• Tartalom

1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás

1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról1

2017.01.01.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f) pontja, valamint a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadom a következő utasítást:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A Közszolgálati Szabályzat hatálya

1. § (1) A Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatali szervezetére, a minisztérium állományában foglalkoztatott kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre, továbbá rájuk vonatkozó mértékben a minisztériummal munkaviszonyban álló munkavállalókra, a minisztériumban kirendeléssel dolgozó kormánytisztviselőkre és közalkalmazottakra (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő).

(2) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 7. § (2) és (3) bekezdése alapján foglalkoztatott politikai és szakmai vezetőkre (a továbbiakban együtt: állami vezető) – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E Szabályzat 42. alcíme hatálya a minisztériumból, és jogelőd szerveitől nyugdíjba vonult köztisztviselőkre és kormánytisztviselőkre is kiterjed.

(4) E Szabályzat 45. §-a hatálya kizárólag a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény alapján a minisztériumnál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatottakra terjed ki.

(5)2 E Szabályzat hatálya kiterjed a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyt, munkaviszonyt létesíteni szándékozó személyre.

2. § (1) A Szabályzatban foglalt valamennyi olyan munkáltatói intézkedés, amely a minisztérium Igazgatása költségvetését érinti, abban az esetben válik végrehajthatóvá, amennyiben annak pénzügyi ellenjegyzése a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályon megtörtént.

(2) A Szabályzatban foglalt, adható támogatások, jutalmak mértékének meghatározása, és a munkatárs részére történő megítélése a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében történik.

3. § A Szabályzat alkalmazásában

a) hozzátartozó: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. § 11. pontjában meghatározott személy,

b) további jogviszony: a Kttv. 6. § 32. pontjában meghatározott jogviszony,

c)3 iskolarendszerű továbbképzés: a közoktatás területén középiskolában, szakiskolában magasabb iskolai végzettség, illetve második vagy további szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, a felsőoktatásban alapképzés, mesterképzés, doktori és MBA-képzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés, szakképzés és felsőfokú szakképzés, második vagy további alapképzés, felsőoktatási szakképzés,

d)4 iskolarendszeren kívüli továbbképzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott – tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, különösen tréning-, tanfolyam-, e-learning alapú képzés, egyéni képzés, workshop, konferencia, coaching, írott anyagok alapján való felkészülés, hosszú távú, több féléves tanfolyam, rövid szakmai továbbképzés, képesítést nyújtó, hosszabb tanfolyam, belső továbbképzés,

e)5 belső továbbképzés: a minisztérium által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít,

f)6 vizsga: az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés,

g)7 képzés: valamennyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli továbbképzés, valamint egyéb ismeretek bővítésével járó program,

h)8 éves képzési terv: adott évre vonatkozó továbbképzési terv, amelyben a minisztérium meghatározza továbbképzési céljait és feladatait. Tartalmazzák a tanulmányi kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló közszolgálati, szakmai továbbképzési és vezetőképzési programokat,

i)9 külső képzés: nem a minisztérium által szervezett képzés, továbbképzés, tanfolyam, konferencia stb.,

j)10 munkakörhöz kapcsolódó képzés: a minisztérium feladatkörében szakmai feladatok maradéktalan ellátásához szükséges készségeket, képességeket, ismeret/tudás anyagokat közvetítő/fejlesztő képzés,

k)11 a minisztérium feladatkörében hasznos képzés: a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában a szervezeti egységekhez rendelt feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó, azok teljesülését elősegítő képzés,

l)12 felettes vezető: a munkavégzést közvetlenül irányító vezető (osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető), állami vezető (államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár).

II. Fejezet

A munkáltatói jogok gyakorlásának és a munkáltatói jogkör átruházásának szabályai

2. Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása

4. § (1) A munkáltatói jogok gyakorlásának

a) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény és

b) a Kttv.

képezi jogszabályi alapját.

(2)13 A Kttv. alkalmazásában alapvető munkáltatói jognak minősül a kinevezés, jogviszony-megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és kártérítési eljárás, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, sérelemdíj, összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának módosítása.

(2a)14 A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a kabinetfőnök az (1) bekezdés alapján meghatározott munkáltatói jogokat gyakorolják.

(2b)15 A közigazgatási államtitkár munkáltatói jogköre gyakorlását a Kttv. 37. § (1) bekezdése alapján államtitkárra, helyettes államtitkárra, főosztályvezetőre az 1. melléklet szerint ruházza át.

(3) Az alapvető és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét e Szabályzat 1. melléklete határozza meg.

(4)16 A Kttv. 20. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozza.

III. Fejezet

A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése, megszűnése és megszüntetése

3. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítését megelőző eljárás

5. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos intézkedések megkezdése előtt a kormánytisztviselőt foglalkoztatni kívánó szervezeti egység vezetője előzetesen egyeztet a személyügyekért felelős főosztállyal a betöltendő munkakör megnevezéséről, a munkakörtérképről, a pályázati kiírás szükségességéről és tartalmáról, a jogviszony létesítésének időtartamáról (határozott, határozatlan), valamint a munkakört betöltő személy várható illetményéről.

(2) A kormánytisztviselőt foglalkoztatni kívánó szervezeti egység vezetője a fentiekben foglaltakon túl előzetesen köteles egyeztetni a személyi juttatás előirányzatra kihatással járó – a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő – javaslatait a személyügyekért felelős főosztállyal. A személyügyekért felelős főosztály a szükséges források tekintetében kikéri a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának véleményét. Döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója csak az egyeztetés után, az egyeztetés során kialakított vélemény figyelembevételével hoz.

(3) A kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről érdemi nyilatkozat a minisztérium részéről addig nem tehető, amíg a jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályi feltételek meglétét a személyügyekért felelős főosztály meg nem állapítja.

(4)17 A kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges, 2. melléklet szerinti felvételi javaslatot a foglalkoztatni kívánó önálló szervezeti egység vezetője a státusz rendelkezésre állásának igazolására és a jogszabályi feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó véleményezés céljából megküldi a személyügyekért felelős főosztály részére.

(5)18 A személyügyekért felelős főosztály a véleményével ellátott felvételi javaslatot – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – elbírálás céljából megküldi a munkáltatói jogkört gyakorlója részére.

(6)19 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a személyügyekért felelős főosztály a véleményével ellátott felvételi javaslatot előzetes engedélyezés céljából megküldi a közigazgatási államtitkár részére. Az előzetesen engedélyezett felvételi javaslatot a személyügyekért felelős főosztály elbírálás céljából továbbítja a munkáltatói jogkör gyakorlója részére.

4. Pályázati eljárás

6. § (1)20 A minisztérium kormány-tisztviselői munkaköre – a szervezeti egység szakmai irányításáért felelős állami vezető kezdeményezésére – pályázat útján is betölthető. Jogszabály előírása esetén egyes munkakörök kizárólag pályázat útján tölthetőek be. A pályázati kiírás kezdeményezését a munkáltatói jogkör gyakorlójának a személyügyekért felelős főosztályra kell eljuttatni közzététel céljából, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak való megküldés érdekében. Ezek mellett a szélesebb körű nyilvánosság biztosítása érdekében egyéb közzétételi forma (hirdetés megjelentetése nyomtatott sajtóban, internetes portálon stb.) is alkalmazható.

(2) A minisztériumon belül, a pályázatok értékelésére legalább háromtagú eseti előkészítő bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kell létrehozni.

(3) A Bizottság állandó tagjai az adott szakmai terület képviselői és a személyügyekért felelős főosztály képviselője.

(4)21 A kormány-tisztviselői munkakörre kiírt pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók a minisztériumi vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 8 munkanapon belül a pályázókat a személyügyekért felelős főosztály írásban, elektronikus vagy postai úton értesíti.

(5) A pályázat eredményéről a pályázók értesítése elsődlegesen a pályázati anyagban szereplő elektronikus elérhetőségen keresztül történik. Amennyiben a pályázó a pályázati anyagában nem ad meg elektronikus értesítési címet, abban az esetben a személyügyekért felelős főosztály postai úton értesíti a pályázót a pályázat eredményéről. Az elbírálást követő 15 munkanap elteltével a pályázó által benyújtott pályázati anyag – jegyzőkönyv felvétele mellett – megsemmisítésre kerül.

(6) Amennyiben a pályázó írásban kéri a személyügyekért felelős főosztálytól pályázati anyagának vagy önéletrajzának megőrzését, abban az esetben a személyügyekért felelős főosztály gondoskodik a pályázó önéletrajzának adatbázisban való rögzítéséről a jövőben megnyíló álláslehetőségek betöltése érdekében.

5. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének rendje

7. § (1) A kinevezni kívánt személyt a személyügyekért felelős főosztály felhívja a jogviszony létesítéséhez a következő okiratok benyújtására, illetve bemutatására:

a) egy hónapnál nem régebbi fényképes önéletrajz;

b) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya;

c) a besoroláshoz szükséges korábbi jogviszonyainak és iskolai végzettségének dokumentumai eredeti példányban (külföldön folytatott munkavégzésre irányuló jogviszony esetén magyar nyelvre lefordított jogviszony-igazolás, külföldön végzett tanulmányok esetén a végzettségi szint és a szakképzettség elismerését tartalmazó hatósági igazolás a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény alapján);

d) nyelvtudást igazoló bizonyítványai eredeti példányban;

e) Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány eredeti példányban;

f) adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány eredeti példányban;

g) illetményének folyósításához szükséges bankszámlaszám;

h)22 magánnyugdíjpénztári tagságának záradékolt nyilatkozata eredeti példányban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti okiratok hiányában kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető.

(3) A személyügyekért felelős főosztály, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban kérheti – a jogviszony létesítését megelőzően is – a dokumentumok eredetiségének igazolását. A kért eredetiség igazolása a kormánytisztviselőt vagy a kinevezni kívánt személyt terheli, legkésőbb az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül. Amennyiben e határidő eredménytelenül telik el, a személyügyekért felelős főosztály kezdeményezheti a jogviszony létesítésétől való elállást.

(4) A személyügyekért felelős főosztály a nem magyar nyelvű iskolai végzettséget igazoló diplomát a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján, nyelvtudást igazoló bizonyítványt az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet alapján fogad el. A honosítás, fordítás, tájékoztatás beszerzése a kinevezni kívánt személy kötelezettsége, beleértve a felmerülő díj viselését is.

(5) A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése előtt a személyügyekért felelős főosztálynak a következő nyilatkozatokat kell beszereznie a kinevezni kívánt személytől, akinek a részére átadott dokumentumok kitöltésével nyilatkoznia kell:

a) arról, hogy vele szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

b) arról, hogy milyen további jogviszonya áll fenn, ide értve azon eseteket, amikor a kormánytisztviselő 30 napon belül köteles az összeférhetetlenség megszüntetésére, és azon eseteket, amelyek nem esnek az összeférhetetlen további jogviszonyok közé;

c) a besorolását érintő munkavégzés alóli mentesítés, illetve távollét időszakairól;

d) a gyermek után járó pótszabadság igénybevételéhez szükséges tényekről;

e)23 magánnyugdíjpénztári tagságáról;

f)24 a részére folyósított nyugdíj típusáról;

g)25 arról, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához hozzájárul;

h) arról, hogy betöltendő munkaköre alapján fennálló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

8. § (1)26 A kinevezési okmányt a személyügyekért felelős főosztály a kinevezéskor rendelkezésre álló, a kinevezni kívánt személy által átadott vagy kitöltött eredeti dokumentumok alapján készíti elő. A kinevezési okiratot a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának ellenjegyzése céljából meg kell küldeni a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályára.

(2) A kormánytisztviselő kinevezését követően a besorolásához szükséges dokumentumok másolata, valamint a kinevezési okirat egy eredeti példánya a kormánytisztviselő személyi anyagába kerülnek, amelyet a személyügyekért felelős főosztály őriz.

(3) Ha a munkakör betöltésének a feltétele az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat készítése, a kormányzati szolgálati jogviszonyba csak a fenti kötelezettség teljesítése után lehet kinevezni.

(3a)27 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, beosztást vagy feladatkört betöltő kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a kinevezést, megbízását vagy vele más szerződéses jogviszony létesítését követő 30 napon belül köteles teljesíteni.

(4)28 A jogviszony létesítése vagy új munkakörbe kinevezés előtt a foglalkoztatottal közölni kell, ha a betöltendő munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzést von maga után, ebben az esetben az érintett személynek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez. Amennyiben az érintett személy hozzájárul, a részére a személyügyekért felelős főosztály tájékoztatása alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős főosztály átadja a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez szükséges kérdőívet, amelyet az érintett haladéktalanul kitölt és átad a minisztérium biztonsági megbízottjának. A nemzetbiztonsági ellenőrzést legkésőbb a kinevezésével egyidejűleg meg kell indítani.

(5)29 Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormányzati szolgálati jogviszonyba jelölt személy a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá, vagy a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, és a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését a külön törvény szerint arra feljogosított személy, szerv vagy testület nem hagyta jóvá, a Kttv. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének feltétele, hogy a foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében történő munkaalkalmassági orvosi vizsgálaton kinevezni kívánt személy egészségileg alkalmas legyen az általa ellátandó munkakör betöltésére.

9. § (1) A kormánytisztviselőnek kinevezésekor esküt kell tennie. Az eskü elmaradása a kormányzati szolgálati jogviszony érvénytelenségét eredményezi. Eskütétel hiányában a kormánytisztviselő nem állítható hivatalba. Az esküokirat 2 példányban készül, amelyből 1 példányt a kormánytisztviselő részére át kell adni, 1 példányt pedig a személyi anyagban kell elhelyezni.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszony a kinevezési okirat munkáltatói aláírását követő átadásával és annak a kormánytisztviselő általi aláírásával jön létre, a kinevezési okiratban foglalt időpontban. A kinevezési okirat ellenkező rendelkezése hiányában a jogviszony határozatlan időre jön létre

(3) Kormánytisztviselő kinevezésekor 6 hónap próbaidő kikötése kötelező. Kivételesen indokolt esetben a próbaidő tartama legfeljebb 3 hónapban is megállapítható. Közigazgatási áthelyezés esetén próbaidő kikötésére nem kerül sor.

9/A. §30 (1) A minisztérium szervezeti egységén belüli áthelyezéssel járó kinevezésmódosítás esetén (a továbbiakban: főosztályon belüli áthelyezés) a munkáltatói jogkört a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. melléklet szerint gyakorolja.

(2) Főosztályon belüli áthelyezést megelőzően a kezdeményező szervezeti egység vezetője a főosztályon belüli áthelyezés feltételeiről köteles egyeztetni a személyügyekért felelős főosztály vezetőjével. A személyügyekért felelős főosztály a személyi juttatás előirányzatra kihatással járó javaslat esetében kikéri a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály vezetője véleményét.

(3) A főosztályon belüli áthelyezést a 34. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével a szervezeti egység vezetője kezdeményezi, amelyet a személyügyekért felelős főosztály vezetője részére véleményezésre megküld.

(4) A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója a személyügyekért felelős főosztály vezetője véleménye figyelembevételével hozza meg.

6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése

10. § (1) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízott szolgáltatásait igénybe vevő szervezeti egység közvetlen szakmai vezetője – a Kttv. 8. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. §-ában foglaltakra figyelemmel – kezdeményezheti megbízási szerződés megkötését.

(2) A szerződés megkötése a minisztérium éves költségvetésében erre a célra elkülönített személyi juttatás előirányzat terhére kezdeményezhető. A szerződéskötés folyamatára a minisztériumban a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló utasítás rendelkezései az irányadók.

(3) A szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat a személyügyekért felelős főosztály látja el.

(4) Nem köthető megbízási szerződés a minisztérium közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására.

(5) A minisztérium saját kormánytisztviselőjével munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, különösen megbízási jogviszony nem létesíthető, a felmentési idő alatt sem.

7. Összeférhetetlenség

11. § (1) A kormány-tisztviselői kinevezést megelőzően a kinevezni kívánt személy részére a személyügyekért felelős főosztály köteles a Kttv. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit ismertető tájékoztatót és a 4–10. melléklet szerint kitöltendő nyilatkozatokat átadni.

(2) A kinevezni kívánt személynek a szükséges nyilatkozatok kitöltésével legkésőbb a kinevezési okirat aláírásáig nyilatkoznia kell arról, hogy

a) személyét a Kttv. 84–87. §-ában meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e,

b) az összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogkövetkezményeket tudomásul veszi.

(3) A kinevezni kívánt személy köteles legkésőbb a kinevezési okirat aláírásáig a Kttv. 85. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 87. § (2) bekezdése szerinti bejelentést, illetve engedély iránti kérelmet benyújtani az 5. és 10. melléklet szerinti dokumentumok kitöltésével.

(4)31 Amennyiben a leendő kormánytisztviselő további jogviszony fennállásáról nyilatkozik, úgy az aláírt nyilatkozatot – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a személyügyekért felelős főosztály köteles elbírálás céljából haladéktalanul a munkáltatói jogkör gyakorlójához továbbítani.

(4a)32 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén, ha a leendő kormánytisztviselő további jogviszony fennállásáról nyilatkozik, úgy az aláírt nyilatkozatot a személyügyekért felelős főosztály előzetes engedélyezés céljából köteles haladéktalanul megküldeni a közigazgatási államtitkár részére. Az előzetesen engedélyezett nyilatkozatot a személyügyekért felelős főosztály elbírálás céljából továbbítja a munkáltatói jogkör gyakorlója részére.

(5) Nem kaphat kinevezést és nem állítható munkába az a leendő kormánytisztviselő, akinek a jogszabályban előírt, összeférhetetlenséggel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatát még nem bírálták el.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését – szükség esetén rövid indokolással – 5 napon belül vissza kell küldeni a személyügyekért felelős főosztálynak, aki a Kttv. előírásai szerint soron kívül elkészíti a kinevezni kívánt személy részére a döntésről szóló értesítést.

(7) A kormánytisztviselő a személyügyekért felelős főosztályhoz köteles haladéktalanul, előzetesen írásban bejelenteni, ha az előző nyilatkozatához képest az összeférhetetlenséget érintő helyzetében változás áll be, valamint ha további jogviszonyt kíván létesíteni.

(8) A kormánytisztviselő haladéktalanul köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának azt is, ha a korábban engedélyezett további jogviszonya megszűnt.

8. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése

12. § (1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnése esetén köteles a birtokában lévő, a munkáltató által munkavégzés céljából átadott eszközöket, iratokat, igazolványokat az e célra rendszeresített, a személyügyekért felelős főosztály által kiállított 21. melléklet szerinti kilépési lapon meghatározott illetékes szervezeti egységnél leadni, elszámolni és a kapcsolódó igazolásokat beszerezni.

(2) A kormánytisztviselő tartós akadályoztatása esetén a kilépési lapon feltüntetett elszámolási kötelezettségeket a kormánytisztviselő közvetlen felettese által kijelölt személyek teljesítik, amelyet megelőzően a kormánytisztviselő által használt eszközökről és a folyamatban lévő ügyiratokról – három fő közreműködésével – jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos okmányokat, igazolásokat a személyügyekért felelős főosztály, a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály, a központosított illetményszámfejtő hely és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) készíti el.

(4)33 A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével vagy megszüntetésével, valamint a kormánytisztviselő végeleges áthelyezésével kapcsolatos intézkedésről – 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás során – a munkáltatói jogkör gyakorlójához történő továbbítást megelőzően a felettes vezetőnek a személyügyekért felelős főosztállyal előzetesen egyeztetnie kell az alábbiakról:

a) kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének időpontja,

b) másik közigazgatási szervhez történő áthelyezés körülményei, időpontja,

c) hatályos tanulmányi szerződés megszüntetésének, felmondásának, átvállalásának módja,

d) munkáltatói kölcsön és

e) a felmentési időnek a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartama.

(5)34 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetését megelőzően – kivéve a kormánytisztviselő végleges áthelyezését – a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

13. § (1)35 A kormánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntetésére vonatkozó kérelmét közös megegyezés esetén a 19. melléklet, két hónapos lemondási idejű lemondás kezdeményezése esetén a 20. melléklet, a két hónapos lemondási időnél rövidebb lemondási idő kezdeményezése esetén a 20/A. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtania.

(2)36 A kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetében a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés kötelező mértékén felüli mentesítést a felettes vezető javaslatának figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója állapíthat meg.

(2a)37 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó munkavégzési kötelezettség alóli – kötelező mértékén felüli – mentesítés megállapításához a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben járulhat hozzá a két hónapnál rövidebb idejű lemondási időhöz, amennyiben az az irányítása alá tartozó terület feladatainak zavartalan ellátását nem akadályozza.

(3a)38 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a két hónapnál rövidebb lemondási időhöz történő hozzájáruláshoz a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(4) A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnésekor vagy megszüntetésekor – továbbá közigazgatási áthelyezéskor, tartós távollét megkezdése előtt – köteles a munkakörét a minisztérium munkakör átadás-átvételéről szóló utasításának vonatkozó előírásai szerint átadni.

9. A kormányzati szolgálati jogviszony szünetelése

14. § (1)39 Tartós távollétnek minősül, és a kormányzati szolgálati jogviszony szünetelését vonja maga után:

a) a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság,

b) a szülési szabadság (24 hét),

c) 30 napot meghaladó keresőképtelenség (tartós betegállomány),

d) a 30 napot meghaladó időtartamú munkavégzés alóli mentesítés,

e) tartós külszolgálat,

f) nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás,

g) a Kttv. 53. §-a szerinti kirendelés, valamint a Kttv. 55. §-a szerinti kormányzati érdekből történő kirendelés,

h) a Kttv. 56. §-a szerinti határozott idejű áthelyezés.

(2) Tartós távollét esetén a kormánytisztviselő köteles munkakörét a tartós távollét megkezdését megelőzően a munkakör átadás-átvételről szóló utasítás szerint átadni, valamint a kilépési lapon jelölt szükséges igazolások megszerzésével köteles a használatában lévő eszközökkel elszámolni.

IV. Fejezet

A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma

10. Munkakör és munkaköri leírás

15. § (1) A munkakör azoknak a feladatoknak az összefoglaló megnevezése, amelyeket a kormánytisztviselő a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján ellátni köteles, illetve amelyben a kormánytisztviselőt a minisztérium köteles és jogosult foglalkoztatni.

(2) A munkaköri leírás tartalmazza:

a) a munkakör jellegét;

b) a betöltéséhez kapcsolódó feltételeket és ismereteket;

c) a munkakörbe tartozó feladatok megnevezését;

d) a munkakör helyettesítési kapcsolatait;

e) a munkakör ellátásához biztosított hatáskört és felelősséget;

f) valamint a kormánytisztviselőnek a minisztérium szervezetén belüli és azon kívüli hivatali munkavégzéssel összefüggő kapcsolatait.

(3) A munkaköri leírást a kinevezési okirat aláírása előtt kell elkészíteni, és csatolni kell a kinevezési okirathoz, amelynek elválaszthatatlan részét képezi.

11. 40 A kormánytisztviselő teljesítményének értékelése, minősítése

16. § (1) A kormánytisztviselő teljesítményét, előre meghatározott teljesítménykövetelmények alapján félévente értékelni kell. A teljesítménykövetelmények meghatározása és értékelése a személyügyi központ által üzemeltetett, külön erre a célra kialakított elektronikus rendszerben történik.

(2) Félévente legalább három, a munkaköri feladatokkal összefüggő egyéni teljesítménykövetelmény meghatározása szükséges, teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazására nem kerül sor. Az értékelés a követelmények teljesítésének %-os mérését és a rendszer által megadott kompetenciák szintén %-os mérését jelenti. Az értékelés eredményét a kormánytisztviselővel szóban – értékelő megbeszélésen – és írásban is közölni kell.

(3) Legalább kettő teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell.

12. Vagyonnyilatkozat

17. § (1) A minisztériumban az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökben foglalkoztatott kormánytisztviselők, valamint a jogszabály rendelkezései alapján egyéb jogcímen vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek részére kötelező vagyonnyilatkozatot tenni a törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) A vagyonnyilatkozatok tételével, átvételével, kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a minisztérium vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének rendjéről, valamint a vagyonnyilatkozatok kezelésének adatvédelmi szabályairól szóló utasításban foglaltaknak megfelelően a személyügyekért felelős főosztály látja el.

13. Adatok változása

18. §41 A kormánytisztviselő a személyi adataiban bekövetkezett változásról (a lakcím, a bankszámlaszám, a családi állapot változása, gyermekszületés, névváltozás) – a változástól számított 8 napon belül – a személyügyekért felelős főosztályt a 11. melléklet szerinti nyomtatvány 2 példányban történő kitöltésével, annak a személyügyekért felelős főosztályra való megküldésével köteles tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő esetlegesen felmerülő kárt a kormánytisztviselő viseli.

19. § (1) A kormánytisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólítja a kormánytisztviselőt az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati jogviszonya – a törvény erejénél fogva – megszűnik.

(1a)42 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólításhoz a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(2) Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója az összeférhetetlenség megszüntetésére hívja fel a kormánytisztviselőt, a kormánytisztviselő a megszüntetését bizonyító dokumentumot haladéktalanul, de legkésőbb a felszólítástól számított 30 munkanapon belül köteles a személyügyekért felelős főosztálynak bemutatni.

(3) Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozattétel a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség. E kötelezettségét szegi meg és ez által fegyelmi vétséget követ el az a kormánytisztviselő, aki a valóságnak meg nem felelő nyilatkozatot tesz, vagy bejelentési, nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztja.

(4) A kormány-tisztviselői összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatok jogszabályban előírt kötelező nyilvántartása a személyügyekért felelős főosztály feladata.

V. Fejezet

Munkavégzés, pihenőidő

14. Munkaidő

20. § (1) A teljes napi munkaidő napi nyolc óra. A heti munkaidő heti negyven óra, hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óráig, pénteken 8–14 óráig tart (általános munkarend). A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő munkaidő-beosztását ettől eltérően is megállapíthatja.

(2) A munkaidő a teljes napi munkaidőnél kevesebb is lehet, ebben az esetben az egyébként járó illetményt arányosan csökkenteni kell (részmunkaidő).

(3)43 A részmunkaidős foglalkoztatást a kormánytisztviselő kezdeményezheti a felettes vezető hozzájárulásával a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyermekgondozás miatti távollétről visszatérő kormánytisztviselő tekintetében a részmunkaidő megállapítására a Kttv. 50. §-ában foglaltak az irányadóak.

(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő munkaidő-beosztását – a kormánytisztviselő kérésére, indokolt esetben – a fentiektől eltérően is megállapíthatja.

(6) A kormánytisztviselő napi, illetve heti munkaideje a tizenkét, illetve a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A heti munkaidő e bekezdésben meghatározott legmagasabb időtartamába a Kttv. 96. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott rendkívüli munkaidő tartamát is be kell számítani

(7)44 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén az (1), a (3) és az (5) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedésekhez a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

21. § (1) A minisztérium valamennyi szervezeti egységénél a kormánytisztviselő munkahelyen való megjelenésének tényét, valamint a munkahelyről történő távolmaradásának okát a 13. melléklet szerinti jelenléti íven kell rögzíteni.

(2)45 A szervezeti egység vezetőjének aláírásával ellátott jelenléti ívet egy eredeti példányban legkésőbb a tárgyhónap 5. munkanapjáig meg kell küldeni a személyügyekért felelős főosztály részére.

(3) A jelenléti ív, a távollét-kimutatás és a szabadság-nyilvántartó lap tartalmának egyezőségéért a szervezeti egység vezetője felelős.

(4)46 A személyügyekért felelős főosztály a részére megküldött dokumentumokat feldolgozza, és azok alapján kimutatást készít külön-külön a távollévőkről a távollét jogcíme alapján, valamint a szabadságon lévő munkatársakról, és ezen kimutatásokat az illetmény-számfejtési feladatok teljesítése érdekében a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályára megküldi.

15. Rendkívüli munkaidő

22. § (1)47 A rendkívüli munkaidőt az 1. melléklet szerint meghatározott vezető szóban vagy írásban rendelheti el. Amennyiben a kormánytisztviselő kéri a rendkívüli munkaidő írásban történő elrendelését, azt a 15. melléklet szerinti tartalommal kell elrendelni. Napi 30 percnél rövidebb időre rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. Vezetői munkakörben lévő kormánytisztviselő részére rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.

(2) A rendkívüli munkaidő elektronikus dokumentum formájában is elrendelhető.

(3) A rendkívüli munkaidőt elrendelő felettes vezető havonta, utólag tájékoztatja a személyügyekért felelős főosztályt az általa utasított kormánytisztviselők tekintetében az adott hónapban teljesített rendkívüli munkaidő tartamáról.

(4) A rendkívüli munkaidő elrendeléséről és időtartamáról a személyügyekért felelős főosztály nyilvántartást vezet.

(5) A személyügyekért felelős főosztály tájékoztatja a rendkívüli munkaidő teljesítésére utasítást adó felettes vezetőt, amennyiben az általa utasított kormánytisztviselő rendkívüli munkaideje a Kttv. 96. § (8) bekezdésében meghatározott mértékét eléri.

(6) Amennyiben a személyügyekért felelős főosztály a rendkívüli munkavégzés elrendelésével kapcsolatosan hiányosságot, vagy jogszerűtlenséget észlel, úgy azt azonnal jelzi a rendkívüli munkaidőt elrendelő felettes vezető felé.

23. § (1)48 A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb harminc napon belül kell kiadni. A szabadidő kiadásáért a munkáltatói jogkör gyakorlója a felelős. A kormánytisztviselő részére rendes szabadság csak a rendkívüli munkaidőben történt munkavégzés ellentételezéseként járó szabadidő kiadását követően adható ki.

(2) A 30 napos időtartam leteltét követően a személyügyekért felelős főosztály megkeresi a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy igazolja a szabadidő kiadásának megtörténtét, vagy esetlegesen meg nem történtét. Az esetleges pénzben történő megváltás iránt – jelenléti ív bekérését követően – a személyügyekért felelős főosztály a jelenléti ív, vagy – amennyiben a rendkívüli munkaidő írásban került elrendelésre – a rendkívüli munkavégzést elrendelő nyomtatvány egy eredeti példányának megküldésével egyidejűleg intézkedik a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya felé.

(3) A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidő-megváltást a jelenléti íven „SZM” betűkkel kell jelölni.

(4)49

(5)50 Az elrendelt igazgatási szünet ideje alatti munkavégzés nem minősül rendkívüli munkaidőnek.

16.51 A rendkívüli munkaidő további szabályai

24. § (1)52 A kormánytisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, munkaidő-beosztástól eltérő munkaidőért legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha a rendkívüli munkaidőre

a) a kormánytisztviselő heti pihenőnapján kerül sor, részére a munkavégzés időtartama kétszeresének,

b) munkaszüneti napon kerül sor, részére a munkavégzés időtartama háromszorosának megfelelő mértékű szabadidő jár.

(2)53 A rendszeresen rendkívüli munkavégzést – ügyeletet, munkaidő-beosztástól eltérő munkaidőt – teljesítő munkatárs számára legfeljebb évi 25 munkanap szabadidő-átalány állapítható meg.

(3) A szabadidő-átalányban részesítendő munkaköröknek és az ahhoz kapcsolódó szabadidő-átalány mértékének megállapítására – a munkaköri leírást jóváhagyó felettes vezető javaslata alapján – a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A szabadidő-átalányra való jogosultságot az érintett kormánytisztviselő munkaköri leírásában rögzíteni kell.

(4) A szabadidő-átalány mértéke

a) 25 nap, amennyiben a rendkívüli munkavégzés időtartama évente meghaladja a százkilencven órát,

b) 20 nap, amennyiben a rendkívüli munkavégzés időtartama évente meghaladja a százhatvan órát, de nem éri el a százkilencven órát,

c) 15 nap, amennyiben a rendkívüli munkavégzés időtartama évente meghaladja a százhúsz órát, de nem éri el a százhatvan órát,

d) 10 nap, amennyiben a rendkívüli munkavégzés időtartama évente meghaladja a nyolcvan órát, de nem több évi százhúsz óránál,

e) 5 nap, amennyiben a rendkívüli munkavégzés időtartama évente meghaladja a negyven órát, de nem több évi nyolcvan óránál.

(5) A kormánytisztviselőt a szabadidő-átalány a jogosultság megállapításáról szóló munkáltatói döntés napjától a jogosultság feltételeinek fennállásáig illeti meg.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója minden év január 31-ig felülvizsgálja a szabadidő-átalányban részesülők körét.

(7) A szabadidő-átalány biztosításáról – a munkáltatói jogkör gyakorlója döntésének megfelelően – a személyügyekért felelős főosztály intézkedik.

(8) A szabadidő-átalány elszámolása tekintetében a rendkívüli munkaidő ellentételezésére vonatkozó 24. §-ban foglaltak az irányadóak.

17. Átirányítás

25. § (1)54 A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el a minisztérium hatékony működéséhez munkaszervezési okból, ideiglenesen szükségessé váló átirányítást a 16. melléklet szerinti formanyomtatványon, amelynek kettő eredeti példányát meg kell küldeni a személyügyekért felelős főosztály részére. A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén az átirányítás elrendeléséhez a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(2) A kormánytisztviselő átirányítás alapján csak olyan munkakört láthat el, melyre előírt képesítési feltételekkel rendelkezik.

(3) A munkatársat helyettesítési díj illeti meg, ha

a) a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, és eredeti munkakörét is ellátja,

b) tartósan távol lévő munkatársat helyettesít,

c) részben, vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el.

(4) A helyettesítési díjat az átirányítás időtartamával megegyező időtartamra kell megállapítani. A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár.

(5)55 A helyettesítési díj mértéke időarányosan a (3) bekezdés a)–b) pontjában foglalt esetekben a helyettesített kormánytisztviselő, a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a helyettesítő kormánytisztviselő illetményének

a) 25%-a a helyettesítés első harminc napjára,

b) a harmincegyedik naptól a kilencvenedik napig 25%–40%-áig,

c) a kilencvenegyedik naptól 40%–50%-áig terjedhet.

(5a)56 Egy munkakört egyidejűleg legfeljebb két kormánytisztviselő helyettesíthet.

(5b)57 A helyettesítési díj megállapítását a szervezeti egység vezetője a személyügyekért felelős főosztályon kezdeményezi. A helyettesítési díj jogszerűségének és összegszerűségének megállapítására vonatkozó javaslat megtétele – a szervezeti egység felett irányítási jogkört gyakorló állami vezető javaslata, illetve a költségvetési előirányzat figyelembevételével – a személyügyekért felelős főosztály feladata.

(6)58 Ha a helyettesítést egy adott munkakör vonatkozásában kettő kormánytisztviselő látja el, úgy a helyettesítő kormánytisztviselő a helyettesítés teljes időtartama alatt az illetménye 25%-ának megfelelő helyettesítési díjra jogosult.

(7)59 Az átirányítást és a helyettesítési díjat vissza kell vonni a 16/A. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, amennyiben az annak alapjául szolgáló ok megszűnik. A személyügyekért felelős főosztály az átirányítás és a helyettesítési díj visszavonását hivatalból is kezdeményezheti.

(8) Nem jár helyettesítési díj a Kttv. 52. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben.

18. A munkavégzés alóli mentesülés esetei

26. § (1) Mentesül a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a Kttv. 79. §-ában meghatározott esetekben.

(2) A Kttv. 110–113. §-a alapján a kormánytisztviselő részére járó fizetés nélküli szabadságot a jelenléti íven „FN” betűvel kell jelölni.

(3) A munkavégzés alóli mentesülést a jelenléti íven „MM” betűvel kell jelölni.

27. § (1)60

(2) A személyügyekért felelős főosztály minden év szeptember 10. napjáig felméri, hogy a tárgyévre járó szabadságok időarányosan kiadásra kerültek-e. Amennyiben a kormánytisztviselő fel nem használt szabadnapjainak száma ebben az időpontban meghaladja a tárgyévre járó szabadságainak 3/4 részét, úgy ezt a személyügyekért felelős főosztály jelzi a kinevezés tekintetében munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek, aki írásban elrendeli a szabadságok kiadását az érintett kormánytisztviselő közvetlen vezetőjével egyeztetett ütemterv alapján.

28. § (1) A szabadság kiadásáról, illetve engedélyezéséről kizárólag írásban, a szabadság-nyilvántartó lapon lehet rendelkezni, amelyet – váratlan esemény kivételével – a szabadság megkezdése előtt kell kiállítani és a rendes szabadságot engedélyező munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyni.

(2) A szabadság-nyilvántartó lap, amelyet minden év elején a személyügyekért felelős főosztály állít ki – tartalmazza az éves alap és pótszabadságot, az egyéb címen biztosított pótszabadságot, az esedékesség évében ki nem adott szabadságot és az igénybe vett szabadságnapokat, azok naptári időpontjának megjelölésével, valamint a szabadság kiadásának vagy engedélyezésének tényét igazoló vezetői aláírást. Ezt a nyomtatványt minden szervezeti egységnél – egyénenként – folyamatosan kell vezetni.

(3) A szabadságnapok nyilvántartásáért a személyügyekért felelős főosztály felelős. A szervezeti egységeknek a szabadság-nyilvántartó lapot a naptári év végén, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 10. napjáig – a rendes szabadságot engedélyező munkáltatói jogkör gyakorló aláírásával ellátva – a személyügyekért felelős főosztálynak kell megküldeni, ahol a ki nem adott szabadságot a következő évre ismét nyilvántartásba veszik. A munkatársnak járó tárgyévi szabadságot a személyügyekért felelős főosztály minden naptári év január 31. napjáig állapítja meg, és február 15. napjáig tájékoztatja a munkatársakat a megállapított szabadságnapokról a tárgyévre vonatkozó szabadság-nyilvántartó lapok megküldésével.

(4) Az igénybe vett rendes szabadság napokat a jelenléti íven „SZ” betűvel kell jelölni.

(5) Az apának a gyermeke születése estére járó, a Kttv. 102. § (4) bekezdése szerinti pótszabadság igénybevételéhez be kell nyújtania a szükséges igazolásokat (anyakönyvi kivonatot).

29. §61 A tanulmányi szabadság igénybevételének részletszabályait jelen Szabályzat X/A. fejezete tartalmazza. Az igénybe vett tanulmányi szabadság napokat a jelenléti íven „TSZ” betűvel kell jelölni.

30. § (1) A keresőképtelenséget a háziorvos igazolja, amely igazolás eredeti példányát a kormánytisztviselőnek a keresőképtelenség megszűnését követően haladéktalanul el kell juttatnia a minisztériumi személyügyekért felelős főosztályra. Az előreláthatóan 15 napot meghaladó távollét esetén az igazolást még annak időtartama alatt el kell juttatni a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályára, valamint másolatban a személyügyekért felelős főosztályra.

(2) A betegség miatti keresőképtelenség tényéről, mint a munkából való távolmaradás okáról a kormánytisztviselőnek közvetlen felettesét haladéktalanul értesítenie kell. A tájékoztatási kötelezettséget, amennyiben azt a körülmények indokolják, a kormánytisztviselő közeli hozzátartozója útján is teljesítheti.

(3) A betegség miatti keresőképtelenség időtartamát a jelenléti íven „B” betűvel kell jelölni.

31. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója által elrendelt, a kormánytisztviselő munkakörével összefüggő egy, vagy több napot igénybe vevő – a minisztériumon kívül tartandó – megbeszélésen, képzésen való részvétel, kiküldetés vagy felügyeleti ellenőrzés hivatalos távollétnek minősül.

(2) A hivatalos távollétet a jelenléti íven „HT” betűvel kell jelölni.

32. § (1)62 Véradásban részt vevő kormánytisztviselő – illetményének folyósítása mellett – a véradás miatt távol töltött teljes időtartamra, a munkahelyen kívül szervezett véradás esetén pedig legfeljebb négy órára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A kormánytisztviselőnek a munkavégzés alóli mentesség a véradást szervező által kiállított igazolás alapján jár.

(2) A kettő vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő, vagy legalább egy 14 éven aluli gyermeket egyedül nevelő szülőt, illetve fogyatékos gyermeket nevelő szülőt, valamint a beteg gyermeket vagy beteg szülőt gondozó kormánytisztviselőt havi 4 munkaóra munkaidő-kedvezmény illeti meg, mely kizárólag az adott hónapban vehető igénybe.

(3) A kormánytisztviselőt hozzátartozója halálakor két munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg.

(4) A munkaidő-kedvezmény tartamára a kormánytisztviselőnek illetmény jár.

(5) A munkaidő-kedvezményre jogosultak körét a személyügyekért felelős főosztály tartja nyilván. A munkaidő- kedvezményre jogosultság okát – annak bekövetkeztétől számított 10 munkanapon belül – a kormánytisztviselőnek be kell jelentenie a személyügyekért felelős főosztálynak.

(6) A munkaidő-kedvezmény időtartamát a jelenléti íven „MK” betűvel kell jelölni.

19. Egyéb kedvezmények

33. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselők munkaidő-beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitva tartását.

(2) A 14 éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselők rendes szabadságának kiadása során a munkáltató lehetőséghez mérten figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények működése során elrendelt szüneteket.

34. § A gyermek születéséhez kapcsolódó távollétek kezdetét és annak várható időtartamát (szülési szabadság, gyed és gyes időtartama alatti fizetés nélküli szabadság, apának járó munkaidő-kedvezmény) a kormánytisztviselőnek lehetőleg a távollét megkezdése előtt be kell jelentenie a személyügyekért felelős főosztály részére.

VI. Fejezet

Díjazás és juttatási rendszer

20. Illetmény

35. § Az illetmény kifizetése kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján történik. Az illetmény kifizetésének napja legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napja. Amennyiben az illetmény kifizetésének napja pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.

21. Az alapilletmény eltérítése

36. § (1)63 A közigazgatási államtitkár mint a hivatali szerv vezetője át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján – ide nem értve, ha a kormánytisztviselő végleges áthelyezésére kerül sor – a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét tárgyév január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra a Kttv. szerinti mértékben megemelheti vagy csökkentheti.

(2) Az eltérítések mértékére a kormánytisztviselőt foglalkoztató szervezeti egység szakmai irányításáért felelős állami vezető a tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján minden év január 31-éig tesz javaslatot. Eltérítésre irányuló javaslat hiányában az adott évre a 100%-os beállási szint lesz az irányadó. Az eltérítésekről a vezetői javaslat figyelembevételével a közigazgatási államtitkár minden év február 28-ig dönt.

(3) Az alapilletmény-eltérítések megállapítását megelőzően a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya kimutatása, illetve az elemi költségvetésben rendelkezésre álló keretek ismeretében a személyügyekért felelős főosztály tájékoztatja a javaslattevő vezetőt, aki a szervezeti egység részére rendelkezésre álló költségvetési kereten belül teheti meg javaslatait.

(4) Az alapilletmény emeléséről vagy csökkentéséről szóló döntés alapján a személyügyekért felelős főosztály nyilvántartást vezet és elkészíti a szükséges dokumentumokat.

22. Idegennyelv-tudási pótlék

37. § (1)64 Az idegennyelv-tudással rendelkező kormánytisztviselők idegennyelv-tudási pótlékban részesíthetőek. Angol, német, francia, arab, kínai és orosz nyelvből tett nyelvvizsgáért alanyi jogon nyelvpótlék jár.

(2) Más nyelvekért az idegen-nyelvtudási pótlékra való jogosultságot a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a nyelvtudás munkakör ellátásához való szükségessége alapján a tárgyévi személyi juttatás költségvetési keret figyelembevételével.

(2a)65 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a (2) bekezdésben meghatározott idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultság megállapításához a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(3) Nem fizethető nyelvpótlék az eszperantó nyelvért és a klasszikus nyelvekért (latin, ógörög, szanszkrit és egyéb holt nyelvek).

(4) A munkakör, illetve a munkakör tartalmának változása, változtatása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója – a személyügyekért felelős főosztállyal történt egyeztetés alapján – köteles az idegennyelv-tudás szükségességét felülvizsgálni. Munkakörváltás esetén a pótlékok visszavonhatók, amennyiben azok már nem felelnek meg a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(4a)66 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a (4) bekezdésben meghatározott felülvizsgálathoz a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(5) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékűvé nyilvánított (honosított) okirattal kell igazolni. Az egyenértékűséget tanúsító okiratok beszerzését a kormánytisztviselő saját költségére végzi.

(6) A nyelvvizsga-bizonyítványt a személyügyekért felelős főosztályon kell bemutatni. Az idegennyelv-tudási pótlék a bizonyítvány kiállításának napjától esedékes, amennyiben a képzettséget igazoló okiratot a kormánytisztviselő a kiállítástól számított 45 napon belül bemutatja. Határidőn túli bemutatás esetén a pótlék az igazoló okmány bemutatásának napjától jár.

22/A.67 Munkaköri pótlék

37/A. § (1) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a kormánytisztviselő a (2)–(4) bekezdésben meghatározott munkakörök betöltése esetén az ott meghatározott mértékű munkaköri pótlékra jogosult.

(2) A szakmai területen vezetői munkakört betöltő vezető kiemelt vezetői munkakörére tekintettel az eltérítés nélküli alapilletménye 20%-ának megfelelő munkaköri pótlékra, a funkcionális területen vezetői munkakört betöltő vezető kiemelt vezetői munkakörére tekintettel az eltérítés nélküli alapilletménye 15%-ának megfelelő munkaköri pótlékra jogosult.

(3) Az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai területen szakreferens munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő az eltérítés nélküli alapilletménye 20%-ának megfelelő munkaköri pótlékra, a kiemelt szakreferens munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő az eltérítés nélküli alapilletménye 30%-ának megfelelő munkaköri pótlékra jogosult. Az I. besorolási osztályba tartozó, funkcionális területen szakreferens munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő az eltérítés nélküli alapilletménye 15%-ának megfelelő munkaköri pótlékra, a kiemelt szakreferens munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő az eltérítés nélküli alapilletménye 25%-ának megfelelő munkaköri pótlékra jogosult. Az I. besorolási osztályba tartozó, funkcionális területen kiemelt asszisztens munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő az eltérítés nélküli alapilletménye 10%-ának megfelelő munkaköri pótlékra jogosult.

(4) A II. besorolási osztályba tartozó kiemelt ügyintéző munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő mind a szakmai, mind a funkcionális területen az eltérítés nélküli alapilletménye 30%-ának megfelelő munkaköri pótlékra, a funkcionális területen kiemelt titkárnő munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő az eltérítés nélküli alapilletménye 30%-ának megfelelő munkaköri pótlékra jogosult.

(5) A munkaköri pótlék megállapításakor a (2) bekezdésben foglalt munkakör esetén a szervezeti egység feladatköre nagyságának, a vezető által irányítottak létszámának, a vezető felelősségi szintjének, a (3) és (4) bekezdésben foglalt munkakörök esetén a munkakörhöz kapcsolódó feladat- és hatáskörök számának, a munkakör tartalmának, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges tudásnak a figyelembevételére kerül sor.

(6)68 A (2)–(4) bekezdésben meghatározott munkaköri pótlék a munkakör tartamának változatlan fennállásáig illeti meg a kormánytisztviselőt.

22/B. 69 Gépjármű-vezetési pótlék

37/B. § (1) Gépjármű-vezetési pótlékra jogosult a hivatali gépjárművet rendszeresen vezető kormánytisztviselő, ha az adott gépjárműre nincs külön gépjárművezető biztosítva. A pótlék mértéke az illetményalap 13%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti illetménypótlékra a helyszíni ellenőrzési feladatot tartalmazó munkakör jogosít.

22/C. 70 Címadományozás

37/C. § (1) A szervezeti egység vezetője a szervezeti egység irányításáért felelős állami vezető egyetértésével címzetes vezetőtanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, címzetes főmunkatársi, szakmai és közigazgatási (fő)tanácsadói, miniszteri (fő)tanácsadói címek adományozását írásban kezdeményezheti.

(2) A részletes indokolással ellátott, a kormánytisztviselő kiemelkedő tevékenységének és eredményeinek ismertetését tartalmazó javaslatot a személyügyekért felelős főosztályon kell megtenni.

(3) A személyügyekért felelős főosztály a címadományozással járó többletforrás rendelkezésre állásáról előzetesen tájékozódik a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályánál. Amennyiben a címadományozáshoz szükséges forrás rendelkezésre áll, úgy intézkedik a javaslatnak a hivatali szerv vezetője részére történő eljuttatásáról, aki dönt a címzetes, szakmai és közigazgatási címek adományozásáról. Amennyiben a forrás nem áll rendelkezésre, úgy arról tájékoztatja a javaslattevőt.

(4) Címadományozásra – lehetőség szerint – félévente, az illetményeltérítések megállapítására szolgáló időszakkal egy időben, a kormánytisztviselő teljesítményértékelését követően kerülhet sor.

23. Jubileumi jutalom

38. §71 Az esedékes jubileumi jutalmak kifizetéséről a személyügyekért felelős főosztály kezdeményezésére a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya gondoskodik. A munkáltatói jogkör gyakorlója a személyügyekért felelős főosztályon keresztül a jubileum alkalmából értesítő levelet ad át a kormánytisztviselőnek.

24. A munkába járáshoz szükséges helyközi közlekedési költségtérítés

39. § (1) A Budapest közigazgatási határán kívülről történő napi munkába járás és hétvégi hazautazás költségeit a minisztérium a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai szerint téríti. A térítés igénybevétele – a bérlet, illetve menetjegy ellenében – utólag történik.

(2)72 Az (1) bekezdés szerinti munkába járáshoz és hazautazáshoz a bérlet (menetjegy) térítés iránti kérelmet – amely tartalmazza a kormánytisztviselő nyilatkozatát arról, hogy a napi munkába járás lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről történik – a lakcímkártya fénymásolatával együtt a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályán kell előterjeszteni tárgyév január 31-ig a 31. melléklet szerinti adatlapon. A minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya a bérlet vagy menetjegy tárgyhónapot követő hó 10. napjáig történő leadása esetén havonta – a 31/A. melléklet szerinti elszámolólap egyidejű megküldése esetén – a jogszabályban meghatározott mértékű térítést fizet a hónap utolsó napjáig a kormánytisztviselőnek.

(3)73 A kormánytisztviselő részére a Korm. rendeletben meghatározott esetekben a munkába járáshoz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja. tv.) foglalt, a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos mértékű költségtérítés jár. Üzemanyagköltség, amortizáció címén egyéb térítés a munkába járáshoz nem igényelhető. Az érintett munkahelye és lakóhelye közötti útvonalra gépjárművel történő munkába járás címén költséget nem számolhat el.

(4)74 A saját gépjármű munkába járás céljából történő igénybevétele utáni költségtérítés a kormánytisztviselő 31. melléklet szerinti jogosultsági nyilatkozata alapján, a munkahely és a lakóhely vagy tartózkodási hely közötti lehető legrövidebb távolság (km) megadásával – a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya vezetőjének javaslata alapján – a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkára engedélyezi az éves működési költségvetésben jóváhagyott keret és a jogosultság figyelembevételével. A saját gépjármű utáni engedélyezett költségtérítést tárgyév január 31-ig felülvizsgálatra szükséges benyújtani a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya részére a 31. melléklet szerinti kérelem benyújtásával.

(5)75 A kormánytisztviselőt a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya az engedélyezés kimeneteléről értesíti. Az engedélyezést követően a költségtérítést havonta – a költségtérítést igénylő kormánytisztviselő a felettes vezetője által a ledolgozott munkanapokra vonatkozóan igazolt, a 30. melléklet szerinti gépkocsiköltség-elszámoló lap benyújtásával – a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályán lehet igényelni. A legrövidebb távolság meghatározásához a https://maps.google.com/ weboldal útvonaltervező szolgáltatásából nyert adatokat kell figyelembe venni.

(6)76 A 31. melléklet szerinti kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya, az érvényes vezetői engedély, valamint a munkába járáshoz használt, a kérelmező tulajdonában vagy üzembentartói jogában álló személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyének másolatát, valamint az útvonaltervet. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmet alátámasztó indokokat, illetve a tömegközlekedési eszközzel, illetve saját gépjárművel történő munkába járás munkáltatót terhelő költségeinek összehasonlítását.

25. Utazási kedvezmény

40. § A kormánytisztviselőt a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló Korm. rendelet alapján megillető Utazási utalványt minden év március 31. napjáig a személyügyekért felelős főosztály állítja ki, és juttatja el a kormánytisztviselő részére. Az év közben kinevezett kormánytisztviselő részére kérésére kerül kiállításra az Utazási utalvány, amely kiadásának feltétele a 18. mellékletben foglalt nyilatkozat kitöltése.

26.77

41. §

26/A. 78 Ruházati költségtérítés

41/A. §79 A minisztérium, költségvetési forrásai rendelkezésre állása esetén, a kulturált munkahelyi megjelenés céljából a kormánytisztviselő részére ruházati költségtérítést adhat. A kormánytisztviselő a nemének megfelelő árucikk elszámolására jogosult.

26/B. 80 Egyes meghatározott juttatások

41/B. § A minisztérium, költségvetési forrásai rendelkezésre állása esetén, a kormánytisztviselő részére az Szja. tv. 70. §-a szerint egyes meghatározott juttatást adhat egyedi miniszteri döntés alapján. A juttatás céljáról, mértékéről, feltételéről a miniszter dönt.

26/C. 81 Egyéb juttatások

41/C. § A minisztérium, költségvetési forrásainak rendelkezésre állása esetén, a kormánytisztviselő részére a hatályos Szja. tv.-ben meghatározott egyéb juttatást adhat egyedi miniszteri döntés alapján. A juttatás céljáról, mértékéről, feltételéről a miniszter dönt.

27. Illetményelőleg

42. § (1) A kormánytisztviselő 17. mellékletben szereplő formanyomtatványon illetményelőleget igényelhet, melynek összege nem haladhatja meg a folyósítás napján hatályos minimálbér ötszörösét. E mértékig a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály vezetője engedélyezi az előleg kifizetését.

(2) Előlegben a kormánytisztviselő évente egyszer részesíthető, és a részére korábban folyósított illetményelőleg visszafizetése előtt újabb előleg nem igényelhető.

(3) Az illetményelőleget legfeljebb hat hónap alatt kell visszafizetni. Ennél hosszabb futamidejű törlesztés, illetve fizetési haladék biztosítása, – különösen indokolt esetben – a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján lehetséges. Ebben az esetben az illetményelőleg után adófizetési kötelezettség keletkezik.

28. Egészségügyi ellátás

43. § (1) A minisztérium biztosítja kormánytisztviselő számára a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást. Az aktuális rendelési helyről és időről a személyügyekért felelős főosztály ad tájékoztatást.

(2) Képernyő előtti munkavégzéssel járó munkakörben és munkahelyen dolgozó kormánytisztviselők látásának vizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi el, és indokolt esetben a kormánytisztviselőt szemészeti szakvizsgálatra utalja be.

(3) Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, a minisztérium a kormánytisztviselőt ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló jogszabályban foglaltak szerint.

29.82

44. §

30. Ösztöndíjas foglalkoztatottak juttatásai

45. § (1) Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló munkatársakat megilleti a 43. § szerinti utazási költségtérítés, valamint havonta helyi utazásra szolgáló bérlet.

(2) Az ösztöndíjas munkatárs a helyi utazásra szolgáló bérletet havonta köteles megvásárolni, amelynek költségét a minisztérium nevére kiállított számla és a lejárt bérlet ellenében, utólag a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály fizeti ki.

VII. Fejezet

Cafetéria-juttatások

31. Jogosultak köre, cafetéria-juttatási elemek

46. § (1) A cafetéria-juttatásokra jogosultak:

a) a minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők,

b) a minisztériummal munkaviszonyban álló munkavállalók,

c) a minisztérium állományába tartozó állami vezetők

(a továbbiakban együtt e fejezet tekintetében: munkatárs).

(2) Nem jogosult a juttatások igénybevételére a munkatárs

a) tartós külszolgálat időtartamára;

b) nemzeti szakértői jogviszony időtartamára;

c) azon időtartamra, amelyre távollét során illetményben vagy átlagkeresetben nem részesül, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. Ilyen távollétnek minősül különösen:

ca) a 30 napot meghaladó, bármilyen jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a távollét első napjától a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt,

cb)83 a csecsemőgondozási díjban, a gyermekgondozási díjban, valamint a gyermekgondozási segélyben részesülők esetében az ilyen jogcímen való távollét első napjától a távollét időtartama alatt,

cc) a 30 napon túli keresőképtelenség (tartós betegállomány) időtartama,

cd) ha a munkatárs a munkavégzési kötelezettség alól jogszabály, vagy a munkáltató intézkedése alapján 30 napot meghaladó időtartamban mentesül, ide nem értve a jogviszony megszüntetése esetén a felmentési (felmondási) idő munkavégzési kötelezettséggel nem érintett időtartamát.

(3)84 A cafetéria-juttatások rendszere a következő, a munkatársak által választható juttatásokat tartalmazza:

a) Széchenyi Pihenő Kártya

aa) szálláshely alszámlájára,

ab) vendéglátás alszámlájára,

ac) szabadidő alszámlájára,

b) bruttó 100 000 forint éves keretösszeg mértékéig juttatott pénzösszegben

nyújtott támogatás.

32. A juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása

47. § (1)85

(2)86 A cafetéria-juttatás éves keretösszege a tárgyévi költségvetési törvényben a cafeteria-keret maximumaként meghatározott összeg. A keretösszeg nyújt fedezetet a cafetéria-juttatásokra, valamint a választott juttatások szükség szerinti adó- és járulékterheire.

(3)87 A cafeteria-juttatásokat terhelő személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás alapját és mértékét a tárgyévben irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. A közterhek megfizetéséről a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya – azok esedékességekor – gondoskodik.

(4) Az éves keretösszeg egy naptári évben az utasításban meghatározott juttatási formák igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keret nem vihető át a következő évre. A tárgyévben fel nem használt, ezer forint alatti összeget a munkatárs nem veheti igénybe.

(5) Az éves keretösszeg a minisztériumnál jogviszonyban töltött idővel arányosan kerül megállapításra

a) a határozott idejű kinevezéssel rendelkező, illetve

b) azon munkatársak esetében, akiknek a minisztériumnál fennálló jogviszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint meghatározott keretösszeg 30%-a illeti meg a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó munkatársakat munkavégzési kötelezettségre tekintet nélkül.

(7)88 A 30 napon túli tartós távollét cafetéria-juttatásra nem jogosít, elszámolására a távollét megszűnését követő 15 napon belül kerül sor.

33. A juttatási elemek kiválasztása

48. § (1) A munkatárs éves keretösszegét minden egyes választott elem és az ahhoz kapcsolódó közterhek csökkentik. A munkatárs az egyes juttatásokból kizárólag a szabályzatban meghatározott mértékig választhat a cafetéria-rendszerből.

(2) A munkatárs az éves felhasználható egyéni keretösszeget és a választható elemeket tartalmazó nyilatkozatot elektronikus rendszeren keresztül kapja meg. A munkatárs köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott juttatási elemekről és mértékükről. A választást követően a kitöltött nyilatkozatot három kinyomtatott, a munkatárs által aláírt papíralapú példányban a személyügyekért felelős főosztályra meg kell küldeni a választott juttatási formákhoz tartozó dokumentációval együttesen. A cafetéria-juttatási nyilatkozat év közbeni módosítására nincs lehetőség.

(2a)89 A munkatárs a cafetéria-nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a minisztériumnál fennálló jogviszonyának vagy cafetéria-jogosultságának módosulása, megszűnése esetén az időarányos cafetéria-keretének túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatás összege a Kttv. 149. §-ának megfelelően az illetményéből levonásra kerül.

(3)90 Az a munkatárs,

a) aki a minisztériumnál év közben létesít jogviszonyt, az első munkában töltött napját követő 10 munkanapon belül,

b) akinek a jogosultsága – különös tekintettel a 46. § (2) bekezdésben foglaltakra – év közben módosul, a módosulás napját követő 10 munkanapon belül

köteles nyilatkozni a személyügyekért felelős főosztály által a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott juttatások formájáról és mértékéről.

(4)91 Amennyiben a munkatárs a (2)–(3) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ott meghatározott határidőn belül – rendes szabadság, betegállomány vagy egyéb rajta kívül álló ok kivételével – önhibájából elmulasztja megtenni, vagy nem csatolja be az egyes juttatási formákhoz szükséges nyilatkozatokat, a cafetéria-rendszerbe tartozó juttatások közül a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára nyújtott támogatásra jogosult.

(5)92

34.93

49. §

35.94

50. §

36.95

51. §

37. Széchenyi Pihenő Kártya

52. § (1)96 A juttatás a munkatárs által meghatározott alszámlá(k)ra igényelhető. A minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya a támogatást a kártyakibocsátó intézménytől (OTP Pénztárszolgáltató Zrt.) megrendelt elektronikus utalványkártyán (a továbbiakban: kártya) biztosítja a munkatárs részére.

(2)97 A juttatást a kártyával rendelkező munkatárs az alszámlák bármelyikére, vagy több alszámlára megosztva igényelheti az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint, az egyes alszámlákra meghatározott mértékben. A támogatás igénylése során a Kártyával rendelkező munkatársnak – valamennyi választott alszámla vonatkozásában – figyelembe kell vennie a tárgyévben más juttatótól azonos jogcímen kapott támogatás összegét, melyről a 22. melléklet szerint kell nyilatkoznia. A juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

(3)98 A kártyával nem rendelkező munkatársaknak a minisztérium rendeli meg a kártyát. A kártya megrendeléséről a személyügyekért felelős főosztály adatszolgáltatása alapján a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya gondoskodik. A kártya megrendeléséért és használatáért a munkatársat fizetési kötelezettség nem terheli.

(4)99 A pótkártya, valamint a közeli hozzátartozó és élettárs részére igényelhető társkártya megrendelése a munkatárs feladata. A pót- és társkártya előállítási és kézbesítési költsége a cafetéria-keretösszeg terhére nem számolható el, annak költsége a munkatársat terheli.

(5)100 A minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya az alszámlákat a munkatárs által igényelt összegben, negyedévente történő utalással tölti fel.

(6)101 A fel nem használt, lejártnak minősülő elektronikus utalványok visszatérítésére nincs lehetőség.

(7)102 Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Széchenyi Pihenő Kártya pótlását a foglalkoztatott közvetlenül is megrendelheti a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátójától. A Széchenyi Pihenő Kártya pótkártya előállítási és kézbesítési költsége – a rendelő személyétől függetlenül, pót-, illetve társkártyánként – a foglalkoztatottat terheli, az a cafetéria-keretösszeg terhére nem teljesíthető.

38. 103 Pénzben nyújtott juttatás

53. § (1) Az Szja. tv. 71. § (6) bekezdés e) pontja alapján 100 ezer forint éves keretösszegű juttatási forma választható az alábbiak szerint:

a) évi 100 ezer forint, ha a munkatárs jogviszonya egész évben fennáll;

b) a 100 ezer forintnak a munkatárs által a minisztériumnál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkatárs jogviszonya csak az év egy részében áll fenn;

c) évi 100 ezer forint, ha a munkatárs jogviszonya a munkatárs halála miatt szűnik meg.

(2) A minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya a pénzben nyújtott juttatást a munkatárs által igényelt összegben, félévente történő utalással teljesíti.

39.104

54. §

40. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén

55. § (1)105 Ha a munkatárs jogviszonya – bármilyen jogcímen – év közben megszűnik, köteles a részére nyújtott cafetéria-juttatási összeggel az utolsó munkában töltött napon elszámolni. A kifizetések elszámolásáról a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya gondoskodik a személyügyekért felelős főosztály erre a célra rendszeresített formanyomtatványa szerint.

(2)106 Amennyiben a munkatárs a juttatási keret felhasználható mértékénél kevesebb összeget vett igénybe, úgy részére a különbözet újabb nyilatkozat kitöltése esetén kiadásra kerül.

(3)107 A jogviszony megszűnésekor a tárgyévi cafeteria-juttatások kifizetéséről szóló igazolás kiadásáról a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya gondoskodik.

(4) Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatások mértékét, ha a munkatárs jogviszonya halálozás miatt szűnik meg.

VIII. Fejezet

Szociális ellátások

41. Lakáscélú támogatások

56. § A minisztérium a lakáscélú támogatási rendszerről szóló utasításban foglaltak alapján támogatja a kormánytisztviselők lakhatási helyzetét az ott meghatározott támogatási formákban és feltételekkel.

42. Szociális támogatások

57. § (1) A minisztérium szociális és temetési segélyt biztosít a szociális és segélyezési rendszerről szóló utasításban foglalt feltételek teljesülése esetén az aktív és nyugdíjas kormánytisztviselők és köztisztviselők részére.

(2)–(5)108

IX. Fejezet

A minisztérium és az érdekképviseleti szervek együttműködése

58. § (1) A minisztériumban képviselettel rendelkező szakszervezet és a minisztérium felső vezetése a minden fél számára fontosnak tartott részletszabályozásról együttműködési megállapodást köt, melyet felülvizsgál, és szükség szerint módosít minden év március 31. napjáig.

(2) A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi kormány-tisztviselői érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi kormány-tisztviselői érdekegyeztetésben az államigazgatási szerv vezetője és a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket is bevonhatnak.

(3) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője köteles kikérni a helyi munkavállalói érdek-képviseleti szerv véleményét a kormánytisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról. Az érdekképviseleti szervek tájékoztatást kérhetnek, továbbá javaslatot tehetnek a Kttv. 200. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott kérdések tekintetében.

X. Fejezet

A kormánytisztviselők elismerése

43.109

59. §

44. Elismerések

60. § (1) A miniszter a kiemelkedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végző kormánytisztviselőket elismerésben részesítheti.

(2) A miniszteri elismerések formáját, az évente adományozható elismerések számát, illetve az azokkal járó jutalmak mértékét jogszabály határozza meg.

X/A. Fejezet110

Oktatási és képzési rendszer

45. Képzések tervezése, lebonyolítása, jelentkezés a képzésekre

60/A. § (1) A minisztérium különösen az alábbi csoportokba tartozó képzéseken való részvételt támogatja:

a) szakmai ismeretek,

b) nyelvi ismeretek,

c) informatikai képzések,

d) projektmenedzsment-ismeretek,

e) készségfejlesztések.

(2) Az éves képzési tervben meghatározott képzések lebonyolításáért és megtervezéséért a személyügyekért felelős főosztály felelős. Az éves képzési tervben meghatározott kötelező továbbképzésekre a jelentkezés a 24. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával történik. A jelentkezési kötelezettség a munkatársat terheli.

(3) Az éves képzési tervben nem szereplő, év közben felmerülő képzések esetében a képzésre történő jelentkezés a személyügyekért felelős főosztály felhívását követően, a felhívásban megjelölt határidőn belül történik.

(4) A szakmai főosztályokra érkező külső képzési megkeresésekre történő jelentkezés kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével és a költségvetésért felelős főosztály pénzügyi ellenjegyzését követően történhet.

(4a)111 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a (4) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedésekhez a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(5) A képzés befejezését követően a képzésen részt vett munkatárs köteles a 25. mellékletet kitölteni.

(6) A képzési összefoglalót a munkatárs a képzés befejezését követő legkésőbb 5 munkanapon belül köteles elektronikus úton eljuttatni a személyügyekért felelős főosztályra.

(7) Amíg a munkatárs a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, addig nem vehet részt a minisztérium által szervezett vagy támogatott további képzésen.

(8) A személyügyekért felelős főosztály gondoskodik a képzési összefoglaló megjelenítéséről egy mindenki által elérhető elektronikus mappában, illetve az intraneten.

(9) A képzésekre való jelentkezés folyamatát a 26. melléklet tartalmazza.

46. Közigazgatási alap- és szakvizsga, ügykezelői alapvizsgák, titkos ügykezelői vizsga

60/B. § (1)112 A közigazgatási alap- és szakvizsgára, valamint ügykezelői alapvizsgára és titkos ügykezelői vizsgára kötelezett munkatárs képzési költségeinek megtérítését (felkészítő tanfolyam díja, vizsgadíj, tankönyv díja) a minisztérium 100%-ban vállalja. Az ismétlővizsga díját a minisztérium minden esetben áthárítja a vizsgázóra.

(2)113 A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát tehet. A vizsgák költségei a politikai főtanácsadót, politikai tanácsadót terhelik. A vizsgák költségeit – a betöltött munkakör és illetmény figyelembevételével – a minisztérium a munkáltatói jogkör gyakorlója döntésétől függően átvállalhatja.

(3)114 A közigazgatási alap- és szakvizsgára igénybe vehető felkészítő tanfolyamon történő részvételre vagy az azzal megegyező időtartamú önálló felkészülés idejére, valamint a vizsga napjaira a kormánytisztviselő mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, és távolléte idejére illetmény illeti meg. A kormánytisztviselő ezen felül a közigazgatási alapvizsga esetén 1 nap, a közigazgatási szakvizsga esetén (a kötelező és a szabadon választott tárgyra összesen) 6 nap (valamint a vizsga napja vagy napjai) tanulmányi szabadságra – és távolléte idejére illetményre – jogosult. Javítóvizsga vagy ismételt vizsga esetén a munkaidő-kedvezmények a kormánytisztviselőt nem illetik meg. Az ügykezelői és titkos ügykezelői alapvizsga esetén a kormánytisztviselő 3 nap (valamint a vizsga napja) tanulmányi szabadságra – és távolléte idejére illetményre – jogosult.

(4) A személyügyekért felelős főosztály minden évben közzéteszi az intraneten az adott évben meghirdetésre kerülő közigazgatási szakvizsgaidőpontokat tartalmazó internetes elérhetőséget, illetve valamennyi munkatársnak küldött elektronikus üzenetében felhívja a kormánytisztviselők figyelmét a vizsgaidőpontokra, valamint arra, hogy a vizsgára való jelentkezés a kormánytisztviselő kötelessége. A közigazgatási alapvizsgák időpontjait a személyügyekért felelős főosztály nem teszi külön közzé, azok megtalálhatók a mindenkori közigazgatási továbbképzési és vizsgaportálon.

(5) A közigazgatási alap- és szakvizsgára, az ügykezelői alapvizsgára és titkos ügykezelői vizsgára határidőben történő jelentkezés a kormánytisztviselő kötelezettsége. A kormánytisztviselő által a személyügyekért felelős főosztályra leadott jelentkezésekkel és a költségtérítéssel kapcsolatos további ügyintézést a személyügyekért felelős főosztály látja el.

(6) A közigazgatási alap- és szakvizsga, az ügykezelői alapvizsga, valamint a titkos ügykezelői vizsga sikeres letételét követően a kormánytisztviselő köteles a bizonyítvány eredeti példányát a személyügyekért felelős főosztályon haladéktalanul – de legkésőbb a bizonyítvány, tanúsítvány kiállítását követő 30 napon belül – bemutatni.

(7) Az a kormánytisztviselő, aki indokolatlanul vagy igazolatlanul távolmaradt a vizsgáról vagy az arra történő felkészítő tanfolyamról, amelyre előzetesen jelentkezett, köteles a minisztérium által már kifizetett díjakat és az esetlegesen okozott kárt megtéríteni.

47. Jogi szakvizsga

60/C. § (1) A közigazgatási szakvizsgával egyenértékű jogi szakvizsga költségeinek megtérítését (vizsgadíj) a minisztérium 100%-ban vállalja, ha a jogász végzettségű munkatárs, aki próbaidejét már letöltötte, úgy dönt, hogy a közigazgatási szakvizsga helyett jogi szakvizsgát kíván tenni. Az esetlegesen megismételt vizsgá(k)hoz kapcsolódó költségek megtérítése a munkatársat terheli.

(2) A jogi szakvizsga költségének 100%-ban történő minisztérium részéről való megtérítésére csak az a jogász végzettségű munkatárs jogosult, aki próbaidejét már letöltötte, a közigazgatási szakvizsgával – annak egyetlen részvizsgájával – sem rendelkezik, illetve aki a közigazgatási szakvizsgát meg sem kezdte, és a felkészítő tanfolyamon nem vett részt. Amennyiben az előzőek bármelyike fennáll, a jogász végzettségű munkatárs nem jogosult a jogi szakvizsga díjának 100%-ban történő megtérítésére.

(3) A jogi szakvizsga részvizsgáinak napjaira a munkatárs mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, és távolléte idejére illetmény illeti meg. A jogi szakvizsgára való felkészüléshez a munkatársat részvizsgánként (az első részvizsgába beleértendő a szabadon választott írásbeli vizsga is) 10 nap, összesen 30 nap tanulmányi szabadság illeti meg, amely időre a munkatárs illetményre jogosult.

(4) A részvizsgánként igénybe vehető 10 nap tanulmányi szabadság kizárólag a részvizsga előtt vehető igénybe, az igénybe vehető napok összevonására nincs lehetőség.

(5) Az a közigazgatási szakvizsgával már rendelkező [beleértve a (2) bekezdésben felsorolt eseteket is] jogász végzettségű munkatárs, aki próbaidejét már letöltötte, a jogi szakvizsga letételéhez kérelemre részleges támogatást kaphat, amelynek maximális mértéke a vizsgadíj 50%-a. A támogatás mértékét a gazdasági vezető és a személyügyekért felelős főosztály vezetője együttesen bírálja el a minisztériumban eltöltött idő, munkakör és illetmény figyelembevételével.

(6) Azt a közigazgatási szakvizsgával már rendelkező [beleértve a (2) bekezdésben felsorolt eseteket is] jogász végzettségű munkatársat, aki próbaidejét már letöltötte, jogi szakvizsgára való felkészüléséhez részvizsgánként (az első részvizsgába beleértendő a szabadon választott írásbeli vizsga is) 5 nap, összesen 15 nap tanulmányi szabadság illeti meg, amely időre illetményre jogosult. A részvizsgánként igénybe vehető 5 nap tanulmányi szabadság kizárólag a részvizsga előtt vehető igénybe, az igénybe vehető napok összevonására nincs lehetőség.

(7) A jogi szakvizsga költségének megtérítését kizárólag a minisztérium nevére és számlázási címére kiállított számla ellenében kérheti a kormánytisztviselő a minisztériumtól az eredeti számlának a személyügyekért felelős főosztályra történő benyújtását követően. A számlán a kedvezményezett nevének szerepelnie kell. A számlát a költségvetésért felelős főosztálynak a személyügyekért felelős főosztály küldi meg teljesítésigazolással együtt.

(8) A jogi szakvizsga sikeres letételét követően a kormánytisztviselő köteles a bizonyítvány eredeti példányát a személyügyekért felelős főosztályon haladéktalanul – de legkésőbb a bizonyítvány, tanúsítvány kiállítását követő 30 napon belül – bemutatni.

48. Egyéb, kötelezőnek nem minősülő iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés

60/D. § (1)115 A munkatárs, illetve a szervezeti egységek vezetői kizárólag olyan képzésen való részvételt kezdeményezhetnek, amely a próbaidejét már letöltött munkatárs munkaköréhez kapcsolódik, és a minisztérium feladatkörében hasznosnak minősül, valamint növeli a munkatárs által végzett munka hatékonyságát.

(2) A minisztérium tanulmányi szerződés kötése nélkül kizárólag a mindenkori, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított illetményalap háromszorosát el nem érő összköltségű képzéseket támogatja. Amennyiben a munkatárs által igénybe venni kívánt képzés egy főre eső költsége – valamennyi járulékos költséget (tanfolyam díja, vizsgadíj, szállásköltség stb.) beszámítva – a fenti összeget meghaladja, a minisztérium megvizsgálja, hogy a tanulmányi szerződés kötésének a 60/E. § (1)–(3) bekezdései szerint meghatározott feltételei fennállnak-e, amennyiben igen, tanulmányi szerződést köthet a munkatárssal. Amennyiben a tanulmányi szerződés kötésének feltételei nem állnak fenn, abban az esetben a minisztérium külön munkáltatói elbírálást követően a mindenkori, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított illetményalap háromszorosáig terjedő összeghatárig támogathatja a munkatárs által igénybe venni kívánt képzést. A képzés költségének fennmaradó részét a munkatárs önerőből téríti meg.

(2a)116 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéshez a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(3) A minisztérium a minisztérium nevére és számlázási címére kiállított számla ellenében az alábbi támogatásban részesítheti a munkatársat a (2) bekezdésben megjelölt összeghatárig:

a) a képzés díjának megtérítése/átvállalása,

b) egyéb, a képzéshez, továbbképzéshez kapcsolódó költség megtérítése.

(4) A minisztérium megtéríti a képzés, továbbképzés és ezzel összefüggő beszámolási kötelezettség teljesítése miatt kieső munkaidőre járó illetményt.

(5)117 A szervezeti egységek tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó továbbképzés, konferencia költségét a minisztérium a (2) bekezdésben megjelölt értékhatárig biztosítja, azzal, hogy ugyanazon továbbképzésen, konferencián ugyanazon időpontban ugyanazon főosztály részéről kettőnél több munkatárs csak alapos indokkal vehet részt. Amennyiben ilyen igény merül fel, a továbbképzésen, konferencián részt venni kívánó munkatársak felettes vezetőjének kezdeményezésére a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője javaslatának figyelembevételével, a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkárának egyetértésével, a közigazgatási államtitkár előzetes engedélyezésével a személyügyekért felelős főosztályának vezetője – a főosztályi létszám, a továbbképzés, konferencia 1 főre eső költsége, a főosztályvezető írásos indokolása alapján – dönt a részvétel lehetőségéről és a támogatás mértékéről.

(5a)118 Az 1. melléklet szerinti eredeti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a miniszter, az államtitkár vagy a kabinetfőnök az (5) bekezdésben meghatározott döntést a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője, valamint a személyügyekért felelős főosztályának vezetője javaslata figyelembevételével hozza meg.

(6) Nem vonatkozik az (5) bekezdésben meghatározott létszámkorlát azon továbbképzésekre/konferenciákra, amelyek esetében a munkakör fenntartásához jogszabály írja elő a képzésen/konferencián való részvételt vagy bizonyos vizsga letételét. Ebben az esetben a képzés költsége a (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladhatja.

(7) Amennyiben a konferencián/továbbképzésen való részvételre irányuló kérelem a konferenciát/továbbképzést szervező intézmény, cég által megjelölt jelentkezési határidőt követően kerül a személyügyekért felelős főosztályra, abban az esetben a konferencián/továbbképzésen való részvétel a minisztérium által nem támogatható.

(8) Tanulmányi szerződés nélkül igénybe vehető képzés esetében a minisztérium a támogatást a munkatárs vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezésére nyújtja. Munkatársi kezdeményezés esetében szükséges a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyása a képzésen való részvételhez és a költségek minisztériumi finanszírozásához.

(8a)119 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a (8) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedésekhez a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye szükséges.

(9) A kérelmet legkésőbb a képzés, továbbképzés kezdete előtt 8 munkanappal kell a személyügyekért felelős főosztályra eljuttatni, amely a költségvetésért felelős főosztály pénzügyi ellenjegyzését és a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyását követően írásban (elsősorban e-mail útján) értesíti a munkatársat, aki a képzésre, továbbképzésre való jelentkezést egyedileg intézi. A képzésre való jelentkezés minden esetben a munkatárs feladata.

(10) Amennyiben a kérelem a (9) bekezdésben megjelölt határidőn túl érkezik a személyügyekért felelős főosztályra, a képzésen való részvétel és annak támogatása nem biztosított.

(11) A képzés szervezője által kiállított részvételi igazolást, bizonyítványt, tanúsítványt vagy egyéb igazolást a képzésen, továbbképzésen részt vevő munkatárs köteles a képzést követő 8 munkanapon belül a személyügyekért felelős főosztályon eredetiben bemutatni. Amíg a munkatárs ezen kötelezettségét nem teljesíti, addig nem vehet részt a minisztérium által szervezett vagy támogatott további képzésen. Amennyiben a munkatárs a részvételt követő 30 napon belül sem mutatja be a részvételi igazolást, bizonyítványt, tanúsítványt vagy egyéb igazolást, akkor köteles visszafizetni a részére nyújtott képzési támogatást.

(12) A minisztérium által finanszírozott és jóváhagyott képzésen, konferencián, továbbképzésen való részvétel kötelező. Az előre nem látható okok miatt a képzésen való részvételről történő lemondást az ok megjelölésével – keresőképtelenség kivételével – és a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyásával a munkatárs köteles legkésőbb 5 munkanappal a képzés kezdete előtt a személyügyekért felelős főosztályon írásban (elektronikusan vagy papír alapon) bejelenteni. Amennyiben a munkatárs ezt elmulasztja – kivéve amennyiben a részvétel vagy a bejelentés elmulasztása neki nem felróható – köteles a minisztérium által teljesített képzési díjat és az esetlegesen okozott kárt megtéríteni.

49. Tanulmányi szerződéssel igénybe vehető képzések

60/E. § (1) Tanulmányi szerződés köthető külföldön vagy belföldön folytatott:

a) iskolarendszerű továbbképzés és

b) iskolarendszeren kívüli továbbképzés

támogatására.

(2) A minisztérium tanulmányi szerződés keretében támogatást nyújthat a munkatárs iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli továbbképzésben való részvételéhez, ha a képzés a munkatárs munkaköréhez kapcsolódik, és a minisztérium feladatkörében hasznosnak minősül. A minisztérium nem támogatja a munkatárs munkájához, feladatköréhez szorosan nem kapcsolódó ismeretek megszerzéséért folytatott tanulmányokat.

(3)120 Tanulmányi szerződés csak azzal a munkatárssal köthető, aki legalább kétéves, a minisztériumban vagy annak jogelődjénél eltöltött jogviszonnyal rendelkezik. Különösen indokolt esetben a munkatárs szervezeti egysége szakmai irányításáért felelős állami vezető kezdeményezésére a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője és a személyügyekért felelős főosztályának vezetője együttesen engedélyezheti a tanulmányi szerződés megkötését olyan munkatárssal, aki kevesebb mint kétéves, de legalább egyéves minisztériumban eltöltött jogviszonnyal rendelkezik.

(3a)121 Az 1. melléklet szerinti eredeti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a miniszter, az államtitkár vagy a kabinetfőnök kezdeményezésére a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője, valamint a személyügyekért felelős főosztályának vezetője a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkárának egyetértésével együttesen engedélyezheti tanulmányi szerződés megkötését olyan munkatárssal, aki kevesebb mint kétéves, de legalább egyéves minisztériumban eltöltött jogviszonnyal rendelkezik.

(4) Határozott időre foglalkoztatott munkatárssal csak olyan tanulmányi szerződés köthető, amelyben a kikötött, kötelezően jogviszonyban töltendő időtartama nem haladja meg a határozott idejű jogviszony lejártát.

(5) Tanulmányi szerződést a még meg nem kezdett oktatási félévre vagy egyéb ciklusra, valamint az ezt követő oktatási félév(ek)re/egyéb ciklus(ok)ra lehet kötni, azzal az eltéréssel, hogy a már megkezdett tanulmányok tekintetében is megköthető a tanulmányi szerződés, legkésőbb a tanulmányi félév vagy egyéb ciklus első hónapjának végéig.

(6) Nem köthető tanulmányi szerződés:

a) a próbaidő tartama alatt,

b) azzal a kormánytisztviselővel, aki a tanulmányok folytatása alatt vagy a tanulmányok befejezését követően a tanulmányi szerződésben meghatározott időpontig a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzi,

c) olyan képzettség megszerzésére, amely a munkatárs aktuális munkaköre megfelelő ellátásához már eleve szükséges lenne.

(7) A minisztérium tanulmányi szerződés keretében egyéb költség (utazás, szállásdíj, napidíj stb.) megtérítését nem vállalja.

(8) A munkatárssal kötendő tanulmányi szerződés mintája a 28. mellékletben található, amely részletesen tartalmazza a támogatás fajtáit, mértékét és annak esetleges visszafizetésének módját, a szerződésszegés eseteit és szankcióit, valamint a felek egyéb jogait és kötelezettségeit. A tanulmányi szerződés mintától indokolt esetben el lehet térni.

(9) A minisztérium iskolarendszerű képzésre a munkatárssal tanulmányi szerződést köthet az alábbiak szerint:

a) középfokú végzettségű munkatárssal a munkaköréhez szorosan kapcsolódó közép- vagy felsőfokú szakképesítés vagy felsőfokú végzettség megszerzése céljából köthető tanulmányi szerződés 60–100%-os tandíjtámogatás mellett,

b) felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárssal felsőfokú szakképzettség, doktori fokozat, további felsőfokú végzettség megszerzésére valamint felsőfokú szakirányú továbbképzési szak elvégzésére köthető tanulmányi szerződés 20–60%-os tandíjtámogatással.

(10) A minisztérium iskolarendszeren kívüli képzésre a munkatárssal tanulmányi szerződést köthet az alábbiak szerint:

a) tanfolyami képzés támogatása tanulmányi szerződés keretében legfeljebb a tanfolyam költségének 50%-a lehet,

b) idegen nyelvi képzés esetén a tanulmányi szerződés keretében igénybe vehető támogatás a tanfolyam díjának 30–60%-a lehet. Nyelvi támogatás tanulmányi szerződés keretében egyszer nyújtható,

c) egyéb, a tanulmányi szerződés nélkül igénybe vehető képzések körébe sorolt olyan képzés, továbbképzés, amelynek költsége a 60/D. § (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladja. Ebben az esetben a támogatás a képzés díjának legfeljebb 60%-a lehet.

(11)122 A támogatás mértékének meghatározására a szakmai irányításáért felelős állami vezető és a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője javaslata alapján, a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkárának egyetértésével és a közigazgatási államtitkár előzetes engedélyével a személyügyekért felelős főosztályának vezetője jogosult.

(11a)123 Az 1. melléklet szerinti eredeti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a miniszter, az államtitkár vagy a kabinetfőnök a (11) bekezdésben meghatározott jogosultságot a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője, valamint a személyügyekért felelős főosztályának vezetője javaslata és a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkára egyetértésének figyelembevételével gyakorolja.

(12) A döntésnél figyelemmel kell lenni:

a) a munkatárs kérelmére,

b) a minisztérium rendelkezésére álló pénzügyi fedezetre,

c) a munkatárs által elvégezni kívánt képzésnek a munkaköre szempontjából értékelt jelentőségére,

d) a megszerzendő végzettség/képzettség minisztérium feladatkörében való hasznosságára.

(13) Tanulmányi szerződés kötése esetén a képesítés/végzettség megszerzését követően a minisztériumban kötelezően eltöltött idő meghatározása az alábbiak figyelembevételével kerül kiszámításra:

a) A kötelezően a minisztériumban töltött idő a munkáltató által nyújtott támogatás mértékével arányosan – figyelembe véve a tandíj összegét, a tanulmányi szabadság ideje alatt folyósított illetmény, valamint vizsgadíjak és egyéb támogatás összegét – kerül meghatározásra azzal, hogy az öt évet nem haladhatja meg.

b) A Kttv. vonatkozó rendelkezése értelmében a munkáltatónál jogviszonyban töltendő idő tartamába nem számít be a jogviszony szünetelésének az az esete, amelyre a munkatársat szabadság nem illeti meg. A tanulmányi szerződésben vállalt – a minisztériumban kötelezően letöltendő – idő számításakor nem lehet tehát figyelembe venni különösen a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a 14 éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadság 1 évet meghaladó időtartamát.

(14)124 A munkatárs írásbeli kérelmére a közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője és a személyügyekért felelős főosztályának vezetője együttesen dönt a tanulmányi szerződés megkötéséről.

(14a)125 Az 1. melléklet szerinti eredeti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a munkatárs írásbeli kérelmére, a miniszter, az államtitkár vagy a kabinetfőnök és a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetője, valamint a személyügyekért felelős főosztályának vezetője együttesen dönt a tanulmányi szerződés megkötéséről.

(15) A munkatárs kérelme legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az oktatási/oktatást szervező intézmény, ösztöndíj nevét,

b) a képzés pontos időtartamát, kezdetét és várható befejezésének dátumát,

c) a kért támogatás mértékét és tartalmát (többek között tandíj, munkaidő-kedvezmény, tankönyvtámogatás),

d) a munkatárs nyilatkozatát arról, hogy a tanulmányok folytatása a munkatárs munkaköréhez kapcsolódik és a minisztérium feladatkörében hasznosnak minősül,

e) a munkáltatói jogkör gyakorlójának támogatását,

f) a felettes állami vezető támogatását,

g) igazolást a tanulmányok várható megkezdéséről (jelentkezési lap vagy felvételi értesítő stb.).

A kérelem formanyomtatványa a Szabályzat 27. mellékletét képezi.

(15a)126 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a (15) bekezdés e) pontja szerinti támogatáson a közigazgatási államtitkár támogatását kell érteni.

(16) A tandíj megfizetése kizárólag a minisztérium nevére és számlázási címére kiállított számla ellenében történik, az eredeti számlának a személyügyekért felelős főosztályra történő benyújtását követően. A számlán a kedvezményezett nevének szerepelnie kell. A számlán fel kell tüntetni, vagy egyéb módon igazolni kell, hogy az adott tanulmányi félév tandíja teljes mértékben kifizetésre került. A számlát a költségvetésért felelős főosztálynak a személyügyekért felelős főosztály küldi meg teljesítésigazolással együtt.

(17) A minisztérium állományába kerülő munkatársnak más munkáltatóval fennálló tanulmányi szerződéséből eredő kötelezettségeket a minisztérium – a munkatárs kérelmére – részben vagy egészben átvállalhatja.

(18) Az átvállalásra a tanulmányi szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(19)127 Az a munkatárs, akinek a minisztériummal kötött tanulmányi szerződéséből eredő, még nem teljesített kötelezettsége áll fenn, a minisztériummal fennálló jogviszonya megszűnésekor, megszüntetésekor köteles a minisztérium által nyújtott támogatást az utolsó munkában töltött naptól számított legkésőbb 30 napon belül a minisztérium részére visszatéríteni vagy az utolsó munkában töltött naptól számított legkésőbb 15 napon belül az új munkáltatója kötelezettségvállalását bemutatni arról, hogy a munkatárs fennálló tartozása az új munkáltató által maradéktalanul átvállalásra kerül.

(20) A munkatársnak nem kell visszatérítenie a minisztérium által nyújtott támogatást, amennyiben a jogviszonya Kttv. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, (2) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott okból került megszüntetésre.

(21) A visszatérítési kötelezettségtől egyebekben eltekinteni nem lehet.

(22)128 A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés napjaira a munkatárs illetményre jogosult.

(23)129 A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés csak adott képzésre és adott időszakban vehető igénybe. Az igénybe nem vett munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés át nem csoportosítható, össze nem vonható, adott időszakon túl igénybe nem vehető. A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésről külön szabadság-nyilvántartó lapot kell vezetni, vagy a rendes szabadság-nyilvántartó lapon egyértelműen elkülönítve kell vezetni.

(24) Más közigazgatási szervvel, más munkáltatóval tanulmányi szerződést a munkatárs csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli engedélyével és a személyügyekért felelős főosztály ellenjegyzésével köthet.

(24a)130 A közigazgatási államtitkár által átruházott, 1. melléklet szerinti munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a (24) bekezdésben meghatározott tanulmányi szerződést a közigazgatási államtitkár előzetes engedélyével a személyügyekért felelős főosztály vezetője köthet.

(25) A munkatárs a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettsége nem teljesítése esetén a kapott támogatást a Szabályzatban meghatározott módon köteles visszafizetni.

(26) A tanulmányi szerződés megkötésének folyamatát bemutató ábra a Szabályzat 29. mellékletét képezi.

50. Eljárási szabályok

60/F. § (1) A munkatárs felettes vezetője köteles lehetővé tenni, hogy a munkatárs a munkáltató által kötelező jelleggel előírt, a munkáltató hozzájárulásával, illetve a tanulmányi szerződés keretében vállalt továbbképzéseken maradéktalanul részt vehessen. A munkatárs távolléti idejére a szervezeti egység vezetője minden esetben köteles a helyettesítésről és a zavartalan munkavégzésről gondoskodni.

(2) A munkáltató a tanulmányi szerződés nélkül igénybe vett képzések esetén kizárólag az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkatársat köteles a vizsgákra való felkészüléshez járó 4 munkanapra (a vizsga napját is beleértve) mentesíteni a munkavégzési kötelezettség alól. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül. Azon tantárgyak után, melyek az oktatási intézmény vizsgaszabályzatának értelmében gyakorlati jeggyel teljesíthetők, munkaidő-kedvezmény nem jár.

(2a)131 A személyügyekért felelős főosztály a tanulmányok folytatásához szükséges időtartamra szóló munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamát az oktatási/oktatást szervező intézmény által kibocsátott – eredetiben benyújtott – igazolás alapján állapítja meg. Az igazolásnak minimálisan tartalmaznia kell a tanulmányok folytatásához szükséges időtartamra szóló munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés alapjául szolgáló konzultációk pontos időpontját, a vizsgatárgyak számát és a számonkérés formáját. A kormánytisztviselő köteles az igazolást minden tanulmányi félév, tanfolyam megkezdését követő legkésőbb 45 napon belül a személyügyekért felelős főosztályon bemutatni.

(2b)132 A vizsgák, a konzultációk, valamint a szakdolgozatírás céljából biztosított tanulmányi célú mentesítés kizárólag akkor vehető igénybe, ha a kormánytisztviselő az oktatási/oktatást szervező intézmény eredeti igazolását határidőben bemutatja arról, hogy az adott oktatási időszakban hány vizsgatárgyból kell vizsgát tennie, illetve hány konzultáción kell részt vennie. A vizsgák és a diplomamunka elkészítése céljából meghatározott tanulmányi célú mentesítést a munkáltató a kormánytisztviselő kérésének megfelelően köteles biztosítani azzal, hogy a kormánytisztviselő köteles legalább a tanulmányok folytatásához szükséges időtartamra szóló munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamának tervezett kezdete első napját megelőző 10 nappal korábban a személyügyekért felelős főosztály útján a felettes vezetőt tájékoztatni a mentesítés kezdetéről és pontos időtartamáról. A kormánytisztviselő a vizsgák és a diplomamunka elkészítése céljából nem mentesíthető, illetve nem tarthat igényt a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésre az adott vizsgaidőszak leteltét – vagy amennyiben a vizsga vizsgaidőszakon kívül kerül megtartásra, abban az esetben a vizsgát – követően.

(3) A munkatársaknak a Szabályzat hatálya alá tartozó képzéseken való részvételéről, annak igazolásáról, valamint a képzési támogatásban részesülőkről a személyügyekért felelős főosztály teljes körű, a költségvetésért felelős főosztály pénzügyi vonatkozású nyilvántartást vezet.

51. 133 A közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzése

60/G. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzési kötelezettsége közszolgálati és belső továbbképzési programokon való részvétellel teljesítendő. A részvétel feltételeit – a kötelezettség előírt mértéke szerint – a minisztérium biztosítja.

(2) A kormánytisztviselők továbbképzése 4 éves továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak alatt a felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőknek legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőknek legalább 64 tanulmányi pontot kell szerezniük. Az első továbbképzési időszak 2014. január 1. napján kezdődik.

(3) A kormánytisztviselő köteles a továbbképzés érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési és vizsgaportálján regisztrálnia magát, továbbá évente egyéni továbbképzési tervet készíteni, melyet az önálló szervezeti egység vezetője hagy jóvá. A minisztérium továbbképzési tervének jóváhagyása és a képzési igények felvitele után köteles bejelentkezni az általa választott képzésre (képzésekre) és ott képzési eseményt választani. Köteles a képzési eseményt a választott időszakban a záróteszt legalább 60%-os teljesítésével befejezni.

(4) A személyügyekért felelős főosztályvezető minden továbbképzésre kötelezett kormánytisztviselőt felszólít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési és vizsgaportáljára történő regisztrációra, továbbá évente, szervezeti egységenként az egyéni továbbképzési tervek elkészítésére. Ezek összesítése alapján készíti el a minisztérium éves továbbképzési tervét, melyet a közigazgatási államtitkár jóváhagyásával megküld a személyügyi központ felé.

(5) A személyügyekért felelős főosztályvezető egyénenként nyilvántartja a megszerzett tanulmányi pontokat, és folyamatosan ellenőrzi a kormánytisztviselők jelentkezését az általuk választott képzésekre.

(6) Az a kormánytisztviselő, aki elmulasztja a választott képzéshez tartozó záróvizsga letételét, vagy igazolatlanul távol marad az általa választott időpontban szervezett jelenléti képzés programelemekről, köteles a minisztérium által kifizetett tanulmányi pontok alapján meghatározott díjat megtéríteni. A szervezeti egység vezetője igazolhatja, amennyiben a mulasztásra a munkavégzési kötelezettség teljesítése miatt került sor. Ebben az esetben a közigazgatási államtitkár köteles felmentést adni a kormánytisztviselő megtérítési kötelezettsége alól. A nem iskolarendszerű továbbképzés – ide nem értve az idegen nyelvű és a külföldi továbbképzést – esetén nincs a kormánytisztviselőnek megtérítési kötelezettsége.

(7)134

52. 135 Szakmai gyakornokok

60/H. § (1) A minisztérium felsőoktatási intézmény hallgatója számára díjazás nélkül, legfeljebb tizennégy hétig tartó szakmai gyakorlat teljesítésére lehetőséget biztosít.

(2) A szakmai gyakornok fogadására – a minisztérium szervezeti és személyi kapacitásától függően – különösen gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási képzési területről kerülhet sor. Előnyben részesül a minisztériummal stratégiai megállapodást kötött felsőoktatási intézmény hallgatója.

(3) A jelentkező önéletrajzát és kérelmét a személyügyekért felelős főosztálynak küldi meg.

(4) A szakmai gyakorlatról a fogadó szervezeti egység dönt, és a személyügyekért felelős főosztály felé nyilatkozik a szakmai gyakornok fogadásáról.

(5) A hallgatói munkaszerződést a személyügyekért felelős főosztály készíti elő. A munkaszerződést a személyügyekért felelős főosztály vezetője köti meg.

(6) A gyakorlati idő leteltét követően a hallgatót fogadó szervezeti egység a hallgató kérelmére igazolást állít ki a minisztériumban eltöltött időről, illetve az elvégzett feladatokról.

(7) A szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók kötelesek a titoktartásról, valamint a munka- és tűzvédelmi ismeretek elsajátításáról szóló nyilatkozatot aláírni.

53. 136 Öltözködési előírások

60/I. § (1) A kormánytisztviselő a minisztériumi munkavégzéshez köteles az alkalomnak, az évszaknak, az időjárásnak megfelelő öltözékben, ápolt és tiszta külsővel megjelenni.

(2) A minisztériumban munkavégzésre a munkahely hivatali jellegének megfelelő öltözetet kell viselni.

(3) Nők esetében elegáns felső, blúz, blézer, kiskabát, szoknya vagy nadrág, kosztüm, illetve egyrészes ruha viselhető. Zárt cipővel együtt harisnya viselése kötelező, szandál és nyitott cipő harisnya nélkül is megengedett.

(4) Férfiak esetében a hivatali megjelenés az ing, nyakkendő, vászon-, illetve szövetnadrág és zakó vagy öltöny, zárt cipő.

(5) Azokban az esetekben, ahol a munkakör ezt lehetővé teszi, és a szervezeti egység vezetője ehhez hozzájárul, hivatali munkavégzéshez illő megjelenés mellett férfiak esetében a zakó, öltöny, nyakkendő, illetve nők esetében a kosztüm, blézer, kiskabát viselése nem kötelező.

(6) Kánikulában (legalább 25 °C felett) nők esetében a harisnya, férfiak esetében a nyakkendő viselete mellőzhető.

(7) Nők nem jelenhetnek meg kánikularuhában, strandpapucsban, rövidnadrágban. Pánt nélküli vagy spagettipántos felső csak a vállat takaró kiskabáttal vagy boleróval viselhető.

(8) Férfiak nem viselhetnek rövidnadrágot, szandált, papucsot, túlzottan színes inget.

(9) Nem viselhető szélsőséges divatirányzatokat követő stílusú ruházat, reklámot tartalmazó ruhadarab, hivalkodó ékszer, provokatív vagy átlátszó ruha, szoknya, felső.

(10) Az öltözetnek takarnia kell a köldököt, a fehérneműt, a tetoválást, valamint a testékszert.

(11) Különleges alkalmak, ünnepségek, illetve magasabb szintű vagy kiemelt hivatali tárgyalások alkalmával nők számára a kosztüm vagy nadrágkosztüm, zárt cipő harisnyával, a férfiak számára sötét öltöny, hosszú ujjú ing, nyakkendő, illetve alkalmi, zárt cipő viselése kötelező.

(12) Az alcímben foglaltak betartatásáról a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni.

XI. Fejezet

Záró rendelkezések

61. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, a VII. fejezet rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az VII. fejezet rendelkezéseit a hatálybalépésének napján felmentési idejüket töltő munkatársakra is alkalmazni kell.

(3)137

62. §138 Ezen utasításnak a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás módosításáról szóló 4/2013. (VIII. 9.) NGM KÁT utasítással megállapított rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

63. §139

1. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz140


A munkáltatói jogkör gyakorlása a Nemzetgazdasági Minisztériumban
6E06970_0

MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK

Miniszter

Kabinetfőnök

Közigazgatási
államtitkár

Államtitkár

Helyettes
államtitkár

Főosztályvezető

Kinevezés,
jogviszony-
megszüntetés
(kivéve végleges áthelyezés, két hónapos lemondási idejű lemondás kezdeményezése esetét)

- Miniszteri biztos kinevezése normatív utasítással
[Ksztv. 38. § (1) bek.].


- Államtitkár tekintetében véleményezési jog
[Ksztv. 52. § (2) bek.,
55. § (1) bek.].


- Közigazgatási államtitkár tekintetében kezdeményezési,

[Kttv. 215. § (2) bek.] véleményezési jog
[218. § (1) bek.].

- Helyettes államtitkár tekintetében
javaslattételi jog
[Kttv. 220. § (2) bek.,
223. §].


- Kabinetfőnök tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe kinevezés, visszavonás
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (4) bek.].


- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett
a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe kinevezés, visszavonás

[Kttv. 205. § (4) bek.].

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében, az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő kivételével.

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján a közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

Jogviszony-
megszüntetés két hónapos lemondási idejű lemondás kezdeményezésével

- Kabinetfőnök tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Miniszteri Kabinetben vezetői munkakörben foglalkoztatott,

politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont,
205. § (3) bekezdés].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő esetében

[Kttv. 205. § (3) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő esetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett
a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Államtitkári kabinet állományába tartozó vezetői munkakörben foglalkoztatott, államtitkári kabinet/titkárság politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő kivételével.

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

 

Jogviszony megszűnés

- Kabinetfőnök tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó nem vezető kormánytisztviselő tekintetében
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó nem vezető kormánytisztviselő tekintetében
[Kttv. 205. § (4) bek.].


- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

kivételével.

- A közvetlen irányítása alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

Kinevezés-módosítás

(kivéve címadományozás és visszavonása, alapilletmény-
eltérítésről szóló döntés, átirányítás elrendelése és visszavonása, határozott idejű áthelyezés, főosztályon belüli áthelyezés, munkaköri pótlékkal nem érintett munkakör megváltoztatása)

- Államtitkár tekintetében
[Ksztv. 50. § (2) bek.].


- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 215. § (4) bek.].


- Kabinetfőnök tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- Miniszteri Kabinetben

politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében,
kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében,
kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (4) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (4) bek.].

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

kivételével.

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján a közvetlen irányítása alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

 

Áthelyezési megállapodás (végleges/határozott idejű)

- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 216. § (2) bek. a) pont].

- Kabinetfőnök tekintetében
[Kttv. 205. § (2) és (5) bek.].

- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- Miniszteri Kabinet állományába tartozó vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

tekintetében
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt
[Kttv. 205. § (4) bek.].

- A minisztérium
valamennyi kormánytisztviselője tekintetében,

kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkári kabinet állományába tartozó vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő tekintetében
[Kttv. 205. § (4) bek.].

 

 

Főosztályon belüli áthelyezés, munkaköri pótlékkal nem érintett munkakör megváltoztatása

- Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- Miniszteri Kabinetben vezetői kinevezés adása és visszavonása,

politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében,
kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében,
kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (4) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője, vagy a vezetői munkakör tekintetében,
kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó

szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (4) bek.].

- Az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy a vezetői munkakör

kivételével.

- A közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt vagy a vezetői munkakört.

 

Jogszabály erejénél fogva bekövetkező változásról szóló értesítés

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök felett az alapvető munkáltatói jogok tekintetében.

- A Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében.

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében.

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormány- tisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett a

miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár

gyakorolja a munkáltatói

jogokat

[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök felett az egyéb munkáltatói jogok tekintetében

[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

kivételével.

- A közvetlen irányítása alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

 

A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkáltatói intézkedés

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök felett az alapvető munkáltatói jogok tekintetében.

- A Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében.

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében.

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök felett az egyéb munkáltatói jogok tekintetében

[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek. f) pont].

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

kivételével.

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján
a közvetlen irányítása alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

 

Közigazgatási tanácsadói/
főtanácsadói cím, szakmai tanácsadói/
főtanácsadói cím adományozása és visszavonása

- A minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében
[Kttv. 126. § (1) bek.,

127. § (1) bek.].

Munkaviszony létesítése,

módosítása, megszűnése, megszüntetése,
kivéve a Duna Transznacionális Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály munkavállalói munkaviszony módosítása, és a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos előzetes egyeztetés a Duna Programozó Bizottsággal, valamint a Duna Program Monitoring Bizottságával

 

- A minisztérium
valamennyi munkavállalója

tekintetében,
kivéve, aki felett

az államtitkár, vagy
a helyettes államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat.

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján
(a munkaviszony megszűnése kivételével) az államtitkári titkárság állományába tartozó munkavállaló tekintetében.

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján
(a munkaviszony megszűnése kivételével)
a közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység munkavállalója

tekintetében.

 

A Duna Transznacionális Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály munkavállalóival munkaviszony módosítása, egyéb munkáltatói intézkedés

 

 

 

 

 

- A Duna Transznacionális Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály főosztályvezetője

A Duna Transznacionális Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály munkavállalói munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos előzetes egyeztetés a Duna Programozó Bizottsággal, valamint a Duna Program Monitoring Bizottságával

 

 

 

 

 

- A Duna Transznacionális Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály főosztályvezetője

Politikai tanácsadó, főtanácsadó
illetmény-
megállapítása

- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont és 204. §
(1) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont és 204. §
(1) bek.].

Összeférhetetlenség megállapítása,

összeférhetetlennek nem minősülő további jogviszony létesítésének engedélyezése,
összeférhetetlenséggel kapcsolatos egyéb intézkedés

- Helyettes államtitkár esetében javaslattétel
[Kttv. 223. § (2) bek.].


- Kabinetfőnök tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

kivételével.

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján a közvetlen irányítása alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

Átirányítás elrendelése, helyettesítési díj megállapítása

- Államtitkár tekintetében
[Ksztv. 50. § (2) bek.].


- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 215. § (4) bek.].


- Kabinetfőnök tekintetében, kivéve az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
[Kttv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett
a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök tekintetében

[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

kivételével.

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján a közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

Átirányítás visszavonása

- Államtitkár tekintetében
[Ksztv. 50. § (2) bek.].


- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 215. § (4) bek.].


- Kabinetfőnök tekintetében, kivéve az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
[Kttv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
c) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- A minisztérium
vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett
a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat
[Kttv. 37. § (1) bek.].

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök tekintetében

[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
d) pont].

- Az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
az államtitkári kabinet kormánytisztviselője és a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő

kivételével.

- A közvetlen irányítása
alá tartozó önálló
szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselőt.

 

Célfeladat, céljuttatás megállapítása

- A minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében

[Kttv. 154. § (2) bek.].

 

Alapilletmény-
eltérítésről szóló döntés

- Államtitkár tekintetében
[Ksztv. 51. § (4) bek.].


- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 219. § (4) bek.].


- Helyettes államtitkár tekintetében
[Kttv. 224. § (4) bek.].

- A minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében
[Kttv. 133. § (3) bek.],

kivéve, aki felett a miniszter gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Tanulmányi szerződés kötése, tartalmi (főbb) módosítása;

továbbképzésen való részvétel engedélyezése

- Miniszteri kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (3) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].

- Előzetes engedély
a minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében,
kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat.

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye alapján a minisztérium

gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkárának egyetértésével
a minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében,

kivéve, aki felett
a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat.

- A miniszter,

az államtitkár,

a kabinetfőnök
eredeti munkáltatói jogkörgyakorlása esetén,
a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkárának egyetértésével.

- A közigazgatási állam-titkár előzetes engedélye alapján a személyügyekért felelős főosztályvezető
a minisztérium költségvetéséért felelős főosztályának vezetőjével együttesen
a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkárának egyetértésével
a minisztérium valamennyi kormány-tisztviselője tekintetében, kivéve,
aki felett a miniszter,
a kabinetfőnök vagy
az államtitkár gyakorolja
a munkáltatói jogokat.

- A miniszter,

az államtitkár,

a kabinetfőnök
eredeti munkáltatói jogkörgyakorlása esetén,
a miniszter,
az államtitkár vagy
a kabinetfőnök, és
a személyügyekért felelős főosztályvezető, valamint
a minisztérium költségvetéséért felelős

főosztályának vezetője együttesen
a minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkárának egyetértésével.

Rendes szabadság kiadásának engedélyezése

- Államtitkár tekintetében
[Ksztv. 50. § (2) bek.].


- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 215. § (4) bek.].


- Kabinetfőnök tekintetében, kivéve az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
[Kttv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek. e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében.

[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- Valamennyi helyettes államtitkár tekintetében az államtitkár útján az államtitkár szakmai irányítása alá tartozó helyettes államtitkár tekintetében.

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője tekintetében.

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője tekintetében, államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője tekintetében.

- Közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

Rendkívüli munkaidő elrendelése

- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 215. § (4) bek.].


- Kabinetfőnök tekintetében, kivéve az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
[Kttv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri kabinetben
politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- Közvetlen irányítása alá tartozó helyettes államtitkár tekintetében.

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője

tekintetében.

- Közvetlen irányítása alá tartozó helyettes államtitkár tekintetében.


- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője tekintetében, államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője tekintetében.

- Közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

Munkaköri leírások jóváhagyása

- Államtitkár tekintetében
[Ksztv. 50. § (2) bek.].


- Közigazgatási államtitkár tekintetében
[Kttv. 215. § (4) bek.].


- Kabinetfőnök tekintetében, kivéve az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
[Ksztv. 205. § (2) bek.].


- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője és kormánytisztviselője tekintetében.


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető, tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök

közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetője és kormánytisztviselője tekintetében.
- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- Közvetlen irányítása alá tartozó helyettes államtitkár tekintetében.


- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője tekintetében.

- Közvetlen irányítása alá tartozó helyettes államtitkár és önálló szervezeti egység vezetője tekintetében.


- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője tekintetében.

- Közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

Teljesítményértékelés, minősítés,

egyéni továbbképzési tervek jóváhagyása

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Miniszter titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (2) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az

államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében

[Kttv. 205. § (4) bek.].

- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető tekintetében
[Ksztv. 68. § (3) bek.].

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője és kormánytisztviselője tekintetében.

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője

tekintetében.

- Közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetője és kormánytisztviselője tekintetében.

- Közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében.

Vagyonnyilatkozat-
tétellel kapcsolatos munkáltatói jogkörök

- A személyügyekért felelős főosztályvezető a minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében, valamennyi,
a minisztériumban vagyonnyilatkozat-tételre köteles személy esetén.

A kormányzati szolgá-
lati jogviszonyhoz kap-
csolódó munkáltatói tanúsítvány, igazolás kiadása;

a gyakorlati időre vonatkozó igazolás kiadása;

a közforgalmú személy-szállítási utazási kedvez-
ményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rend. szerinti „Utazási utalvány” kiállítása;

a szakmai gyakorlaton résztvevőkkel történő hallgatói munkaszerződés megkötése

 

 

 

 

 

- A személyügyekért felelős főosztályvezető a minisztérium valamennyi kormánytisztviselője, illetve a szakmai gyakornok tekintetében.

Munkába járáshoz szükséges helyközi közlekedési költségtérítés

 

 

 

 

- A minisztérium gazdálkodásáért felelős helyettes államtitkár a minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében.

 

Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése,
változás-bejelentés,

felülvizsgálati eljárás kezdeményezése

- Közigazgatási államtitkár,

helyettes államtitkár,

miniszteri biztos tekintetében

[Nbtv. 70. § (2) bek. d) p.]

- Kabinetfőnök tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- Miniszteri Kabinet állományába tartozó kor-mánytisztviselő tekinte-tében vezetői munkakörbe kinevezés esetén
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe kinevezés esetén
[Kttv. 205. § (3) bek.].
- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe kinevezés esetén
[Kttv. 205. § (4) bek.].

- A minisztérium vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője tekintetében, kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy
az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében, az állam-titkári kabinet kormány-tisztviselője kivételével.
- A közvetlen irányítása alá tartozó önálló szerve-zeti egység kormány-tisztviselője tekintetében.

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe kinevezés esetén
[Kttv. 205. § (4) bek.].

- A közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység kormánytisztviselője tekintetében, kivéve a vezetői munkaköröket.


Kormánytisztviselői Döntőbizottságnál közszolgálati panasszal kapcsolatos munkáltatói nyilatkozat-tétel

- Miniszteri biztos
[Ksztv. 38. § (1) bek.].

- Kabinetfőnök tekintetében, kivéve államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök egyéb munkáltatói jogok esetén
[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe kinevezés és visszavonás esetén
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (4) bek.].

- A minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében, kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat.

- Államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök egyéb munkáltatói jogok tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe kinevezés és visszavonás esetén
[Kttv. 205. § (4) bek.].

 

 

Kormánytisztviselői Döntőbizottságnál közszolgálati panasszal összefüggő irat-, adatbekérés megválaszolása, közszolgálati alapnyilvántartásból adatszolgáltatás

- Miniszteri biztos
[Ksztv. 38. § (1) bek.].

- Kabinetfőnök tekintetében, kivéve államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök egyéb munkáltatói jogok esetén
[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Miniszteri Kabinetben politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
e) pont].

- Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe kinevezés és visszavonás esetén
[Kttv. 205. § (3) bek.].

- A Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (3) bek.].


- Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök
az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében, kivéve vezetői munkakörbe helyezés és alacsonyabb/nem vezetői munkakörbe helyezés
[Kttv. 205. § (4) bek.].

 

- Államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök egyéb munkáltatói jogok tekintetében
[Kttv. 205. § (2) bek.].

- Államtitkári kabinet/titkárság állományába tartozó politikai tanácsadó, főtanácsadó tekintetében
[Kttv. 203. § (9) bek.
f) pont].

- Az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő tekintetében vezetői munkakörbe kinevezés és visszavonás esetén
[Kttv. 205. § (4) bek.].

 

- A személyügyekért felelős főosztályvezető a minisztérium valamennyi kormánytisztviselője tekintetében, kivéve, aki felett a miniszter, a kabinetfőnök vagy az államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz141

 

..................... kezdeményező szervezeti egység

Ikt. szám:

Előzetesen engedélyezem:

.......................................................................
közigazgatási államtitkár
[KSz 5. § (6) bekezdése esetén]

Egyetértek:

.......................................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

A kért státusz
rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre:

.......................................................................
személyügyekért felelős főosztály vezetője

FELJEGYZÉS
munkáltatói jogkör gyakorlója
Tárgy: kormánytisztviselői kinevezés/.......................... munkakör betöltésének kezdeményezése
Tájékoztatom ........................................ Asszonyt/Urat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által a(z) ................................... (szervezeti egységen) levő üres/megüresedő státuszt az alábbiak szerint kívánom betölteni.
6E06990_1

Név:

Elérhetőség (telefonszám és e-mail cím):

Tervezett szervezeti egység (főosztályon belüli tagozódás szerint):

Tervezett munkakör:

Határozott vagy határozatlan idejű státusz (ha határozott, akkor kinek a távolléte idejére vagy milyen feladat ellátása idejére, .....-tól ....-ig)

Teljes/részmunkaidős foglalkoztatás (heti ...... órában):

Finanszírozás forrása (EU projekt):

Tervezett belépés dátuma:

Próbaidő tartama (min. 3, max. 6 hó)*:

Alkalmazás rövid indokolása:

* Közigazgatási áthelyezés esetén nem értelmezhető.

Kérem ..................... Asszonyt/Urat, hogy a fenti adatok alapján a kinevezéshez és az új munkatárs belépéséhez szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Az alkalmazást érintő egyéb kiegészítő információk:

Közigazgatási áthelyezésre kerül sor?

igen/nem

Közigazgatási áthelyezés esetén korábbi munkahelyén rendelkezik-e szakmai címmel?

Közigazgatási áthelyezés esetén tárgyévi illetménye eltérítésre került-e?

Tárgyévi eltérítés mértéke?

Javasolt eltérítés mértéke?

igen/nem

......%

......%

Közigazgatási áthelyezés esetén van-e kötelezettségvállalása
a foglalkoztató szerv felé (pl. tanulmányi szerződés, munkáltatói kölcsön stb.)?

A kinevezésre pályázat alapján került sor?

igen/nem

A munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik?

Amennyiben igen:

igen**/nem

Érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik-e?

igen/nem

A nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárást javasol-e? Amennyiben igen, indokolás:

igen/nem

A munkakör megbízhatósági vizsgálat hatálya alá tartozik?

igen/nem

A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapoz meg? Amennyiben igen:

igen/nem

Vagyonnyilatkozat-tétel jogcíme(i)

 

Vagyonnyilatkozat-tétel esedékességének gyakorisága

 

A munkakör uniós forrásból történő finanszírozása esetén az uniós finanszírozás mértéke


......%

** Amennyiben a válasz igen, a felvételi kezdeményezés a személyügyekért felelős főosztály felé kizárólag a kinevezni kezdeményezendő személy által aláírt Tájékoztató nemzetbiztonsági ellenőrzésről, valamint Nyilatkozat a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról c. dokumentumok csatolásával indítható.

Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap

.......................................................................
a foglalkoztatni kívánó
önálló szervezeti egység vezetője

Mellékletek:
1./Munkaköri leírás tervezet - 1 pld.
2./Szakmai önéletrajz (3 hónapnál nem régebbi) - 1 pld.
3./Tájékoztató a nemzetbiztonsági ellenőrzésről - 1 pld.
4./Nyilatkozat a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról - 1 pld.

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
TÁJÉKOZTATÓ
/nemzetbiztonsági ellenőrzésről/
Családi és utónév:     
Születési családi és utónév:     
Születési hely:     
Születési idő:     
Lakóhely:     
Foglalkoztatni kívánó/
foglalkoztató önálló szervezeti egység*:     
Betölteni tervezett/betöltött munkakör*:     
A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről (a továbbiakban: minisztérium) mint a foglalkoztatni kívánó önálló szervezeti egység vezetője tájékoztatom, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint, a betölteni tervezett munkaköre alapján nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett, nemzetbiztonsági ellenőrzését jogviszonya létesítését vagy fennálló jogviszonyában a munkakörét érintő változtatást megelőzően le kell folytatni. A nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása automatikusan nem vonja maga után a jogviszony létesítését. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez nem járul hozzá, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban nem alkalmazható.
Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap
.......................................................................
[név, beosztás] a foglalkoztatni kívánó
önálló szervezeti egység vezetője
Aláírásommal igazolom, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, annak egy példányát átvettem.
Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap
.......................................................................
[név] a minisztériummal nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
jogviszonyt létesíteni szándékozó/munkakörbe kerülő* személy

* A megfelelő aláhúzással jelölendő!


NYILATKOZAT
/a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról/
Családi és utónév:     
Születési családi és utónév:     
Születési hely:     
Születési idő:     
Lakóhely:     
Foglalkoztatni kívánó/
foglalkoztató önálló szervezeti egység*:     
Betölteni tervezett/betöltött munkakör*:     
Alulírott ..................................................... [név] mint a Nemzetgazdasági Minisztériummal
(a továbbiakban: minisztérium) nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyt létesíteni szándékozó vagy fennálló jogviszonyomban a munkakörömre vonatkozó változtatással érintett személy hozzájárulok ahhoz, hogy ezt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat ellenőrizze, illetve vállalom, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez szükséges biztonsági kérdőívet kitöltöm.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat a nemzetbiztonsági ellenőrzés keretében személyemet érintően adatot gyűjtsön, és a biztonsági feltételek meglétét a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítését vagy a fennálló jogviszonyomban a munkakörömet érintő változást megelőzően, valamint felülvizsgálati eljárás keretében a jogviszony fennállásának tartama alatt ellenőrizze.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adat más módon nem szerezhető be, a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat személyemet érintően titkos információgyűjtést is folytathat.
Tudomásul veszem, hogy ha személyem nem felel meg a biztonsági feltételeknek nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörre jogviszony nem létesíthető.
Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy annak egy példányát a foglalkoztatni kívánó önálló szervezeti egység vezetője részére az aláírással egyidejűleg átadtam.
Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap
.......................................................................
[név] a minisztériummal nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
jogviszonyt létesíteni szándékozó/munkakörbe kerülő* személy

* A megfelelő aláhúzással jelölendő!

3. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz142

NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Készítette
(név, beosztás):

........................................................

Készült:

3 példányban

Kapja:

kormánytisztviselő
szervezeti egység példánya
személyügyekért felelős főosztály

1. A munkakört betöltő személy adatai

Kormánytisztviselő neve:

Besorolási fokozat/vezetői munkakör

Cím:

közigazgatási főtanácsadó

közigazgatási tanácsadó

szakmai főtanácsadó

szakmai tanácsadó

2. A munkakör adatai

Munkakör megnevezése:

Szervezeti egység:

államtitkári titkárság/helyettes államtitkári titkárság

főosztály

osztály

2.1. Munkáltatói és irányítási jogkörök

Munkáltatói jogkört gyakorló felettes munkaköre:

Közvetlen szakmai irányítási jogkört gyakorló felettes munkaköre:

közigazgatási államtitkár

államtitkár

helyettes államtitkár

kabinetfőnök

Munkakört közvetlenül irányító felettes munkaköre:

főosztályvezető

főosztályvezető-helyettes

osztályvezető

2.2. Vezető esetében alárendeltségébe tartozó munkakörök

-

-

-

2.3. Helyettesítési kapcsolatok:

A munkakört helyettesítő munkakör(ök):

A munkakört betöltő által helyettesített munkakör(ök):

2.4. A munkakör jellege

a) vezető

b) ügyintéző/referens

c) ügykezelő

d) egyéb

3. Munkakör betöltéséhez kapcsolódó képzettségi feltételek

3.1. Feladatkör száma és megnevezése a kormánytisztviselők képesítési előírásairól rendelkező Korm. rendeletben foglaltak szerint:
„.........” számú „........................................” megnevezésű feladatkör


3.2. A munkakör betöltéséhez előírt állami iskolai végzettség, illetve képzettség a kormánytisztviselők képesítési előírásairól rendelkező

Feladatkör száma és megnevezése

A munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és/vagy szakképesítés

A munkakört betöltő személy iskolai végzettsége és/vagy szakképesítése

4. A munkakör betöltésére jogszabályban foglaltakon túl meghatározott alkalmazási követelmények
A munkáltató által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 118. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott feltételek teljesítésére a Kttv. 118-120. §-aiban, továbbá a minisztérium oktatási és képzési rendszeréről szóló mindenkor hatályos szabályzatában foglaltak az irányadóak.

A) Munkáltató által meghatározott követelmény

B) Munkakör betöltője által teljesült

Iskolai végzettség:

igen

nem

Szakképesítés:

igen

nem

Speciális munkaköri követelmények
(szükséges képzés, továbbképzés, átképzés, szaktanfolyamok, vizsgák, posztgraduális képzés)

A munkakör betöltéséhez szükséges nyelvtudás

Nyelv:

Foka:

alap/közép/felső

nyelvvizsga típus: A B C

Nyelv:

Foka:

alap/közép/felső

nyelvvizsga típus: A B C

Nyelv:

Foka:

alap/közép/felső

nyelvvizsga típus: A B C

4.1. A munkakör betöltéséhez szükséges számítástechnikai ismeretek

A munkakör betöltéséhez szükséges számítástechnikai ismeretek

Rendszerek, alkalmazások

Ismeret munkakör
betöltéséhez szükséges
szintje

A munkakört betöltő
személy számítástechnikai
ismereteinek szintje

Levelező rendszerek (Lotus Notes, MS Outlook)

Irodai alkalmazások (MS Office, Open Office)

Operációs rendszerek (MS Windows, Linux)

Általános informatikai rendszerismeret

Számviteli/pénzügyi szoftverek

Rendszergazdai ismeretek

Internetes alkalmazások

Programozási ismeretek

Hardver ismeretek

Hálózati ismeretek

ECDL

4.2. A munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlat

A munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlat

A) Követelmény

B)
A munkakört
betöltő személy
által teljesült

C)
A munkáltató
mérlegelési
jogkörében eltekint

Szükséges

igen

Ha igen, a gyakorlat szükséges mértéke (év):

- igen
- nem, összesen ...... év teljesült

igen
nem

vezetői gyakorlat

nem

Ha igen, a gyakorlat jellege: (közigazgatási/speciális területen szerzett: ...............)

- igen
- nem, a gyakorlat jellege: ..................

igen
nem

Szükséges

igen

Ha igen, a gyakorlat szükséges mértéke (év):

- igen
- nem, összesen ...... év teljesült

igen
nem

szakmai gyakorlat

nem

Ha igen, a gyakorlat jellege: (közigazgatási/speciális területen szerzett: ...............)

- igen
- nem, a gyakorlat jellege: ..................

igen
nem

4.3. Egyéb kompetenciák

Egyéb képességek, készségek

5. Feladatok, kötelezettségek, felelősségek, hatáskör

A munkakör célja: A Nemzetgazdasági Minisztériumban
............................................................................................................... feladatok ellátása

5.1. A munkaköri feladatok tételes felsorolása, a feladatellátás jellege szerint

Sorszám

Feladat megnevezése

1.

2.

3.

4.

5.2. A munkakör ellátásához biztosított hatáskör és felelősség

Feladat
Sorszám

Hatáskör

Felelősség

1.

2.

3.

4.

5.3. A munkakör betöltőjének felelőssége (a teljesítendő eredmények megjelölése):

- Minden kormánytisztviselő felelős a rábízott feladatok vonatkozó jogszabályoknak, belső utasításoknak, valamint felettese utasításaiban meghatározott követelményeknek megfelelő, a köz érdekében történő, szakszerű és legjobb tudása szerinti, pártatlan, igazságos, a kulturált ügyintézés szabályai szerint határidőre történő elvégzéséért.
- Minden kormánytisztviselő vezetői iránti szakmai lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködést, szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést.
- Minden kormánytisztviselő felelős a munka- és tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti előírások megismeréséért, betartásáért.
- Minden kormánytisztviselő felelős a rendelkezésére bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű, szakszerű használatáért.
- Minden kormánytisztviselő felelős az ügykörét érintő titkos információk, minősített adatok megtartásáért.
A kormánytisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.
A további felelősségeket az 5.2. táblázatban rögzítve.

6. Szervezeten belüli és szervezeten kívüli munkakapcsolatok

Szervezeten belüli munkakapcsolatok

Szervezeten kívüli munkakapcsolatok

7. Kiegészítések, megjegyzések:

 

8. Záradék:

A munkaköri leírás csak a rendszeresen ismétlődő, alapvető feladatokat, kötelezettségeket tartalmazza. Ezen kívül a munkakör betöltője a munkáltató jogszerű utasítása esetén köteles ellátni a munkakörhöz kapcsolódó eseti feladatokat is.
A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező.
Végrehajtásának elmulasztása kormánytisztviselő esetén fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után.

9. A munkaköri leírás hatálybalépésének dátuma: Budapest, 20... ............... hó ...... nap

10. A munkáltatói jogkört gyakorló jóváhagyása:

Budapest, 20.... .............. hó ...... nap

 

..................................................................
a munkáltatói jogkör gyakorlója

11. A munkaköri leírásban foglaltakat ismerem és tudomásul veszem, a munkaköri leírást átvettem.

Budapest, 20.... .............. hó ...... nap

..................................................................
kormánytisztviselő

4. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY


N Y I L A T K O Z A T
az összeférhetetlenséggel kapcsolatos
nemleges helyzetről
Név:     

Születési hely, idő:     

Anyja neve:     

Szervezeti egység:     


Kijelentem, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 84–87. §-ában rögzített összeférhetetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.

Amennyiben a részemről fennálló összeférhetetlenségi okot nem jelentem be, tudomásul veszem, hogy kormányzati szolgálati jogviszonyom a Kttv. 86. § (1) bekezdéses alapján megszűnik.


Budapest, 20……………………………
………………………………………
kormánytisztviselőBudapest, 20……………………………
………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlójaKapják:    1. Kormánytisztviselő
    2. személyügyekért felelős főosztály

5. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY

BEJELENTÉS
kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor fennálló összeférhetetlen helyzetről


Név:     

Születési hely, idő:     

Anyja neve:     

Szervezeti egység:     

Bejelentem, hogy ……… év …………… hónap …… napjától az alábbi jogviszonyom áll fenn, illetve tevékenységet végzek, amely a Kttv. 85. §-a alapján összeférhetetlen kormányzati szolgálati jogviszonyommal, ezért a Kttv. 86. § (1) bekezdése alapján azt kormányzati szolgálati jogviszonyom létesítését követő 30 napon belül megszüntetetem, és a munkáltatói jogkör gyakorlójának azonnal írásban bejelentem.

1. Kttv. 85. § (2) bekezdés szerinti további jogviszony*;
2. Kttv. 85. § (4) bekezdés b) pontja – pártban tisztségviselő, párt nevében vagy érdekében közszereplést vállal,
3. Kttv. 85. § (4) bekezdés c) pont – gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő illetve felügyelőbizottsági tag**.

Társaság vagy munkáltató neve:     
Tevékenység/munkakör/tisztség megnevezése:     


Budapest, 20……………………………
………………………………………
kormánytisztviselő


Budapest, 20……………………………
………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

Készült:    2 példányban
Kapják:    1. pld. Kormánytisztviselő 2. pld. személyügyekért felelős főosztály

________________________
* További jogviszony: pl. munkaviszony, fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység.
** Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezési alapján számítva – legalább ötven százalék.

6. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY

BEJELENTÉS
vezető beosztású kormánytisztviselő részére
további jogviszony* fennállásáról

Név:     

Születési hely, idő:     

Anyja neve:     

Szervezeti egység:     

Bejelentem, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 87. § (1) bekezdése alapján további jogviszonyom áll fenn.

Tevékenység megnevezése:     

A tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem:     

Jogviszony jellege:     


Nyilatkozom, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 86. § (1) bekezdése alapján a velem szemben fennálló összeférhetetlenséget – kormányzati szolgálati jogviszonyom létesítését követő – 30 napon belül megszüntetem.


Kapják:    2 példányban
    1. pl. Kormánytisztviselő
    2. pl. személyügyekért felelős főosztály

_____________________
* További jogviszony: pl. munkaviszony, fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység.

7. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz143


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY
KÉRELEM
további jogviszony létesítéséhez/fenntartásához
Név:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
Szervezeti egység:     
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (2) bekezdése alapján bejelentem, hogy ......... év ............... hó ...... napjától további jogviszonyom áll fenn/további jogviszonyt kívánok létesíteni, mellyel kapcsolatban kérem, hogy tevékenységem folytatását engedélyezni szíveskedjen.
Tevékenység megnevezése:     
A tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem:     

Jogviszony jellege:     
Budapest, 20................................
...................................................
kormánytisztviselő

A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye [KSz 11. § (4a) bekezdése esetén]:
Engedélyezem Nem engedélyezem
Budapest, 20.................................
...................................................
közigazgatási államtitkár
Munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése:
Engedélyezem Nem engedélyezem
Budapest, 20.................................
...................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója
Készült:    2 példányban
1. pld. Kormánytisztviselő
2. pld. személyügyekért felelős főosztály

8. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz144


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY
BEJELENTÉS
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére, nevelőszülői foglalkoztatási-, állami projektértékelői-, továbbá közérdekű önkéntes tevékenység folytatására
irányuló jogviszonyról
Név:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
Szervezeti egység:     
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 85. § (2) bekezdése alapján bejelentem, hogy tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére, nevelőszülői foglalkoztatási-, állami projektértékelői-, továbbá közérdekű önkéntes tevékenység folytatására irányuló jogviszonyom145 munkaköri feladataimmal közvetlenül összefügg.
Tevékenység megnevezése:     
Tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem:     

Budapest, 20.................................
...................................................
kormánytisztviselő
Kapják:    2 példányban
1. pld. kormánytisztviselő
2. pld. személyügyekért felelős főosztály

9. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM utasításhoz146


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY
KÉRELEM
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére, nevelőszülői foglalkoztatási-, állami projektértékelői-, továbbá közérdekű önkéntes tevékenység folytatására
irányuló jogviszonyról
Név:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
Szervezeti egység:     
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (3) bekezdése alapján bejelentem, hogy tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységem, nevelőszülői foglalkoztatási-, állami projektértékelői-, továbbá közérdekű önkéntes tevékenységem folytatása1 részben azonos a beosztás szerinti munkaidőmmel, ezért kérem, hogy a tevékenység folytatását engedélyezni szíveskedjen.
Tevékenység megnevezése:     
A tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem:     

Budapest, 20.................................
...................................................
kormánytisztviselő
A közigazgatási államtitkár előzetes engedélye [KSz 11. § (4a) bekezdése esetén]:
Engedélyezem Nem engedélyezem
Budapest, 20.................................
...................................................
közigazgatási államtitkár
Munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése:
Engedélyezem Nem engedélyezem
Budapest, 20.................................
...................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója
Készült:    2 példányban
1. pld. kormánytisztviselő
2. pld. személyügyekért felelős főosztály

1A megfelelő rész aláhúzandó.

10. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz147


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY
KÉRELEM
vezető beosztású kormánytisztviselő részére a Kttv. 87. § (2) bekezdésében
foglalt tevékenységekről
Név:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
Szervezeti egység:     
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 87. § (2) bekezdésének megfelelően bejelentem, hogy ...... év ............... hó ...... napjától az alábbi tevékenységet kívánom ellátni, mellyel kapcsolatban kérem, hogy tevékenységemet engedélyezni szíveskedjen.
a) tisztség viselése egyesületben, érdek-képviseleti szervezetben, szövetkezetben,
b) közérdekű önkéntes tevékenység,
c) alapítványnál, közalapítvány kezelő szervezetében tagság, elnökség,
d) edzői, versenybírói, játékvezetői tevékenység,
e) tanszékvezetői tevékenység,
f) állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban felügyelőbizottsági tagság,
g) felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének vezetése1.
Szervezet megnevezése:     

Tevékenység megnevezése:     

A tisztség ellátása a kormányzati szolgálati jogviszonyom munkaidejét heti/havi1 ......... óra tekintetében érinti/nem érinti1.
A tisztségre vonatkozó megbízás másolatát csatolom.
Budapest, 20.................................
...................................................
kormánytisztviselő
Munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése:
Engedélyezem Nem engedélyezem
Budapest, 20.................................
...................................................
munkáltatói jogkör gyakorló
Kapják:    2 példányban
1. pld. kormánytisztviselő
2. pld. személyügyekért felelős főosztály

1A megfelelő rész aláhúzandó.

11. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM utasításhoz


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY

SZEMÉLYI ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE


Név:     

Születési hely, idő:     

Anyja neve:     

Szervezeti egység:     

 

Változás előtti adatok

Változás utáni adatok*

Név:

 

 

Kettős állampolgár-e:

 

 

Ha igen, másik állampolgársága:

 

 

Állandó lakcím:

 

 

Ideiglenes lakcím / tartózkodási hely:

 

 

Telefonszáma:

 

 

Adóazonosító jele:

 

 

TAJ száma:

 

 

Bankszámlaszáma:

 

 

Gyermek neve:
Születési helye, ideje:
TAJ száma:

 

 

Családi állapot:

 

 

Iskolai végzettség:

 

 

Szakképzettség:

 

 

Nyelvvizsga bizonyítvány:

 

 

Egyéb változás:

 

 Melléklet: a változásra vonatkozó, azt igazoló hivatalos dokumentum másolata


Budapest, 20…………………………
………………………………………
kormánytisztviselő

_____________________
* Csak a változással érintett adat megadása szükséges.

12. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM utasításhoz148

13. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz


Jelenléti Ív

20…… év …………………… hónap
………………………………………………….
(szervezeti egység)

Név

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A jelenléti ív kitöltésénél alkalmazandó rövidítések:

SZ – szabadság    B – betegség miatti keresőképtelenség
SZM – szabadidő megváltás    MK – munkaidő kedvezmény
FN – fizetés nélküli szabadság    HT – hivatalos távollét
MM – munkavégzés alóli mentesülés    TSZ – tanulmányi szabadság

14. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz149

15. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz150


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
...........................................................
(szervezeti egység)

RENDKÍVÜLI MUNKAIDŐ ELRENDELÉSENév/beosztás ........................................................................................................................................ kormánytisztviselő számára a napi munkaidőn felül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 96. §-ában foglaltak értelmében rendkívüli munkaidőt rendelek el:


Rendkívüli munkaidő fajtája:
- ügyelet
- munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő
A munkavégzés helye: ..........................................................................................................................


A rendkívüli munka időpontja és tartama:

év/hó/nap

munkanap/nem munkanap

órától

óráig


A rendkívüli munkaidő ellenértékére vonatkozó szabályokat a Kttv. 98. §-ának rendelkezései tartalmazzák.
A rendkívüli munkaidő igazolása és elszámolása a havi létszámjelentés keretében történik.

Budapest, 20....................................

......................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

A rendkívüli munkavégzés elrendelését tudomásul vettem:

Budapest, 20....................................
......................................................
kormánytisztviselő


Készült:    4 példányban
Kapják:     1. pld. kormánytisztviselő
2. pld. munkáltatói jogkör gyakorlója
3. pld. személyügyekért felelős főosztály
4. pld. a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya

16. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz151

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

..............................................................................
(szervezeti egység)

Jóváhagyom:


.....................................................
munkáltatói jogkör gyakorója1

Előzetesen engedélyezem:


................................................
közigazgatási államtitkár
[KSz 25. § (1a) bekezdése esetén]

Egyetértek:

........................................................
államtitkár/helyettes államtitkár2

ÁTIRÁNYÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
(tartósan távol lévő kormánytisztviselő helyettesítésére)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 52. § (1) bekezdése alapján – a kormánytisztviselővel egyetértésben – elrendelem, hogy a/az .................................... Főosztályon – eredeti munkaköre helyett/mellett – .......................... munkakört lásson el. A Kttv. 52. § (3)-(4) bekezdései értelmében, ha a kormánytisztviselő tartósan távol lévő kormánytisztviselőt helyettesít a helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesített kormánytisztviselő illetményének 25-50%-áig terjedhet.

Tartósan távollévő kormánytisztviselő neve:

 

Munkakör megnevezése:

 

Távollét kezdete:

 

Távollét jogcíme:

 

Illetménye (Ft/hó):

 

A helyettesítő kormánytisztviselő neve:

 

Anyja neve:

 

Születési hely, idő:

 

Munkaköre:

 

Az elvégzendő többletfeladatok felsorolása:

 

Az átirányítás várható időtartama (-tól -ig):

 A többletfeladat elvégzésének formája:
a) eredeti munkaköre mellett □ b) eredeti munkaköre helyett □

Az eredeti munkakör mellett a fentiekben meghatározott többletfeladatok elvégzéséért helyettesítési díj illeti meg. A helyettesítési díj mértéke a helyettesített (tartósan távollévő) illetményének figyelembe vételével az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

A helyettesítési díj mértéke (%):
a) az első harminc napra az illetmény 25%-a,
b) a harmincegyedik naptól a kilencvenedik napig az illetmény ......%-a (25%-40%),
c) a kilencvenegyedik naptól az illetmény ......%-a (40%-50%).


Budapest, 20........................................


......................................................
főosztályvezető3

pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 20........................................


..………………………………….
a minisztérium költségvetéséért
felelős főosztály

Az átirányítással egyetértek, az okirat egy példányát átvettem.

Budapest, 20.................................
...................................................
kormánytisztviselő


Készült:    3 példányban
Kapják:    1. pld. kormánytisztviselő
    2. pld. személyügyekért felelős főosztály
    3. pld. a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály


1 A szabályzat 1. mellékletében az átirányítás elrendelése munkáltatói jogkörnél megjelölt jogkörgyakorlás rendje szerint (miniszter/közigazgatási államtitkár/államtitkár/kabinetfőnök/helyettes államtitkár) változik.
2 Amennyiben a közigazgatási államtitkár az eredeti munkáltatói jogkör gyakorlója, és a kezdeményező önálló szervezeti egységet közvetlenül államtitkár/helyettes államtitkár irányítja.
3 Önálló szervezeti egység vezetőjeként a kabinetfőnök/titkárságvezető/főosztályvezető jelölendő meg.

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

..............................................................................
(szervezeti egység)

Jóváhagyom:


........................................................
munkáltatói jogkör gyakorója1

Egyetértek:


................................................
közigazgatási államtitkár
[KSz 25. § (1a) bekezdése esetén]

Egyetértek:

........................................................
államtitkár/helyettes államtitkár2

ÁTIRÁNYÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
(betöltetlen munkakör feladatának ellátására)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 52. § (1) bekezdése alapján – a kormánytisztviselővel egyetértésben – elrendelem, hogy a/az .................................... Főosztályon – eredeti munkaköre helyett/mellett – .......................... munkakört lásson el. A Kttv. 52. § (4) bekezdése értelmében, ha a kormánytisztviselő részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el, a helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő kormánytisztviselő illetményének 25-50%-áig terjedhet.

Betöltetlen álláshely állománytábla szerinti státusz-
száma:

 

Munkakör megnevezése:

 

A helyettesítő kormánytisztviselő neve:

 

Anyja neve:

 

Születési hely, idő:

 

Munkaköre:

 

Illetménye (Ft/hó):

 

Az elvégzendő többletfeladatok felsorolása:

 

Az átirányítás várható időtartama (-tól -ig):

 


A többletfeladat elvégzésének formája:
a) eredeti munkaköre mellett □ b) eredeti munkaköre helyett □

Az eredeti munkakör mellett a fentiekben meghatározott többletfeladatok elvégzéséért helyettesítési díj illeti meg. A helyettesítési díj mértéke a helyettesítő illetményének figyelembe vételével az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

A helyettesítési díj mértéke (%):
a) az első harminc napra az illetmény 25%-a,
b) a harmincegyedik naptól a kilencvenedik napig az illetmény ......%-a (25%-40%),
c) a kilencvenegyedik naptól az illetmény ......%-a (40%-50%).


Budapest, 20........................................


......................................................
főosztályvezető3


pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 20........................................


..………………………………….
a minisztérium költségvetéséért
felelős főosztály


Az átirányítással egyetértek, az okirat egy példányát átvettem.

Budapest, 20.................................
...................................................
kormánytisztviselő


Készült:    3 példányban
Kapják:    1. pld. kormánytisztviselő
    2. pld. személyügyekért felelős főosztály
    3. pld. a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály


1 A szabályzat 1. mellékletében az átirányítás elrendelése munkáltatói jogkörnél megjelölt jogkörgyakorlás rendje szerint (miniszter/közigazgatási államtitkár/államtitkár/kabinetfőnök/helyettes államtitkár) változik.
2 Amennyiben a közigazgatási államtitkár az eredeti munkáltatói jogkör gyakorlója, és a kezdeményező önálló szervezeti egységet közvetlenül államtitkár/helyettes államtitkár irányítja.
3 Önálló szervezeti egység vezetőjeként a kabinetfőnök/titkárságvezető/főosztályvezető jelölendő meg.

16/A. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz152

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

..............................................................................
(szervezeti egység)

Jóváhagyom:


.....................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója1


ÁTIRÁNYÍTÁS VISSZAVONÁSA

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 52. § (1) bekezdése alapján elrendelt átirányítását visszavonom.

Átirányítás visszavonásának időpontja:

 

Az elrendelt átirányítás által ellátott munkakör,
szervezeti egység

 

A helyettesítő kormánytisztviselő neve:

 

Anyja neve:

 

Születési hely, idő:

 

Munkaköre:

 


Budapest, 20........................................

......................................................
főosztályvezető2/a személyügyekért felelős főosztály vezetője

Az átirányítás visszavonását tudomásul veszem, az okirat egy példányát átvettem.
Budapest, 20.................................
...................................................
kormánytisztviselő

Készült:    3 példányban
Kapják:    1. pld. kormánytisztviselő
    2. pld. személyügyekért felelős főosztály
    3. pld a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály

1 A szabályzat 1. mellékletében az átirányítás visszavonása munkáltatói jogkörnél megjelölt jogkörgyakorlás rendje szerint (miniszter/közigazgatási államtitkár/államtitkár/kabinetfőnök/helyettes államtitkár) változik.
2 Önálló szervezeti egység vezetőjeként a kabinetfőnök/titkárságvezető/főosztályvezető jelölendő meg.

17. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz153


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
IGÉNYLÉS
illetményelőleg felvételére
Név:     
Szervezeti egység:     
Az igényelt összeg:     
Igényelt törlesztési idő:     
Az igénylő bankszámlaszáma:     
Indokolás:     Budapest, 20..............................

.......................................................
kormánytisztviselő aláírása
A minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya tölti ki:
Havi nettó bér:     
Engedélyezett összeg:     
Törlesztési idő:     
A közszolgálati szabályzatban foglalt előírásoknak megfelel.
Budapest, 20.................................

.............................................................
a minisztérium költségvetéséért felelős
főosztály eljáró munkatársa........................................................
engedélyező a minisztérium
költségvetéséért felelős főosztály
vezetője

18. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM


NYILATKOZAT
UTAZÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL


Alulírott ……............................……………………... (születési hely: ………………, idő:……………....., anyja neve:…………………., lakcím: ……………………………………..…) jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumba történő kinevezésemet megelőzően az előző munkáltatóm által 20 . évre rendelkezésemre bocsátott 12 alkalmas MÁV/Volán kedvezményre jogosító Utazási Utalványt …… alkalommal használtam fel.


Budapest, 20…………………………
………………………………………
kormánytisztviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:     Név:

Lakcím:     Lakcím:

Szem.ig./útlevél szám:     Szem.ig./útlevél szám:

Aláírás:    Aláírás:

19. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz154

Ikt. szám: NGM/ / /20......

Jóváhagyom:

..............................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

Előzetesen engedélyezem:

..............................................................
közigazgatási államtitkár

[KSz 12. § (5) bekezdése esetén]

Egyetértek:

..............................................................
államtitkár/helyettes államtitkár

FELJEGYZÉS
...................................... asszony/úr részére
Tárgy: kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel
Alulírott ............................................................... (születési név: ......................................, születési hely, idő: .........................................., .................., anyja neve: ................................................), a(z)………………………….(szervezeti egység)……………………….. munkakörben munkát végző kormánytisztviselője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kezdeményezem kormányzati szolgálati jogviszonyom
20...... (év) ............... (hó) ...... (nap) hatállyal
közös megegyezéssel történő megszüntetését.
Budapest, 20.......................................
.....................................................
kormánytisztviselő

20. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz155

Ikt. szám: NGM/ / /20......

A lemondást tudomásul veszem:

..............................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

FELJEGYZÉS
...................................... asszony/úr részére
Tárgy: kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése lemondással
Alulírott ............................................................... (születési név: ......................................, születési hely, idő: .........................................., .................., anyja neve: ................................................), a(z)………………………….(szervezeti egység)……………………….. munkakörben munkát végző kormánytisztviselője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés c) pontja alapján kormányzati szolgálati jogviszonyomat két hónapos lemondási idővel, lemondással meg kívánom szüntetni.
A lemondási idő kezdő napja: 20...... (év) ............... (hó) ...... (nap).
Budapest, 20.......................................

.....................................................
kormánytisztviselő

20/A. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz156

Ikt. szám: NGM/ / /20......

Jóváhagyom a rövidebb lemondási időt, és a munkavégzés alóli mentesítés kezdő időpontját:

..............................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

Előzetesen engedélyezem:

..............................................................
közigazgatási államtitkár

[KSz 13. § (3a) bekezdése esetén]

Hozzájárulok a rövidebb lemondási időhöz, és a munkavégzés alóli mentesítés kezdő időpontjához:

..............................................................
államtitkár/helyettes államtitkár

FELJEGYZÉS
...................................... asszony/úr részére
Tárgy: kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése lemondással
Alulírott ............................................................... (születési név: ......................................, születési hely, idő: .........................................., .................., anyja neve: ................................................), a(z)………………………….(szervezeti egység)……………………….. munkakörben munkát végző kormánytisztviselője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés c) pontja alapján kormányzati szolgálati jogviszonyomat
20...... (év) ............... (hó) ...... (nap) hatállyal
lemondással meg kívánom szüntetni.
A lemondási idő kezdő napja: 20...... (év) ............... (hó) ...... (nap).
Kérem, hogy a Kttv. 61. § (2) bekezdése alapján a 2 hónapos lemondási időnél rövidebb, azaz......... (hét) lemondási időhöz hozzájárulni szíveskedjen.
Kérem munkavégzés alóli mentesítésemet 20...... (év) ............... (hó) ...... (napjától).
Budapest, 20.......................................
.....................................................
kormánytisztviselő

21. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz157


KILÉPÉSI LAP
a nemzetgazdasági minisztérium állományából távozó munkatárs részére

Név:

 

mobiltelefonszám:

 

Szervezeti egység:

 

Épület:

 

Foglalkoztatási jogviszony megszűnésének módja:

 

Foglalkoztatási jogviszony megszűnésének időpontja:

 

Szervezeti egység helyétől függetlenül:
6E07010_1

Elszámoló szervezeti egység

Elszámolás tárgya

Megjegyzés

Dátum, Aláírás

Személyügyi Főosztály

 

Megváltandó szabadság napok száma

Eredeti szabadságos kartont hozni!

 

 

 

Tanulmányi szerződés

 

 

 

Cafetéria -
melléklet szerint

 

 

 

Vagyonnyilatkozat

 

 

 

Kötelező továbbképzések

 

 

 

Teljesítményértékelés értékelőlapjának elkészítése a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése vagy a tartós távollét kezdete előtt.

IGEN / NEM

 

 

Tárgyévi 50%-os utazási utalvány minisztérium részére történő visszaadása

 

 

Protokoll Titkárság

 

Szolgálati útlevél leadása

 

 

Intézményi Gazdálkodási Főosztály

 

Ideiglenes külföldi kiküldetés elszámolása

 

 

 

Lakáskölcsön tartozás

 

 

 

Illetményszámfejtés

 

 

Illetményelőleg elszámolása

 

 

 

Bankkártya leadása

 

 

 

Tárgyi eszközök leadása

 

 

Képzőművészeti alkotások

 

 

 

Személyi reprezentáció elszámolása

 

 

Működéstámogató osztály

 

Forrás SQL rendszer hozzáférési jogosultságainak törlése

 

 

 

parlamenti és társadalmi kapcsolatok főosztály

 

Parlamenti belépő leadása

 

 

 

Könyvtár

 

Könyvtári kölcsönzések

 

 

Központi
TÜK Iroda

 

 

1. szervezeti egység titkársága

2. Központi TÜK

 

 

 

Koordinációs és Igazgatási Főosztály

 

 

Bélyegző leadása

 

 

 

Minősített adatokkal kapcsolatos jogosultság megszüntetése

 

 

 

Szakszervezet

 

1. szakszervezeti könyvtár

2. tagdíj elszámolás

 

 


Szervezeti egység épületében leigazolandó:
6E07010_2

Elszámoló szervezeti egység

Elszámolás tárgya

Megjegyzés

Dátum, Aláírás

Koordinációs és Igazgatási Főosztály,

Irattár

 

 

Irattári iratok

(Az Irattár részére átadandó a munkakör átadás-átvételről készített jegyzőkönyv
1 példánya)

 

 

KEF

Gondnokság

 

 

Leltári tárgyak

 

 

Szobakulcs visszaszolgáltatás

 

 

KEF

Gondnokság

 

 

NGM beléptető kártya leadása és törzsadatból történő törlése

 

 

NISZ

(Informatika/eszközök)
(IT eszközök, telefon)


A jogosultságok visszavonásáról a kialakított IT folyamatok szerint gondoskodik.

 

A mobileszközök (mobilkészülék + stick) visszavétele megtörtént.

SIM kártyá(k)ról nyilatkozott.

 

 

 

Adatmentés kilépőlap alapján megtörtént.

IP telefon leszerelése megtörtént.

Az eszközök visszavételéről bizonylat készült.

 

 

 

Személyi használatú eszközökkel való elszámolás megtörtént.

 

 

A foglalkoztató szervezeti egység vezetője által igazolandó

Munkakör átadása, iratok leadása, egyéb eszközök, stb. vonatkozó szabályzat mellékletének kitöltésével

 

 

NGM általi delegálással gazdasági társaságban
(pl. zrt., kft.), egyéb szervezetben (pl. alapítvány, bizottság) tisztséggel, tagsággal rendelkezik.

Ha igen, melyikben, milyen tisztség/tagság.

Nyilatkozom, hogy a tisztséggel/tagsággal kapcsolatos intézkedéseket haladéktalanul megteszem, amelyről a személyügyekért felelős főosztályvezetőt is egyidejűleg tájékoztatom.

IGEN / NEM

 

NGM jogi képviseleti jogosultsággal rendelkezik.
(a jogtanácsosi igazolványban a változás átvezetése iránt a szükséges intézkedéseket kezdeményezem).

IGEN / NEM

 

Teljesítményértékelés értékelőlapjának elkészítése a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése vagy a tartós távollét kezdete előtt.

IGEN / NEM

 

Munkatárs nyilatkozata

Rendelkezik állami projektértékelői jogviszonnyal

IGEN / NEM

 


Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által leigazolandó

Elszámoló szervezeti egység

Elszámolás tárgya

Megjegyzés

Dátum, Aláírás

KEF
Ellátási és Logisztikai Főosztály Protokoll Csoport

 

Annak igazolása, hogy a munkatárs KEF tulajdonú személyi használatú eszközzel nem rendelkezik, illetve a KEF felé tartozása nem áll fenn.

 

 


FENTI IGAZOLÁS BIRTOKÁBAN A KEF ÉS NISZ TOVÁBBI ELSZÁMOLÓHELYEIN NEM KELL MEGJELENNI!

6E07010_4

Elszámoló szervezeti egység

Elszámolás tárgya

Megjegyzés

Dátum, Aláírás

KEF

Ellátási és Logisztikai Főosztály, Műszaki Raktár

 

Személyes használatú műszaki eszközök leadása

(pl.: diktafon, CD lejátszó, stb.)

 

 

KEF

Pénzügyi és Számviteli Főosztály

 

A KEF által biztosított eszközökkel kapcsolatos pénzügyi elszámolás

(mobiltelefon költség, leltárhiány, bármilyen egyéb okból keletkezett tartozás)

 

 

Hegedűs Gyula u. 79-81. szám

KEF

Gépjármű Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály

 

Állami gépkocsivezetési engedély, felelősségvállalási nyilatkozat, GFÜF által kiadott garázs belépőkártya, parkolási pótdíj, szabálysértés

 

 

 

Taxi csekk tömb, taxi kártya,

a személy nevére felvett eszközök

 

 

 

Gépjármű tartozékok, garázsbérleti szerződés

 

 

KEF

Gépjármű Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály

 

Gépkocsi, üzemanyagkártya, várakozási engedély

 

 

 

üzemanyag-elszámolás, menetlevél lezárása, közigazgatási bírság

 

 

 

Sajáthibás káresemény

 

 

ELSZÁMOLÓ LAP
az igényelt cafeteria juttatásokról a 2016. évre

Munkatárs neve:

 

 

 

 

Adóazonosítója:

 

 

Lenyilatkozott napok száma:

 

Főosztálya:

 

 

Elszámolt napok száma:

 

Osztálya:

 

 

Arányosított keret összege (bruttó Ft):

 

Elszámolt időszak:

 

 

Elszámolási időszakban juttatott összeg (bruttó Ft):

 

Éves keret összege (bruttó Ft):

 

 

Elszámolási időszak távolléti napjainak száma:

 


Munkatárs által igényelt juttatások:

Juttatási típus megnevezése

Eredetileg igényelt
összeg (Ft)

Adók és költségek
(Ft)

Ténylegesen
juttatott összeg (Ft)

Juttatott adó és
költség tartozás (Ft)

Pénzben nyújtott juttatás (1. félév)

 

 

 

 

Pénzben nyújtott juttatás (2. félév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Vendéglátás (1. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Vendéglátás (2. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Vendéglátás (3. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Vendéglátás (4. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szállás (1. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szállás (2. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szállás (3. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szállás (4. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szabadidő (1. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szabadidő (2. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szabadidő (3. negyedév)

 

 

 

 

OTP SZÉP Kártya – Szabadidő (4. negyedév)

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

 

Nettó összeg (Ft)

Bruttó összeg (Ft)

Igényelt előirányzat összesen (Ft):

 

 

 

Arányosított keretösszeg (Ft):

 

 

 

Juttatott összesen (Ft):

 

 

 

Elszámolási különbözet (+/- Ft):

 

 

 

Kelt.: Budapest, (év) (hó) (nap)
……………………………………….
a minisztérium költségvetéséért felelős főosztálya
Kelt.: Budapest, (év) (hó) (nap)
……………………………………….
személyügyekért felelős főosztály

Kilépő munkatárs hozzájárulása és nyilatkozata

Hozzájárulok, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnál fennálló jogviszonyom módosulása, vagy megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, illetve a jogalap nélkül felvett juttatások összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 149. §-ának megfelelően az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljenek.
Amennyiben a fennálló illetmény- és egyéb tartozások összege meghaladja a megszűnő jogviszonyomból eredő járandóságaim összegét, úgy nyilatkozom, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatásának Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01460658 számú bankszámlaszámlájára a jelen elszámolások alapján számított összeget befizetem.

Budapest, 20.... ………………………

 

 

………………………………………

 

Kilépő munkatárs aláírása


Munkáltatói nyilatkozat: Jelen elszámoló lap kiállítása a lezárása időpontjában ismert adatokon, illetve dokumentumokon alapul, amely nem zárja ki a munkáltató később jelentkező igazolt követelésének érvényesítését.
Személyügyi Főosztály záradéka

A munkatárs a foglalkoztatása megszűnésével kapcsolatos elszámolási kötelezettségének eleget tett, pénzügyi járandóságai kifizethetőek.

Budapest, 20.... ……………………

 


 

P.H.

…………………………………

 

 

személyügyi ügyintéző

 

 

 

22. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz


NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla igénybevételéhez*
20…… évre

NEVE:

 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

 

SZERVEZEI EGYSÉG (főosztály/osztály):

 Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára támogatásban részesültem:
igen nem**


Amennyiben más kifizetőtől ilyen jogcímen támogatásban részesültem:

MUNKÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE:

 

JUTTATÁS DÁTUMA:

 

JUTTATÁS NETTÓ ÉRTÉKE

 

JUTTATÁS BRUTTÓ ÉRTÉKE

 Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkező bármilyen változás esetén bejelentési kötelezettségem keletkezik, melynek elmulasztásából eredő következmények engem terhelnek.


Budapest, 20………………………………
………………………………………
Munkatárs aláírása


________________
* Kitöltendő minden kedvezményezett részéről.
** Megfelelő rész aláhúzandó.


NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla igénybevételéhez*
20……… évre

NEVE:

 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

 

SZERVEZEI EGYSÉG (főosztály/osztály):

 Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára támogatásban részesültem:
igen nem**


Amennyiben más kifizetőtől ilyen jogcímen támogatásban részesültem:

MUNKÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE:

 

JUTTATÁS DÁTUMA:

 

JUTTATÁS NETTÓ ÉRTÉKE

 

JUTTATÁS BRUTTÓ ÉRTÉKE

 Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkező bármilyen változás esetén bejelentési kötelezettségem keletkezik, melynek elmulasztásából eredő következmények engem terhelnek.


Budapest, 20………………………………
………………………………………
Munkatárs aláírása


_____________________
* Kitöltendő minden kedvezményezett részéről.
** Megfelelő rész aláhúzandó.NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla igénybevételéhez*
20……… évre

NEVE:

 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

 

SZERVEZEI EGYSÉG (főosztály/osztály):

 Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára támogatásban részesültem:
igen nem**


Amennyiben más kifizetőtől ilyen jogcímen támogatásban részesültem:

MUNKÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE:

 

JUTTATÁS DÁTUMA:

 

JUTTATÁS NETTÓ ÉRTÉKE

 

JUTTATÁS BRUTTÓ ÉRTÉKE

 Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkező bármilyen változás esetén bejelentési kötelezettségem keletkezik, melynek elmulasztásából eredő következmények engem terhelnek.


Budapest, 20……………………………………
………………………………………
Munkatárs aláírása


__________________
* Kitöltendő minden kedvezményezett részéről.
** Megfelelő rész aláhúzandó.

23. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz158

24. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz159


JELENTKEZÉS KÉPZÉSRE
FORMANYOMTATVÁNY

Név:

 

Munkakör:

 

Szervezeti egység:

 

Közvetlen felettes neve:

 

Képzés megnevezése:

 

Képző intézmény neve:

 

Képző intézmény székhelye:

 

Képző intézmény adószáma:

 

Képző intézmény bankszámlaszáma:

 

A képzés az éves továbbképzési tervben szerepel?

igen nem

A képzésen való részvétel célja:

 

Képzés időpontja és helye:

 

Képzés időtartama:

 

Képzés költsége:

Nettó: ………… Ft Bruttó: ………… Ft

Közvetlen felettes vezető egyetért:


Budapest, 201… ………… (hó) …… (nap)


…………………………….

 

25. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz160


KÉPZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Kollégánk!
Ön a közelmúltban képzésben/továbbképzésben/konferencián stb. vett részt. Kérjük, hogy az alábbi értékelőlap segítségével adjon visszajelzést számunkra.
A kérdőív első részében a képzéssel kapcsolatos információk, technikai adatok kitöltésére kérjük;
a második részben a képzés tartalmával kapcsolatos kérdéseinkre várjuk válaszait.
Köszönjük együttműködését!

A)

Név:

 

Munkakör:

 

Szervezeti egység:

 

Közvetlen felettes neve:

 

Képzés megnevezése:

 

Képző intézmény neve:

 

Képzés időpontja és helye:

 

Képzés időtartama:

 

Képzés költsége:

Nettó: ………… Ft Bruttó: ………… Ft

A képzés témakörei:

 

Kijelentem, hogy a képzésen maradéktalanul részt vettem.


Budapest, 201.. ……..(hó) ……….(nap)


…………………………….
Név

 B)

A képzés értékelése


Kérjük, hogy értékelje a képzést, amelyen részt vett a következő szempontok szerint:
1.    Elégtelen
2.    Elégséges
3.    Közepes
4.    Jó
5.    Kiváló

1. A képzés előtti tájékoztatás

1 2 3 4 5

Megj.:

2. A képzés időbeosztása és menete

1 2 3 4 5

Megj.:

3. A hallottak és tapasztaltak gyakorlati alkalmazhatósága

1 2 3 4 5

Megj.:

4. A tanyanyag újszerűsége az Ön számára

1 2 3 4 5

Megj.:

5. Az oktató(k) tudása, felkészültsége

1 2 3 4 5

Megj.:

6. Az oktató(k) stílusa, motiváltsága és kapcsolata a résztvevőkkel

1 2 3 4 5

Megj.:

7. Az alkalmazott oktatási módszerek, munkamód

1 2 3 4 5

Megj.:

8. A kiadott tananyag használhatósága

1 2 3 4 5

Megj.:

9. A kiadott tananyag esztétikai megjelenése

1 2 3 4 5

Megj.:

10. A képzés helyszíne a munka szempontjából

1 2 3 4 5

Megj.:

11. A képzés értékelése összességében

1 2 3 4 5

Megj.:
A képzésen megszerzett tudásanyagot és a tanultakat a következőképpen tervezem megosztani a munkatársaimmal:

26. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz161


A KÉPZÉSEKRE VALÓ JELENTKEZÉS MENETE

27. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz162

A MUNKATÁRS KÉRELME TANULMÁNYI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

A munkatárs neve:

 

A munkatárs munkaköre:

 

A munkatárs legmagasabb iskolai végzettsége:

 

A munkatárs szervezeti egysége (főosztály/osztály):

 

A munkatársat foglalkoztató önálló szervezeti egység vezetője
(elsősorban főosztályvezető):

 

 

 

A tanulmányi szerződés megkötését támogatom:

Javasolt tandíj támogatás mértéke :………. %

....................
Aláírás

Közigazgatási államtitkár előzetes engedélyezése:
[KSz 60/E. § (14) bekezdése esetén]

 

 

A tanulmányi szerződés megkötését támogatom:

Javasolt tandíj támogatás mértéke :………. %

....................
Aláírás

A munkatárs feletti munkáltatói jogkör gyakorló:

 

 

 

A tanulmányi szerződés megkötését támogatom:

Javasolt tandíj támogatás mértéke :………. %

....................
Aláírás

Az oktatási/oktatást szervező
intézmény neve,
szak megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzés kezdete:
(év/hónap/nap)

 

 

 

A végzettség/képesítés
megszerzésének várható időpontja: (év/hónap/nap)

 

 

 

 

A kért támogatás mértéke és tartalma (tandíj támogatás, tanulmányi szabadság vizsgákra, tanulmányi szabadság konzultációkra):

 

 

 

 

A tanulmányok folytatása a munkatárs munkaköréhez kapcsolódik és a Minisztérium feladatkörében hasznosnak minősül? Amennyiben igen:

 

igen

 

nem

Indokolás,
egyéb megjegyzés:

 


Keltezés: 2016 ……………….. „ „

 

 

 

 

 


................................................
a munkatárs aláírása

Készült 2 eredeti példányban

 

28. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz163

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

 

Iktatószám: NGM/SZERZ/……./20….

 

Kötváll. szám:

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., képviseli – átruházott jogkörben a személyügyekért felelős főosztály vezetője – …………… főosztályvezető), mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató);

másrészről …………………….. (szül. hely, idő: ..…………………….., anyja neve: …………………………, lakóhely: ………………………………..), mint munkatárs (a továbbiakban: Munkatárs),

(Munkáltató és Munkatárs a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 37. § (1)-(2) bekezdése, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 61. § (1) bekezdése és a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás 60/E. §-a és 1. melléklete alapján – iskolarendszerű/iskolarendszeren kívüli képzés támogatására, a mai napon, az alábbi feltételekkel.

1. Jelen szerződés alapján a Munkatárs kötelezettséget vállal arra, hogy 20….. év ………(hónapban) megkezdi tanulmányait a(z) ……………………(intézmény) ………………………. képzésen, és legkésőbb 20……………… napjáig ……………. végzettséget szerez.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a képesítés megszerzésének, illetve a képesítés megszerzése időpontjának minősül az oktatási intézmény által kibocsátott képesítést igazoló oklevél, illetve az oklevél átvételének napja.

3. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban feltüntetett tanulmányok elvégzésében a Munkatársat az alábbiak szerint támogatja:

a) A tanulmányok időtartama alatt a képesítés/végzettség megszerzéséhez – megtéríti a …………,-Ft / félév összegű tandíj ……%-át, amely …………….-Ft (azaz …………..forint) / félév.

b) A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tanfolyamon/konzultációkon való részvétel érdekében, valamint a Munkatárs vizsgakötelezettségének teljesítése érdekében - az oktatási/oktatást szervező intézmény által kiadott igazolás alapján - vizsgánként 4 munkanap (a vizsga napját is beszámítva), a diplomamunka készítéséhez pedig 10 munkanap időtartamra biztosítja a Munkatárs munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését, amely időtartamra a Munkatársat illetmény illeti meg, valamint fenti feltételekkel biztosítja a konzultációkon való részvételt. Amennyiben a Munkatársnak egy vizsganapon több tárgyból kell vizsgáznia, a 4 munkanap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítést vizsgatárgyanként kell biztosítani.

4. A Munkatárs köteles a képesítés/végzettség megszerzését követően az oktatást szervező intézmény által kibocsátott, a képesítés/végzettséget igazoló oklevelet haladéktalanul, de legkésőbb annak átvétele napjától számított 30 napon belül a Munkáltatónak eredetben bemutatni.

5. A Munkatárs vállalja, hogy a tanulmányai sikeres befejezését követően, az ezt tanúsító oklevél kiállításának napjától számított ….. hónapon belül, azaz előreláthatólag 20……………….. napjáig kormányzati szolgálati jogviszonyát saját kezdeményezésére nem szünteti meg, visszafizetési kötelezettség nélkül.

6. Amennyiben a Munkatárs a jogviszonyát jelen szerződésben meghatározott képzési idő alatt saját kezdeményezésére megszünteti, akkor köteles a megszüntetés időpontjáig a Munkáltató által átvállalt, illetve a Munkáltató által nyújtott támogatás teljes összegét (ideértve a tanulmányok folytatásához szükséges időtartamra szóló munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamára fizetett díjazást is) visszafizetni a Munkáltató részére.

7. Amennyiben a Munkatárs jogviszonyát a jelen szerződésben meghatározott képesítés/végzettség megszerzését követően az 5. pontban vállalt időtartam alatt saját kezdeményezésére megszünteti, akkor köteles a megszüntetés időpontjáig a Munkáltató által átvállalt, illetve a Munkáltató által nyújtott támogatás teljes összegének a hátralevő idővel arányos részét a Munkáltató részére visszafizetni.

8. Amennyiben a Munkatárs kormányzati szolgálati jogviszonya a Munkáltató által lefolytatott fegyelmi eljárás következtében hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel szűnik meg a fentiekben meghatározott időtartam bármelyike alatt, akkor a Munkatárs visszafizetési kötelezettségére a fenti szabályok alkalmazandók.

9. Amennyiben a Munkatárs a visszafizetési kötelezettségének annak esedékességétől számított 30 napon belül maradéktalanul nem tesz eleget, a tartozást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat terheli.

10. A Munkáltató a tanulmányok folytatásához szükséges időtartamra szóló munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamát, az oktatási/oktatást szervező intézmény által kibocsátott – eredetben benyújtott – igazolás alapján állapítja meg. Az igazolásnak minimálisan tartalmaznia kell a tanulmányok folytatásához szükséges időtartamra szóló munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés alapjául szolgáló konzultációk és vizsgák pontos időpontját.

11. A vizsgák, a konzultációk, valamint a szakdolgozatírás céljából biztosított szabadidő kizárólag akkor vehető igénybe, ha a Munkatárs az oktatási/oktatást szervező intézmény eredeti igazolását bemutatja arról, hogy az adott oktatási időszakban hány vizsgatárgyból kell vizsgát tennie, illetve hány konzultáción kell részt vennie. A vizsgák és a diplomamunka elkészítése céljából meghatározott szabadidőt a Munkáltató a Munkatárs kérésének megfelelően köteles biztosítani azzal, hogy a Munkatárs köteles legalább a tanulmányok folytatásához szükséges időtartamra szóló munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamának tervezett kezdete első napját megelőző 20 nappal korábban a Munkáltatót tájékoztatni a mentesítés kezdetéről és pontos időtartamáról. A Munkatárs a vizsgákra és a diplomamunka elkészítésére járó szabadidő kiadására a vizsgát követően nem tarthat igényt.

12. A Munkatárs részéről szerződésszegésnek minősül különösen:

a) ha tanulmányait alapos ok nélkül megszakítja, a képzési idő letelte előtt befejezi, a képzésből véglegesen kimarad vagy kizárják, vagy vizsgakötelezettségének nem tesz eleget;
b) ha tanulmányai megszakításáról vagy vizsgakötelezettségének nem teljesítéséről nem tájékoztatja haladéktalanul írásban a Munkáltatót;
c) ha a 4. pontban meghatározott oklevelet nem szerzi meg jelen szerződésben meghatározott időpontig;
d) amennyiben az oklevelet annak átvételének napjától számított 30 napon belül nem mutatja be a Munkáltatónak;
e) ha kormányzati szolgálati jogviszonyát a tanulmányok vagy az 5. pontban megjelölt időtartam alatt saját kezdeményezésére megszünteti.

13. A Munkatárs szerződésszegése esetén a Munkáltató mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségek további teljesítése alól, és a Munkatárs köteles visszafizetési kötelezettségének jelen szerződésben meghatározott módon eleget tenni.

14. Szerződő felek megállapodnak, hogy nem minősül szerződésszegésnek többek között:

a) amennyiben a Munkatárs egészségügyi okok miatt nem tudja teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit;
b) amennyiben a Munkatárs jogviszonya a Kttv. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a (2) bekezdés c) és f) pontja szerinti okból felmentéssel szűnik meg;
c) amennyiben a Munkatárs rendkívüli munkahelyi elfoglaltsága és leterheltsége miatt nem tudja teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit.

15. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződést közös megegyezéssel felülvizsgálják és módosítják vagy megszüntetik, amennyiben a 14. pont a) vagy c) pontjában meghatározott eset áll fenn, figyelemmel arra, hogy továbbra is közös érdeke-e a Munkáltatónak és a Munkatársnak, hogy jelen szerződésben foglalt hosszú távú kötelezettséget vállaljanak.

16. Szerződő felek megállapodnak, hogy a tanulmányok folytatásával kapcsolatban felmerült tandíjat/tanfolyam díját a Munkáltató kizárólag a Munkatárs által benyújtott eredeti számla alapján téríti meg az oktatási/oktatást szervező intézménynek közvetlenül vagy a Munkatársnak utólag. Amennyiben a Munkatárs a számlát nem nyújtja be a Munkáltatónak, minden ebből eredő következményt maga köteles viselni.

17. A Munkatárs köteles a Munkáltatónak haladéktalanul írásban bejelenteni, ha valamilyen okból tanulmányait megszakítja, vagy vizsgakötelezettségének nem tud eleget tenni.

18. A tanulmányi szerződéssel kapcsolatos jogvitát a munkaügyi jogviták eldöntésére vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. A Kttv. 82. § (12)-(13) bekezdése szerint bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződésszegésből eredő esetleges kárát a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre vonatkozó rendelkezései alapján érvényesítheti. A felek tanulmányi szerződéssel kapcsolatos személyiségi jogainak megsértése esetén jogkövetkezményként a Ptk. 2:51.-2:53. §-át kell alkalmazni.

19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. rendelkezései irányadók.

Jelen szerződés készült négy, egymással mindenben megegyező példányban, amelyet a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 20……………………………..


………………………………….

munkatárs


………………………………………..

főosztályvezető
személyügyekért felelős főosztály
munkáltatói jogkör gyakorlója


A jogi ellenjegyzésért felelős főosztály jelen szerződés megkötését ellenjegyzi:

Budapest, 20……………………………..………………………………………..

főosztályvezető
jogi ellenjegyzésért felelős főosztályA minisztérium költségvetéséért felelős főosztály jelen szerződés megkötését ellenjegyzi:

Budapest, 20……………………………..

6E07018_3

………………………………………..

főosztályvezető

a minisztérium költségvetéséért
felelős főosztály

Kapják:
Munkatárs –    1 eredeti példány
Munkáltató –    3 eredeti példány (személyügyekért felelős főosztály, jogi ellenjegyzésért felelős főosztály, a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály)

29. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz164


A TANULMÁNYI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FOLYAMATA

5E00511_0

1. A munkatárs a kérelmét (24. melléklet formanyomtatványa) a személyügyekért felelős főosztály részére megküldi.

5E00511_1

2. A személyügyekért felelős főosztály megvizsgálja a tanulmányi szerződés megkötésének feltételeit és amennyiben a feltételek fennállnak, előkészíti a tanulmányi szerződést.

5E00511_2

3. Amennyiben a tanulmányi szerződés megkötésének feltételei fennállnak, a kérelmet, az előkészített tanulmányi szerződést, kötelezettségvállalási adatlapot és szerződéses adatlapot mellékelve – a gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár engedélyével – a minisztérium költségvetéséért felelős főosztály pénzügyi ellenjegyzését, a szerződéskötést kezdeményező munkatárs felett szakmai felügyeletet gyakorló felsővezető egyetértését és a jogi és kodifikációs ügyekért felelős főosztály ellenjegyzését követően a személyügyekért felelős főosztály jóváhagyás végett megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

5E00511_3

4. A munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyása esetén a személyügyekért felelős főosztály gondoskodik a tanulmányi szerződés valamennyi példányának aláírásáról és aláíratásáról, valamint a szerződő és ellenjegyző feleknek történő megküldéséről.

30. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz165


ELSZÁMOLÓ LAP GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSHEZ

Hónap:     

Igénylő neve:     
Szervezeti egység megnevezése:     

Gk. forg. rendsz.:     

Lakóhely:     

Munkavégzés helye:     

NAP

LAKÓHELY-MUNKAVÉGZÉS HELYE-LAKÓHELY

ODA-VISSZA
KM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Munkában töltött napok száma:     

Munkába járás km összesen:     

Fizetendő összeg (15 Ft/km):     

Budapest, 20..............................................

.........................................................
kormánytisztviselő

A kifizetés jogszerűségét igazolom:

.........................................................
szervezeti egység vezető

31. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz166


KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNT
Intézményi Gazdálkodási Főosztály részére
Kérelmező neve (születési neve):     
Születési helye, időpontja:     
Lakóhely:     
Tartózkodási helye:     

Foglalkoztató szervezeti egység megnevezése:     

Alulírott az alábbi utazási költség megtérítését kérem:
A) Közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás/hétvégi hazautazás (megfelelő rész aláhúzandó) miatt menetjegy megtérítését/bérlet megtérítését.
Nyilatkozom, hogy a napi munkába járás lakóhelyemről/tartózkodási helyemről (megfelelő rész aláhúzandó) történik. (Lakcímkártya fénymásolata csatolandó.)
A menetjegyet vagy bérletet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az elszámoló lappal együtt leadom az Intézményi Gazdálkodási Főosztály részére.
B) Saját gépjárművel történő munkába járás költségének megtérítését kérem:
Lakóhely-munkahely közötti távolság (km):     
Gépjármű típusa, rendszáma:     
A gépjármű tulajdonosa:     
(Lakcímkártya, érvényes vezetői engedély, érvényes forgalmi engedély fénymásolata csatolandó.
Amennyiben mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt a munkába járást közeli hozzátartozó biztosítja, csak a gépjármű típusának, rendszámának és tulajdonosának megadása szükséges.)
Nyilatkozom, hogy a Közszolgálati Szabályzat szerint a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésére az alábbi indok alapján vagyok jogosult:
- lakóhelyem vagy tartózkodási helyem, valamint a munkavégzési helyem között nincsen közösségi közlekedés,
- a munkarendem miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudom igénybe venni a közösségi közlekedést [a hosszú várakozás fogalmát a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg],
- mozgáskorlátozottságom, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosságom miatt nem vagyok képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkába járást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozóm biztosítja.
- a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.
A költségtérítés elszámolásához a munkában töltött napokat a 30. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével a közvetlen felettes vezető havonta igazolja. Az igazolást havonta továbbítom az Intézményi Gazdálkodási Főosztály részére.

1. Amennyiben állandó lakóhelyem vagy tartózkodási helyem megváltozik, úgy erről a tényről az Intézményi Gazdálkodási Főosztályt a változást követő 5 munkanapon belül írásban értesítem.
2. Tudomásul veszem, hogy az Intézményi Gazdálkodási Főosztály bármikor jogosult ellenőrizni jelen nyilatkozatom fennállásának valódiságát, és ebben az esetben a Főosztály illetékes munkatársával maradéktalanul együttműködök.
3. Amennyiben megállapítást nyer, hogy időközben a 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás 39. §-a szerinti költségtérítésre való jogosultságomat elveszítettem (lakóhelyem vagy tartózkodási helyem változott), a részemre jogtalanul kifizetett hazautazási és munkába járási költségtérítés összegét az NGM részére köteles vagyok visszatéríteni.


Budapest, 20......................................
...................................................
kérelmező

A költségek megtérítését javasolom/nem javasolom:
Budapest, 20......................................
...................................................
a minisztérium költségvetéséért
felelős szervezeti egység

A költségek megtérítését engedélyezem/nem engedélyezem:
Budapest, 20........................................

...................................................
gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

31/A. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz167


6E07025_0

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Elszámolólap

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján igénybe vehető utazási térítéshez kapcsolódóan

Adatok:

 

 

 

 

Munkatárs neve

Adóazonosító jele

Lakóhelye

Szervezeti egység*

Osztály megnevezése

Térítés jogcíme*

Térítés alapbizonylata*

Hónap*

Vonatkozási időszak (tól-ig)

*: kiválasztása legördülő listából

 

 

 

Utazási jeggyel történő elszámolás:

 

 

Sorszám

Utazás időpontja

Honnan-hová

Összege

Térítendő összeg

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Megjegyzés: A sorok igény esetén bővíthetők

 

 

 

 

 

 

 

Bérlettel történő elszámolás:

 

 

 

 

 

 

 

Bérlet száma

Vonatkozási időszak (tól-ig)

Honnan-hová

Bérlet összege

Térítendő összeg

0

Megjegyzés: Utazási jeggyel és bérlettel történő elszámolás esetén mindkét rész töltendő!

 

 

 

 

 

Budapest, 20..…………….

 

 

 


…………………
munkatárs aláírása

32. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz168

33. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz169

34. melléklet az 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasításhoz170

 

..................... kezdeményező szervezeti egység

Ikt. szám:

Egyetértek:

.......................................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

A kért státusz
rendelkezésre áll/nem áll rendelkezésre:

.......................................................................
személyügyekért felelős főosztály vezetője


FELJEGYZÉS
munkáltatói jogkör gyakorlója
Tárgy: kormánytisztviselő főosztályon belüli áthelyezésének kezdeményezése

Tájékoztatom .....................................……………………………….. Asszonyt/Urat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által a(z) ................................... (szervezeti egységen) levő üres/megüresedő státuszt az alábbiak szerint kívánom betölteni.

6E07027_1

Név:

Elérhetőség (telefonszám és e-mail cím):

Tervezett szervezeti egység (főosztályon belüli tagozódás szerint):

Munkakör:

Finanszírozás forrása (EU projekt):

Tervezett áthelyezés dátuma:

Alkalmazás rövid indokolása:

Kérem ..................... Asszonyt/Urat, hogy a fenti adatok alapján a főosztályon belüli áthelyezéshez szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

 

Az alkalmazást érintő egyéb kiegészítő információk:

A munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik?

Amennyiben igen:

igen*/nem

Érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik-e?

igen/nem

A nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárást javasol-e? Amennyiben igen, indokolás:

igen/nem

A munkakör megbízhatósági vizsgálat hatálya alá tartozik?

igen/nem

A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapoz meg? Amennyiben igen:

igen/nem

Vagyonnyilatkozat-tétel jogcíme(i)

 

Vagyonnyilatkozat-tétel esedékességének gyakorisága

 

A munkakör uniós forrásból történő finanszírozása esetén az uniós finanszírozás mértéke


......%

* Amennyiben a válasz igen, a kezdeményezés a személyügyekért felelős főosztály felé kizárólag a javasolt személy által aláírt Tájékoztató nemzetbiztonsági ellenőrzésről, valamint Nyilatkozat a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról c. dokumentumok csatolásával indítható.

Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap

.......................................................................
a foglalkoztató
önálló szervezeti egység vezetője

Mellékletek:
1./Munkaköri leírás tervezet - 1 pld.
2./Szakmai önéletrajz (3 hónapnál nem régebbi) - 1 pld.
3./Tájékoztató a nemzetbiztonsági ellenőrzésről - 1 pld.
4./Nyilatkozat a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról - 1 pld.


NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
TÁJÉKOZTATÓ
/nemzetbiztonsági ellenőrzésről/
Családi és utónév:     
Születési családi és utónév:     
Születési hely:     
Születési idő:     
Lakóhely:     
Kezdeményező szervezeti egység:     
Betölteni tervezett munkakör:     
A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről (a továbbiakban: minisztérium) mint a foglalkoztató önálló szervezeti egység vezetője tájékoztatom, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint, a betölteni tervezett munkaköre alapján nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett, nemzetbiztonsági ellenőrzését fennálló jogviszonyában a munkakörét érintő változtatást megelőzően le kell folytatni. A nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása automatikusan nem vonja maga után a főosztályon belüli áthelyezést. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez nem járul hozzá, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban nem alkalmazható.
Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap
.......................................................................
[név, beosztás] a foglalkoztató
önálló szervezeti egység vezetője
Aláírásommal igazolom, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, annak egy példányát átvettem.
Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap
.......................................................................
[név] a minisztériummal nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
munkakörbe kerülő személy

NYILATKOZAT
/a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról/
Családi és utónév:     
Születési családi és utónév:     
Születési hely:     
Születési idő:     
Lakóhely:     
Kezdeményező szervezeti egység:     
Betölteni tervezett munkakör:     
Alulírott ..................................................... [név] mint a Nemzetgazdasági Minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) fennálló jogviszonyomban, a javasolt kinevezés-módosítással, a minisztériummal nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörrel érintett személy hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzési kötelezettség szerint az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat ellenőrzést végez, illetve vállalom, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez szükséges biztonsági kérdőívet kitöltöm.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat a nemzetbiztonsági ellenőrzés keretében személyemet érintően adatot gyűjtsön, és a biztonsági feltételek meglétét a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló fennálló jogviszonyomban a munkakörömet érintő változást megelőzően, valamint felülvizsgálati eljárás keretében a jogviszony fennállásának tartama alatt ellenőrizze.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adat más módon nem szerezhető be, a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat személyemet érintően titkos információgyűjtést is folytathat.
Tudomásul veszem, hogy ha személyem nem felel meg a biztonsági feltételeknek nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörre jogviszony nem létesíthető.
Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy annak egy példányát a foglalkoztatni kívánó önálló szervezeti egység vezetője részére az aláírással egyidejűleg átadtam.
Budapest, 20............ év ........................... hó ...... nap

.......................................................................
[név] a minisztériummal nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
munkakörbe kerülő személy
1

Az utasítást az 1/2019. (VII. 30.) PM KÁT utasítás 112. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2019. július 31. napjával.

2

Az 1. § (5) bekezdését a 2/2015. (III. 26.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § c) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

4

A 3. § d) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § e) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

6

A 3. § f) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

7

A 3. § g) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § h) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

9

A 3. § i) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

10

A 3. § j) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

11

A 3. § k) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § l) pontját a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

13

A 4. § (2) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § (2a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 2. §-a iktatta be.

15

A 4. § (2b) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 2. §-a iktatta be.

16

A 4. § (4) bekezdését a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 2. §-a iktatta be.

17

Az 5. § (4) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (5) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be.

19

Az 5. § (6) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be.

20

A 6. § (1) bekezdése a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 5. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (4) bekezdése a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 5. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdés h) pontja a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. § (5) bekezdés e) pontja a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. § (5) bekezdés f) pontja a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 7. § (5) bekezdés g) pontja a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 8. § (1) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. § (3a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 5. §-a iktatta be.

28

A 8. § (4) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 8. § (5) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 6. §-ával megállapított szöveg.

31

A 11. § (4) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 7. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. § (4a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 8. §-a iktatta be.

33

A 12. § (4) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 9. §-ával megállapított szöveg.

34

A 12. § (5) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 10. §-a iktatta be.

35

A 13. § (1) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 6. §-ával megállapított szöveg.

36

A 13. § (2) bekezdése a 2/2015. (III. 26.) NGM KÁT utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

37

A 13. § (2a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 11. §-a iktatta be, szövege a 2/2015. (III. 26.) NGM KÁT utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

38

A 13. § (3a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 12. §-a iktatta be.

39

A 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 11. alcím (16. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 13. §-ával megállapított szöveg.

41

A 18. § az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 14. §-ával megállapított szöveg.

42

A 19. § (1a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 15. §-a iktatta be.

43

A 20. § (3) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 20. § (7) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 16. §-a iktatta be.

45

A 21. § (2) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 7. §-ával megállapított szöveg.

46

A 21. § (4) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 17. §-ával megállapított szöveg.

47

A 22. § (1) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 18. §-ával megállapított szöveg.

48

A 23. § (1) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 19. §-ával megállapított szöveg.

49

A 23. § (4) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 68. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 23. § (5) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 20. §-ával megállapított szöveg.

51

A 16. alcím címe az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 24. § (1) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 21. §-ával megállapított szöveg.

53

A 24. § (2) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 21. §-ával megállapított szöveg.

54

A 25. § (1) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 25. § (5) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 25. § (5a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 22. §-a iktatta be.

57

A 25. § (5b) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 22. §-a iktatta be.

58

A 25. § (6) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 23. §-ával megállapított szöveg.

59

A 25. § (7) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 27. § (1) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 68. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 29. § a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 5. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

62

A 32. § (1) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 24. §-ával megállapított szöveg.

63

A 36. § (1) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 25. §-ával megállapított szöveg.

64

A 37. § (1) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § d) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 37. § (2a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 26. §-a iktatta be.

66

A 37. § (4a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 27. §-a iktatta be.

67

A 22/A. alcímet (37/A. §) a 4/2013. (VIII. 9.) NGM KÁT utasítás 1. §-a iktatta be.

68

A 37/A. § (6) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § e) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 22/B. alcímet (37/B. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 28. §-a iktatta be.

70

A 22/C. alcímet (37/C. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 28. §-a iktatta be.

71

A 38. § az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § f) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 39. § (2) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 39. § (3) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 29. §-ával megállapított szöveg.

74

A 39. § (4) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 39. § (5) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 29. §-ával megállapított szöveg.

76

A 39. § (6) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 29. §-ával megállapított szöveg.

77

A 26. alcímet (41. §) a 2/2015. (III. 26.) NGM KÁT utasítás 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 26/A. alcímet (41/A. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 31. §-a iktatta be.

79

A 41/A. § a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 10. §-ával megállapított szöveg.

80

A 26/B. alcímet (41/B. §-t) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 31. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 11. §-ával megállapított szöveg.

81

A 26/C. alcímet (41/C. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 31. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 12. §-ával megállapított szöveg.

82

A 29. alcímet (44. §-t) a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 46. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 32. §-ával megállapított, a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § b) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 46. § (3) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 13. §-ával megállapított szöveg.

85

A 47. § (1) bekezdését az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 10. §-a hatályon kívül helyezte.

86

A 47. § (2) bekezdése az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

87

A 47. § (3) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 14. §-ával megállapított szöveg.

88

A 47. § (7) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 34. §-a iktatta be.

89

A 48. § (2a) bekezdését a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 15. §-a iktatta be.

90

A 48. § (3) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 16. §-ával megállapított szöveg.

91

A 48. § (4) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 16. §-ával megállapított szöveg.

92

A 48. § (5) bekezdését a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 34. alcímet (49. §) a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 35. alcímet (50. §) a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

95

A 36. alcímet (51. §) a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

96

Az 52. § (1) bekezdése az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

97

Az 52. § (2) bekezdése az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

98

Az 52. § (3) bekezdése az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

99

Az 52. § (4) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 17. §-ával megállapított szöveg.

100

Az 52. § (5) bekezdése az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 6. § (2) bekezdésével megállapított, az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § g) pontja szerint módosított szöveg.

101

Az 52. § (6) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 35. §-a iktatta be.

102

Az 52. § (7) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 35. §-a iktatta be.

103

A 38. alcím (53. §) a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 18. §-ával megállapított szöveg.

104

A 39. alcímet (54. §) a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

105

Az 55. § (1) bekezdése az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 9. §-ával megállapított szöveg.

106

Az 55. § (2) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 19. §-ával megállapított szöveg.

107

Az 55. § (3) bekezdése az 1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás 9. §-ával megállapított szöveg.

108

Az 57. § (2)–(5) bekezdését a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 43. alcímet (59. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 68. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

110

A X/A. Fejezetet (60/A–60/F. §) a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 2. §-a iktatta be.

111

A 60/A. § (4a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 36. §-a iktatta be.

112

A 60/B. § (1) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 20. §-ával megállapított szöveg.

113

A 60/B. § (2) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 37. §-ával megállapított szöveg.

114

A 60/B. § (3) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § i) pontja szerint módosított szöveg.

115

A 60/D. § (1) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 41. §-a szerint módosított szöveg.

116

A 60/D. § (2a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 38. §-a iktatta be.

117

A 60/D. § (5) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 39. §-ával megállapított szöveg.

118

A 60/D. § (5a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 40. §-a iktatta be.

119

A 60/D. § (8a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 41. §-a iktatta be.

120

A 60/E. § (3) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 42. §-ával megállapított szöveg.

121

A 60/E. § (3a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 43. §-a iktatta be.

122

A 60/E. § (11) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 44. §-ával megállapított szöveg.

123

A 60/E. § (11a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 45. §-a iktatta be.

124

A 60/E. § (14) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 46. §-ával megállapított szöveg.

125

A 60/E. § (14a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 47. §-a iktatta be.

126

A 60/E. § (15a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 48. §-a iktatta be.

127

A 60/E. § (19) bekezdése a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 21. §-ával megállapított szöveg.

128

A 60/E. § (22) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § j) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 60/E. § (23) bekezdése az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 67. § k) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 60/E. § (24a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 49. §-a iktatta be.

131

A 60/F. § (2a) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 50. §-a iktatta be.

132

A 60/F. § (2b) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 50. §-a iktatta be.

133

Az 51. alcímet (60/G. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 51. §-a iktatta be.

134

A 60/G. § (7) bekezdését a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

135

Az 52. alcímet (60/H. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 51. §-a iktatta be.

136

Az 53. alcímet (60/I. §) az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 51. §-a iktatta be.

137

A 61. § (3) bekezdését az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 68. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

140

Az 1. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 22. §-ával megállapított szöveg.

141

A 2. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 23. §-ával megállapított szöveg.

142

A 3. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 24. §-ával megállapított szöveg.

143

A 7. melléklet az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 56. §-ával megállapított szöveg.

144

A 8. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 25. §-ával megállapított szöveg.

145

A megfelelő rész aláhúzandó.

146

A 9. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 26. §-ával megállapított szöveg.

147

A 10. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 27. §-ával megállapított szöveg.

148

A 12. mellékletet az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 68. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

149

A 14. mellékletet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

150

A 15. melléklet az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 58. §-ával megállapított szöveg.

151

A 16. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 28. §-ával megállapított szöveg.

152

A 16/A. mellékletet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 29. §-a iktatta be.

153

A 17. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 30. §-ával megállapított szöveg.

154

A 19. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 31. §-ával megállapított szöveg.

155

A 20. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 32. §-ával megállapított szöveg.

156

A 20/A. mellékletet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 33. §-a iktatta be.

157

A 21. melléklet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 34. §-ával megállapított szöveg.

158

A 23. mellékletet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

159

A 24. mellékletet a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be.

160

A 25. mellékletet a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be.

161

A 26. mellékletet a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be.

162

A 27. mellékletet a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 35. §-ával megállapított szöveg.

163

A 28. mellékletet a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 36. §-ával megállapított szöveg.

164

A 29. mellékletet a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be, szövege az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 65. §-ával megállapított szöveg.

165

A 30. mellékletet a 2/2013. (IV. 30.) NGM KÁT utasítás 4. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 37. §-ával megállapított szöveg.

166

A 31. mellékletet az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 66. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 38. §-ával megállapított szöveg.

167

A 31/A. mellékletet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 39. §-a iktatta be.

168

A 32. mellékletet az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 66. §-a iktatta be, a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

169

A 33. mellékletet az 1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás 66. §-a iktatta be, a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 42. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

170

A 34. mellékletet a 2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás 40. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére