• Tartalom

81/2009. (XII. 28.) IRM rendelet

81/2009. (XII. 28.) IRM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A jogi képviselő a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet tartalmazó nyomtatvány általános részében nyilatkozatot tehet arról, hogy az illetéket és közzétételi költségtérítést a Ctv. 37. § (5) bekezdése szerint a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás napján, a kérelem benyújtását megelőzően fizette meg. Amennyiben a jogi képviselő nem tesz nyilatkozatot, úgy kell tekinteni, hogy az illeték és közzétételi költségtérítés a Ctv. 37. § (4) bekezdése szerint került megfizetésre. Ebben az esetben az illeték és közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító kincstári igazolást a kérelemhez kell csatolni.”

2. § A Cvhr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki.

„(3) Amennyiben a cég képviseletére feljogosított külföldi személy vagy külföldi szerv az állami adóhatósághoz bejelentkezett, a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet vagy adószámot kell feltüntetni. Az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jel, adószám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie.”

3. § (1) A Cvhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint a zártkörűen működő európai részvénytársaság esetén, ha a tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot meghaladja vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik [Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés bc) pont, 28. § (2) bekezdés bc) pont] a nyomtatványon fel kell tüntetni a részesedést szerző nevét, (cégnevét) lakóhelyét (székhelyét) és a többségi (minősített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás esetén is ki kell tölteni.”

(2) A Cvhr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A cégbíróság a nonprofit gazdasági társaság közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a nonprofit gazdasági társaság a közhasznú szervezetekről szóló törvényben (a továbbiakban: Kszt.) foglalt követelményeket teljesíti, és a létesítő okirata megfelel a Kszt. 26. § c) pontjában meghatározott közhasznúsági tevékenységi csoportoknak.”

4. § (1) A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kérelem” és az „I. Cégbejegyzési kérelem Általános Adatok” elnevezésű nyomtatványmintája helyébe e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványminta lép.

(2) A Cvhr. 1. számú mellékletének „I+ Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű nyomtatványmintája helyébe e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványminta lép.

(3) A Cvhr. 1. számú mellékletének „I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű nyomtatványmintája helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványminta lép.

(4) A Cvhr. 1. számú mellékletének „11 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az egyéni cég adatai” elnevezésű nyomtatványmintája helyébe e rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványminta lép.

(5) A Cvhr. 1. számú mellékletének „11+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az egyéni cég adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű nyomtatványmintája helyébe e rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványminta lép.

5. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A Cvhr. 2. § (5) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet a 81/2009. (XII. 28.) IRM rendelethez

2. számú melléklet a 81/2009. (XII. 28.) IRM rendelethez

3. számú melléklet a 81/2009. (XII. 28.) IRM rendelethez

4. számú melléklet a 81/2009. (XII. 28.) IRM rendelethez

5. számú melléklet a 81/2009. (XII. 28.) IRM rendelethez

1

A rendelet az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére