• Tartalom

17/2010. (III. 30.) OKM rendelet

17/2010. (III. 30.) OKM rendelet

egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2011.01.01.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 12. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja szerinti feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

1. § (1) A támogatást a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok), a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói – ideértve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 52. § (1) bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott fenntartókat – (a továbbiakban: közoktatási humánszolgáltatók) valamint a költségvetési törvény 16. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói (a továbbiakban együtt: fenntartó) igényelhetik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10. § (4) bekezdése, 121. § (1) bekezdés 29. a) vagy 29. b) pontja alapján meghatározott sajátos nevelési igényű tanulók után a fenntartásukban lévő – a szakiskolák kivételével – közoktatási intézmények 1–13. évfolyamain, szakiskolák esetében pedig 9–10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók statisztikai létszáma alapján, a következő szempontok figyelembevételével:

a) értelmi fogyatékos tanulók esetében elsősorban kis példányszámú tankönyvek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására,

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók esetében elsősorban kis példányszámú tankönyvek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására,

c) vakok kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai előállításának támogatására a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § (13) bekezdése alapján.

A támogatás igénylésének alapja legfeljebb a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. 2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása cím a)–b) pontja alatti normatív hozzájárulások fajlagos összegével csökkentett különbözete.

(2) A támogatást a fenntartók az 1. számú, 2. számú és 3. számú melléklet szerinti adatlapokon igényelhetik a sajátos nevelési igényű tanulók 2010/2011. tanévi becsült létszáma alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben foglalt nyilatkozatot. A vak tanulók tankönyveinek igénylése esetén a támogatást általános iskolai oktatásban részesülő tanulók esetében az előállító intézmény fenntartója igényelheti a 3. számú melléklet alapján, a megrendelést igazoló dokumentum és az árajánlat egyidejű csatolásával. Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény) 8/D. §-a szerint közreműködő Szövetség útján történik, úgy az igénylés alapja a megrendelést igazoló dokumentum és a Szövetség által kiállított árajánlat. A támogatás igénylését a fenntartók 2010. július 1-jéig nyújthatják be a 21. § (1) bekezdése szerint.

(3) A Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően 2010. július 30-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő), egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és erről 2010. július 30-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. július 30-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(4) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2010. szeptember 15-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt időpontban az OKM Támogatáskezelő elektronikus formában megküldi az OKM-nek.

(5) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 3 tagú döntés-előkészítő bizottság 2010. szeptember 25-ig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatás fenntartónkénti, valamint intézményenkénti mértékéről, amelyet az OKM honlapján 2010. október 8-ig közzétesz. A támogatás megítéléséről az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat a döntést követő 8 napon belül.

(6) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített adatait az OKM 2010. október 20-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is megküldi az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) részére. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. év november havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(7) A támogatást elnyert közoktatási humánszolgáltatók egy összegű finanszírozásához a szükséges fedezetet, valamint a finanszírozási adatokat az OKM 2010. november 15-ig biztosítja az Igazgatóság részére. A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére gondoskodik év végén pótelőirányzatként.

2. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása

2. § (1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a fenntartásukban lévő szakiskolákban a 2009/2010. tanév, valamint a 2010/2011. tanév naptári hónapjaiban a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján.

(2) A támogatás kizárólag a szakiskolában a Kt. 27. § (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a felzárkóztató oktatás elméleti képzéséhez a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 15. pontjában megfogalmazottak szerint.

(3) A (2) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint oktatott tanulók után igényelhető.

(4) A támogatás igénylésének alapja a 2009/2010. tanév nyitó, 2009. október 1-jei közoktatási statisztikai tényleges létszáma, valamint a 2010/2011. tanév nyitó, 2010. október 1-jei közoktatási statisztikai tényleges létszáma.

(5) A normatív támogatás összege 8 000 Ft/hó/fő. Az igénylőlapon a (4) bekezdés szerinti létszámadatot, valamint a félévi részlet alapjául szolgáló havi létszámadatok matematikai átlagát kell feltüntetni. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot mindig (egy főre) felfelé kerekítve kell figyelembe venni.

(6) Az igénylő a támogatás iránti igényét az 1. számú melléklet benyújtásával, valamint a 2010. évi első részlet igénylését a 4. számú melléklet szerint a 2009/2010. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján 2010. május 5-ig, a második részlet igénylését az 5. számú melléklet szerint a 2009/2010. tanév, valamint a 2010/2011. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján 2010. október 5-ig igényelheti a 21. § (1) bekezdése szerint.

Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben foglalt nyilatkozatot.

3. § (1) A 2. § szerint a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket az Igazgatóság a hiánypótlást követően az első részlet tekintetében 2010. június 1-jéig, a második részlet tekintetében a hiánypótlást követően 2010. november 1-jéig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelőnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és erről az első részlet tekintetében 2010. június 1-jéig, a második részlet tekintetében 2010. november 1-jéig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát az első részlet tekintetében 2010. június 1-jéig, a második részlet tekintetében 2010. november 1-jéig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(2) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését az első részlet tekintetében 2010. július 1-jéig, a második részlet tekintetében 2010. november 15-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben felsorolt időpontok esetében az OKM Támogatáskezelő elektronikus formában megküldi az OKM-nek. Az igénylésekben megjelölt létszám szerinti támogatás mértékéről az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat és az Igazgatóságokat. Az OKM a szakiskolákat érintő támogatásról és annak mértékéről fenntartónként és intézményenként tájékoztatja a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot (a továbbiakban: SZMM).

(3) Az OKM az első részlet tekintetében 2010. július 20-ig, a második részlet tekintetében november 20-ig megküldi az önkormányzati fenntartók tekintetében az OKM Támogatáskezelő által megküldött igénylőlapok összesített adatait, az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített összeg feltüntetésével nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére utalványozás céljából, valamint a közoktatási humánszolgáltatók finanszírozási adatait folyósítás céljából a Kincstárnak.

(4) Az ÖM utalványozása alapján a támogatás folyósításáról a Kincstár gondoskodik a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti előirányzat terhére, az első részlet tekintetében a 2010. év augusztus havi, a második részlet tekintetében a 2010. év december havi nettó finanszírozás keretében.

(5) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében az Igazgatóság az első részlet tekintetében 2010. év augusztus 15-ig, a második részlet tekintetében 2010. december 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények támogatásáról az OKM az év végén pótelőirányzatként gondoskodik.

3. Iskolai gyakorlati oktatás támogatása a szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán

4. § (1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a 2009/2010. tanév január 1-jétől június 30-ig, valamint a 2010/2011. tanév szeptember 1-jétől december 31-ig tartó naptári hónapjaiban, a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai tevékenységet ellátó intézményegységben, tagintézményben a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után. Ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő oktatás vagy két tanítási nyelvű oktatás folyik, ott a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán tanulók gyakorlati oktatásához igényelhető a hozzájárulás.

(2) A támogatás elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben, intézményegységben, tagintézményben a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában meghatározott feltételek szerint, a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a Kt. 29. § (1) bekezdése szerinti szakmai orientációs gyakorlati oktatásban részt vevő tizenegy–tizenkettedik évfolyamos tanulók 2010. február 15-ei, valamint 2010. szeptember 15-ei létszáma.

(3) A támogatási igény kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain – a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában rögzítetteket is figyelembe véve – végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.

(4) A fenntartó a támogatási igényt a 21. § (1) bekezdése alapján az 1. számú melléklet, a 7. számú melléklet, a 8. számú melléklet és a 26. számú melléklet szerinti adatlap megküldésével

a) az I. részlet tekintetében 2010. január 1-jétől 2010 június 30-ig terjedő időszakra legkésőbb 2010. április 15-ig nyújthatja be,

b) a II. részlet tekintetében 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-ig terjedő időszakra legkésőbb 2010. szeptember 20-ig nyújthatja be.

(5) A (4) bekezdésben foglalt adatlapokon kívül két eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott formában, valamint a tanulói azonosítókat tartalmazó CD-t két példányban be kell nyújtani:

a) a 2010. február 15-én a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók tanulói azonosító számairól készített listát,

b) a 2010. szeptember 15-én a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók tanulói azonosító számairól készített listát,

c) mindkét részletet tekintve intézményi nyilatkozatot arról, hogy a kilenc–tizenkettedik évfolyamokon végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe beszámításra kerül, a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.

(6) A támogatás felhasználható 2010. január 1-jétől 2010. június 30-ig, 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-ig, valamint a 2010. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. június 30-ig az alábbiakra:

a) a szakmai orientációhoz és szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó működési jellegű kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére, valamint

b) olyan tevékenység finanszírozására, amely a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgálja, továbbá új vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a meglévő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg (fejlesztés).

5. § (1) Az Igazgatóság a 4. § alapján benyújtott támogatási igényeket egy eredeti és egy másolati példányban, valamint a tanulói azonosítókat tartalmazó CD-t egy példányban az I. részlet tekintetében 2010. május 14-ig, valamint a II. részlet tekintetében 2010. október 15-ig továbbítja az OKM Támogatáskezelő részére.

(2) Az OKM Támogatáskezelő a benyújtott igények e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelését megvizsgálja, és ezt követően a tanulói azonosítókat tartalmazó listákat elektronikus rendszeréből lekérdezve elektronikus formában átadja az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH) ellenőrzésre. Az OH a vizsgálat eredményéről az OKM Támogatáskezelőt 5 napon belül elektronikus formában értesíti. Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések és az OH vizsgálatának eredménye alapján elkészített összesítő jelentését helyi önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban, összesítve, nyomtatott és elektronikus formában az I. részlet tekintetében 2010. június 3-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 3-ig megküldi az OKM részére.

(3) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő intézményfenntartók között, a 2010. január 1-jétől 2010. június 30-ig, valamint 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-ig, a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók 2010. február 15-ei, valamint 2010. szeptember 15-ei létszáma alapulvételével kerül elosztásra. Az egy tanulóra, egy hónapra jutó támogatás összege maximum 1000 Ft.

(4) A javaslatot a támogatásban részesülő fenntartók támogatási összegére vonatkozóan az OKM készíti el az 5. § (2) bekezdés szerint ellenőrzött és az OKM Támogatáskezelő által megküldött lista alapján, amely az I. részlet tekintetében 2010. június 10-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 10-ig kerül felterjesztésre a miniszternek. A támogatásban részesülő fenntartókat megillető támogatási összegről a miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 4. § (4)–(5) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével az I. részlet tekintetében 2010. június 15-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 15-ig dönt. A döntés eredményéről az OKM Támogatáskezelő a döntést követő 8 napon belül postai úton értesíti a fenntartókat. A kedvezményezettek megnevezését és az elnyert támogatás intézményenkénti összegét az OKM honlapján is közzé kell tenni.

(5) A támogatásban részesített helyi önkormányzatok összesített adatait az OKM az I. részlet tekintetében 2010. június 30-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 30-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár az I. részlet tekintetében a 2010. augusztus havi nettó finanszírozás, a II. részlet tekintetében a 2010. december havi nettó finanszírozás keretében, az OKM által kiszámított támogatási összegeket tartalmazó adatok alapján intézkedik.

(6) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegű – az I. részlet tekintetében hat jogosultsági hónapot, a II. részlet tekintetében négy jogosultsági hónapot figyelembe vevő – finanszírozásához a fedezetet az OKM az Igazgatóság részére az I. részlet tekintetében 2010. július 15-ig, a II. részlet tekintetében 2010. december 15-ig biztosítja.

(7) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére év végén pótelőirányzatként gondoskodik.

4. Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása

6. § (1) A támogatást igényelhetik a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában (a továbbiakban: AJKSzP) részt vevő azon középiskolai kollégiumok, vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények, (a továbbiakban együtt: intézmények), melyek a 2007. évben vagy a 2008. évben meghirdetett intézményi pályázatokon elnyerték a jogot az AJKSzP működtetésére, a 2009/2010. tanévben már működtették az AJKSzP-t, valamint a 10. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalják, hogy partneri együttműködést valósítanak meg az intézményi pályázatok alapján az AJKSzP működtetésére jogosult szakiskolákkal, szakiskolai intézményegységet is működtető középfokú intézményekkel.

(2) Az intézmények fenntartói kötelesek az intézmény alapító okiratában, valamint az intézmény helyi pedagógiai programjában az AJKSzP-t mint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni.

(3) A támogatásra való jogosultság feltétele a Programmal kapcsolatosan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel (a továbbiakban: OFI) a 2009/2010. tanév vonatkozásában kötött szerződésben foglaltaknak való megfelelés. Ebbe beleértendő a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadása.

(4) A támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy az AJKSzP-ba a 2007/2008. és a 2008/2009. tanévben bekapcsolódott kollégiumok a 2010/2011. tanév során két alkalommal az intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szerveznek, melynek keretében hospitálási lehetőséget biztosítanak a régió érdeklődő kollégiumai számára.

(5) A kollégiumi fenntartó által elnyerhető támogatás összege a 2010/2011. tanévre legfeljebb 350 000 Ft/fő/év. Egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe támogatás.

(6) A támogatás a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet [a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 6. számú mellékletében meghatározott tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. A 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a kollégium egyaránt köteles megvalósítani.

(7) A 2009/2010. tanévben az AJKSzP-ban részt vett kollégiumok fenntartói az AJKSzP továbbfolytatásához szükséges támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt 2010. június 15-ig nyújthatják be a 21. § (1) bekezdése alapján. Az igénylési dokumentáció részei:

b) a szakiskolák által elkészítendő, az érintett kollégium ellenjegyzésével készült, a 2009/2010. tanévről szóló szöveges elemzés,

c) a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú melléklet.

(8) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlást követően 2010. július 9-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekről az Igazgatóság 2010. július 9-ig értesíti a fenntartót.

7. § (1) A 6. § alapján benyújtott igénylések szerinti támogatásról az OKM, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, valamint az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Esélyegyenlőségi Igazgatóságának delegáltjaiból álló 5 fős döntés-előkészítő bizottság a 6. § (3) és (7) bekezdésében foglaltak alapján 2010. július 30-ig tesz javaslatot a miniszternek. A döntés-előkészítő bizottság a jelen rendelet keretei között ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A miniszter formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 6. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatás megítéléséről és azt az OKM honlapján 2010. augusztus 16-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OFI írásban tájékoztatja az igénylést benyújtó kollégiumokat, azok fenntartóit és az Igazgatóságokat a döntést követő 8 napon belül.

(3) A támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülő intézmény vállalja, hogy az OFI-val legkésőbb 2010. szeptember 15-ig szerződést köt.

(4) Az utalványozás kezdeményezésének feltétele, hogy a támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülő intézmény a (3) bekezdés szerinti szerződést megköti. Az AJKSzP-ban részt vevő, a támogatást elnyert azon helyi önkormányzatok összesített adatait, amelyek a (3) bekezdés szerinti szerződést megkötötték, az OKM 2010. szeptember 20-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített összeg feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus formában az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. Az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti előirányzat terhére a 2010. év október havi nettó finanszírozás keretében intézkedik a folyósításról.

8. § (1) A támogatást a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (a továbbiakban: AJKP) részt vevő azon középiskolai kollégiumok, vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények (a továbbiakban együtt: intézmények) igényelhetik a tizedik–tizenharmadik évfolyamos tanulóik után, amelyek az OKM által meghirdetett intézményi pályázaton elnyert jog alapján a 2009/2010. tanévben működtetik az AJKP-t.

(2) Az AJKP-t működtető intézmények vállalják, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában meghatározott és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében rögzített követelmények szerint szervezik meg a tanulók nevelését, oktatását. Az intézmények egyúttal vállalják, hogy az AJKP célcsoportjához tartozó meghatározott számú tanulót középiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban érettségi bizonyítványhoz segítik, támogatják az érettségi utáni továbbtanulást valamely felsőoktatási intézménybe, vagy a sikeres belépést a munka világába.

(3) A kollégiumi fenntartó által elnyerhető támogatás összege legfeljebb 330 000 Ft/fő a 2010. január 1.–2010. december 31-i időszakra.

(4) A támogatás a miniszter által közleményben kiadott, a szakmai, tartalmi kereteket meghatározó, az Oktatási Közlöny 2005. évi XLIX. évfolyam 4/1. számában közzétett pedagógiai programról szóló közlemény, valamint a 2010/2011. tanévre eső időszakban a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.

(5) A 2009/2010. tanévben az AJKP-t megvalósító kollégiumok fenntartói az AJKP-ban részt vevő felsőbb évfolyamos tanulók számára nyújtandó többletfeladatok megvalósításához szükséges támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt 2010. április 16-ig nyújthatják be a 21. § (1) bekezdése alapján. Az igénylési dokumentáció részei:

b) a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú melléklet.

(6) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlást követően 2010. április 30-ig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekről az Igazgatóság 2010. április 30-ig értesíti a fenntartót.

9. § (1) A 8. § alapján benyújtott igénylések szerinti támogatásról az OKM, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, valamint az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Esélyegyenlőségi Igazgatóságának delegáltjaiból álló 5 fős döntés-előkészítő bizottság a 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 2010. május 12-ig tesz javaslatot a miniszternek. A döntés-előkészítő bizottság a jelen rendelet keretei között ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 8. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatás megítéléséről és azt az OKM honlapján 2010. május 25-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OFI írásban tájékoztatja az igénylést benyújtó kollégiumokat, azok fenntartóit és az Igazgatóságokat a döntést követő 8 napon belül.

(3) A támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülő intézmény vállalja, hogy az OFI-val legkésőbb 2010. június 15-ig szerződést köt.

(4) Az utalványozás kezdeményezésének feltétele, hogy a támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülő intézmény a (3) bekezdés szerinti szerződést megköti. A Programban részt vevő, a támogatást elnyert azon helyi önkormányzatok összesített adatait, amelyek a (3) bekezdés szerinti szerződést megkötötték, az OKM 2010. június 20-áig utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített összeg feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. Az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti előirányzat terhére a 2010. év július havi nettó finanszírozás keretében intézkedik a folyósításról.

5. Támogatás nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához

10. § (1) A támogatást helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, valamint a közoktatási humánszolgáltatók igényelhetik a fenntartásukban lévő iskolák azon tanulói után,

a) akik a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján menekült, oltalmazott státusszal rendelkeznek, valamint akik menekültkénti, oltalmazotti vagy menedékeskénti elismerésüket kérték, továbbá akik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadottak, hontalanok, kísérő nélküli kiskorúak, emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok, amennyiben a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, vagy

b) akik az a) pontban felsoroltak közé nem tartozó nem magyar ajkú, nem magyar állampolgárok, amennyiben a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétől számított időtartam nem éri el az egy évet, és a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, amennyiben a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, vagy

c) akik a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XXXIV. törvény szerinti szerződés alapján Magyarországra érkeztek, amennyiben számukra az oktatási és kulturális miniszter határozatában foglaltak alapján szervezik meg az oktatást.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók után igényelhető.

(3) A támogatás igénylése az 1. számú és a 13. számú melléklet szerinti adatlap megküldésével, az oktatási intézmény általi létszámtervezés alapján történik. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás az intézménybe való felvételt és jogviszony megszűnését igazoló dokumentumok alapján, valamint a 14. számú mellékleteként közzétett összesítő és egy, a támogatott cél megvalósulásáról készített összefoglaló alapján történik. Ezen dokumentumokat az elszámoláshoz csatolni szükséges.

(4) A tanulói létszám igazolása a tanuló, vagy a törvényes képviselőjének hozzájárulásával a személyazonosság megállapítására alkalmas okmánnyal vagy más okirat (hatósági igazolás) hiteles másolati példányának az elszámolás során tett benyújtásával történik.

(5) Az iskoláknak nyújtható támogatás összege az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tanulók esetében legfeljebb 90 000 Ft/fő/év. A 2010/2011. tanév egy tanítási félévére vonatkozó 50%-os támogatási összegre való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló az adott tanítási félév lezárulta előtt elköltözik az iskola településéről, vagy elhagyja a Magyar Köztársaság területét és ezáltal tanulói jogviszonya az iskolával megszűnik. A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átiratkozik.

(6) Az iskolák (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulói esetében a támogatás összege legfeljebb 45 000 Ft/fő/év.

(7) Az iskolák (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tanulói esetében a támogatás összege legalább 45 000 Ft/fő/év.

(8) A fenntartó által elnyert támogatás az iskolák (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói esetében a 15. számú mellékletben meghatározott, iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, az azokkal összefüggő emberi erőforrások költségeire, a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló/közelítő iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre, az oktatási-fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére, az iskolai gyermekvédelmi felelős vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrások költségeire fordítható, a mellékletben meghatározott mértékben. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás a 16. számú mellékletben meghatározott iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, valamint az azzal összefüggő emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás a 17. számú mellékletben meghatározott, a miniszter határozatában foglalt program költségeire, valamint az azzal összefüggő emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható.

11. § (1) Az igényléseket az 1. számú, 13. számú, 15. számú, 16. számú és a 17. számú melléklet alapján 2010. október 6-ig kell benyújtani a 21. § (1) bekezdése alapján.

(2) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően 2010. október 27-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelőnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és erről 2010. október 20-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. október 27-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(3) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban megyénként, továbbá intézmény-, célcsoporttípusok és tanulói létszám szerint összesítve nyomtatott és elektronikus formában 2010. november 8-ig megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt időpontban az OKM Támogatáskezelő elektronikus formában megküldi az OKM-nek.

(4) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló, az igénylések feldolgozása során felmerülő tartalmi kérdésekben állást foglaló 5 tagú döntés-előkészítő bizottság 2010. november 12-ig tesz javaslatot a miniszternek.

(5) A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 10. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatások megítéléséről és azt az OKM honlapján 2010. november 20-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat a döntést követő 8 napon belül.

(6) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. november 20-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. december havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(7) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében a Kincstár a 2010. december 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére gondoskodik év végén pótelőirányzatként.

(8) Az intézménybe való felvételt és a jogviszony megszűnésének időpontját igazoló dokumentumokat, valamint a 14. számú mellékletben közzétett összesítő elszámoló lapot, lapokat – és a támogatott cél megvalósulásáról készített összefoglalót – a támogatott fenntartó 2011. június 30-ig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

6. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása

12. § (1) A támogatást a helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, valamint a közoktatási humánszolgáltatók igényelhetik az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekben fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban, és/vagy rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- és középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló – a Kt. 87. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott – közoktatási feladat ellátásának biztosításához. A támogatás azok után a tanulók után igényelhető, akiknek folyamatos gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc, csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt tanóra időtartamában biztosított az ismeretek szinten tartását, a hiányzásból eredő hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás. A támogatás tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minősül akkor is, ha annak időtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülőből, az egészségügyi intézményből, a rehabilitációs intézményből otthonába távozhat.

(2) A támogatás – mely a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel – összege tanulónként:

a) amennyiben a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári nap: 18 000 Ft/fő/év,

b) amennyiben a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább negyvenkettő, de legfeljebb nyolcvankilenc naptári nap: 40 000 Ft/fő/év,

c) amennyiben a folyamatos gyógykezelés időtartama kilencven vagy annál több naptári nap: 85 000 Ft/fő/év.

(3) A támogatás igénylése az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülő – a 2010. szeptember 1-jétől 2011. június 11-ig terjedő időszakra történő – tervezés alapján történik. A támogatás elszámolása a 19. számú mellékletként közzétett egyéni tanulói adatlapoknak a tanuló, vagy törvényes képviselőjének hozzájárulásával megadott adatai alapján elkészített, a 20. számú mellékletként közzétett, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményenkénti összesítő elszámoló lap alapján történik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és 18. számú melléklet szerinti adatlapokat 2010. május 7-ig nyújthatják be a fenntartók a 21. § (1) bekezdése alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.

(5) A 20. számú mellékletként közzétett összesítő elszámoló lapot, lapokat és a támogatott cél megvalósulásáról készített tömör összefoglalót a támogatott fenntartó 2011. július 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére. Az összesítő elszámolás alapját képező tanulói adatlapokat öt évig meg kell őrizni.

(6) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások 2010. május 21-ei beérkezését követően 2010. június 7-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelőnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és erről 2010. június 7-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. június 7-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(7) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2010. június 30-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, az egyenkénti finanszírozási adatokat az OKM Támogatáskezelő elektronikus formában megküldi az OKM-nek.

(8) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-előkészítő bizottság 2010. július 9-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint az (1)–(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatások megítéléséről és azt az OKM honlapján 2010. július 31-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(9) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. augusztus 13-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. szeptember havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(10) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében a Kincstár a 2010. szeptember 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére gondoskodik év végén pótelőirányzatként.

7. Iskolapszichológusi hálózat támogatása

13. § (1) A támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére, fejlesztésére a többcélú kistérségi társulások mint feladatot ellátók vehetik igénybe. A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján. Az iskolapszichológusi feladatok ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében, valamint ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával, abban a közoktatási intézményben, ahol az ellátott tanuló jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A támogatás összege kistérségenként legfeljebb 1 150 000 forint, amely a feladat ellátásához kapcsolódó, 2010. szeptemberétől induló 1 fő létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásokra használható fel.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és a (4) bekezdésben felsorolt melléklet szerinti adatlapok az Igazgatósághoz két eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott és az OKM Támogatáskezelő honlapján, az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2010. április 14-ig nyújthatók be a 21. § (1) bekezdése alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti, 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.

(4) A támogatás a 21. számú melléklet I. pontja szerinti adatlapon igényelhető. Az adatlaphoz csatolni kell:

a) a 21. számú melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról szóló adatlapot,

b) a 22. számú melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,

c) az iskolapszichológiai szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát,

d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást saját intézményében biztosítja a Társulási Tanács által meghozott határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, amely tartalmazza, hogy a többcélú kistérségi társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között a kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológiai feladatok ellátását is vállalták,

e) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el, a feladatellátásra megkötött megállapodás – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát (a megállapodásnak tartalmaznia kell – igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskola- pszichológiai szolgáltatást),

f) amennyiben a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, vagy megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő – a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben, az iskolapszichológiai szolgáltatásra csak 2010. szeptember 1-jétől kezdődően kerül sor, a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó a 22. számú melléklet II. pontja szerinti fenntartói szándéknyilatkozatot,

g) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja, úgy az iskolapszichológiai feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának a 22. számú melléklet III. pontja szerinti szándéknyilatkozatát arról, hogy a kistérségi társulással kötött megállapodásban foglaltak szerint teljesíti 2010. szeptemberétől az egy fő iskolapszichológusi létszámfejlesztést.

(5) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően egy eredeti és egy másolati példányban 2010. május 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május 12-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(6) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2010. június 8-ig, többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére.

(7) A támogatásról az OKM és az OKM Támogatáskezelő delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-előkészítő bizottság 2010. június 16-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter az összesített igények, valamint az (1)–(2) és (4) bekezdésekben foglalt szempontok figyelembevételével dönt a támogatások megítéléséről és azt az OKM honlapján 2010. június 30-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(8) Az OKM a támogatásra jogosult többcélú kistérségi társulások összesített adatait a társulás KSH-kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. július 8-ig. Az ÖM a támogatást utalványozza és a folyósításról a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. augusztus havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(9) A 2010/2011. nevelési/tanítási év iskolapszichológiai szolgáltatás tevékenységéről a támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás az OKM Támogatáskezelő részére 2011. június 30-ig a 23/A. számú és a 23/B. számú mellékleteként közzétett adatlap kitöltésével az ellátotti mutatókról adatokat szolgáltat.

14. § (1) Az a többcélú kistérségi társulás, amely a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet [a továbbiakban: 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet] 8. §-a alapján támogatásban részesült és a támogatásból 2009. szeptemberétől biztosított iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi tevékenységet továbbra is fenntartja, további támogatást igényelhet a megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzéséhez.

(2) A támogatás összege többcélú kistérségi társulásonként legfeljebb 1 000 000 forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és a (4) bekezdésben felsorolt melléklet szerinti adatlapok az Igazgatósághoz két eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott és az OKM Támogatáskezelő honlapján, az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2010. április 14-ig nyújthatók be a 21. § (1) bekezdése alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.

(4) A támogatás a 21. számú melléklet I. pontja szerinti adatlapon igényelhető. Az adatlaphoz csatolni kell:

a) a 21. számú melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról szóló adatlapokat,

b) az iskolapszichológiai szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, vagy

c) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást saját intézményében biztosítja a Társulási Tanács által meghozott határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, amely tartalmazza, hogy a többcélú kistérségi társulás 2009. szeptember 1-től kötelezettséget vállalt arra, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között a kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológiai feladatok ellátását is vállalták és azt továbbra is fenntartják,

d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást 2009. szeptember 1-től a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el, úgy a feladatellátásra meghozott társulási tanácsi határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát (a határozatnak tartalmaznia kell – igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskolapszichológiai szolgáltatást),

e) a 22. számú melléklet IV. pontja szerinti nyilatkozatot,

f) a 22. számú melléklet V. pontja szerinti nyilatkozatot,

g) a 22. számú melléklet VI. pontja szerinti adatlapot.

(5) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően egy eredeti és egy másolati példányban 2010. május 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május 12-ig továbbítja az OKM Támogatáskezelő részére.

(6) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2010. június 8-ig többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére.

(7) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-előkészítő bizottság 2010. június 16-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint az (1)–(2) és (4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatások megítéléséről és azt az OKM honlapján 2010. június 30-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(8) Az OKM a támogatásra jogosult többcélú kistérségi társulások összesített adatait a társulás KSH-kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. július 8-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. augusztus havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(9) A többcélú kistérségi társulás a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatással, 2009. szeptemberétől létesített és továbbra is működtetett iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések 2010. szeptemberétől történő biztosításáról, az OKM Támogatáskezelő részére 2011. június 30-ig a 23/A. számú és 23/B. számú melléklet szerint adatokat szolgáltat, továbbá 2011. július 31-ig a 23/C. számú melléklet szerinti nyomtatvány alapján tételesen elszámol.

8. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása

15. § (1) A támogatást a pedagógiai szakszolgálatok feladatait ellátó intézmények fenntartói vehetik igénybe, amennyiben a pedagógiai szakszolgálat a következő feladatok valamelyikét jogszabályban meghatározottak szerint ellátja:

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztést és gondozás,

b) a nevelési tanácsadás,

c) logopédiai ellátás.

(2) A támogatás igényelhető

a) az (1) bekezdésben meghatározott pedagógiai szakszolgálatok keretében biztosított fejlesztéshez, terápiás ellátáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzéséhez,

b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknak az adott szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó, korszerű ismereteket adó – az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében nyilvántartott, legalább hatvanórás – pedagógus továbbképzésen való részvételének támogatására.

(3) Az igényelhető támogatás összege intézményenként

a) legfeljebb 100 000 forint/pedagógus a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátásában,

b) legfeljebb 40 000 forint/pedagógus a nevelési tanácsadás,

c) legfeljebb 60 000 forint/pedagógus a logopédiai ellátásban

részt vevő pedagógusok létszáma alapján.

(4) Az igénylésnél a pedagóguslétszámot a 2009. október 1-jén pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszony- ban, munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján kell meghatározni, azzal, hogy a teljes munkaidőre átszámított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett álláshelyek számát.

(5) A (2) bekezdés szerint benyújtott igénylés alapján biztosított támogatás intézményenkénti felhasználása annak figyelembevételével történhet, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott célra legfeljebb a támogatás 50%-a fordítható.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és 24. számú melléklet szerinti adatlapok 2010. május 14-ig nyújthatók be a 21. § (1) bekezdése alapján. Az adatlaphoz csatolni kell a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményfenntartó által hitelesített – a szakszolgálati feladatokat tételesen tartalmazó – alapító okiratát, továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.

16. § (1) Az Igazgatóság a 15. § (1) bekezdése szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően egy eredeti és egy másolati példányban 2010. július 16-ig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. július 16-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(2) Az OKM Támogatáskezelő a benyújtott igények a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2010. augusztus 6-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, az egyenkénti finanszírozási adatokat az OKM Támogatáskezelő elektronikus formában megküldi az OKM-nek.

(3) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-előkészítő bizottság 2010. augusztus 10-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 15. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatások megítéléséről és azt az OKM honlapján 2010. augusztus 17-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OKM Támogatáskezelő a döntést követő 8 napon belül írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(4) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. augusztus 19-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. szeptember havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(5) A támogatásra jogosult közoktatási humánszolgáltatók támogatásához szükséges előirányzatot az OKM az Igazgatóság részére 2010. szeptember 15-ig biztosítja.

(6) A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére gondoskodik év végén pótelőirányzatként.

9. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

17. § (1) A támogatást a fenntartók pedagógus-szakvizsgához és pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó kiadásaik finanszírozásának kiegészítésére igényelhetik.

(2) A támogatást kizárólag pedagógus-szakvizsga, illetve a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szakképzettség, részismeret vagy magasabb felsőfokú végzettségi szint megszerzésére irányuló felsőoktatási intézményben folytatott és 2009. évben vagy azt megelőzően megkezdett, továbbá 2010. évben is folytatódó tanulmányokkal összefüggő kiadások finanszírozásának kiegészítéséhez lehet igényelni, amellyel a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesíthető. Az igényelhető támogatás összege pedagógusonként és félévenként legalább 50 000 Ft.

(3) A támogatást a fenntartók azon – az általuk fenntartott, a Kt. 20–21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben – pedagógus-munkakörben, és – a Kt. 22. §-ában felsorolt intézményekben – pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoz- tatottak után igényelhetik, akik a (2) bekezdésben foglalt tanulmányokat folytatnak és szerepelnek a közoktatási intézmény 2009. évi, illetve 2010. évi beiskolázási tervében.

(4) A támogatás a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésében foglalt kiadások fedezésére használható fel.

18. § (1) A fenntartó a 17. § szerinti támogatási igényét a 21. § (1) bekezdése alapján az 1. számú és a 25. számú mellékletben foglalt adatlap megküldésével legkésőbb 2010. április 12-éig nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatlaphoz csatolni kell a munkáltató igazolását arra vonatkozóan, hogy az érintett mikor kezdte meg a 17. § (2) bekezdésben foglalt tanulmányait és előreláthatólag mikor fejezi be azokat.

(3) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően 2010. május 5-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelőnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és erről 2010. május 5-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május 5-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(4) Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését 2010. május 21-ig helyi önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók, valamint központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat a bekezdésben foglalt időpontban az OKM Támogatáskezelő elektronikus formában megküldi az OKM-nek.

(5) A támogatás az érintett intézmények fenntartói között a 17. § (3) bekezdésben foglalt foglalkoztatottak létszáma alapján kerül elosztására, figyelembe véve azt is, hogy a felsőoktatási tanulmányok a 2010. szeptemberében kezdődő felsőoktatási tanévben is folytatódnak-e. Az egy foglalkoztatottra jutó támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartók körére vonatkozóan az OKM delegáltjaiból álló 3 tagú döntés-előkészítő bizottság 2010. június 1-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 17. § (2)–(3) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt az egy foglalkoztatottra jutó támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartók körére vonatkozóan a támogatások megítéléséről, továbbá azt az OKM honlapján 2010. június 15-ig közzéteszi. A támogatás megítéléséről az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(6) A támogatásban részesített önkormányzatok összesített adatait az OKM 2010. június 18-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a 2010. július havi nettó finanszírozás keretében intézkedik.

(7) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegű finanszírozásához a fedezetet az OKM az Igazgatóság részére a 2010. júliusi normatíva átutalásához szükséges kerettel egyidejűleg biztosítja.

(8) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére év végén pótelőirányzatként gondoskodik.

19. § Amennyiben a 17. § (3) bekezdésben foglalt foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya a támogatási igény benyújtását követően megszűnik azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel a pályázat benyújtásakor jogviszonyban volt, a fenntartó a 2010 szeptemberében induló felsőoktatási tanévben folytatódó tanulmányokra tekintettel megítélt támogatási összeget köteles visszafizetni, kivéve, ha a fenntartó által fenntartott másik – a pályázattal érintett – közoktatási intézményben létesít közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt az érintett foglalkoztatott.

10. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

20. § A támogatási igényhez csatolni kell a fenntartó 26. számú melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a Kt. 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási humánszolgáltató közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

11. Közös rendelkezések

21. § (1) Az e rendeletben foglalt támogatási igényeket

a) a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján – az Igazgatósághoz az OKM Támogatáskezelő – a 6. §-ban és a 8. §-ban foglalt támogatások esetén az OFI – honlapján kitöltött, onnan kinyomtatott adatlapokat és a szükséges mellékleteket két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton és – a 6. §-ban és a 8. §-ban foglalt támogatások kivételével – az OKM Támogatáskezelő részére a honlapján található, e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül,

b) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az OKM Támogatáskezelő részére – a 6. §-ban és a 8. §-ban foglalt támogatások esetén az OFI részére – két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton, valamint az OKM Támogatáskezelő honlapján található, e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül

nyújthatják be.

(2) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon belül. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetén az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdését figyelembe véve, a közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelő a határidőig benyújtott igények szabályszerűségi felülvizsgálata során, szükség esetén a beérkezéstől számított öt munkanapon belül, nyolcnapos határidővel hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylőt. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja, az OKM Támogatáskezelő a támogatási igényt elutasítja, és erről értesíti a fenntartót és az OKM-et.

(3) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegű finanszírozásához a fedezetet az OKM az Igazgatóság részére biztosítja a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” előirányzata terhére. Az Igazgatóság a fenntartónak történő kiutalást a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel indítja el.

(4) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére gondoskodik.

(5) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő fenntartó 2010. május 15-ig az intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést hoz, akkor az e rendeletben foglaltakat – a 17. §-ban foglalt támogatás kivételével – a következő eltérésekkel kell alkalmazni. Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási humánszolgáltató részére történő átadását, illetve a közoktatási humánszolgáltató fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történő átadását) a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási igényt. Az intézmény jogutóddal történő megszűnése, vagy átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási igényt a jogelőd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, ebben az esetben az igényléshez a 27. számú mellékletet is csatolni kell. Amennyiben a jogutóddal történő megszűnésről az igénylés benyújtásának határidejét követően születik döntés, úgy arról a jogelőd intézmény fenntartójának tájékoztatnia kell az OKM Támogatáskezelőt. Az elnyert támogatást a jogelőd, illetve jogutód intézmény fenntartója időarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia.

(6) A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, és intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor

a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogtalanul igénybe vett összegről, amely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül és a lemondásnak megfelelően módosításra kerül az előirányzat,

b) év végi elszámolás esetén a jogosulatlan igénybevétel napjától számított, az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összeget kell visszafizetni.

(7) A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatások elszámolása a 2010. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál és intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha a támogatást vagy annak egy részét a közoktatási humánszolgáltató jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, továbbá, ha elszámolását a meghatározott határidőre nem nyújtotta be, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Vhr.) a közoktatási humánszolgáltatók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása és ellenőrzése Vhr. 17/C. §-ában foglaltak szerint történik. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, és az intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást visszafizetni az OKM számára.

(9) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenőrzés során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzati fenntartók Áht., a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és a pénzeszközök jogszerű felhasználást az OKM Támogatáskezelő a helyszínen is jogosult ellenőrizni 2011. december 31-ig. Az OKM Támogatáskezelő az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban kezdeményezi. A monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges, az OKM Támogatáskezelő honlapján, a www.okmt.hu címen 2011. év áprilisától megtalálható indikátor táblázatot a támogatást elnyert fenntartóknak az OKM Támogatáskezelő honlapján megadott határidőig elektronikus formában kötelező kitölteniük, és papír alapú formátumban megküldeniük.

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 23. § 2010. december 30-án lép hatályba.

23. §2

24. §3

1. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


FENNTARTÓI ADATLAP*

Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

    ba) a 6. § és a 8. §-ban foglalt támogatások esetén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére
    (1051 Budapest, Dorottya u. 8.)

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:    Fenntartó neve:

A többcélú kistérségi társulás neve:
Címe:    Polgármester/elnök/képviselő neve:
Adószám:□□□□□□□ □ □□
KSH kód**:□□□□□□□
A számlavezető bank neve:    Bankszámlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□
Kapcsolattartó neve:    Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:    Kapcsolattartó fax száma:

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy
a cégbírósági végzés száma, ha van)1:

 

 * Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatás esetében többcélú kistérségi társulás
** Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Dátum:
P. H.
..........................................................
fenntartó képviselője

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 20. § szerinti, 26. számú mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az adott fenntartó beépítette, illetőleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 27. számú mellékletet, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született

_______________________-
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni!

2. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


Fenntartói adatlap
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges
tankönyvvásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendő 2010. július 1-jéig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos neveléi igényű tanulók tankönyvtámogatása”.

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény

2009. október 1-jei adatfelvétel 1. § a), b), c) szerinti létszáma
(kontroll adat)
(fő)

1. § a) szerinti becsült nyitó (okt. 1-jei) létszám a 2010/2011. tanévre
(fő)

1. § b) szerinti becsült nyitó (okt. 1-jei) létszám a 2010/2011. tanévre
(fő)

1. § c) szerinti becsült nyitó (okt. 1-jei) létszám a 2010/2011. tanévre
(fő)

Létszám összesen
[1. § a) + b) + c.)]
(fő)

Összes létszám x a költségvetési tv. 3. sz. melléklet 17. 2. a)–b) pontja szerinti normatív hozzájárulás
(Ft)

Igényelt támogatás a 2010/2011. tanévre (a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési tv. 3. sz. melléklet 17. 2. a)–b) pontja szerinti normatív hozzájárulással csökkentett mértéke)
(Ft)

neve

OM azonosítója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó

3. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


Intézményi adatlap
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendő 2010. július 1-jéig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos neveléi igényű tanulók tankönyv támogatása”.

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Megye:
Címe:
KSH-kód:
Adószám:

Fenntartó neve:
Polgármester/elnök neve:

A SNI tanulók nevelését-oktatását megvalósító iskolára/általános iskolai oktatásban részesülő vak tanulók
tankönyvigénylése esetén az előállító fenntartójára2 vonatkozó adatok

Az intézmény/előállító neve:
Oktatási forma:
OM azonosító száma:

Fogyatékosság típusa:
Az intézmény/előállító címe:

Az előállító adószáma:

 

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma:

Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:

2 Általános iskolai oktatásban részesülő vak tanulók tankönyvigénylése esetén az előállító intézmény fenntartójának szükséges csatolnia az adatlaphoz a megrendelést igazoló dokumentumot és árajánlatot. Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8/D. §-a szerint közreműködő Szövetség útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a Szövetség által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma 2010/2011. tanév
(fő)

Megrendelt példányszám 2010/2011. tanév
(db)

Fizetendő összeg (egységár * megrendelt példányszám)
(Ft)

1. § (1) a) alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg összesen:

 

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma
(fő)

Megrendelt példányszám
(db)

Fizetendő összeg (egységár * megrendelt példányszám)
(Ft)

1. § (1) b) alá tartozó testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének – organikus okra visszavezethető vagy organikus okra vissza nem vezethető – tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg összesen:

 

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma (fő)

Megrendelt példányszám
(db)

Fizetendő összeg (egységár * megrendelt példányszám)
(Ft)

1. § (1) c) alá tartozó vak tanulók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyasztói ár összesen (Ft):

 

Fogyasztói ár mindösszesen (Ft):

A sorok száma növelhető!
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.
..........................................................................
fenntartó

4. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulólétszám összesítő lap
I. részlet igényléséhez

Beküldendő 2010. május 5-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

A közoktatási intézmény

2009. október 1. adatfelvétel létszáma (kontroll adat)
(fő)

1.

2.

 

neve

OM azonosítója

Össz. létszám (2010. I–VI. hónap átlaga)
(fő)

Igényelt támogatás = Össz. létszám × 8000 Ft × 6
(Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.
..........................................................................
fenntartó

5. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulólétszám összesítő lap
II. részlet igényléséhez

Beküldendő 2010. október 5-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

A közoktatási intézmény

2009. október 1. adatfelvétel létszáma
(kontroll adat)
(fő)

1.

2.

 

neve

OM azonosítója

Össz. létszám
(2010. VII–XII. hónap átlaga)
(fő)

Igényelt támogatás = Össz. létszám × 8000 Ft × 6
(Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.
..........................................................................
fenntartó

6. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


Évfolyamok számozásának értelmezése

Évfolyam

Normál osztály

Előkészítő évfolyammal indult osztály

9.

9–10-es normatíva

––––––––

10.

9–10-es normatíva

9–10-es normatíva

11.

11–12-es normatíva

9–10-es normatíva

12.

11–12-es normatíva

11–12-es normatíva

13.

 

11–12-es normatíva

7. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának I. és II. részlete igényléséhez aktuális tanulói azonosító adatokkal

Beküldendő 2010. április 15-éig az I. részlet, illetve 2010. szeptember 30-áig a II. részlet tekintetében két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Fenntartó neve:
Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve

OM azonosító

Az igényléssel érintett intézmény (székhely) pontos címe (település, irányítószám, utca, házszám) Intézményi kapcsolattartó (neve, e-mail címe)

11. évfolyam tanulók létszáma
(fő)

12. évfolyam tanulók létszáma
(fő)

Az igénylés alapja: 11–12. évfolyam létszámadatai összesen
(fő)

Intézmény 1

 

 

 

 

 

Intézmény 2

 

 

 

 

 

Intézmény 3

 

 

 

 

 

Intézmény 4

 

 

 

 

 

Intézmény 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
** A támogatás meghatározásakor a rendelet szerinti feltételek megléte esetén figyelembe vehető tanulói létszám, megállapítása 2010. február 15-ei létszám, valamint a 2010. szeptember 15-ei létszám. Az adatlap kétszer küldendő be a I. és II. részlet igényléséhez az aktuális tanulói azonosító adatokkal.

Dátum: 2010. ............................................

P. H.


.................................................................................................
fenntartó képviselője
(valamint jogutód fenntartó képviselője)

8. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. április 15-éig az I. részlet, illetve 2010. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”.

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Intézményi Nyilatkozat szakképzési évfolyamok beszámításáról

Intézmény megnevezése:Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy):
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézményben a kilenc–tizenkettedik évfolyamain a végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe – a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-ának (1) bekezdése alapján – beszámításra kerül, úgy, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.

Kelt: ................................, .......... év .................. hó ......... nap

P. H.
..........................................................................
képviselő aláírása
(valamint jogutód képviselő aláírása)

9. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után járó támogatás igényléséhez kollégiumi fenntartók részére

Beküldendő 2010. június 15-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OFI Arany János Programirodája részére 1051 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”


0M12075_1

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel.száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2010/2011. tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon*(fő):

 

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):

 

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):

 

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

 

Együttműködő partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák) felsorolása:

 


* A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.
..........................................................................
fenntartó

10. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. június 15-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OFI Arany János Programirodája részére 1051 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”


Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja megvalósítására
(szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendő)4

Jelen szándéknyilatkozat5 aláírásával a ................................................................................................................................. kollégium és ................................................................................................................................................................ közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri együttműködést alakítanak ki a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program keretében a Programban részt vevő tanulók iskolai sikeressége érdekében.

0M12076_1

Kollégium adatai

A Programban részt vevő kollégium neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve, tel.száma, e-mail címe:

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 9. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 10. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 11. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 12. évfolyamon3 (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 


3 A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.

Szakiskola adatai

A Programban részt vevő szakiskola neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve, tel.száma, e-mail címe:

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 9. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 10. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 11. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 12. évfolyamon3 (a 2010/2011. tanévben) (fő):

 A partneri együttműködés keretében a kollégium és a szakiskola a következő vállalásokat teszi (indikátorral mérendő állapotok és változásaik)6

Tevékenység*

Határidő, időtartam*

Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek.

Kelt: ..........................., 2010. .........................

P. H. ...........................................

P. H. .........................................

kollégium

szakiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)

11. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatás igényléséhez kollégiumi fenntartók részére

Beküldendő 2010. április 16-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OFI Arany János Programirodája részére 1055 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

számlavezető bank neve:

 

bankszámlaszáma:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve, tel.száma, e-mail címe:

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A Programban részt vevő tanulók létszáma a 2009/2010. tanévben:

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

A Programban részt vevő tanulók létszáma a 2010/2011. tanévben:

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

Együttműködő középiskolák felsorolása:

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.

..........................................................................
fenntartó

12. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. április 16-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OFI Arany János Programirodája részére 1055 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”


Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja megvalósítására (középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendő)1

Jelen szándéknyilatkozat2 aláírásával a ................................................................................................................................... kollégium és ................................................................................................................................................................ közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri együttműködést alakítanak ki a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében a Programban részt vevő tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium adatai

A Programban részt vevő kollégium neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve, tel.száma, e-mail címe:

 

Középiskola adatai

A Programban részt vevő középiskola neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve, tel.száma, e-mail címe:

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 9. évfolyamon:

2009/2010. tanév: ...fő

2010/2011. tanév (becsült létszám): ...fő

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 10. évfolyamon:

2009/2010. tanév: ...fő

2010/2011. tanév (becsült létszám):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 11. évfolyamon:

2009/2010. tanév: ...fő

2010/2011. tanév (becsült létszám):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 12. évfolyamon:

2009/2010. tanév: ...fő

2010/2011. tanév (becsült létszám):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 13. évfolyamon:

2009/2010. tanév: ...fő

2010/2011. tanév (becsült létszám):


A partneri együttműködés keretében a kollégium és a középiskola a következő vállalásokat teszi (indikátorral mérendő állapotok és változásaik)3

Tevékenység*

Határidő, időtartam*

Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek.

Kelt: ..........................., 2010. .........................

P. H. ...........................................

P. H. .........................................

kollégium

középiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

(középiskolai feladatokat ellátó intézmény)


_________________________
1 A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidőre a 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.
2 Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.
3 A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidőre a 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.

13. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

Beküldendő 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sorszám

Az intézmény neve

Az intézm. címe

OM azonosító

A rendelet 10. § (1) a) pontja szerinti tanulók becsült száma 2010/2011. tanév 1. félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) a) pontja szerinti tanulók becsült száma 2010/2011. tanév 2. félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) b) pontja szerinti tanulók becsült száma 2010/2011. tanév 1. félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) b) pontja szerinti tanulók becsült száma 2010/2011. tanév 2. félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) c) pontja szerinti tanulók becsült száma 2010/2011. tanév 1. félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) c) pontja szerinti tanulók becsült száma 2010/2011. tanév 2. félév
(fő)

Igényelt összeg

Az intézm. kapcsolat-
tartójának neve, tel.száma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A fenntartó által igényelt támogatás összesen: ......................... Ft

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.
..........................................................................
fenntartó

14. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethezADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához

Beküldendő 2011. június 30-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állapolgár tanulók támogatásának elszámolás”

Kitöltendő az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sorsz.

Az intézmény neve

Az intézmény címe

OM azonosító

A rendelet 10. § (1) a) pontja szerinti tanulók száma 2010/2011. tanév első félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) a) pontja szerinti tanulók száma 2010/2011. tanév második félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) b) pontja szerinti tanulók száma 2010/2011. tanév első félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) b) pontja szerinti tanulók száma 2010/2011. tanév második félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) c) pontja szerinti tanulók száma 2010/2011. tanév első félév
(fő)

A rendelet 10. § (1) c) pontja szerinti tanulók száma 2010/2011. tanév második félév
(fő)

Felhasznált támogatás
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Felhasználás összesen: ......................... Ft

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.
..........................................................................
fenntartó


A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a tanuló intézménybe való felvételét, esetleges jogviszonya megszűnését igazoló dokumentumokat, valamint a támogatott cél megvalósulásáról készített összefoglalót!

15. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendő)

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

A)

50%

ÖSSZEG
(F)

heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségei

 

 

B)

20%

 

a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló/közelítő iskolai, tanórán kívüli tevékenységek költségei

 

 

C)

10%

 

az oktatási fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésének költségei

 

 

D)

20%

 

az iskolai gyermekvédelmi felelős vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs a tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrás költségei

 

 


Kelt: ...................., 2010. .........................

Fenntartó

Intézmény

(képviselője)

(intézményvezető)

P. H.

P. H.

16. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelő
Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendő)

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

A)

100%

ÖSSZEG
(Ft)

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségei

 

 


Kelt: ...................., 2010. .........................

Fenntartó

Intézmény

(képviselője)

(intézményvezető)

P. H.

P. H.

17. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a)

a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendő)

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

A)

100%

ÖSSZEG
(Ft)

– heti rendszerességgel tartott programok költségei

 

 


Kelt: ...................., 2010. .........................

Fenntartó

Intézmény

(képviselője)

(intézményvezető)

P. H.

P. H.

18. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. május 7-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”

Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Fenntartói igénylés
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):

1.

Neve:

Címe:

2.

Neve:

Címe:

3.

Neve:

Címe:

4.

Neve:

Címe:

A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel.száma, e-mail címe:

A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként működik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt közoktatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közreműködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik (amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában közreműködő közoktatási intézmény fenntartójával.
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika főigazgatója között kerül sor.


2010. szeptember 1-jétől 2011. június 11-ig terjedő időszakban tervezett, a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése

Gyógykezelés várható
időtartama
(nap)

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülők
becsült létszáma
(fő)

Igényelt támogatás
(Ft)

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai rehabilitációban részt vevők
(fő)

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb megbetegedés
(fő)

22–41

 

 

 

42–89

 

 

 

90≤

 

 

 

Igényelt támogatás összesen (Ft):

 


A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függően – mellékelni kell:
a)    pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b)    pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülőben/ egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot;
c)    pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/ egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közreműködő közoktatási intézmény együttműködési szándéknyilatkozatát, megállapodástervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában közreműködő pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.

..........................................................................
fenntartó

19. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2011. június 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”

Kitöltendő az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


6 Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:
.........................................................................
Gyermekgyógyüdülők, egészségügyi
intézmény, rehabilitációs intézmény Ph.

Egyéni tanulói adatlap7

A tanuló neve:     
felvétel napja:      hazabocsátás napja:     
A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8
A gyógykezelés időtartama:      nap
A foglalkozást tartó pedagógus neve, képesítése:    

Foglalkozás

Témája, tartalma

Megjegyzés

időpontja
(hó, nap)

időtartama (perc)9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A foglalkozások időtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom:     

..........................................................................
kezelőorvos v. megbízottja


6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülő, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2010. szeptember 1.–2011. június 11. között ellátott valamennyi tanuló esetében egytől kezdődően folyamatosan növekvő sorszámmal kell ellátni.
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként kell az adatlapot kinyomtatni, s azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
8 A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az időtartam nem 45 perc.

20. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2011. június 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”.

Kitöltendő az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Összesítő elszámoló lap10
A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény adatai:

Neve, címe, azonosítója:


A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végző pedagógusok:

Ssz.

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A tankötelezettség teljesítéséhez szükséges – 2010. szeptember 1.–2011. június 11. között biztosított – oktatás összesített adatai:

I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:

 

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

 

Gyógykezelés időtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai rehabilitációban részt vettek
(fő)

Szív és érrendszeri, daganatos, egyéb megbetegedés miatt ellátottak
(fő)

Összesen
(fő)

22–41

 

 

 

42–89

 

 

 

90≤

 

 

 

......................................................................

..........................................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője


II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:

 

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

 

Gyógykezelés időtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai rehabilitációban részt vettek
(fő)

Szív és érrendszeri, daganatos, egyéb megbetegedés miatt ellátottak

Összesen

22–41

 

 

 

42–89

 

 

 

90≤

 

 

 

......................................................................

..........................................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselőjeDátum


10 A táblázatok sorai szükség szerint bővíthetőek.

21. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”

Kitöltendő az elektronikus igénylés

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MINT FELADATOT ELLÁTÓ IGÉNYLÉSE

21/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban

21/I./A. többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó adatai:

Megye:

Többcélú kistérségi társulás neve, címe:

Adószám:

KSH kód:

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail):


21/I./B. Az I/A pontban nevezett többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, az iskolapszichológiai feladatellátással megbízott intézmény adatai:

A közoktatási intézmény neve, címe:

A közoktatási intézmény OM azonosítója:


21/I./C. Az I/A pontban nevezett többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:

A fenntartó neve, címe:

A közoktatási intézmény neve, címe:

A közoktatási intézmény OM azonosítója:


Kelt: ..................., 2010. ......................

P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselője

21/II. Az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatói

21/II/A. Az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi mutatói: (2010. szeptember 1. előtti adatok)2

0M12088_4

A többcélú kistérségi társuláson belül, az iskola-
pszicholó-
giai szolgáltatást nyújtó iskola-
pszicholó-
gusok száma3 (fő)

Települések száma, amelyek számára az iskola-
pszicholó-
giai szolgáltatás a többcélú kistérségi társulás saját fenntartá-
sában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkozta-
tásában alkalmazott iskola-
pszicholó-
gussal ellátott (db)

Települések száma, amelyek az iskola-
pszicho-
lógiai szolgálta-
tást, a többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkor-
mányzattal, önkor-
mányzati társulással kötött megálla-
podás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkozta-
tásában alkalmazott iskola-
pszicholó-
gussal látják el (db)

Települések száma, amelyek számára az iskola-
pszicho-
lógiai szolgáltatás nem biztosított (db)

A többcélú kistérségi társuláson belül ellátott településeken

A többcélú kistérségi társuláson belül el nem látott településeken

Azon gyermekek, tanulók száma, akik az iskolapszichológusi ellátásában utazó szakember biztosításával részesültek (fő)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézmények száma (db)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézményekben iskolapszichológiai ellátásban részesülő gyermekek, tanulók száma (fő)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézményekben ellátandó, de iskolapszichológiai ellátásban nem részesülő gyermekek, tanulók száma (fő)

A nevelési, oktatási intézmények
száma (db)

A nevelési, oktatási intézményekben ellátandó, de iskolapszichológusi ellátásban nem részesülő gyermekek, tanulók száma (fő)

Óvoda

Ált. iskola

Középfokú intézmény

óvodában

ált. iskolában

középfokú intézmény-
ben t.

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-
ben t.

Óvoda

Általános iskola

Középfokú intézmény

óvodában

általános iskolában

Középfokú intézmény-
ben t.

óvodában

általános iskolában

Középfokú intézmény-
ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt: ..................., 2010. ......................
P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselője

2 Kitöltendő, ha a szolgáltatást a többcélú kistérségi társulás a 2009/2010. tanév során is ellátja.
3 Teljes munkaidőre átszámított létszám.

21.II/B. Az iskolapszichológusi szolgáltatás tervezett mutatói 2010. szeptember 1-jétől:

0M12088_5

A többcélú kistérségi társuláson belül, az iskola-
pszicholó-
giai szolgáltatást nyújtó iskola-
pszicholó-
gusok száma3 (fő)

Települések száma, amelyek számára az iskola-
pszicholó-
giai szolgáltatás a többcélú kistérségi társulás saját fenntartá-
sában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkozta-
tásában alkalmazott iskola-
pszicholó-
gussal ellátott (db)

Települések száma, amelyek az iskola-
pszicho-
lógiai szolgálta-
tást, a többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkor-
mányzattal, önkor-
mányzati társulással kötött megálla-
podás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkozta-
tásában alkalmazott iskola-
pszicholó-
gussal látják el (db)

Települések száma, amelyek számára az iskola-
pszicho-
lógiai szolgáltatás nem biztosított (db)

A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétől iskolapszichológiai ellátásra kerülő településeken

A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétől iskolapszichológiai ellátásban nem részesülő településeken

Azon gyermekek, tanulók száma, akik az iskolapszichológusi ellátásában utazó szakember biztosításával részesülnek (fő)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézmények száma (db)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézményekben iskolapszichológiai ellátásban részesülő gyermekek, tanulók száma (fő)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézményekben ellátandó, de iskolapszichológiai ellátásban nem részesülő gyermekek, tanulók létszáma (fő)

A nevelési, oktatási intézmények
száma (db)

A nevelési, oktatási intézményekben ellátandó, de iskolapszichológusi ellátásban nem részesülő gyermekek, tanulók létszámra (fő)

Óvoda

Ált. iskola

Középfokú intézmény

óvodában

ált. iskolában

középfokú intézmény-
ben t.

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-
ben t.

Óvoda

Általános iskola

Középfokú intézmény

óvodában

általános iskolában

Középfokú intézmény-
ben t.

óvodában

általános iskolában

Középfokú intézmény-
ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt: ..................., 2010. ......................

P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselője

4 Teljes munkaidőre átszámított létszám.

22. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”

Kitöltendő az elektronikus igénylés

Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


I. A többcélú kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................ Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ............................., elnöke ...............................) vállalja, hogy az iskolapszichológiai szolgáltatást 2010. szeptember 1-jétől kezdődően a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*

* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatás biztosítására a b) pont szerint – megállapodás alapján helyi, megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben – kerül sor, a nyilatkozat III. pontját a megállapodásba érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.

Egyben vállalja, hogy az iskolapszichológusi feladatok ellátásának megkezdéséhez**, fejlesztéséhez** 2010. szeptemberétől egy fő létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához kapcsolódó költségek forrásához a 2010/2011-es tanévben hozzájárul.

** a megfelelő aláhúzandó

Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.
..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

II.5 Szándéknyilatkozat az iskolapszichológiai szolgáltatás nyújtására kijelölt intézmény alapító okiratának módosítására

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével .......................................................................................................... intézmény fenntartó (székhely: ....................., képviselő neve .............................. ) vállalja, hogy az iskolapszichológiai szolgáltatást 2009. szeptember 1-jétől kezdődően a .................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................................., elnöke................................ ) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítását legkésőbb 2010. július 31-ig elvégzi.

Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó képviseletére jogosult

5 Kitöltendő, ha a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására az igénylés benyújtását követően kerül sor

III. A kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................ intézmény (neve, címe, OM azonosítója) fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2010. szeptemberétől egy fő iskolapszichológusi létszámfejlesztést biztosítok a ......................................................................................................... a Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ................................................, elnöke) területén történő iskolapszichológiai szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásban foglaltak teljesítésére.

Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
.......................................................................
fenntartó képviseletére jogosult

IV. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére – a 2009. szeptembertől – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ............................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatással, 2009. szeptemberétől létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*

* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni.

Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

V. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére a támogatásból – a 2009. szeptembertől – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzésének vállalásáról, azok használatba adásáról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ............................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból 2009. szeptemberétől létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai tevékenységhez kapcsolódóan beszerzésre kerülő eszközöket, felszereléseket és berendezéseket 2010. szeptember 1-jétől biztosítja az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére.

Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

VI. Adatlap a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás – 2009. szeptembertől – biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzésének támogatási igényléséhez

A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján, az iskolapszichológusi tevékenység 2009. szeptembertől (egy fő álláshely létesítésével) történő iskolapszichológiai szolgáltatás megkezdéséhez, fejlesztéséhez elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás

A többcélú kistérségi társulás által fenntartott, a nevelési tanácsadást is ellátó iskolapszichológiai szolgáltatást biztosító intézmény

A többcélú kistérségi társulás által helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján a nevelési tanácsadást is ellátó iskolapszichológiai szolgáltatást biztosító intézmény fenntartójának

A többcélú kistérségi társulás által, helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó iskolapszichológiai szolgáltatást biztosító intézmény

Igényelt támogatás a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból a 2009. szeptemberétől egy fő iskola-
pszichológusi álláshely biztosításával megkezdett iskola-
pszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzéséhez (Ft)

neve

címe

KSH
azonosítója

neve

OM
azonosítója

neve

címe

KSH
azonosítója

neve

OM
azonosítója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

......................... Ft


Kelt: ..................., 2010. ......................

P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselője

23. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2011. június 30-ig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhető: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


23/A. Melléklet az iskolapszichológiai ellátást biztosító, a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatásához

A támogatást elnyert többcélú kistérségi társulás neve

A támogatást elnyert többcélú kistérségi társulás KSH kódja

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő településen
a nevelési–oktatási intézmény neve

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő településen
a nevelési–oktatási intézmény címe

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő településen
a nevelési–oktatási intézmény OM azonosítója

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő településen a nevelési–oktatási intézményben ellátott gyermekek/tanulók száma (fő)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő településen a nevelési–oktatási intézményben az ellátás formája6

óvoda

általános iskola

középfokú intézmény

óvoda

általános iskola

középfokú intézmény

óvoda

általános iskola

középfokú intézmény

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-ben

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt: ..................., 2011. ...................................................

P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselője


6 Pl. az iskolapszichológusi ellátás, a nevelési tanácsadó foglalkoztatásában alkalmazott utazó iskolapszichológussal, vagy a nevelési tanácsadó székhelyén biztosított, továbbá jelölendő az alábbiak szerint:
sf.: az iskolapszichológiai szolgáltatás az adott nevelési oktatási intézményben a többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoztatásában alkalmazott iskolapszichológussal kerül ellátásra, vagy
 – az iskolapszichológusi szolgáltatás, az adott nevelési–oktatási intézményben, a többcélú kistérségi társulás által,
mhö.: helyi önkormányzattal,vagy
mmö.: megyei önkormányzattal, vagy
möt.: önkormányzati társulással
kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoztatásában alkalmazott iskolapszichológussal kerül ellátásra.

23/B. Melléklet az iskolapszichológiai ellátást biztosító, a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatásához

0M12094_2

A többcélú kistérségi társuláson belül, az iskola-
pszicholó-
giai szolgálta-
tást nyújtó iskola-
pszicholó-
gusok száma7

Települé-
sek száma, amelyek számára az iskola-
pszicholó-
giai szolgálta-
tás, a többcélú kistérségi társulás saját fenntartá-
sában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoz-
tatásában alkalmazott iskola-
pszicholó-
gussal kerül ellátásra.

Települé-
sek száma, amelyek az iskola-
pszicholó-
giai szolgálta-
tást, a többcélú kistérségi társulás által, helyi-, megyei önkor-
mányzattal, önkor-
mányzati társulással kötött megálla-
podás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoz-
tatásában alkalmazott iskola-
pszicholó-
gussal látják el.

Települé-
sek száma, amelyek számára az iskola-
pszicho-
lógiai szolgálta-
tás nem biztosított

A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétől iskolapszichológiai ellátásban részesült településeken

A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétől iskolapszichológiai ellátásban nem részesült településeken

Azon gyermekek, tanulók száma, akik az iskolapszichológusi ellátásában utazó szakember biztosításával részesülnek (fő)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézmények száma (db)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézményekben iskolapszichológiai ellátásban részesülő gyermekek, tanulók száma (fő)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülő nevelési, oktatási intézményekben ellátandó, de iskolapszichológiai ellátásban nem részesülő gyermekek, tanulók létszáma (fő)

A nevelési, oktatási intézmények
száma (db)

A nevelési, oktatási intézményekben ellátandó, de iskolapszichológusi ellátásban nem részesülő gyermekek, tanulók létszáma (fő)

Óvoda

Általános iskola

Középfokú intézmény

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-
ben

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-
ben

Óvoda

Általános iskola

Középfokú intézmény

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-
ben

óvodában

általános iskolában

középfokú intézmény-
ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt: ..................., 2010. ......................

P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselője
7 Teljes munkaidőre átszámított létszám.

23/C. A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 14. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás tételes elszámolása a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból 2009. szeptembertől megkezdett iskolapszichológiai tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás felhasználásáról

Beküldendő 2011. július 31-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhető: http//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Kapott támogatás összege: ...............Ft
Ebből a felhasznált támogatás összege: ............... Ft
Maradvány összege: ................Ft

Kedvezményezett többcélú kistérségi társulás megnevezése:
A támogatás rendeltetése:

A támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok költségnemenként

A bizonylatot kiállító (szállító) megnevezése

A támogatás felhasználásának jogcíme és tartalma

Számla összege8

A támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás által teljesített összeg

Számla sorszáma

Kiállításának dátuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 


A fenti adatokat a számlákkal/bizonylatokkal egyezően kell kitölteni.
Bekérhetők, illetve a helyszínen ellenőrizhetők: a könyvviteli nyilvántartás dokumentumai, a számlák, pénztárbizonylatok, illetve a banki terhelési értesítők, amelyeken fel kell tüntetni : „elszámolva a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 14. § alapján elnyert támogatás teljesítéseként.
Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz csatolandó a közbeszerzési eljárás(ok)t lezáró dokumentumok másolata.
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre, könyvelésre.

Kelt: ..................., 2011. ......................

P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselője

8 Áfa-visszaigénylés esetén a „Számla összege” oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

24. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. május 14-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a)    a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b)    közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
    az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp., Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


FENNTARTÓI IGÉNYLÉS

1.    Fenntartói adatok:

Megye:

Fenntartó neve, címe:

Adószám:

KSH kód:

A pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézmények száma:

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail):


2.    A pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézmény adatai, tevékenysége9:

0M12097_2

Az intézmény

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztést és gondozás

Nevelési tanácsadás

Logopédiai ellátás

Igényelt támogatás összesen (Ft)

Az ellátásban részt vevő/részesített

Igényelt támogatás (Ft)

Az ellátásban részt vevő/részesített

Igényelt támogatás (Ft)

Az ellátásban részt vevő/részesített

Igényelt támogatás (Ft)

Neve, címe

OM azonosítója

pedagógus 2009. október 1-jén (fő)

gyermek a 2008/09. tanévben (fő)

pedagógus 2009. október 1-jén (fő)

Gyermek, tanuló a 2008/09. tanévben (fő)

pedagógus 2009. október 1-jén (fő)

gyermek, tanuló a 2008/09. tanévben (fő)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás mindösszesen:

 


9 A sorok száma igény szerint bővíthető.

3.    A pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézmény részére igényelt támogatás tervezett felhasználása10:

Az intézmény

Igényelt támogatás összege (Ft)

A támogatási összeg tervezett felhasználása11

Neve, címe

OM azonosítója

Eszközök, berendezések, felszerelések12

Pedagógus-továbbképzés13

megnevezése14

ráfordítás összege
(Ft)

megnevezése, alapítási engedély száma

ráfordítás összege
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dátum:

P. H.
.................................
fenntartó
10 A sorok száma igény szerint bővíthető.
11 A támogatás intézményenkénti felhasználásáról a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, intézményegység nevelőtestülete dönt azzal a korlátozással, hogy – amennyiben mindkét felhasználási lehetőséggel élni kívánnak – a pedagógus-továbbképzésen való részvételre legfeljebb a támogatás 50%-a fordítható.
12 Berendezések (gyermekasztal, gyermekszék (ülőpárna), szőnyeg, tábla, polcok stb.).
Vizsgáló és terápiás eszközök (játékterápiához szükséges alapjátékok, egyszerűbb és bonyolultabb játékok, rajzoláshoz, festéshez szükséges eszközök, beszédértést, beszédfunkciók vizsgálatát szolgáló eszközök, látás-, hallásfigyelem, beszéd, kommunikáció vizsgálatára szolgáló táblák, játékok stb.).
A logopédiai szűréshez és terápiához szükséges eszközök (tárgyak, tárgysorozatok, képek, képsorozatok, betű-, szótag-, szótáblák, stopperóra, metronóm stb.)
13 Az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében (http://www.oh.gov.hu/ → http://pedakkred.oh.gov.hu → jegyzék) nyilvántartott, legalább hatvan órás, az adott pedagógiai szakszolgálat által nyújtott eredményes fejlesztő munkához szükséges, korszerű ismereteket adó – képzés.
14 Az eszközök között az intézmény leltárába kerülő berendezéseket, és a 20 000 forintot meghaladó értékű eszközöket kell tételesen megnevezni, a kis értékű fogyóeszközök esetében (pl. rajzoláshoz, festéshez szükséges eszközök, játékok stb.) a gyűjtőfogalom használható az eszközök megnevezésére.

25. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendő 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Pedagógus szakvizsga és pedagógus továbbképzés támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


FENNTARTÓI ADATLAP
17. § szerinti intézmények fenntartói számára

A fenntartó neve:
A fenntartott intézményekre vonatkozó adatok:

0M12099_1

Az intézmény neve

Az intézmény címe

OM azonosító

A pályázattal érintett foglalkoztatott

 

 

 

2009/2010. tanév második félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkező pedagógus azonosító száma

2010/2011. tanév első félévében előreláthatólag hallgatói jogviszonyt létesítő pedagógus azonosító száma

„Intézmény 1”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Intézmény 2”

 

 

 

 

(...)

 

 

 

 

Az intézményekben foglalkoztatott összes érintett létszáma (az utolsó két oszlopban feltüntetett pedagógus azonosító számok darabszáma)

 

 


Dátum:

P. H.
..................................................................
fenntartó képviselőjeA kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
1. A 18. § (2) bekezdésben foglalt munkáltatói igazolást.

26. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások, valamint közoktatási humánszolgáltatók által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén (A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése:    


Alulírott ......................................................................................................................... polgármester/főpolgármester a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/ társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendő) ............................................. számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.

Alulírott .............................................................................. a közoktatási humánszolgáltató képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ............................................................... OM azonosítóval rendelkező ............................................................................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendő).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap


.................................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.
_________________
1 Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendő közoktatási humánszolgáltató által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.

27. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez


Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt megszűnéséről*

(A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése:    


Alulírott ............................................................................................ polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a testület ................ számú határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte7.

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorolja:

A jogutód intézmény megnevezése:Kelt: ................................., 2010. év .................. hó ........ nap
...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.


Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló

polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.
1

A rendeletet a 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 23. §-t a 24. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 24. §-t a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

4

A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidőre a 6. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.

5

Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.

6

A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidőre a 9. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.

*

Kitöltendő, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született.

7

A megfelelőt kérjük aláhúzni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére