• Tartalom

40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet

40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet

az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról1

2014.05.07.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TÁMOGATÁSA

1. Az Arany János Tehetséggondozó Program kiegészítő programtámogatása

1. § (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz (a továbbiakban: AJTP) a 2013/2014. tanév 2014. január 1-jétől 2014. augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJTP kiegészítő programtámogatás) köznevelési feladatot ellátó, nem állami fenntartású intézmény a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 33. § (1) bekezdése szerinti fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) abban az esetben jogosult, ha az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól szóló 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a fenntartó vagy jogelődje vonatkozásában támogatási döntés született.

(2) Az AJTP kiegészítő programtámogatás mértéke

a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év a 2013/2014. tanévben időarányosan a 2014. január 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra,

b) az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fő/év a 2013/2014. tanévben időarányosan a 2014. január 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra.

2. § (1) A támogatási kérelmet a fenntartó az 1–3. melléklet szerinti adatlapok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) honlapjáról kinyomtatott eredeti példányával az OFI részére nyújtja be postai vagy elektronikus (ajp@ofi.hu) úton 2014. május 15-ig.

(2) Az OFI a fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót.

(3) Az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2014. május 29-éig közli.

3. § (1) Az OFI az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosult fenntartó

a) megnevezését,

b) KSH azonosítóját,

c) adószámát,

d) az intézményi létszámadatokat és

e) az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét

2014. május 23-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatok alapján – ellenőrzés után – utalványozza az AJTP kiegészítő programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére 2014. június 5-éig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) útján folyósítja a fenntartó részére.

(3) A fenntartó az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

2. Az AJTP programtámogatása a 2014. szeptember 1.–2014. december 31. időszakban

4. § (1) A fenntartó AJTP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha

a) az általa vagy jogelődje által fenntartott középfokú iskolai kollégium, kollégiumi feladatot is ellátó többcélú intézmény (a továbbiakban együtt: kollégium) vagy középiskola, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. §-a szerinti intézményi pályázatokon az AJTP megvalósítására jogot szerzett,

b) a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben működteti az AJTP-t, és

c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy

ca) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] 176. §-ában,

cb) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet] és

cc) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet] 4. mellékletében

meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását, nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint.

(2) Az AJTP programtámogatás mértéke

a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a 2014. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakra,

b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a 2014. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakra.

(3) Az AJTP programtámogatás az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben és az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 4. mellékletében meghatározott többlet-tevékenységek kiadásaira, így a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására, valamint igazolható személyi juttatásokra használható fel.

5. § (1) Az AJTP programtámogatás iránti támogatási kérelmet a fenntartó az OFI honlapjáról kinyomtatott adatlapok eredeti példányával az OFI részére küldi meg postai vagy elektronikus úton (ajp@ofi.hu) 2014. július 7-éig.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot,

b) a középiskolák számára igényelt AJTP programtámogatás esetében a 4. melléklet szerinti adatlapot, valamint

c) a kollégiumok számára igényelt AJTP programtámogatás esetében az 5. melléklet szerinti adatlapot.

(3) Az OFI a fenntartó által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót.

6. § (1) Az AJTP programtámogatásról négyfős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot a miniszternek 2014. július 17-éig.

(2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI, valamint a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy-egy főt delegál.

(3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

7. § (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJTP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 4. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

(2) A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján 2014. augusztus 4-éig közzéteszi. A miniszter a programtámogatást elnyert fenntartó számára támogatói okiratot bocsát ki.

8. § (1) Az AJTP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val 2014. szeptember 5-éig együttműködési megállapodást köt, a megállapodás megkötése az AJTP programtámogatás utalványozásának feltétele.

(2) A miniszter utalványozza az AJTP programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére 2014. szeptember 15-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére.

(3) A fenntartó az AJTP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP programtámogatásra jogosulttá vált.

II. Fejezet

AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TÁMOGATÁSA

3. Az Arany János Kollégiumi Program kiegészítő programtámogatása

9. § (1) Az Arany János Kollégiumi Programhoz (a továbbiakban: AJKP) kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJKP kiegészítő programtámogatás) a 2013/2014. tanév 2014. január 1-jétől 2014. augusztus 31-éig tartó időszakára a fenntartó abban az esetben jogosult, ha az általa vagy jogelődje által fenntartott

a) kollégium 9–13. évfolyamos tanulói után vagy

b) középiskola 9. előkészítő évfolyamára járó tanulói után

az R. alapján támogatásban részesült.

(2) Az AJKP kiegészítő programtámogatás mértéke

a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év időarányosan a 2014. január 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra,

b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 630 000 Ft/fő/év időarányosan a 2014. január 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra.

10. § (1) A támogatási kérelmet a fenntartó az 1. melléklet szerinti adatlap, valamint kollégiumok esetében a 6. melléklet, középiskolák esetében a 7. melléklet szerinti adatlap OFI honlapjáról kinyomtatott eredeti példányával az OFI részére nyújtja be postai vagy elektronikus (ajp@ofi.hu) úton 2014. május 15-éig.

(2) Az OFI a fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót.

(3) Az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2014. május 29-éig közli.

11. § (1) Az OFI az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosult fenntartójának

a) megnevezését,

b) KSH azonosítóját,

c) adószámát,

d) az intézményi létszámadatokat és

e) az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét

2014. május 23-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatok alapján – ellenőrzés után – utalványozza az AJKP kiegészítő programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a 2014. június 5-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére.

(3) A fenntartó az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

4. Az AJKP programtámogatása a 2014. szeptember 1.–2014. december 31. időszakban

12. § (1) A fenntartó AJKP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha

a) az általa vagy jogelődje által fenntartott intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a szerinti intézményi pályázatokon az AJKP megvalósítására jogot szerzett,

b) a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben működteti az AJKP-t és

c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy

meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását, nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint.

(2) Az AJKP programtámogatás mértéke

a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a 2014. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakra a 9. előkészítő évfolyamos tanulók után,

b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 630 000 Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a 2014. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakra a 9–13. évfolyamos tanulók után.

(3) Az AJKP programtámogatás az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben és az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 5. mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, így a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására, valamint igazolható személyi juttatásokra használható fel.

13. § (1) Az AJKP programtámogatás iránti támogatási kérelmet a fenntartó az OFI honlapjáról kinyomtatott adatlapok eredeti példányával az OFI részére küldi meg postai vagy elektronikus úton (ajp@ofi.hu) 2014. július 7-éig.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot,

b) a középiskolák számára igényelt AJKP programtámogatás esetében a 9. melléklet szerinti adatlapot,

c) a kollégiumok számára igényelt AJKP programtámogatás esetében a 8. melléklet szerinti adatlapot, valamint

d) a programot megvalósító kollégium és a középiskolák közti együttműködésről a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(3) Az OFI a fenntartó által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a köznevelési feladatot ellátó, nem állami fenntartású intézményeket.

14. § (1) Az AJKP programtámogatásról ötfős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot a miniszternek 2014. július 17-éig.

(2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál.

(3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

15. § (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJKP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 12. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

(2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján 2014. augusztus 4-éig közzéteszi. A miniszter a programtámogatást elnyert fenntartó számára támogatói okiratot bocsát ki.

16. § (1) Az AJKP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val 2014. szeptember 5-éig együttműködési megállapodást köt, a megállapodás megkötése az AJKP programtámogatás utalványozásának feltétele.

(2) A miniszter utalványozza az AJKP programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére 2014. szeptember 15-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére.

(3) A fenntartó az AJKP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKP programtámogatásra jogosulttá vált.

III. Fejezet

AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI-SZAKISKOLAI PROGRAM TÁMOGATÁSA

5. Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program kiegészítő programtámogatása

17. § (1) Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (a továbbiakban: AJKSzP) megvalósításához a 2013/2014. tanév 2014. január 1-jétől 2014. augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJKSzP kiegészítő programtámogatás) az AJKSzP-ben részt vevő fenntartó abban az esetben jogosult, ha

a) az e rendelet hatálybalépését megelőzően az R. alapján ő vagy jogelődje vonatkozásában támogatási döntés született

aa) az általa vagy jogelődje által fenntartott kollégium tanulói után vagy

ab) az általa vagy jogelődje által fenntartott szakiskola tanulói után vagy

b) 2013. szeptember 1-jétől az általa fenntartott szakiskolában az AJKSzP-ben részt vevő kollégiummal kötött megállapodás alapján működteti az AJKSzP-t.

(2) Az AJKSzP kiegészítő programtámogatás mértéke

a) az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év időarányosan a 2014. január 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra,

b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 700 000 Ft/fő/év időarányosan a 2014. január 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra.

18. § (1) A támogatási kérelmet a fenntartó az 1. melléklet szerinti adatlapnak, valamint kollégiumok esetében a 11. melléklet, szakiskolák esetében a 12. melléklet szerinti adatlapoknak az OFI honlapjáról kinyomtatott eredeti példányával az OFI részére nyújtja be postai vagy elektronikus (ajp@ofi.hu) úton 2014. május 15-éig.

(2) Az OFI a fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót.

(3) Az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2014. május 29-éig közli.

19. § (1) Az OFI az AJKSzP kiegészítő programtámogatásra jogosult

a) megnevezését,

b) KSH azonosítóját,

c) adószámát,

d) az intézményi létszámadatokat és

e) az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét

2014. május 23-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatok alapján – ellenőrzés után – utalványozza az AJKSzP kiegészítő programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére 2014. június 5-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére.

(3) A fenntartó az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKSzP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

6. Az AJKSzP programtámogatása a 2014. szeptember 1.–2014. december 31. időszakban

20. § (1) A fenntartó AJKSzP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha

a) az általa vagy jogelődje által fenntartott intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a szerinti intézményi pályázatokon az AJKSzP megvalósítására jogot szerzett,

b) a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben működteti az AJKSzP-t és

c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy

meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint.

(2) Az AJKSzP programtámogatás mértéke

a) az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a 2014. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakra a 9–13. évfolyamos tanulók után,

b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 700 000 Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a 2014. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakra a 9–13. évfolyamos tanulók után.

(3) Az AJKSzP programtámogatás az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, így a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására, valamint igazolható személyi juttatásokra használható fel.

21. § (1) Az AJKSzP programtámogatás iránti támogatási kérelmet a fenntartó az OFI honlapjáról kinyomtatott adatlapok eredeti példányával az OFI részére küldi meg postai vagy elektronikus úton (ajp@ofi.hu) 2014. július 7-éig.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot,

b) a szakiskolák számára igényelt AJKSzP programtámogatás esetében a 14. melléklet szerinti adatlapot,

c) a kollégiumok számára igényelt AJKSzP programtámogatás esetében a 13. melléklet szerinti adatlapot, valamint

d) a szakiskolák és a kollégiumok együttműködéséről a 15. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(3) Az OFI a fenntartó által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót.

22. § (1) Az AJKSzP programtámogatásról négyfős döntés-előkészítő bizottság 2014. július 17-éig tesz javaslatot a miniszternek.

(2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy-egy főt delegál.

(3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

23. § (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJKSzP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 20. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

(2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján 2014. augusztus 4-éig közzéteszi. A miniszter a programtámogatást elnyert fenntartó számára támogatói okiratot bocsát ki.

24. § (1) Az AJKSzP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val 2014. szeptember 5-éig együttműködési megállapodást köt, a megállapodás megkötése az AJKSzP programtámogatás utalványozásának feltétele.

(2) A miniszter utalványozza az AJKSzP programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére 2014. szeptember 15-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére.

(3) A fenntartó az AJKSzP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKSzP programtámogatásra jogosulttá vált.

IV. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

7. A támogatási kérelem benyújtásának és a költségvetési támogatás folyósításának közös szabályai

25. § (1) Ha a fenntartó a támogatási kérelem benyújtására meghatározott határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, az OFI részére igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(2) Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott cselekményt is pótolni kell. Az benyújtást az OFI felhívására pótolni kell, és részére legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő második munkanapon meg kell küldeni.

(3) Az igazolási kérelemről az OFI a benyújtástól számított három napon belül dönt.

26. § (1) A fenntartó a támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatában igazolja, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

(2) Az OFI a miniszter döntését megelőzően vizsgálja a fenntartó az Áht. 50. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelését.

27. § (1) A költségvetési támogatást – a (2) bekezdés kivételével – 2014. december 31-éig, annak 2014. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2015. június 30-áig lehet felhasználni.

(2) Jogutód nélkül megszűnt intézmény esetén a költségvetési kiegészítő támogatás 2014. augusztus 31-éig fel nem használt részét az Igazgatóság részére 2014. szeptember 15-éig vissza kell fizetni.

8. A költségvetési támogatás elszámolásának és ellenőrzésének közös szabályai

28. § (1) A költségvetési támogatásról a fenntartó a 2014. évi támogatásairól történő elszámolása keretében az OFI felé számol el az adott igénylés alapját képező becsült létszám szerint, de ha az nagyobb, mint a kiegészítő programtámogatás esetén a 2013/2014. tanévi nyitó ténylétszám, programtámogatás esetén a 2014/2015. tanévi nyitó, 2014. október 1-jei ténylétszám, akkor az utóbbi alapján.

(2) Az elszámolásban kimutatott adatok valódiságát a fenntartónál, valamint az általa fenntartott és a támogatási igénnyel érintett intézményeknél analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(3) A költségvetési támogatások egymással és más támogatásokkal, valamint az elszámolásnál nem vonhatók össze.

(4) Az elszámolást az OFI megvizsgálja és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb nyolc napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.

(5) Az elszámolások szakmai és pénzügyi szempontú elfogadásáról az OFI a beérkezést követő huszonegy napon belül dönt. A döntésről öt napon belül elektronikus levélben – a 16. melléklet szerinti elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével – értesíti az Igazgatóságot.

29. § (1) Ha a fenntartó 2014. május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat a (2)–(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet.

(3) Az intézmény fenntartóváltással nem járó, a támogatási kérelem benyújtását követő jogutóddal történő megszüntetéséről, átszervezéséről a fenntartó az erről szóló döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül tájékoztatja az OFI-t.

(4) Ha az intézmény tekintetében fenntartóváltás történik, a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. Ebben az esetben a támogatási kérelemhez a 17. melléklet szerinti nyilatkozatot is csatolni kell. A megállapodás jogutód fenntartó által hitelesített másolatát a jogutód fenntartó az OFI-hoz nyújtja be a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül.

(5) A költségvetési támogatás időarányos része fenntartóváltás esetén a jogelőd fenntartót, azt követően pedig – feltéve, hogy a költségvetési támogatás feltételeinek megfelel – a jogutód fenntartót illeti meg.

(6) A költségvetési támogatás felhasználásáról a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia, aki a költségvetési támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.

30. § (1) A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár ellenőrizheti. Az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat a kincstár írásos megkeresésére az OFI – a megkeresésnek az OFI-hoz történő beérkezésétől számított – tíz munkanapon belül a kincstárnak átadja.

(2) A költségvetési támogatásban részesült fenntartótól a költségvetési támogatás folyósítását követő öt évig a költségvetési támogatás céljának szakmai megvalósulására vonatkozóan az OFI tájékoztatást kérhet és azt – előzetes egyeztetés alapján – a helyszínen és a költségvetési támogatásban részesült fenntartóval kötött szerződés szerinti módon is ellenőrizheti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti.

32. §2

33. § Nem lép hatályba a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 14. §-a és 6. melléklete.

1. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethezFenntartói adatlap
Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel postai úton, két eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére a 1363 Budapest, Pf. 49. címre, valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Elnök/képviselő neve:

Adószám: □□□□□□□□□□

KSH azonosító*: □□□□□□

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó faxszáma:

A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójára vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma, cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
Dátum:
P. H.
.................................
fenntartó képviselője

2. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő,
a 46/2013. (VII. 4) EMMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJTP kiegészítő programtámogatáshoz
Beküldendő 2014. május 15-ig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJTP kiegészítő programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

A 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2013/2014. tanév 2013. szeptember 1. - 2013. december 31. időszakára vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő)

Tanulói létszámok a 2013/2014. tanév 2014. január 1. - 2014. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a 2013. október 1-jei ténylétszám alapján:

9. évfolyamon (fő)

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

3. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő,
a 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján támogatásban részesült középiskolai fenntartók, illetve jogutódaik részére AJTP kiegészítő programtámogatáshoz
Beküldendő 2014. május 15-ig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJTP kiegészítő programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

Középiskolára
vonatkozó
adatok

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

A 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a tanév támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2013/2014. tanév 2013. szeptember 1. - 2013. december 31. időszakára vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő)

Tanulói létszámok a 2013/2014. tanév 2014. január 1. - 2014. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a 2013. október 1-jei ténylétszám alapján:

9. évfolyamon (fő)

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

4. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Tehetséggondozó Program után járó programtámogatáshoz középiskolai fenntartók részére
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJTP programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

Középiskolára
vonatkozó
adatok

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férőhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak (a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján, illetve a korábban hatályos rászorultsági kritériumok alapján az AJTP-ben tanulók létszáma, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nem hátrányos helyzetűek): minősülő tanulók létszáma:

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2014/2015. tanévben:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

A 2013/2014. tanévben az évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben az AJTP évfolyamait tekintve:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

5. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Tehetséggondozó Programja után járó programtámogatáshoz kollégiumi fenntartók részére
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint e-mail-ben az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJTP programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férőhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minősülő tanulók létszáma (a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján, illetve a korábban hatályos rászorultsági kritériumok alapján az AJTP-ben tanulók létszáma, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nem hátrányos helyzetűek):

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2014/2015. tanévben:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttműködő középiskolák felsorolása:

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

6. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő,
a 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJKP kiegészítő programtámogatáshoz
Beküldendő 2014. Május 15-ig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.) valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKP kiegészítő programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. Száma, e-mail címe:

Kollégiumra vonatkozó

A 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2013/2014. Tanév 2013. Szeptember 1. – 2013. December 31. Időszakára vonatkozóan:

9. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon* (fő):

adatok

10. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

11. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

12. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

13. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

Tanulói létszámok a 2013/2014. Tanév 2014. Január 1. – 2014. Augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a 2013. Október 1-jei ténylétszám alapján:

9. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

10. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

11. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

12. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

13. évfolyamon/ ...... jelű
évfolyamon (fő):

* Ha a kollégiumi csoport számozása eltér a középiskolai évfolyamszámozástól, annak megfelelően szükséges kitölteni.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H..................................
fenntartó

7. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő,
a 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján támogatásban részesült középiskolai fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJKP kiegészítő programtámogatáshoz
Beküldendő 2014. május 15-ig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKP kiegészítő programtámogatás”

Középiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

A 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2013/2014. tanév 2013. szeptember 1. - 2013. december 31. időszakára vonatkozóan:

9. előkészítő
évfolyamon (fő):

Tanulói létszámok a 2014/2015. tanév 2014. január 1. - 2014. augusztus 31. időszakára vonatkozóan a 2013. október 1-jei ténylétszám alapján:

9. előkészítő
évfolyamon (fő):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

8. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi Program után járó programtámogatáshoz kollégiumi fenntartók részére
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férőhelyek száma:

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2014/2015. tanévben:

9. évfolyamon/ ... jelű
évfolyamon (fő):

10. évfolyamon/ ... jelű
évfolyamon (fő):

11. évfolyamon/ ... jelű
évfolyamon (fő):

12. évfolyamon/ ... jelű
évfolyamon (fő):

13. évfolyamon/ ... jelű
évfolyamon (fő):

A 2013/2014. tanévben az évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben az AJKP évfolyamait tekintve:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttműködő középiskolák felsorolása:

Ha a kollégiumi csoport számozása eltér a középiskolai évfolyamszámozástól, annak megfelelően szükséges kitölteni.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

9. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi Program után járó programtámogatáshoz középiskolai fenntartók részére
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

Középiskolára
vonatkozó
adatok

bankszámlaszáma:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férőhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2014/2015. tanévben:

9. előkészítő
évfolyamon (fő):

A 2013/2014. tanévben az évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben az AJKP évfolyamait tekintve:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttműködő kollégium az AJKP-ban:

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

10. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára az Arany János Kollégiumi Program megvalósítására a 2014/2015. tanévben
(középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendő)
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”
Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a .................................................................................. kollégium és ....................................................................................................... köznevelési intézmény vállalják, hogy partneri együttműködést alakítanak ki az Arany János Kollégiumi Program keretében a Programban részt vevő tanulók iskolai sikeressége érdekében.

 

A Programban részt vevő kollégium neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

Kollégium

utca, házszám:

adatai

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

A Programban részt vevő középiskola neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

Középiskola

képviselő neve:

adatai

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 9. évfolyamon:

2014/2015. tanév: (becsült létszám): ... fő

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 10. évfolyamon:

2014/2015. tanév: (becsült létszám): ... fő

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 11. évfolyamon:

2014/2015. tanév: (becsült létszám): ... fő

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 12. évfolyamon:

2014/2015. tanév: (becsült létszám): .... fő

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 13. évfolyamon:

2014/2015. tanév: (becsült létszám): ... fő

A partneri együttműködés keretében a kollégium és a középiskola a következő vállalásokat teszi az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet követelményeinek figyelembevételével (indikátorral mérendő állapotok és változásaik. A vállalásokat tartalmazó táblázatot a támogatási kérelem részeként határidőre a 8-9. mellékletekkel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.)

Tevékenység*

Határidő, időtartam*

Induló érték
(ha van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

P. H.

..................................................
kollégium

..................................................
középiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

(középiskolai feladatokat ellátó intézmény)

11. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban
a 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve jogutódaik részére AJKSzP kiegészítő programtámogatáshoz
Beküldendő 2014. május 15-ig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP kiegészítő programtámogatás”

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

Kollégiumra

képviselő neve:

vonatkozó

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

adatok

Az intézményi férőhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

A 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2012/2013. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Tanulói létszámok a 2013/2014. tanév 2014. január 1. - 2014. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a 2013. október 1-jei köznevelési statisztikai létszám alapján:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

12. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában
a 46/2012. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján támogatásban részesült szakiskolai fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJKSzP kiegészítő programtámogatáshoz
Beküldendő 2014. május 15-ig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre-
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP kiegészítő programtámogatás”

Szakiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férőhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

A 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2013/2014. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Tanulói létszámok a 2013/2014. tanév 2014. január 1. - 2014. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a 2013. október 1-jei ténylétszám alapján:

9. évfolyamon (fő):

10. évfolyamon (fő):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

13. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program után járó programtámogatáshoz kollégiumi fenntartók részére
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férőhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2014/2015.

9. évfolyamon (fő):

tanévben (egy évfolyamon maximálisan 26 fő után vehető igénybe

10. évfolyamon (fő):

támogatás):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):

A 2013/2014. tanévben az évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben az AJKSZP évfolyamait tekintve:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttműködő partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák) felsorolása:

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

14. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után járó programtámogatáshoz szakiskolai fenntartók részére
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”

Szakiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezető bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férőhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2014/2015.

9. évfolyamon (fő):

tanévben (egy évfolyamon maximálisan 26 fő után vehető igénybe

10. évfolyamon (fő):

támogatás):

11. évfolyamon (fő):

12. évfolyamon (fő):

13. évfolyamon (fő):

A 2013/2014. tanévben az évfolyamismétlők aránya az intézményben az AJKSZP évfolyamait tekintve:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttműködő kollégium:

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.
.................................
fenntartó

15. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program megvalósítására (szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendő)
Beküldendő 2014. július 7-éig postai úton két eredeti példányban az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ részére (1363 Budapest, Pf. 49.), valamint elektronikusan az ajp@ofi.hu e-mail címre.
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”
Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a(z)........................................................................................................................ kollégium és a(z).................................................................................................................................. köznevelési intézmény vállalják, hogy partneri együttműködést alakítanak ki az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében a Programban részt vevő tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium adatai

A Programban részt vevő kollégium neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

9. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

10. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

11. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

12. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

13. évfolyamon (fő):

Szakiskola adatai

A Programban részt vevő szakiskola neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

képviselő neve:

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

9. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

10. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

11. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

12. évfolyamon (fő):

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2014/2015. tanévben)

13. évfolyamon (fő):

A partneri együttműködés keretében a kollégium és a szakiskola a következő vállalásokat teszi az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet követelményeinek figyelembevételével (indikátorral mérendő állapotok és változásaik)

Tevékenység*

Határidő, időtartam*

Induló érték
(ha van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

P. H.

..................................................
kollégium

..................................................
szakiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)

16. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Adatlap a támogatások elszámolásához

4K09670_0

Kedvezményezett megnevezése:

 

 

Támogatás összege (Ft):

A támogatás rendeltetése:

 

 

Ebből a felhasznált támogatás (Ft):

Nyitó, október 1-jei ténylétszám:

 

 

 

 

Maradvány összege (Ft):

 

 

 

 

 

A támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok költségnemenként

A bizonylatot kiállító (szállító) megnevezése

A támogatás felhasználásának jogcíme és tartalma (pld. megbízási dij, munkaadói járulék, szolgáltatás és tartalma)

Számla összege* (Ft)

számla sorszáma

kiállításának dátuma

Összesen:

 

 

 

 

 

A fenti adatokat a számlákkal/bizonylatokkal egyezően kell kitölteni.

A fenti adatokat a számlákkal/bizonylatokkal egyezően kell kitölteni.

*Áfa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

Bekérhetők, illetve a helyszínen ellenőrizhetők: a könyvviteli nyilvántartás dokumentumai, banki bizonylat(ok) a deviza átváltásáról, a számlák, pénztárbizonylatok illetve a banki terhelési értesítők, amelyeken fel kell tüntetni: "elszámolva a ……….. rendelet teljesítéseként".

 

 

…………………….., ……..év ………..hó …….nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

aláírás ph.

 

17. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


Nyilatkozat a programtámogatással érintett intézmény fenntartóváltásáról*

Jogelőd fenntartó megnevezése:

....................................................................................................................................................................

Alulírott ..................................................................................……………… a fent nevezett fenntartó képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenntartó a 2014. ....................…………………………………..-i döntésével a(z) ……………………………………………………………………...………………………... intézmény fenntartói jogát átadta.

 

Az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorolja: .......................................................................

Kelt: ................................., .............. év .................. hó ........ nap

...............................................................

a fenntartó képviseletében eljáró személy

P. H.

Az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló:

...............................................................

a fenntartó képviseletében eljáró személy

P. H.

* Kitöltendő, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a fenntartóváltásról már döntés született.

18. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez


1. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. számú sora helyébe a következő rendelkezés lép:
4K09672_0

[ A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Áht-
azonosító

A fejezeti kezelésű előirányzat száma és megnevezése

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv]

„3.

244234

20/2/3 Közoktatási célú humán-
szolgáltatás és kiegészítő támogatás

Az előirányzat biztosít forrást a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított átlagbér alapú támogatáshoz.
Szintén az előirányzat terhére kerül biztosításra a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított működési támogatás.
Az előirányzat ezen túlmenően a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések alapján a nem állami fenntartású köznevelési intézményeket megillető támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

Az előirányzat biztosít forrást továbbá a köznevelési feladatokat ellátó nem állami köznevelési intézményfenntartót az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program, a nemzetiségi tankönyvbeszerzés, a pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint az egyes sajátos köznevelési feladatok tekintetében megillető támogatáshoz.

Az előirányzatból kerülnek továbbá biztosításra a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illetékek.

köznevelési közfeladatokat ellátó nem állami köznevelési intézmények fenntartói, köznevelési feladatot ellátó egyházi jogi személyek, köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzatok, valamint a nyelvoktató kisebbségi intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzatok, Oktatási Hivatal, EMMI igazgatása, köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzat, (nonprofit) gazdasági társaság, és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, Magyar Államkincstár.

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: A Magyar Államkincstár
Fővárosi és Megyei Igazgatóságainak
adatszolgáltatásai, elsőfokú határozatai, valamint igénylései alapján. Továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hozott másodfokú határozatok alapján, bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a köznevelési feladatokat ellátó nem állami köznevelési intézményfenntartót az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program keretében megillető támogatás tekintetében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

    

−„2. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 92. számú sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Áht-
azonosító

A fejezeti kezelésű előirányzat száma és megnevezése

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv]

„92.

340417

20/25/13 Nevelési, oktatási intézmé-
nyek felújítása, beruházása

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsorolt nevelési-oktatási intézmények beruházási feladatainak támogatása.

alapítvány, helyi önkormányzat, nevelési-
oktatási intézmény, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv.

pályázati úton egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető”

1

A rendelet a 31. § alapján hatályát vesztette 2016. december 31. napjával.

2

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére