• Tartalom

64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet

64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet

a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról

2013.01.01.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt, annak f) pontjára vonatkozó felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A központi költségvetés céltartalékából az e rendeletben foglaltak szerint egyszeri támogatás nyújtható a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú – 2006. december 31-én – közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: jogosultak) 2007. évben megvalósuló létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetéseinek részbeni, illetve teljes fedezetére.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában 2007. évben megvalósuló létszámcsökkentésnek minősül, ha a létszámcsökkentés elrendelésére a feladatellátás racionalizáltabb megszervezése érdekében, 2007. évben kerül sor és ez egyúttal az álláshely (munkakör) megszüntetését is jelenti a jogosultnál.

(2) Nem minősül létszámcsökkentésnek a foglalkoztatási forma megváltoztatása (így különösen a munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése), a kiszervezés, a szervezeten belüli áthelyezés.

(3) A 2007. évben megvalósuló létszámcsökkentés 2008. évre áthúzódó hatása külön jogszabályban foglaltak szerint támogatható a költségvetésből.

3. § (1) Költségvetési támogatás csak a 2006. december 31-én fennálló álláshelyekre igényelhető, a teljes, illetve részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése esetén, ha a munkavállaló által betöltött álláshelyet (munkakört) a jogosult a munkaviszony megszüntetésével egyidejűleg véglegesen megszünteti és az álláshelyhez (munkakörbe) tartozó feladatok ellátására új álláshelyet (munkakört) nem létesít.

(2) Határozott idejű munkaesetén a költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az utolsó munkában töltött napot követően a határozott időből hátralévő idő még legalább egy év.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában egyszeri személyi kifizetésnek minősül és a támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe vehető:

a) a jogosultnál történt létszámleépítés következtében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), illetve a kollektív szerződés alapján kifizetésre kerülő összeg a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével,

b) az a) pontban felsorolt kifizetések munkaadókat terhelő járulékai (társadalombiztosítási és munkaadói járulék),

c) az e rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő kifizetés.

(2) A személyi kifizetésekhez igényelt költségvetési támogatás nem haladhatja meg azt a mértéket, amely a jogosultat az elbocsátásra tekintettel akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alkalmazásával – az abban szereplő garantált mértékek figyelembevételével – kerülne sor.

5. § (1) A jogosult a támogatásigénylési feltételeknek való megfelelés igazolása céljából igénybejelentését a Magyar Államkincstár illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére legkésőbb 2007. július 2-áig nyújthatja be.

(2) Az igénybejelentéshez csatolni kell:

a) az 1. és 2. számú mellékletben foglalt dokumentumokat és adatokat,

b) a jogosult kollektív szerződésének a létszámleépítésre, elbocsátásra vonatkozó rendelkezéseinek a jogosult vezetője által hitelesített másolatát,

c) a tulajdonosi hányad igazolására vonatkozó dokumentumnak a tulajdonos (tulajdonosok) képviselője által hitelesített másolatát.

6. § (1) Az Igazgatóság

a) ellenőrzi, hogy a jogosult megfelel-e a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének f) pontjában és az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a beérkezett dokumentáció alapján számszaki és formai ellenőrzést végez,

c) hiánypótlásként adatokat kérhet be az igénybenyújtás időpontjától számított két héten belül számszaki ellenőrzés céljából,

d) összeveti a Mt., illetve a kollektív szerződés alapján ténylegesen kifizetésre kerülő összegeket a Kjt. szerint számított összegekkel, ez alapján megállapítja a kifizethető támogatások összegét, erről tájékoztatja a jogosultat a 2. számú melléklet megküldésével,

e) a megállapított kifizethető támogatási összegekről a 2. és 3. számú melléklet alapján szervezetenkénti és összesített kimutatást készít, amelyet 2007. augusztus 15-éig megküld az egészségügyi miniszter részére a támogatási szerződés megkötése céljából és a pénzügyminiszter részére tájékoztatás céljából,

f) gondoskodik a Kvtv. 4. §-ának (6) bekezdése szerinti személyes adatoknak a Kvtv. 4. §-ának (7) bekezdése szerinti megsemmisítéséről.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiánypótlást két héten belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti, nem részesülhet az e rendelet szerinti költségvetési támogatásban.

7. § (1) A jogosult a kifizethető támogatás összegét – az igények bejelentését és azok ellenőrzését követően – az egészségügyi miniszterrel kötött támogatási szerződés alapján veheti igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben – a költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott feltételein túl – ki kell kötni, hogy a jogosult vállalja a támogatás visszafizetését, ha

a)1 a támogatással megszüntetett munkakör visszaállítására a megszüntetésétől számított két éven belül sor kerül (ideértve a közigazgatási és munkaügyi bíróság utólagos, az elbocsátást jogellenessé minősítő döntését, valamint a jogosult legalább többségi tulajdonában álló vállalkozásnál a feladat átvételével történő munkakör létesítését is), vagy a támogatás igénylése téves adatszolgáltatáson alapult és a kifizetésre a támogatási szerződésben foglaltak megsértésével került sor,

b) a támogatással megszüntetett munkakörbe tartozó feladat elvégzésére a megszüntetést követő két éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és az adott jogosult számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé.

(3) A jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzése során a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal (a továbbiakban: KEHI) együttműködik, és annak keretében minden szükséges adatot a rendelkezésére bocsát.

(4) Az egészségügyi miniszter tájékoztatja a KEHI-t az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötéséről.

8. § (1) A támogatási szerződést az egészségügyi miniszter 2007. szeptember 10-éig megköti az egészségügyi szolgáltatókkal. A megkötött szerződések alapján a kifizetésekről az Egészségügyi Minisztérium 2007. október 10-éig intézkedik.

(2) Az előirányzat átcsoportosításáról a pénzügyminiszter intézkedik. Az átcsoportosításra kerülő összeg megállapítása az Igazgatóság által az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter részére átadott, a 3. számú melléklet szerinti kimutatás alapulvételével történik.

9. § (1) A jogosult a támogatási szerződés szerint rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználásáról a 2. számú melléklettel megegyező tartalmú, a 4. számú melléklet szerinti tételes, számszaki elszámolást, valamint szöveges indokolást köteles készíteni, és azt az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter részére 2008. április 30-áig köteles megküldeni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szöveges indokolásban ki kell térni a létszámcsökkentés megvalósításának folyamatára (bemutatva a csökkentéssel érintett létszámot, a létszámleépítés módját), az igénylés és a felhasználás közötti eltérések, valamint a fel nem használt támogatás keletkezésének okára, részletes indokaira.

10. § (1) A jogosult köteles a költségvetési támogatást 2008. június 30-áig a XLII. Központi költségvetés fő bevételei fejezet 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport előirányzati sorra, a Magyar Államkincstár Különleges Bevételek 10032000-01034004-00000000 számú számlája javára visszautalni, ha

a) a folyósított összeget 2008. március 31-éig nem, vagy nem a Kvtv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti célra használta fel, vagy ha

b) a támogatási szerződésnek az e rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéseit 2008-ban teljesíti, vagy ha

c) az e rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A 2007. évben pénzforgalmilag még lebonyolítható visszautalásokat a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Egészségügyi ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport előirányzati sorára, 10032000-01220287-50000005 számú számlájára kell teljesíteni.

(3) A létszámcsökkentéssel járó személyi kifizetésekhez igénybe vett támogatás az (1) bekezdés szerinti visszafizetésének kötelezettsége nem terjed ki a támogatás azon hányadára, melyet a jogosult a személyi kifizetésekhez kapcsolódó adó vagy járulék címén már befizetett.

11. § (1) A támogatás jogszerű igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a KEHI a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva 2009. december 31-éig ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során bizonyítást nyert, hogy a jogosult a támogatást nem jogszerűen vette igénybe, az őt meg nem illető támogatás jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét a 7. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodásban előírt határidőn belül köteles a Magyar Államkincstárnak a 10. § (1) bekezdésben nevesített számlájára visszautalni. A visszafizetendő összeg nagyságáról – a KEHI megállapítása szerint – a pénzügyminiszter egyetértésével az egészségügyi miniszter dönt. A döntésről a visszafizetésre kötelezettet az egészségügyi miniszter értesíti.

(2) Jogutód nélküli megszűnés esetén a visszafizetésre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 68. §-a alkalmazandó.

(3) A számításokat alátámasztó dokumentumokat a munkaügyi jogszabályokban előírt időtartamig meg kell őrizni – figyelemmel a Kvtv. 4. § (6) bekezdésére –, és kérésre az ellenőrzést végzők rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a KEHI minden olyan adatot bekérhet a jogosulttól, amelyet az ellenőrzés teljes körű végrehajtása céljából szükségesnek tart.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez2


Adatszolgáltatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igényléshez

........ sorszám

8M26360M_0

Egészségügyi szolgáltató neve: 

 

Cégbejegyzés száma: 

Székhelye: 

 

Számlaszáma: 


8M26360M_1

1.

Elbocsátott dolgozó neve:

2.

Születési név:

3.

Anyja neve:

 

 

4.

Születési hely:

5.

Születési idő:

6.

Közalkalmazotti jogviszony tartama:**

 

 

7.

Szolgálati idő (nyugdíjba vonulás esedékességének megállapításához):

 

 

8.

Munkakör megnevezése:

9.

Dolgozó végzettsége:

10.

Foglalkoztatási viszony kezdete (jogelődnél és az egészségügyi szolgáltatónál):

11.

Foglalkoztatási viszony megszűnése:

12.

Munkavégzés alóli mentesítés kezdő időpontja:

13.

A létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése:

14.

Túlórák havi átlagos száma az átlagkereset-
számítás szerinti irányadó időszakban:

16.

Dolgozó pótlékai:

15.

Havi átlagos ügyeleti órák száma az átlagkereset-
számítás szerinti irányadó időszakban:
17.
Létszámcsökkentési
döntéssel összefüggő
kifizetések adatai
(Mt., illetve a
kollektív szerződés
alapján):

Kifizetések

megnevezése

hónapok
száma

jogalap

összege
(forintban)

esedékes-
sége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 
18.
Létszámcsökkentési döntéssel összefüggő kifizetések adatai (Kjt. alapján)*:

Kifizetések

megnevezése

hónapok
száma

jogalap

összege
(forintban)

esedékes-
sége

Felmentési időre jutó kifizetés (33. § alapján)

 

 

 

 

Végkielégítés (37. § alapján az öregségi nyugdíj és korkedvezményes nyugdíj előtt állók külön szabályára [(7) bekezdés] tekintettel):

 

 

 

 

Jubileumi jutalom

 

 

 

 

Szabadság megváltása

 

 

 

 

Korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

19.

Megjegyzések:

 

20.

Átlagkereset (az irányadó időszak adatai alapján) (adatok forintban):

Mt., illetve kollektív szerződés szerint

 

Kjt. szerint***

 

21.

A jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetések összesen (adatok forintban):

Mt., illetve kollektív szerződés szerint

 

Kjt. szerint*

 

22.

Kifizethető támogatás (MÁK tölti ki):

*

Az összehasonlítás elvégzéséhez szükséges számítás a Kjt., a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével.

**

A közszolgálati idő számítása a Kjt. alapján történik, de a jogosultnál (egészségügyi szolgáltatónál) letöltött munkaviszonyt is közalkalmazotti jogviszonyként kell számításba venni.

***

Számításánál a Kjt. besorolás szerinti garantált illetmény és egyéb garantált járandóságok, továbbá a tényleges jutalom vehetők figyelembe.

.............................................................
a szervezetet képviselő vezető

.............................................................
gazdasági vezető

Dátum: ......................................

....................................................
kitöltésért felelős
(jogosult) (név, telefonszám)

....................................................
ellenőrzést végző személy
(MÁK) (név, telefonszám)

2. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez3

Kimutatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról

Egészségügyi szolgáltató/Magyar Államkincstár tölti ki!


7M04279_0

Egészségügyi szolgáltató neve:

 

Cégbejegyzés száma:

Székhelye:

 

Számlaszáma:

Tulajdonos:

 

Tulajdonosi részarány:

Állományi létszám (2006. december 31-én):     Adatok ezer forintban

Elbocsátott dolgozó
1. számú melléklet
szerinti sorszáma

Mt., ill. kollektív szerződés
alapján fizethető összeg

A Kjt. szerint számított
összeg

Kifizethető támogatás

Költségmegtakarítás összege éves szinten*

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 


* Bérjellegű megtakarítások, a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt, kifizethető támogatás figyelembevétele nélkül.

1–3. és 5. oszlopot az egészségügyi szolgáltató tölti ki.

4. oszlopot a Magyar Államkincstár tölti ki.

......................................................
a szervezetet képviselő vezető

........................................................
tulajdonos képviselője

........................................................
gazdasági vezető

Dátum: ......................................

....................................................
kitöltésért felelős
(jogosult) (név, telefonszám)

....................................................
ellenőrzést végezte
(MÁK) (név, telefonszám)”

3. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez


Kimutatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról
Magyar Államkincstár tölti ki

Adatok ezer forintban

 

Egészségügyi szolgáltató megnevezése

Mt., ill. Kollektív szerződés alapján fizethető összeg

A Kjt. szerint számított összeg

Kifizethető támogatás

Költségmegtakarítás
összege éves szinten*

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Bérjellegű megtakarítások, a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt, kifizethető támogatás nélkül.


Dátum: ………………………………………

…………………………………………
kitöltésért felelős
(név, telefonszám)

4. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez4


Kimutatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás elszámolásáról

Egészségügyi szolgáltató tölti ki!

Egészségügyi szolgáltató megnevezése:

Adatok ezer forintban

Elbocsátott dolgozó
1. számú melléklet
szerinti sorszáma

Mt., ill. kollektív szerződés alapján
fizethető összeg

A Kjt. szerint
számított összeg

Folyósított támogatás

A folyósított
támogatásból
visszautalt összeg

Megjegyzés*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Visszautalások indoklása (például közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt folyamatban lévő eljárás).

.............................................................
a szervezetet képviselő vezető

.............................................................
gazdasági vezető

Dátum: ..............................................

.............................................................
kitöltésért felelős
(jogosult) (név, telefonszám)

1

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. számú melléklet a 111/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. számú melléklet a 111/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. számú melléklet a 111/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére