoterápiás kezelése során fellépő vaginális nyálkahártya-károsodás
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, Z512, Z923
EÜ100 8/n1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Rosszindulatú daganatos betegségben a daganatellenes kezelés (kemoterápia, sugárkezelés) okozta hányás csillapítása
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C, R11
EÜ100 8/n2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Citosztatikus kezelés okozta hányás esetén, amennyiben az a 8/n1. pont szerinti gyógyszerekkel nem befolyásolható
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C, R11
EÜ100 8/n3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Rosszindulatú daganatos betegségben a ciszplatin-alapú erősen emetogén (ciszplatin dózis nagyobb, mint 50 mg/m2) daganatellenes kezelés okozta hányinger és hányás megelőzése és kezelése azokban az esetekben, amikor a korábbi kemoterápia során alkalmazott serotonin-antagonista készítmények hatástalannak bizonyultak, ondansetron injekcióval és per os szteroiddal kombinálva
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C, R11
EÜ100 8/o.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Emlő rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban
-    Endometrium rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C509, C541
EÜ100 8/p.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, az alapbetegség cytostatikus, illetve sugaras kezelése alatt vagy ennek előkészítése céljából
-    Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg eredeti testtömegének 10%-át 3 hónap alatt elvesztette
-    Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg más szerekkel 3 hónapig végzett kezelése nem eredményezte a testtömeg szükséges növekedését
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C, R63, R64
EÜ100 8/r.
EÜ100 8/s.
EÜ100 8/sz1.
EÜ100 8/sz2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) megfelelő biológiai állapot fennállása esetén első vonalbeli kombinációs terápia részeként 25 mg/m2 dózisban vagy monoterápiában, amennyiben kombinációs terápia ellenjavallt
-    B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) másodvonalbeli kezelés, amennyiben alkiláló ágenst tartalmazó kezelés ellenére terápiarezisztencia vagy progresszió igazolható
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C911
EÜ100 8/t.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Kit (CD117) pozitív, nem mûthető, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

Kijelölt intézmény

Sugártherápia

írhat

Kijelölt intézmény

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Szent Margit Kórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I. - II. - III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szentes

Dr. Bugyi István Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház


EÜ100 8/u.
EÜ100 9/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gastroenterológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek gasztroenterológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E84
EÜ100 9/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdőmanifesztáció esetei
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gyermektüdőgyógyászat

írhat

Kijelölt intézmény

Tüdőgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E84

Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Ajka

Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I–II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Tüdőgyógyászati Klinika

Debrecen

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

Deszk

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Mosdós

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telep

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika A és B részlege

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Törökbálint

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház


EÜ100 10/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
-    Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29
EÜ100 10/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
-    Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29

EÜ100 10/a3.

EÜ100 10/a4.

EÜ100 10/a5.
EÜ100 10/b1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Mánia
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

 

 

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F301, F302, F311, F312, F316
EÜ100 10/b2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Mánia, a 10/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló mániás betegek esetében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

 

 

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Mánia, a 10/b1-10/b2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F301, F302, F311, F312, F316
EÜ100 10/b4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Mánia, a 10/b1-10/b3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg esetében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F301, F302, F311, F312, F316
EÜ100 10/c1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F060, F061, F062
EÜ100 10/c2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar, a 10/c1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F060, F061, F062

EÜ100 10/d1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelése
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79
EÜ100 10/d2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a 10/d1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Megkötés nélkül

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Megkötés nélkül

Pszichiátria

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79
EÜ100 11.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Epilepszia
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermekneurológia

javasolhat és írhat

 

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Neurológia

javasolhat és írhat

 

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

Megkötés nélkül

Gyermekneurológia

írhat

 

Megkötés nélkül

Neurológia

írhat

 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G409
EÜ100 12.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Neurológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G122

EÜ100 13/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
-    Diabetes insipidus
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
2

A 2. § a)–m) pontját a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § n)–o) pontját a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

4

(2002 Egészségügyi Közlöny, LII. évfolyam 11. szám 1314–1334. oldal).

5

A 2. § q) pontját a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §-a.

6

A 2. § r)–z) pontját a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja.

7

A 2. § zs) pontját a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §-a.

8

Az „A gyógyszerek befogadásának és támogatásának alapelvei” alcímet (3. §) a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

11

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdése a 6/2009. (III. 20.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 21. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 4. § (8) bekezdés b) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (1) bekezdése a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 7. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (2a) bekezdését a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be, a 10/2021. (III. 5.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdése a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (4) bekezdését a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

20

Az 5/A. §-t a 45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 3. §-a iktatta be.

21

Az 5/A. § (1) bekezdése a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5/A. § (1a) bekezdését a 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

23

Az 5/A. § (1b) bekezdését a 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

24

Az 5. § (2) bekezdésének d) pontja a 6/2009. (III. 20.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 21. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

25

Az 5/A. § (2) bekezdés g) pontja a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Az 5/A. § (4) bekezdését a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

27

Az 5/B–5/C. §-t a 36/2010. (V. 14.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja.

28

Az 5/D. §-t a 30/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja.

29

A 6. §-t a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

31

A 8–10. §-t a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 10/A. §-t a 30/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja.

33

A 10/B–10/D. §-t a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja.

34

A 10/E. §-t a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja.

35

A 10/F. §-t a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja.

36

A 10/G. §-t a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja.

37

A 11. § a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 12. § az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. január 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

41

A 13. § (1) bekezdését az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § – a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint átszámozott – (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

42

A 13. § (2) bekezdésének b) pontját a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet 6. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 13. § (2) bekezdésének c) pontját a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 13. § (3) bekezdését az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § – a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint átszámozott – (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

45

A 14. § a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

46

A 14. § (1) bekezdés e) pontja a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 14. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 14. § (1) bekezdés h) pontja a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 14. § (1) bekezdés i) pontja a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 14. § (1) bekezdés j) pontja a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 14. § (1) bekezdés k) pontját a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 14. § (2) bekezdés a) pontja a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 14. § (2) bekezdés b) pontját a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 14/A. §-t a 30/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § f) pontja.

56

A 16–18. §-t az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § – a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint átszámozott – (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

57

A 19. §-t a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 19/A. §-t a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § g) pontja.

59

A 20. §-t a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 21. § (1) bekezdése a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 21. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. január 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

62

A 21. § (2) bekezdését a 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 21. § (3) bekezdése a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 15. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 19. §-ának (6) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő kérelmekre, eljárásokra is alkalmazni kell.

64

A 21. § (4) bekezdése a 16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. április 5. napját követően felírt vények esetében kell alkalmazni.

65

A 21. § (5) bekezdését a 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 21. § (6) bekezdését a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

67

A 21. § (7) bekezdés b) pontját a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

68

A 21. § (7) bekezdésének c) pontja a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 19. §-ának (6) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő kérelmekre, eljárásokra is alkalmazni kell.

69

A 21. § (7) bekezdésének d) pontja a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. április 5. napját követően felírt vények esetében kell alkalmazni.

70

A 21. § (8) bekezdését a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 22. §-t a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 23. §-t az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § – a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint átszámozott – (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

74

A 24. § (2) bekezdését az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 24/A. §-t a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 12. § a) pontja, újonnan a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 7. §-a iktatta be.

76

A 25. §-t a 36/2010. (V. 14.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 5. §-a, újonnan a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 5. §-a iktatta be.

77

A 25. § (1) bekezdését az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A hatálybalépés időpontja 2012. január 4.

79

A 25. § (5) bekezdését a 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 3. §-a.

80

A 25. § (6) bekezdését a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

81

A 25. § (7) bekezdését a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

82

A 25. § (8) bekezdését a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

83

A 25. § (9) bekezdését a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

84

A 25. § (10) bekezdését a 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

85

A 25. § (11) bekezdését újonnan a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

86

A 25. § (12) bekezdését a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

87

A 25. § (13) bekezdését a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

88

A 25. § (14) bekezdését a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

89

A 25. § (15) bekezdését a 38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (2) bekezdés b) pontja.

90

A 25. § (16) bekezdését a 38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

91

A 25. § (17) bekezdését a 38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

92

A 25. § (18) bekezdését a 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

93

A 25. § (19) bekezdését a 36/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

94

A 25. § (20) bekezdését a 3/2020. (I. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

95

A 26. §-t a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

97

Az új 2. számú mellékletet az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti 2. számú melléklet számozását 5. számú mellékletre változtatva. A 2. számú melléklet a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 9. § (1) bekezdése, 10. §-a és 12. § b) pontja, a 36/2010. (V. 14.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése, 4. § (1) bekezdés q) pontja, a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 8. § (2) bekezdése, a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 3. § a)–b) pontja, a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése, a 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdése, a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése és 3. § d) pontja, a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 13. § (2) bekezdése és 14. § (3) bekezdése, a 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése, a 33/2014. 8IV. 18.) EMMI rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése, a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet 5. § (3) bekezdése, a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. §-a, a 38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése és 5. §-a, a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése, a 41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése, a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése, a 35/2018. (X. 12.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése, a 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése, a 36/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § (3) bekezdése, a 3/2020. (I. 31.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése, a 16/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet 1. §-a, a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet 2. §-a, az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése, a 16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 36/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet rendelet 2. § (1) bekezdésével elrendelt módosítás, amely szerint a 2. számú melléklet EÜ100 7/a., EÜ100 7/b., EÜ100 8/t., EÜ100 23/a., EÜ100 34., EÜ100 36/a., EÜ100 36/b., EÜ100 36/c., EÜ100 37/a., EÜ100 37/b., EÜ100 37/c., EÜ100 38/b., EÜ100 41., EÜ100 42., EÜ100 43., EÜ100 50., EÜ100 51., EÜ100 56. pontjában foglalt táblázatban az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet” szöveg lép, nem vezethető át.]

98

Az új 3. számú mellékletet az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti 2. számú melléklet számozását 6. számú mellékletre változtatva. A 3. számú melléklet a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdése és 11. §-a, a 36/2010. (V. 14.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése,