• Tartalom

21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet

21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről1

2011.03.04.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés k) pontjában, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és a 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem hivatásos és nyugállományú tagjaira, valamint a hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóikra terjed ki.

(2) E rendeletben foglaltakat – a baleseti járadék és a hozzátartozói ellátások tekintetében – az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a polgári védelmi szervek szerződéses állományú tagjaira és a hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóikra is alkalmazni kell.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt fegyveres szervek hivatásos állományú tagját és hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóját megillető nyugellátások ügyében, valamint a hivatásos és szerződéses állományúak baleseti járadékának megállapításával kapcsolatban a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjmegállapító szerv) első fokon, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el.

(4) Ha a hivatásos állomány tagjára vonatkozó szabályok másként nem rendelkeznek, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ

SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK

I. Fejezet

1. Szolgálati nyugdíj

2. § (1) A szolgálati viszony nyugállományba helyezéssel történő megszüntetését írásban, parancs, határozat (a továbbiakban együtt: parancs) formájában kell elrendelni. A parancsból a nyugdíjmegállapító szerv részére parancskivonatot lehet készíteni, amely tartalmazza

a) a nyugállományba helyezett személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) a szolgálati viszony megszűnésének jogcímét,

c) a szolgálati viszony megszűnésének időpontját,

d) a nyugállományba helyezett munkáltatója megnevezését,

e) a ténylegesen hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött időt,

f) a társadalombiztosítási szabályok szerinti szolgálati időt.

(2) A parancshoz, vagy parancskivonathoz és a nyugdíjrögzítéshez elkészített iratokhoz mellékelni kell a társadalombiztosítási szabályok szerinti időtartamokról készült, az 1. melléklet szerinti részletes kimutatást is.

2. A szolgálati nyugdíj megállapítása

3. § (1) Ha a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény jellegű juttatások számításának időszaka a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 183. § (1) bekezdése szerint meghatározott időtartamon belül két naptári év napjait érinti, úgy a tört évekre eső illetmény és illetmény jellegű juttatás összegét naptári évenként külön-külön kell megállapítani, és ezek együttes összegének 1/12-ed része képezi a szolgálati nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet.

(2) A pénzügyi szerv tört hónap esetén az illetményigazolásban a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény jellegű juttatások tekintetében az első hónapra teljes naptári hónapra kifizetett illetményt közöl, a nyugdíj számításánál viszont csak a Hszt. 183. § (1) bekezdésben meghatározott időszakra eső részt lehet figyelembe venni.

(3) Ha a szolgálati viszony megszűnésekor a nyugállományba helyezés kezdő napját megelőző 365 napban – szökőév esetén 366 napban – a jogosult más szervnél is teljesített szolgálatot, akkor a nyugellátás megállapításánál – az érintett időszakra – a vezénylés, berendelés, áthelyezés helyén elért, a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény jellegű juttatásként beszámítható összeget kell figyelembe venni.

3. Rokkantsági nyugdíj

4. § (1) A rokkantsági nyugdíj alapját képező havi illetményátlag megállapításánál a szolgálati nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) A nyugdíjmegállapító szerv a rokkantsági nyugdíj megszüntetése esetén vizsgálja a szolgálati nyugdíjjogosultságot és intézkedik a rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati nyugdíj folyósítására.

II. Fejezet

BALESETI ELLÁTÁSOK

4. Baleseti rokkantsági nyugdíj

5. § Az állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány tagja baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultsága megállapításához

a) minősíti a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését, valamint

b) gondoskodik a rehabilitációs szakértői szerv egészségkárosodás mértékét megállapító szakhatósági állásfoglalásának vagy más, hivatásos állományúak vizsgálatára jogszabály által kijelölt vizsgáló és minősítő szerv egészségkárosodás mértékét megállapító véleményének beszerzéséről, amelyben a vizsgálatot végző szerv nyilatkozik arról, hogy az egészségkárosodás a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetből, betegségből ered.

6. § (1) A baleseti rokkantsági nyugdíj alapját képező havi illetményátlag megállapításánál a szolgálati nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) Szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy szolgálati eredetű betegség alapján folyósított baleseti rokkantsági nyugdíj megszüntetése esetén vizsgálni kell a baleseti járadékra való jogosultságot.

5. Baleseti járadék

7. § (1) A baleseti járadék megállapítására a 2. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett igénybejelentés alapján, a jogosult kérelmére kerül sor.

(2) A baleseti járadékra vonatkozó kérelem nyugdíjmegállapító szervhez történő felterjesztéséről az állományilletékes parancsnok – a pénzügyi és egészségügyi szerv adatszolgáltatási kötelezettsége mellett – a személyügyi szerv vagy más kijelölt szerv útján köteles gondoskodni.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az eredeti

a) baleseti jegyzőkönyvet,

b) szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet minősítő határozatot, a baleset körülményeinek részletes leírását tartalmazó indokolással,

c) a baleseti ellátás megállapításához szükséges illetményigazolásokat és a nyugdíjjárulék levonását igazoló járulék-elszámolási nyilvántartó lapot.

(4) A baleseti járadék megállapítására irányuló eljárásban a nyugdíjmegállapító szerv beszerzi az egészségkárosodás mértékét megállapító, a rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalását.

HARMADIK RÉSZ

HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁS

6. Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj

8. § Az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást és a szülői nyugdíjat a 3. melléklet szerinti kérelem benyújtásával lehet igényelni.

NEGYEDIK RÉSZ

7. A nyugellátás megállapításának eljárási rendje

9. § (1) A nyugdíjmegállapító szerv a rendelkezésre álló adatok alapján hivatalból dönt

a) a szolgálati nyugdíj megállapításáról,

b) a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj megállapításáról, megszüntetéséről, valamint a felülvizsgálat eredménye alapján az ellátás összegének módosításáról, illetve továbbfolyósításáról,

c) a rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján a baleseti járadék összegének továbbfolyósításáról, módosításáról vagy az ellátás megszüntetéséről,

d) a szolgálati nyugdíj rögzítéséről.

(2) A nyugdíjmegállapító szerv a munkáltatón keresztül benyújtott kérelem alapján dönt

a) a baleseti járadékról;

b) a következő nyugdíjigények esetében:

ba) a szülői nyugdíjigények elbírálásáról,

bb) a hivatásos és a szerződéses állomány elhunyt tagjának özvegye, élettársa és árvái nyugellátásáról,

bc) az elvált vagy különélő házastárs özvegyi nyugdíjigénye elbírálásáról,

bd) a nem folyósított vagy csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj teljes összegben való folyósítására irányuló igényről,

be) a jogosultsági feltételek hiányában megszüntetett rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényekről,

bf) az egészségkárosodás megállapított mértékével kapcsolatban benyújtott kérelem elbírálásáról.

(3) Hozzátartozói nyugellátások igénylése esetén a kérelem tartalmazza, valamint a kérelemhez csatolni kell:

a) a szülői nyugdíjra jogosult természetes személyazonosító adatait, lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét,

aa) igazolást a lakóhely szerint illetékes önkormányzattól, hogy az elhalt az igénylőt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott ideig az elhalálozását megelőzően túlnyomó részben vagy egészben eltartotta,

ab) ha részesül valamilyen ellátásban, az erről szóló határozatot és a folyósítási törzsszámot;

b) az elvált vagy különélő házastárs özvegyi nyugdíjigényének elbírálásához a jogosult természetes személyazonosító adatait, lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a tartást megállapító határozatot, valamint mindazokat az iratokat, amelyek a jogosultsági feltételek meglétét igazolják.

(4) Egyéb kérelmek esetén a személyi és előzményi adatokon túl a kérelem tárgyának megfelelően a kérés megalapozottságát alátámasztó igazolásokat is csatolni kell.

10. § (1) A nyugdíjigényeket – a nyugdíjrögzítés kivételével – az igénylő aláírásával, továbbá a munkáltató által kijelölt vezető aláírásával és bélyegzőjével ellátott 4. melléklet szerinti adatlapon kell bejelenteni, és az igény elbírálásához szükséges eredeti dokumentumokkal együtt a nyugdíjmegállapító szervhez megküldeni. A hivatásos állomány tagja magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén az adatlapon fel kell tüntetni a magánnyugdíjpénztár megnevezését és a tagi azonosító számot.

(2) Ha az igénylő az adatlapot nem írja alá, vagy nem tudja aláírni, a felterjesztett iratokhoz mellékelni kell a pénzügyi szerv által készített jegyzőkönyvet is az aláírás elmaradása okának feltüntetésével.

(3) Az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszony megszűnését, vagy a nyugdíj rögzítéséhez feltételül előírt szolgálati jogviszonyban töltött idő elérését követő 15 napon belül köteles gondoskodni a nyugdíjjogosultságot elértek, a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek és az elhunytak hozzátartozói nyugellátásának elbírálásához előírt iratoknak – a személyügyi és a pénzügyi szervek adatszolgáltatási kötelezettsége mellett – a nyugdíjmegállapító szervhez történő megküldéséről.

(4) Az illetményigazolást és a szolgálati időről szóló igazolást az 5–8. mellékletek szerinti nyomtatványokon kell a nyugdíjmegállapító szerv részére megküldeni.

(5) Hibás, hiányos felterjesztés kijavítására, pótlására a nyugdíjmegállapító szerv felhívja a (3) bekezdés szerint eljáró állományilletékes parancsnokot.

(6) Ha a felterjesztést követően a szolgálati idő, vagy az illetmény adatokban változás állt be, a módosított adatokat tartalmazó iratokat 15 napon belül a (3) bekezdésben foglaltak szerint a nyugdíjmegállapító szervhez kell megküldeni.

(7) Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – a nyugdíjrögzítés elvégzéshez – a nyugdíjmegállapító szerv részére a természetes személyazonosító adatok helyett kapcsolati kódot közöl.

11. § (1) A nyugdíjmegállapító szerv a határozatát közli az igénylővel, valamint az állományilletékes parancsnokkal és – ellátást megállapító határozat esetén – a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal.

(2) A megállapított nyugellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

12. § (1) A szolgálati nyugdíj rögzítése határozattal történik, amelyet a nyugdíjmegállapító szerv számfejtési melléklettel együtt közöl az érintettel.

(2) A rögzített szolgálati nyugdíj megállapításánál a szolgálati időt a törvényben meghatározott szolgálati idő elérésének napjával kell lezártnak tekinteni. A rögzítés időpontja az ezt követő naptári nap.

(3) Azt, aki a szolgálati nyugdíja rögzítését követően legalább 365 napra szolgálati időt szerzett, szolgálatteljesítése utolsó napján a nyugdíjmegállapító szerv írásban értesíti a szolgálati viszony megszűnésekor kiszámított szolgálati nyugdíj és az (1) bekezdés szerint megállapított nyugdíj évenkénti emelésekkel növelt összegéről, és az azok közötti választás lehetőségéről. Amennyiben a hivatásos állományú az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem él a választás lehetőségével, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból állapítja meg a magasabb összegű nyugellátást.

ÖTÖDIK RÉSZ

8. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

14. § (1) A nyugdíjmegállapító szerv az 1. §-ban megállapított személyi hatály alá tartozó ügyek tekintetében a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a polgári védelmi szervek nyugdíjmegállapító szervének jogutódja.

(2) A rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15–16. §3

1. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez


……………………………………..…………..
szerv megnevezése
Szám:
A d a t l a p
szolgálati idő részletes kimutatásához

Név*: .…………………………………………………………………….…………………………

Születési hely, év, hó, nap: ……………..………………….………..…………………………….

Anyja születési neve: …………………………………………….………………………………..

1M04057_0

Jogszerző időként beszámítható időtartamok**

A foglalkoztató szerv megnevezése

A beszámítás alapjául szolgáló okirat

A jogviszony megszűnésének módja

A jogviszony

A jogviszony időtartama naptári napokban számítva

kezdete

vége

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Kedvezményesen beszámított szolgálati idő

A foglalkoztató szerv megnevezése

A beszámítás alapjául szolgáló okirat

A kedvezményezett időtartam

A kedvezményesen számított időtartam napokban

Kedvezményes szorzó mértéke

Beszámít-ható napok száma

kezdete

vége

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

A különböző járandóságok és jogosultságok elismeréséhez beszámított időtartamok

20… év …………..… hó …... napig

A jogosultság megnevezése

A beszámított szolgálati idők sorszámai

A beszámított szolgálati idő együttes tartama

A jogosultság szempontjából

elismert kezdő időpont

napokban

Években és napokban

Szolgálati nyugdíj

 

 

 

 

Nyugdíj mértéke

 

 

 

 

Jubileumi jutalom

 

 

 

 

* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
** Az 1971. évi 10.tvr. alapján elismert (grátisz) idő feltüntetésével!

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…. nap

Készítette: ………………………………

P.H.

……………………………………………

(aláírás, név, rendfokozat)

 

vezető

2. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

………………………………………………………..

 

szerv megnevezése

……. sz. példány


Szám:
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
baleseti járadék megállapításához

Név*: …………………………………………………….………….…………………..

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………….………………………

Anyja születési neve: …………………………………………….…………….………………

Lakcím (irányítószám): ………………………………………………..….….……………..….

TAJ szám: …………………………..

Baleset időpontja: 20.….. év ……………….…… ….... nap.

IGÉNYLŐ NYILATKOZATA

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatszolgáltató lapon foglaltak, valamint az alábbi kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.

Balesetemből eredően társadalombiztosítási ellátást vagy baleseti járadékot

nem állapítottak meg**

ilyen irányú teljesítetlen igényem    van**    nincs**

megállapítottak:** - határozatot kiadó szerv neve: ……….....……….………..

- határozat száma, kelte: ………….….…………………….

- folyósítási törzsszáma: ……………..…………………….

Levelezési cím (irányítószám): ……………………………………….….……………….

Telefonszám: (Nem kötelező kitölteni!) ….…….….…………………………………..….

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap.

………………………………….………….
igénylő aláírása
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
**A megfelelő szöveg aláhúzandó.


Az adatszolgáltató lapot kitöltötte:………………………………………………………
(olvasható aláírás, telefonszám)
P. H.


Mellékletek:

•    Baleseti jegyzőkönyv,
•    balesetet minősítő munkáltatói határozat,
•    illetmény-igazolás a balesetet megelőző időszakra,
•    nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap,
•    átutalásnál mellékelni kell a rendszeresített nyilatkozatot.Fontos!

Az adatszolgáltató lapot - mellékletekkel együtt - az igénybejelentést követő 15 napon belül, kísérő irat nélkül kell megküldeni a nyugdíjmegállapító szerv részére.
Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

3. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

………………………………………………………..

 

szerv megnevezése

……. sz. példány


Szám:

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
özvegyi-, szülői nyugdíj, árvaellátás megállapításához*
(Több jogosult esetén minden jogosult részére külön adatlapot kell kitölteni!)


Munkáltató előirányzat felhasználási keretszámla száma:………..……….……………………...A nyugellátásra jogosult özvegy vagy szülő adatai:


Név: ……………………………………………………….……………………………………..

Születési név: ………………………………………………….………………………………

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………….……………………

Anyja születési neve: ………………………………………………………………..…………

Lakcím (irányítószám): ………………………………………….……….….………..……….

TAJ szám: …………………………..

Árvaellátásra jogosult gyermekek adatai: ……………………………………………………..

Név

Születési idő
(év, hó, nap)

Anyja neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A csatolt igazolások alapján tovább tanul: ………………....………………….……………...
………………………………………………………………………………………….………….
Az elhunyt hivatásos állományú adatai:

Név*: …………………..………………………………….…….……………………………..

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………….……………………

Anyja születési neve: ………………………………………….…………….………………

Lakcím (irányító szám): ……………………………………..………….…..……………….

Elhalálozás időpontja: …………………………………….…………..…….……………..

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap

Kitöltötte: ………………………………

 

……………………………………………

előadó olvasható aláírása

 

vezető

Telefonszáma: ……………………

P. H

 


HÁZASTÁRS (ÉLETTÁRS) NYILATKOZATA

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.
Az elhunyt házastársammal (élettársammal) haláláig közös háztartásban éltem.
Tudomásom szerint elhunyt házastársamnak (élettársamnak) tartásra jogosult volt házastársa, más házasságból származó, vagy házasságon kívül született kiskorú gyermeke VAN - NINCS**

Az árvaellátásra jogosult gyermeket (gyermekeket) továbbra is saját háztartásomban tartom el.

Saját jogon társadalombiztosítási ellátásban (baleseti járadék, öregségi-, szolgálati-, rokkantsági-, özvegyi nyugdíj, stb.) RÉSZESÜLÖK - NEM RÉSZESÜLÖK**

Ha igen, a folyósítás törzsszáma: …………………….…….……………………………………..

Levelezési cím (irányítószám): ………….………………..………………….….……………….

Telefonszám: (ajánlott kitölteni!) ….…….…..…….………………………..……….…………...

Kelt: ……………….……….. 20….. év ...........................… nap

…………………………………….………….
nyilatkozattevő aláírása

*Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
**A megfelelő szöveg aláhúzandó.

Mellékletek:

•    szolgálati viszonyt megszüntető parancs vagy parancskivonat,
•    szolgálati idő-igazolás (részletes kimutatással együtt),
•    illetményigazolás,
•    nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap,
•    rokkantság esetén a hivatásos állományúak vizsgálatára jogszabály által kijelölt vizsgáló és minősítő szerv egészségkárosodás mértékét megállapító véleménye és a FÜV bizottság határozata; szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantság esetén csatolni kell az eredeti baleseti jegyzőkönyvet és a balesetet minősítő határozatot is,
•    tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
•    élettársi-, vagy szülői nyugdíj igénylése esetén önkormányzat által kiállított hatósági igazolvány az együttélésről vagy az eltartotti viszonyról,
•    elvált özvegy esetén bírói végzés a tartásra kötelezésről,
•    az elhunyt magán-nyugdíjpénztári tag esetén a tagságára vonatkozó okmányok,
•    ha az ellátást átutalással kérik, úgy mellékelni kell a rendszeresített nyilatkozatot.Fontos!
Az adatszolgáltató lapot mellékletekkel együtt a szolgálati viszony megszűnését követő 15 napon belül – kísérő irat nélkül – kell megküldeni a nyugdíjmegállapító szerv részére.

Amennyiben az igénybejelentő lapon feltüntetett adatokat, tényeket bizonyító okiratok, dokumentumok rendelkezésre állnak, azokat az igény elbírálásának megkönnyítése érdekében mellékelhetőek.


Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

4. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

………………………………………………………..

 

szerv megnevezése

……. sz. példány


Szám:

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
szolgálati (rokkantsági) nyugdíj megállapításához

Név*: …………..…………..…..………………………………………….…………………..

Születési hely, év, hó, nap: ………………….………………………….……………………

Anyja születési neve: .………………………….…………………………….………………

Lakcím (irányítószám): ……………….………..……………………….….……………….

TAJ szám: …………………………..

A szolgálati viszony megszűnésének időpontja: 20….... év …………… …... nap.

A szolgálati viszony megszűnését követő kéthavi illetmény összege: …………...…….. Ft.

Tartozás:    Van**    Nincs**    Levonva: 20.… ……………… …… – ig

Tartozás

Havi törlesztés mértéke (%)

Havi törlesztés összege (Ft)

Kedvezményezett neve, lakcíme, számlaszáma

megnevezése

összege 

 

 


 

 

 

  

 

 


Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………

Előirányzat felhasználási keretszámla száma: ……………..…………..…………………...

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap

Kitöltötte: ………………………………

 

……………………………………………

előadó olvasható aláírása

 

vezető


Telefonszám: ……………………….…………………
P. H.
NYILATKOZAT

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatszolgáltató lapon foglaltak, valamint az alábbi kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.

Szolgálati viszonyom megszűnése előtt társadalombiztosítási ellátást (baleseti járadék, szolgálati-, rokkantsági-, özvegyi nyugdíj, stb.) nem állapítottak meg**

ilyen irányú teljesítetlen igényem    van**     nincs**

megállapítottak**    - határozatot kiadó szerv neve: …………….…….…………………
- határozat száma, kelte: ……………..……..…..…………………..
- folyósítási törzsszáma: ………………..…………………………..
- magánnyugdíjpénztár megnevezése: ……………………………...
- tagi azonosító szám: ……………………………………………….

Levelezési cím (irányítószám): ……………….…………………….…….……..……………….
Telefonszáma: (nem kötelező kitölteni!) ….…….….…………..………….

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatszolgáltató lapon foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap

……………………………….………….
igénylő aláírása
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
** A megfelelő szöveg aláhúzandó.

Mellékletek:
•    szolgálati viszonyt megszüntető parancs vagy parancskivonatot,
•    szolgálati idő-igazolás (részletes kimutatással együtt),
•    illetmény-igazolás,
•    nyugdíj-egyéni nyilvántartó lap
•    egészségügyi alkalmatlanság esetén a hivatásos állományúak vizsgálatára jogszabály által kijelölt vizsgáló és minősítő szerv egészségkárosodás mértékét megállapító véleménye és a FÜV bizottság határozata; szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantság esetén csatolni kell az eredeti baleseti jegyzőkönyvet és a balesetet minősítő határozatot is,
•    tartozás, gyermektartásdíj, egyéb letiltás esetén eredeti, vagy hitelesített bírósági döntés,
•    magán-nyugdíjpénztári tag esetén a fél belépési nyilatkozata,
•    ha az ellátást átutalással kérik, úgy mellékelni kell a rendszeresített nyilatkozatot.
Fontos!
Az adatszolgáltató lapot mellékletekkel együtt a szolgálati viszony megszűnését követő 15 napon belül – kísérő irat nélkül – kell megküldeni a nyugdíjmegállapító szerv részére.

Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

5. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

………………………………………………………..

……. sz. példány

szerv megnevezése

 


Szám:

ILLETMÉNYIGAZOLÁS
nyugdíj megállapításához, vagy rögzítéséhez


Jogosult neve*: …….………………….………………………………………..……………..


Születési helye és ideje: …………………….………………..……………………….………


Anyja születési neve: .………………..……..……………………………………………….


TAJ száma: …..……………..….……

Időszak:

Alapilletmények:

Pótlékok:

Bruttó összesen:

év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jutalom:

Megnevezése:

Kifizetés időpontja:

Bruttó összege:

 

 

 

………………………….

………….…………………..

……………………..…. Ft

 

 

 

………………………….

………….…………………..

……………………..…. Ft

 

 

 

………………………….

………….…………………..

……………………..…. Ft

 

 

 

Egyéb:

 

 

 

 

 

………………………….

………….…………………..

……………………..…. Ft

 

 

 

………………………….

………….…………………..

……………………..…. Ft
Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap

Kitöltötte: ………………………………

 

……………………………………………

előadó olvasható aláírása

 

vezetőTelefonszáma: …………………………
P. H.


* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.


Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

6. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

………………………………………………………..

……. sz. példány

szerv megnevezése

 


Szám:
SZOLGÁLATI IDŐ-IGAZOLÁS
szolgálati nyugdíj megállapításához

Név*: ….……..………………………………..………………………….…..…..…….……..

Születési helye, ideje: ………………….….………………………………..….…………….

Anyja születési neve: …………………..……………………………………...…..…………

Lakcíme: …………………………………………………………………….…..….………..

TAJ száma: ………………………………………………

az ………………………….. törvény ………... § alapján

……………..…………….. – tól ……………………………….. – ig
elismert szolgálati idejét igazolom.

Nevezett szolgálati viszonya a ……….….tv. …… § …… pontja, az ……. § …… bekezdés …… pontja, valamint a ……………………….. alapján ………………………… (megszűnés módja) szűnt meg.
A …………….tv. ……………. § ………………….bekezdés ………….. pontja alapján nevezett a szolgálati nyugdíjának ……………….. összegű folyósítására jogosult.

A fenti szolgálati időből:
………………………….. – tól ……………………………….. – ig
a ……………………….. Minisztérium, illetve a ……………………. Minisztérium irányítása alatt álló szervnél hivatásos állományban teljesített szolgálatot, amely a társadalombiztosítási jogszabályok alapján korkedvezményre jogosító szolgálati időnek minősül.

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap.

P. H.

…………………….….…………………
személyzeti vezető
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
Készült: 4 példányban
1.    sz. pld.: személyi anyaggyűjtő
2.    sz. pld.: hivatásos állomány tagja
3.    sz. pld.: pénzügyi szolgálat
4.    sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

7. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

………………………………………………………..

……. sz. példány

szerv megnevezése

 


Szám:

SZOLGÁLATI IDŐ-IGAZOLÁS
A 25 teljes év szolgálati idő után járó szolgálati nyugdíj összegének rögzítéséhezIgazolom, hogy (név*)…………………………………………………….………..…….……

Születési helye, ideje: ………………………………………………………....….………….

Anyja születési neve: ……………….………………………………………....…..…………

Lakcíme: …………………….…….………………………………………….....….………..

az ………….. törvény ……………….. § ………. bekezdés alapján beszámított szolgálati

idejének kezdő időpontja: ……… év …………………… ……… nap.

Nevezett a fentiek alapján ……. év …………………….……… nappal elérte a tényleges 25 év szolgálati időt, ezért a …………tv. ………. § …… bekezdése alapján jogosulttá vált szolgálati nyugdíja rögzítésére.

Megjegyzés: (pld. a nyugdíj mértéke szempontjából több szolgálati idővel rendelkezik!)
…………………………………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………....................................................................................……..

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap


P. H.

………………….……….………………
személyzeti vezető


* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
Készült: 3 példányban
1. sz. pld.: személyi anyaggyűjtő
2. sz. pld.: hivatásos állomány tagja
3. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

8. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

………………………………………………………..

……. sz. példány

szerv megnevezése

 

Szám:

SZOLGÁLATI IDŐ-IGAZOLÁS
szolgálati nyugdíj összegének rögzítéséhez

(A 2007. december 31-vel - nyugdíjrögzítésre jogosultságot szerzett hivatásos állományú részére.)


Igazolom, hogy (név*) ……………………...…..………………………….……..…….…..

Születési helye, ideje: ……………………………………………………….…..………….

Anyja születési neve: ………….………………………………………………...…………

Lakcíme: ………………………….………..…………………………….…….….………..

Az …………… törvény ………….. § ………….. bekezdés alapján beszámított szolgálati

idejének kezdő időpontja: …… év ………………… …… nap.

A fentiek alapján 2007. év december hó 31. napján rendelkezik a 2007. december 31-vel történő nyugdíjrögzítéshez szükséges …….. teljes év tényleges szolgálati idővel, ezért jogosulttá vált a szolgálati nyugdíja rögzítésére (újbóli rögzítésére).

Megjegyzés: (Pld.: a nyugdíj mértéke szempontjából több szolgálati idővel rendelkezik!)
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..

Kelt: ……………………….. 20….. év .............................…… nap

P. H.

………………..…..………………………
személyzeti vezető


* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.

Készült: 3 példányban
1. sz. pld.: személyi anyaggyűjtő
2. sz. pld.: hivatásos állomány tagja
3. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv
1

A rendeletet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére