• Tartalom

21/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű-szabályzatáról

2021.05.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás 126. §-ára – a büntetés-végrehajtási szervezet tulajdonában és üzemeltetésében lévő járművek használatának és üzemeltetésének szabályozására, az alábbi utasítást adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. szerv);
b) a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási jogviszonyban és munkaviszonyban álló személyi állományi tagjaira, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokhoz (a továbbiakban: bv. gazdasági társaság) vagy más szervhez vezényelt hivatásos és kirendelt rendvédelmi igazgatási jogviszonyban álló személyi állományi tagjaira, a bv. gazdasági társaságok munkavállalóira, a bv. szervezet nyugállományú tagjaira és a fogvatartottakra;
c) a bv. szervezet tulajdonában, üzemeltetésében lévő, más szerv vagy bv. gazdasági társaság részére használatra biztosított gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban: szolgálati jármű).

II. A SZOLGÁLATIJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSSEL, FENNTARTÁSSAL ÉS IGÉNYBEVÉTELLEL KAPCSOLATOS SZAKFELADATOK, A SZAKIRÁNYÍTÁST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, VALAMINT SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEK ÉS FELELŐSSÉGI ELVEK

1. A BVOP szakirányítási feladata és a hatásköre

2. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának (a továbbiakban: országos parancsnok) feladatát és hatáskörét a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás (a továbbiakban: BM szabályzat) 9. §-a tartalmazza.

3. Az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének feladata és hatásköre a BM szabályzat 10. §-ában meghatározottak mellett
a) érvényesíti a minisztériumi szintű koncepciókat, megadja a mérő- és mutatószámokat;
b) elbírálja a hatáskörébe tartozó szolgálatijármű-igénybevételeket, és dönt az igénybevételek sorrendiségéről;
c) véleményezi és jóváhagyásra előterjeszti a munkavállalók tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek szolgálati célú igénybevételére tett javaslatokat;
d) rendszeresen tájékoztatja az országos parancsnokot a szolgálatijármű-ellátottságról, azok állapotáról, rendeltetésszerű használatáról, a szállítási szükségletek alakulásáról;
e) jóváhagyja a szolgálatijármű-beszerzéseket, -bérléseket, -selejtezéseket, -értékesítéseket;
f) felterjesztés alapján dönt a szolgálatijármű-értékesítésekből befolyt összeg felhasználásáról;
g) szükség esetén a szolgálatijármű-igénybevétellel kapcsolatos takarékossági intézkedéseket ad ki;
h) ellenőrzéseket rendel el a szolgálatijármű-üzemeltetéssel, -igénybevétellel kapcsolatban;
i) a szolgálati járat indítására benyújtott kérelmeket elbírálja, engedélyezi.

4. A BVOP Műszaki és Ellátási Főosztály (a továbbiakban: BVOP MEF) feladatai a BM szabályzat 10. §-ában meghatározottak mellett
a) javaslatot tesz a szervezet járműnyilvántartási jegyzékének járműmennyiségeire;
b) kidolgozza a járműfenntartó szervezetek gépjárműállománya üzemeltetésével kapcsolatos szakmai szabályozásokat, intézkedéseket;
c) javaslatot tesz a szolgálati célra alkalmatlanná vált, valamint a kilométer- és időnorma szerint amortizálódott szolgálati járművek használatból való kivonására, értékesítésére;
d) nyilvántartja a szolgálati személygépkocsik tartós magáncélú igénybevételéről szóló engedélyeket és nyilatkozatokat;
e) szükség esetén a gépjármű-igénybevétellel kapcsolatos szigorító, takarékossági intézkedések kiadására tesz javaslatot;
f) intézkedik a megkülönböztetőjelzés használatára jogosító engedély kiadására, hosszabbítására vonatkozóan;
g) a BVOP gépjárműveinek vonatkozásában intézkedik a díjköteles útszakaszok térítésmentes igénybevételére vonatkozóan;
h) intézkedik a városrendészeti behajtási és várakozási engedélyek kérelmezésére, megújítására;
i) a bv. szervezetben a Járműkövető Rendszer (a továbbiakban: JKR) működtetését irányítja, szervezi és felügyeli.

2. A bv. szerv mint járműfenntartó szerv feladata és hatásköre

5. A bv. szerv feladatait a szolgálati járművek üzemeltetésével, igénybevételével kapcsolatban a BM szabályzat 8. §-a tartalmazza.

6. A bv. szerv vezetőjének feladata, hatásköre:
a) szabályozza az utasításokban és intézkedésekben előírtak és a helyi sajátosságok figyelembevételével a gépjármű-szakterület ellátásának, a szolgálatijármű-állomány igénybevételének, forgalmazásának és okmányai vezetésének rendjét;
b) biztosítja a szolgálati járművek
ba) szabályszerű igénybevételének, rendeltetésszerű használatának feltételeit;
bb) megfelelő műszaki színvonalon tartását;
bc) gazdaságos üzemeltetésének, fenntartásának feltételeit;
bd) az utasítás szabályainak megfelelő biztonságos tárolását;
c) rendelkezik a személyi állomány részére térítésmentesen biztosított magáncélú kilométerkeretekkel, a BM szabályzat alapján kidolgozza a magáncélú igénybevételek engedélyezésének szerven belüli rendszerét és annak alkalmazását, az ezzel kapcsolatos jogköröket;
d) megadja a szükséges mértékű tájékoztatást a gépjármű szakterület részére a személy- és anyagszállítások – szolgálati, hivatali feladatokhoz igazodó – tervszerű megoldásához, gondoskodik a szolgálati járművek, anyagok tárolásához, műszaki kiszolgálásához szükséges elhelyezések (tárolótér, javítóműhely) biztosításáról;
e) rendszeresen beszámoltatja a gépjármű szakterületet a működéséről, az ellátottság helyzetéről, intézkedik a nehézségek megszüntetésére;
f) megszervezi a gépjármű szakterület tevékenységének ellenőrzését, személyesen ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a szolgálatijármű-igénybevételek jogosságát, a szolgálati járművek rendeltetésszerű használatát, továbbá a szolgálati járművek üzem- és közlekedésbiztonsági állapotának fenntartását, valamint a JKR adminisztrátori, felhasználói és járművezetői feladatok végrehajtását;
g) biztosítja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 4. § (1) és 5. § (1) bekezdésében foglaltak betartását;
h) figyelemmel kíséri az üzemeltetési fenntartási költségnormákat, valamint a szolgálatijármű-javítási költségek alakulását;
i) a járműfenntartó szervezet vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő szolgálati jármű vezetésére jogosító (ügyintézői) engedélyt, megbízólevelet ad ki;
j) a helyi elhelyezési körülmények figyelembevételével meghatározza a szolgálati járművek rendszeres és napi tárolását, a KRESZ előírásainak alkalmazásával szabályozza a telephelyen belüli közlekedés rendjét.

3. Szakirányítási feladatok végrehajtása

7. A gépjármű szakterület vonatkozásában a BVOP MEF, valamint a bv. szerv gazdasági vezetőjének feladata, hatásköre a BM szabályzat 10–11. §-ában meghatározottak mellett:
a) a BM szabályzat 8. §-a figyelembevételével megszervezi és irányítja a gépjármű szakterület munkáját, hatáskörén belül gondoskodik a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről;
b) a közlekedési baleset kivizsgálása után lefolytatja a szükséges eljárásokat;
c) gondoskodik a szolgálati járművek műszaki és közlekedésbiztonsági megfelelőségének fenntartásáról, a karbantartások, javítások rendszeres elvégeztetéséről;
d) szolgálati jegy és árajánlat alapján engedélyezi a szolgálati járművek javítását;
e) intézkedik a szolgálati jármű magáncélú igénybevételével kapcsolatos térítési költségek meghatározására;
f) felügyeli a szolgálati járművek értéknyilvántartását.

8. A BVOP MEF a BVOP vonatkozásában kijelöli a JKR irányítószervi adminisztrátorok és JKR csoportadminisztrátorok személyét.

9. A gépjármű szakterület vonatkozásában a BVOP MEF ellátási osztályvezető, a bv. szerv gazdasági vezető helyettese, csoportvezető, feladata, hatásköre a BM szabályzat 11–12. §-ában meghatározottak mellett
a) biztosítja a műhelykapacitás gazdaságos kihasználtságát, a korszerű karbantartási, javítási technológiák alkalmazását, a karbantartási, javítási munkák szakszerűségét;
b) irányítja, elvégezteti a gépjármű-gazdálkodással járó tárolási, nyilvántartási, okmányolási, elszámolási, selejtezési, értékesítési feladatokat;
c) véleményezi a szolgálati személygépjárművek munkaidőn túli, telephelyen kívüli napi tárolásának engedélyezésére irányuló kérelmeket;
d) végzi, illetve elvégezteti a szolgálati járművek egyedi nyilvántartását, a kilométer-teljesítmények, az alkatrész- és anyagfelhasználások okmányolását, kialakítja az adatgyűjtések bv. szerven belüli rendjét, összeállítja az előírt elszámolási, adatszolgáltatási jelentéseket;
e) figyelemmel kíséri az üzemben tartási, fenntartási költségek alakulását, az esetleges költségátcsoportosításra és a ráfordítások reális csökkentésére intézkedéseket tesz;
f) előkészíti és lebonyolítja a szolgálati célra alkalmatlanná vált szolgálati járművek használatból való kivonását, értékesítését, intézkedik a feleslegessé vált alkatrészek, anyagok, műhelytechnikai berendezések helyi selejtezéséről;
g) szervezi a gépjármű szakterületen dolgozók szakmai továbbképzését;
h) kidolgozza a gépjárműfenntartás helyi irányelveit, biztosítja a gépjárműjavításhoz és -karbantartáshoz szükséges technológiai előírásokat, gondoskodik korszerű gépjárművizsgálati módszerek bevezetéséről, szabályozza a gépjárműjavító műhely tevékenységét, ellenőrzi a technológiai utasítások betartását;
i) ellenőrzi a szolgálatijármű-igénybevételek jogosságát, a szolgálati járművek megfelelő színvonalon tartását, a közlekedésben való részvételét, javításukhoz történt alkatrész-felhasználások szükségszerűségét, továbbá a gépjárműraktár rendjének megtartását;
j) figyelemmel kíséri a gépjárműjavító műhelyekben keletkezett veszélyes hulladékok kezelését, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően intézkedéseket tesz a veszélyes hulladékok szakszerű összegyűjtésére, tárolására és átadására;
k) elvégzi a gépjárműjavító műhely rendszeres szakmai felülvizsgálatát, valamint megszervezi a kalibrálást és hitelesítést igénylő eszközök időszakos karbantartását és felülvizsgálatát;
l) kialakítja a gépjárműjavító műhely megfelelő munkabiztonsági és környezetvédelmi szabályait, biztosítja azok folyamatos fenntartását.

10. A BVOP MEF ellátási osztályvezetője a BVOP vonatkozásában JKR csoportadminisztrátori feladatokat lát el.

4. Szakfeladatok végrehajtása

11. A BVOP MEF gépjármű főreferens, a bv. szerv gépjármű (fő)előadó, (a továbbiakban: gépjármű előadó) feladata, hatásköre a BM szabályzat 12. §-ában meghatározottak mellett
a) az indítónapló bejegyzéseit összeveti a menetlevélben rögzített bejegyzésekkel;
b) kiemelt figyelemmel kíséri a gondjaira bízott szolgálati járművek műszaki állapotát, karbantartottságát, tisztaságát, a napi karbantartás elvégzését, a kötelező technikai szemlék, átvizsgálások előírt időben történő végrehajtását, szervezi a meghibásodott szolgálati járművek javításba adását, javításból történő átvételét, figyelemmel kíséri a garanciális javítási igények érvényesülését;
c) figyelemmel kíséri a szolgálati járművek időszakos hatósági műszaki és környezetvédelmi vizsgájának esedékességét, és szervezi annak előírt időben történő végrehajtását;
d) javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályok és az üzemeltetési tapasztalatok alapján a szolgálati járművek hajtó- és kenőanyagnormáira, rendszeresen figyeli az üzemanyag-fogyasztás alakulását, intézkedik a megengedhetőnél magasabb üzemanyag-fogyasztással közlekedő szolgálati járművek megjavítására;
e) rendszeresen vizsgálja, illetve megvizsgáltatja a KRESZ 5. §-ában foglaltak alapján a szállítási feladatra kirendelt szolgálati járművek közlekedésben való részvételi feltételeinek meglétét, műszaki és közlekedésbiztonsági állapotát, a KRESZ-ben előírt felszereltségét, a biztonsági és jelzőberendezések működését, intézkedik a felmerült hiányosságok megszüntetésére;
f) rendszeresen ellenőrzi – a KRESZ 4. §-ában foglaltak alapján – a járművezetés személyi feltételeinek meglétét, a szolgálati gépkocsik vezetésére jogosult személyi állományi tagokról nyilvántartást vezet, végzi a gépkocsivezetők szakmai továbbképzési tervében a részére előírt feladatokat;
g) rendszeresen ellenőrzi a szolgálati járművek menetokmányainak helyes vezetését, a szolgálati járművek tárolását, menetokmányait, tartozékait és szakszerű karbantartását, a biztonsági és munkavédelmi előírások betartását, szükség esetén intézkedést tesz a rendellenességek megszüntetésére;
h) megszervezi az igénybevételek összehangolását, a szolgálati járművek gazdaságos kihasználását és az indítószolgálat működését, bonyolítja a személy- és anyagszállításokat;
i) feladatkörében intézkedéseket tesz a jogtalan szolgálatijármű-igénybevételek megakadályozására, kezdeményezi vezetőinél a megfelelő intézkedések kiadását, jogtalan igénybevételek esetén kezdeményezi a fegyelmi és kártérítési eljárás megindítását;
j) javaslatot készít a személyi állomány részére a térítésnélküli magáncélra biztosított kilométerkeretek bv. szerven belüli elosztására, nyilvántartja a felhasznált kilométereket, a térítésköteles magáncélú igénybevételek esetében gondoskodik a térítési összegek kiszabásáról és elszámolásáról;
k) a részére előírt esetekben és mértékben végzi a gépjármű-gazdálkodással járó tárolási, nyilvántartási, okmányolási, elszámolási, selejtezési, értékesítési feladatokat;
l) tervezi, nyilvántartja és elszámolja a szolgálatijármű-üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költségeket;
m) határidőre elkészíti a szükséges és előírt adatszolgáltatást, felelős annak tartalmáért és helyességéért, nyilvántartást vezet az üzemeltetéssel kapcsolatos felhasználások adatairól, naprakészen vezeti a szolgálati járművek törzskönyveit, elektronikus nyilvántartását, törzslapjait;
n) a meghatározott határidőn belül intézkedik a szolgálati járművek kötelező felelősség, illetve Casco- biztosításával kapcsolatos adatszolgáltatás, kárbejelentés, kárfelvétel végrehajtásáról, nyilvántartja a baleseteket;
o) figyelemmel kíséri a szolgálati járművek okmányainak, engedélyeinek érvényességét, végrehajtja a szolgálati járművek okmányaival, engedélyeivel kapcsolatos ügyintézéseket;
p) a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és a vonatkozó belső szabályozók alapján negyedéves összesítésben elszámolja valamennyi üzemeltetett szolgálati jármű hajtó- és kenőanyag-felhasználását, megállapítja a megtakarítás vagy túlfogyasztás pénzbeli értékét, összesítő jelentést készít a szolgálati járművek üzemanyag-felhasználásáról, -elszámolásáról;
q) ellátja az üzemanyagkártyákkal, a magyarországi autópályák, autóutak díjmentes igénybevételével kapcsolatos feladatokat;
r) intézkedik a közúti közlekedési balesetben megsérült, vagy műszaki hiba miatt mozgásképtelen szolgálati járművek műszaki mentéséről, javítóműhelybe szállításáról;
s) ellátja a szolgálati járművek vezetésére jogosító ügyintézői engedélyekkel és a tartós magáncélú igénybevétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet;
t) szervezi és ellenőrzi a szolgálati járművek átadás-átvételét.

12. A BVOP vonatkozásában a BVOP MEF gépjármű főreferensek JKR irányítószervi adminisztrátori feladatokat látnak el.

13. A gépjárműparancsnok feladata, hatásköre:
a) indulás előtt ellenőrzi a gépjárművezető járművezetésre való alkalmasságát, a gépjármű személyi állomány és fogvatartottak szállítására való – biztonsági szempontú – alkalmasságát, az utasok számára kialakított ülőhelyek állapotát;
b) meghatározza az utasok számára a szolgálati járműben betartandó viselkedési szabályokat, és felelős azok betartásának megköveteléséért;
c) a szállítás során a szolgálati járműben történt, utasok vagy fogvatartottak által okozott kár esetén intézkedik a kárfelvételi jegyzőkönyv elkészítésére, annak továbbítására;
d) szállítás közbeni rendkívüli esemény bekövetkezése esetén végrehajtja a vonatkozó rendelkezésekben meghatározottakat;
e) utasítást ad a szolgálati jármű megkülönböztetőjelzéseinek használatára, végrehajtja a használattal kapcsolatosan meghatározott feladatokat;
f) szolgálati jármű közlekedési balesete esetén – az adott helyzet alapján – végrehajtja a szükséges intézkedéseket; fogvatartottak szállítása esetén a Biztonsági Szabályzatban meghatározottak szerint jár el;
g) felelős a szállítási feladat teljesítéséért.

14. A BVOP állományában szolgálatot teljesítő gépjárműparancsnok részt vesz a JKR rendszer üzemeltetésében.

15. A főfoglalkozású gépjárművezető feladata, hatásköre a BM szabályzat 18. §-ában meghatározottak mellett
a) szakszerűen, rendeltetésszerűen vezeti a szolgálati járművet, a napi munkavégzésre munkaképes állapotban jelentkezik, szeszes italtól befolyásolt állapotban, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatt járművet nem vezethet;
b) ha vezetés közben álmosságot, rosszullétet érez, azt azonnal jelzi a szolgálati jármű parancsnokának vagy utasának, szükség esetén pihenőt tart, súlyosabb esetekben a legrövidebb úton segítséget kér;
c) közúti baleset esetén a KRESZ vonatkozó szabályainak megfelelően köteles eljárni, a bv. szervet EDR-rádión vagy telefonkészüléken értesíteni, illetve elvégzi a BM szabályzatban a közlekedési baleset esetére előírt feladatokat;
d) a bv. szervezet, a BM Műszaki Főosztály vagy a rendőrség ellenőrzést végző munkatársai felszólítására átadja a szolgálati jármű menetokmányait, vezetői engedélyét, valamint szolgálati igazolványát, visszaérkezést követően az ellenőrzés tényét köteles jelenteni az elöljárójának;
e) a szolgálat befejezése után a szolgálati járművet a meghatározott üzemanyag mennyiséggel feltöltve, kívül-belül tiszta állapotban a kijelölt tárolóhelyen köteles leállítani és átvizsgálni, hogy abban nem maradtak-e utasok által ottfelejtett idegen tárgyak (iratok, okmányok stb.);
f) járművet csak a KRESZ 4. §-ában meghatározott járművezetés személyi feltételeinek teljesülése esetén vezethet, feladata a közúti közlekedés szabályainak betartása, illetve azok változásainak figyelemmel kísérése;
g) ismerje az általa vezetett szolgálati jármű üzemeltetési normáit, okmányainak, engedélyeinek érvényességi, illetve az előírt átvizsgálások, szervizek időpontjait, kilométer-előírásait, szolgálati jegyen kezdeményezze a szükséges intézkedések megtételét;
h) a szolgálati jármű üzemeltetése közben köteles a takarékossági előírásokat, szempontokat érvényesíteni, de ezzel nem veszélyeztetheti a közlekedés és üzemeltetés biztonságát;
i) feladata igénybevétel közben a járműparancsnok utasításainak követése, kivéve, ha azok az életet, testi épséget, vagyonbiztonságot sértik, vagy veszélyeztetik, amennyiben ilyen előfordul, úgy azt a visszaérkezése után köteles elöljárójának jelenteni;
j) feladata a szállítmány ellenőrzése, átvétele, megóvása és a rendeltetési helyre történő szállítása;
k) feladata a meghibásodott szolgálati jármű javításba adása, a megjavított szolgálati jármű javítóműhelyben történő átvétele, a javítás minőségének ellenőrzését követően;
l) köteles a munka- és tűzvédelmi, továbbá a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartani.

16. A BVOP állományában szolgálatot teljesítő gépkocsivezető részt vesz a JKR rendszer üzemeltetésében.

17. A szolgálati jármű vezetésére jogosító ügyintézői igazolvánnyal rendelkező személy (a továbbiakban: ügyintéző gépjárművezető) a bv. szervnél érvényben lévő igénybevételi rend szerint, meghatározott időpontban és útvonalon használja a részére kijelölt és átvett szolgálati járművet, és végzi a szolgálati jármű kezelésével járó, előírt feladatokat.

18. Az ügyintéző gépjárművezető feladata, hatásköre a BM szabályzat 19. §-ában meghatározottak mellett
a) közúti baleset esetén a KRESZ vonatkozó szabályai szerint jár el, elvégzi a BM szabályzatban a baleset esetére előírt feladatokat, értesíti a bv. szervet EDR-rádión vagy telefonkészüléken;
b) köteles megismerni és betartani a szolgálati járművek forgalmazását, igénybevételét, vezetését szabályozó előírásokat;
c) gondoskodik a kijelölt tárolóhelyen kívüli tárolás során a szolgálati jármű megfelelő őrzéséről, illetve biztonságos elhelyezéséről;
d) a jogtalannak vélt igénybevételre felhívja az igénybevételt elrendelő, kirendelő vagy a vele utazó illetékes vezető figyelmét, a jogtalan igénybevételt jelenti az illetékes vezetőnek;
e) az igénybevétel után a szolgálati járművet a meghatározott üzemanyag mennyiséggel feltöltve, kívül-belül tiszta állapotban a kijelölt tárolóhelyen köteles leállítani és átvizsgálni, hogy abban nem maradtak-e utasok által ottfelejtett idegen tárgyak (iratok, okmányok stb.);
f) szolgálati járművet csak a KRESZ 4. §-ában meghatározott személyi feltételek teljesülése esetén vezethet, vezetés közben a közúti közlekedés szabályait köteles betartani, azok változásait kísérje figyelemmel;
g) a szolgálati jármű üzemeltetése közben köteles a takarékossági előírásokat, szempontokat érvényesíteni, de ezzel nem veszélyeztetheti a közlekedés és üzemeltetés biztonságát;
h) igénybevétel közben köteles a gépjárműparancsnok utasításait követni, kivéve, ha azok az életet, testi épséget, vagyonbiztonságot sértik, vagy veszélyeztetik, amennyiben ilyen előfordul, úgy azt a visszaérkezése után köteles elöljárójának jelenteni;
i) feladata a rábízott irat, egyéb eszköz átvétele, megóvása és a rendeltetési helyre történő szállítása;
j) feladata a szolgálati jármű meghibásodása esetén a javítási igény – szolgálati jegyen történő – kezdeményezése;
k) a BVOP vonatkozásában a JKR rendszer üzemeltetésében részt vesz.

19. A gépjármű szerelőnek, a gépjármű indítónak, a gépjármű szakanyagokat is tároló bv. szerv raktárosának kötelezettségeit és feladatait a BM szabályzat tartalmazza.

III. A RENDSZERESÍTETT JÁRMŰKATEGÓRIÁK, A JÁRMŰNYILVÁNTARTÁSI JEGYZÉK MEGHATÁROZÁSA, A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK RENDELTETÉSE

20. A bv. szervezetnél rendszeresített szolgálati járművek az alábbi kategóriákba sorolhatók:
a) személyszállító gépkocsi (M1 kategória);
b) személyszállító gépkocsi, egyterű mikrobusz (M1 kategória);
c) személyszállító gépkocsi, autóbusz (M2, M3 kategória);
d) áruszállító gépkocsi 3500 kg össztömegig (N1 kategória);
e) áruszállító gépkocsi 3500 kg össztömeg felett (N2 kategória);
f) kis befogadóképességű fogvatartott-szállító tehergépkocsi (M1, N1 kategória);
g) közepes, illetve nagy befogadóképességű fogvatartott-szállító gépkocsi (M2, M3 kategória);
h) közúti/nehéz terepjáró gépkocsi (terepjáró gépkocsi kategória);
i) páncélozott fogvatartott-szállító (különleges rendeltetésű gépkocsi kategória);
j) betegszállító gépkocsi (különleges rendeltetésű gépkocsi kategória);
k) különleges felépítményű gépkocsi (különleges rendeltetésű gépkocsi kategória);
l) motorkerékpár;
m) pótkocsi (O1, O2, O3 kategóriák);
n) segédmotoros kerékpár (L1 kategória);
o) (T kategória).

21. A járműkategóriák alapján – a 20. pont m)–o) alpontban felsoroltak kivételével – a bv. szerveknél rendszeresített járműkontingens Nyilvántartási Jegyzékben kerül rögzítésre, amelyet a BVOP MEF vezet. A bv. szervek vezetői az irányításuk alatt álló szerv tárgyévet követő évi gépjárműszükségletének megfelelően összeállított módosítási kérelmet a tárgyév augusztus 31. napjáig a BVOP MEF vezetőjének megküldik. A Nyilvántartási Jegyzéket a gazdasági és informatikai helyettes november 15. napjáig az országos parancsnoknak jóváhagyásra felterjeszti. A jóváhagyott Központi Nyilvántartási Jegyzék a tárgyévet követő január 1. napjától december 31. napjáig érvényes.

22. A járműnyilvántartási jegyzékben rögzített jármű darabszámot nem módosító, bv. szervek közötti szolgálati jármű átadás-átvételeket az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese engedélyezi. A bv. szervek között engedélyezett szolgálati jármű átadás-átvétel – amely lehet ideiglenes, illetve tulajdonjog átadással végleges jellegű – a BVOP MEF szervezésében kerül végrehajtásra.

23. A bv. szerv részére tulajdonjogilag átadott, továbbá az általa beszerzett járművek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az adott bv. szerv gyakorolja. A külön szerződés alapján bérelt szolgálati járművek vonatkozásában a bv. szerv az üzembentartói, illetve a használói feladatokat gyakorolja.

24. A bv. szervek szolgálati járműveinek rendeltetése a szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó utazások és egyéb szállítások biztosítása.

25. Amennyiben olyan szolgálati szállítási igény merül fel, melyet a bv. szerv saját gépjárműállományának igénybevételével nem tud végrehajtani, akkor előzetes egyeztetés alapján szállítási igényt nyújthat be más bv. szervhez, ebben az esetben az igénybevétel üzemanyagköltsége – a tulajdonos bv. szerv számlája alapján – az igénylő bv. szerv költségvetését terheli.

26. A szolgálati feladatok ellátására – az utasításban szabályozott módon és feltételek mellett – a büntetés-végrehajtási dolgozó, illetve vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő személygépkocsi is igénybe vehető, amennyiben az igénybevevő a BM szabályzat 7. melléklete szerint nyilatkozott, és az igénybevételt a bv. szerv vezetője – az általa előzetesen meghatározott költségvetési keret figyelembevételével – engedélyezte.

27. A szolgálati járművek telep- és tárolóhelyen történő indulási és érkezési adatait a rendszeresített elektronikus rendszerben kell rögzíteni (a továbbiakban együtt: indítónapló). Amennyiben az elektronikus adatrögzítés – tartós áramszünet, teljes rendszerleállás stb. miatt – nem lehetséges, az utasítás 19. melléklete szerinti papíralapú indítónapló vezetése szükséges, melyből a bejegyzések elektronikus okmányba történő későbbi felvezetéséről gondoskodni kell.

IV. GÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSE, FORGALOMBA HELYEZÉSE, A GÉPJÁRMŰKIVONÁS, SELEJTEZÉS RENDJE

28. Szolgálati járművek beszerzésére a mindenkor hatályban lévő közbeszerzési jogszabályok alapján, központilag vagy a bv. szervek lebonyolításában az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

29. A szolgálati járművek központilag történő beszerzését a BVOP MEF bonyolítja le.

30. Központilag kell beszerezni
a) a kis, közepes és nagy befogadóképességű, fogvatartottak szállítására kialakított gépkocsikat;
b) különleges rendeltetésű gépkocsikat (betegszállító, páncélozott gépjármű);
c) az M2 és az M3 kategóriába tartozó személyszállító gépkocsikat (autóbuszok);
d) az N2 és az N3 kategóriába tartozó gépkocsikat (áruszállító gépkocsi több mint 3,5 t, illetve 12 t műszakilag megengedett össztömeggel).

31. A bv. szervek lebonyolításában, a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályokban meghatározottak alapján lehet beszerezni
a) az M1 kategóriába tartozó személyszállító gépkocsikat;
b) közúti terepjáró, nehéz terepjáró gépkocsikat;
c) N1 kategóriába tartozó (áruszállító 3,5 t össztömegig) tehergépkocsikat.

32. A bv. szervek lebonyolításában kell beszerezni a traktorokat, munkagépeket, pótkocsikat, motorkerékpárokat, segédmotoros kerékpárokat.

33. Az új szolgálati járművekkel kapcsolatos közlekedésigazgatási feladatokat – forgalomba helyezés, forgalmi rendszámmal, forgalmi engedéllyel, hatósági törzskönyvvel ellátás – a beszerzést lebonyolító bv. szerv hajtja végre.

34. A bv. szervezet tulajdonában lévő, fogvatartottak szállítására használt szolgálati járművet a bv. szervezet részére biztosított különleges forgalmi rendszámmal (RR betűjel) kell felszerelni. A különleges forgalmi rendszámtáblák beszerzése, nyilvántartása, kiadása-visszavétele a BVOP MEF feladata.

35. A szolgálatijármű-karosszérián kizárólag az országos parancsnok által jóváhagyott büntetés-végrehajtás arculatával összeegyeztethető matricát, feliratot, logót és fényvisszaverő jelzést lehet elhelyezni. Nem engedélyezett reklámot, reklámhordozót, zászlót, egyéb jelzést, plakettet, matricát vagy feliratot felhelyezni tilos.

36. A szolgálati járművek vonatkozásában a kötelező felelősség biztosítás megkötése és felmondása a Belügyminisztérium által megkötött keretszerződésnek megfelelően a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartójának feladata.

37. A szolgálati járművek Casco-biztosításának megkötését a bv. szervezetre vonatkozóan a BVOP MEF szabályozza. A Casco-biztosítással biztosítható szolgálati gépjárművek rendszám szerinti listáját a BVOP MEF állítja össze. A Casco- biztosítás költségfedezetét a bv. szervek a saját tulajdonukban lévő gépjárművekre vonatkozóan térítik meg. A bv. szerveknek a Casco-biztosítási szerződések megkötésénél a mindenkor hatályos szerződéskötési vagy közbeszerzési eljárás lefolytatási jogszabályokat kell figyelembe venni.

38. A szolgálati jármű rendszerből történő kivonására, selejtezésére, értékesítésére, akkor kell intézkedni, amennyiben:
a) az 1. mellékletében meghatározott futásteljesítményt elérte, és a továbbiakban gazdaságtalanul üzemeltethető, illetve amortizációs cseréje biztosított;
b) közúti, vagy egyéb káresemény kapcsán olyan súlyosan sérült, hogy gazdaságosan nem javítható;
c) korszerűtlensége, elhasználódása következtében rendeltetésszerű használata nem biztosítható és felújítása, illetve javítása nem gazdaságos;
d) szolgálati célra alkalmatlanná, feleslegessé vált, a bv. szerv működéséhez nem szükséges.

39. Közúti vagy egyéb káreseményben sérült szolgálati járművet az illetékes biztosító társaság minősítheti műszaki, illetve gazdaságossági totálkárra.

40. Gazdaságtalan a szolgálati jármű felújítása, javítása, ha annak költsége meghaladja a számítógépes árkalkuláció, az ún. Eurotax értékeléssel meghatározott eladási ár 60%-át. A gazdaságtalan felújítás vagy javítás miatti selejtezésre, értékesítésre csak szakszerviz által elvégzett és dokumentált állapotfelmérés alapján kerülhet sor.

41. A szolgálati járművek használatból történő kivonását a vonatkozó törvény, kormányrendelet, valamint a belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló 30/2001. (BK 13.) BM utasítás alapján, a szolgálati jármű tulajdonosaként bejegyzett bv. szerv az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének jóváhagyásával bonyolítja le.

42. Az értékesítésre kerülő szolgálati jármű piaci értékét minden esetben független szakértő bevonásával kell megállapítani.

43. Az értékesítést megelőzően térítés nélküli átadás-átvétellel biztosítani kell, hogy a bv. szerv által értékesítésre kijelölt szolgálati jármű műszaki állapotától függően a más bv. szervnél üzemelő és rosszabb műszaki állapotban lévő szolgálati járművel kicserélhető legyen. A szolgálati jármű átadásra az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének engedélyével kerülhet sor.

44. A szolgálati jármű értékesítése csak alapfelszereléssel történhet. A megkülönböztető hang- és fényjelzőt, a híradó berendezéseket, valamint a büntetés-végrehajtással kapcsolatos biztonsági, technikai felszereléseket, eszközöket le kell szerelni.

45. A szolgálati jármű használatból való kivonásával, értékesítésével kapcsolatos közlekedésigazgatási feladatokat – ideiglenes forgalomból kivonás, forgalmirendszám-visszavonás stb. – az értékesítést lebonyolító bv. szerv hajtja végre. A kivonás előtt a szolgálati jármű okmányait az előírások szerint le kell zárni, értékesítést követően az okmányokat az ügyiratkezelés szabályaiban előírt ideig meg kell őrizni, a szolgálati járművet a nyilvántartásból véglegesen ki kell vezetni.

46. Az értékesítés lebonyolítását követően 3 munkanapon belül a különleges forgalmi rendszámtáblát és az értékesítésről kiállított számla másolati példányát a BVOP MEF részére meg kell küldeni.

47. Az értékesítésből befolyt nettó bevételt a bv. szerv a BVOP 10023002-01393008-00000000 számú számlájára köteles átutalni az összeg beérkezését követő 5 munkanapon belül. A beérkező bevétel új szolgálati járművek beszerzésére, illetve a forgalomban lévők felújítására használható fel az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének engedélye alapján.

48. Egyes szolgálati járművek normatíváinak alkalmazásához, a fejlesztési és utánpótlási célú gépjárműbeszerzési, bérleti szükségleti terv összeállításához, a szolgálati járművek, üzemanyagok, kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzéséhez, a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseiről szóló jogszabály, illetve a belügyminisztérium beszerzéseiről szóló, a belügyi szervek használatából kivont szolgálati járművek további hasznosítása, értékesítése során az államháztartásról szóló, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló jogszabályok és miniszteri utasítások rendelkezéseit kell alkalmazni.

49. Az eseti gépjármű beszerzés, vagy gépjármű amortizációs csere keretében vásárolt gépjárműveket a Belügyminisztérium által jóváhagyott JKR telematikai egységgel és járművezető-azonosításra szolgáló chipleolvasóval szükséges ellátni.

V. A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI RENDJE

50. A BM szabályzat 99. § (5) bekezdésében meghatározott adatok rögzítésére alkalmas elektronikus nyilvántartásban kell nyilvántartani minden olyan eseményt, változást, amely a szolgálati jármű állagára, értékére, használhatóságára, üzemeltetési költségeire kihatással van.

51. A BVOP szervezeti elemeit és a bv. szervek nyilvántartási kötelezettségeit a 2. melléklet, az adatszolgáltatási kötelezettségeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza. A rendszeres (időszakhoz kötött) adatszolgáltatásokat az 5. mellékletben foglaltak alapján a 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott táblázatok kitöltésével kell teljesíteni, és BVOP MEF részére megküldeni.

VI. A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELE

52. Szolgálati járművekkel a közúti forgalomban részt venni csak a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek maradéktalan betartásával lehet.

53. A szolgálati jármű közúti forgalomban nem vehet részt, amennyiben a járművezető, illetve a szolgálati jármű a KRESZ-ben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

54. A szolgálati feladathoz igénybe vett szolgálati jármű műszaki állapotáért és a használat ellenőrzéséért a bv. szerv vezetője a felelős.

55. A szolgálati jármű belföldi szolgálati célú igénybevételének engedélyezésére, az országos parancsnok, a helyettesei, a BVOP főosztályvezetői, valamint a bv. szerv vezetői és az általuk kijelölt vezetők jogosultak. A 20. pont a)–e) alpontban meghatározott kategóriájú szolgálati gépjárművek magáncélra is igénybe vehetőek a X., valamint XI. fejezetek rendelkezései szerint.

56. A BM szabályzat 37. § (2) bekezdés a), d), e) pontjában meghatározottak alapján a bv. szerv vezetője a szolgálati jármű igénybevételét szolgálati útnak minősítheti.

57. A BM szabályzat 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szolgálati jármű igénybevételének – előzetes felterjesztés alapján történő – szolgálati úttá minősítése az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettes hatáskörébe tartozik.

58. A bv. szervezet használatában lévő szolgálati jármű országhatáron kívül történő szolgálati igénybevételének engedélyezése – a 9. melléklet kitöltésével, valamint a kérelem egyidejű felterjesztése mellett – az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese hatáskörébe tartozik. Szolgálati jármű országhatáron kívül történő magáncélú igénybevétele kizárólag a tartós magáncélú használati engedéllyel rendelkező vezetők részére engedélyezhető a XV. fejezet szerint.

59. Az engedélyezett külföldi igénybevételre biztosított szolgálati jármű Magyarország államhatárát a mindenkori érvényes jogszabályokban rögzített – személyi és tárgyi – feltételekkel hagyhatja el.

60. A fogvatartott-szállító szolgálati jármű igénybevétele kizárólag a fogvatartottak előállítási és szállítási feladatainak végrehajtására engedélyezett. Ettől eltérni csak a bv. szerv vezetőjének engedélyével lehet, a személyi állomány szükség szerinti szállítása céljából, amennyiben más, a személyszállításra alkalmas jármű nem áll rendelkezésre.

61. A fogvatartottak előállításával, szállításával kapcsolatos szolgálati gépjármű igénybevételt megelőzően, a feladat elrendelője írásban szolgálatijármű-parancsnokot (szállítmányvezető, előállító csoport parancsnok) jelöl ki. A szolgálatijármű-parancsnok a szállítási feladatot elrendelő illetékes vezetőnek van alárendelve.

62. A szolgálatijármű-igénybevételeket a takarékos üzemeltetés érdekében úgy kell tervezni és szervezni, hogy a bv. szerv a költségvetési tervezés időszakában a tárgyévre jóváhagyott üzemanyag felhasználás előirányzatát/költségét ne lépje túl.

63. A szolgálati jármű igénybevétele során, hivatásos állományú munkatárs által megvalósított közlekedési szabálysértés esetén, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 28. § (2) bekezdése alapján, a közlekedési szabálysértést észlelő vagy a helyszínen intézkedő hatóság tájékoztatása alapján kell intézkedni a közlekedési szabálysértés fegyelmi eljárás keretében történő elbírálása érdekében.

64. A szolgálati jármű igénybevétele során megvalósított közlekedési szabályszegés miatt indult közigazgatási eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételét követően – amennyiben az üzemben tartó mentesülésének feltételei fennállnak – haladéktalanul intézkedni kell a szolgálati járművet a szabályszegés időpontjában használó (gépkocsivezető) személy 10. melléklet szerint kiállított nyilatkozatának bekérésére és annak az eljáró hatóság részére történő megküldésre. Erről tájékoztatni kell a közlekedési szabályszegést megvalósító munkatárs elöljáróját.

65. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendeletben foglaltak alapján a bv. szervezet szolgálati járművei a magyarországi díjköteles útszakaszokat – a gépjármű-nyilvántartást vezető hatóság előzetes értesítése (regisztráció) alapján – visszavonásig (regisztráció törléséig) díjmentesen vehetik igénybe.

66. A díjmentes igénybevételre jogosító, forgalmi rendszám szerinti előzetes regisztrációval, a változások jelentésével, illetve a regisztráció törlésével kapcsolatos értesítések megküldése a gépjármű-nyilvántartást vezető hatóságok részére az adott gépjárművet üzemeltető bv. szerv feladata.

67. A szolgálati járművek átadás-átvételét írásban, a 11. melléklet szerint kell végrehajtani. Az átadás-átvételi jegyzőkönyveket a szolgálati járművek rendszáma szerint elkülönítve, lefűzve, nyilvántartási számmal ellátva a gépjármű-szakterületi feladatokat ellátó egységeknél kell gyűjteni, tárolni.

VII. A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK VEZETÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

68. A szolgálati jármű vezetésére megfelelő – az adott gépjármű kategóriára érvényes, előírt egészségi csoportba sorolt – vezetői engedéllyel, meghatározott PÁV vagy közlekedéspszichológiai minősítéssel, szolgálati gépjárművezetői igazolvánnyal vagy ügyintézői engedéllyel vagy megbízólevéllel és gyakorlattal a következők jogosultak:
a) főfoglalkozású gépjárművezető;
b) ügyintéző gépjárművezető;
c) a bv. szolgálati járművek vezetésére jogosító megbízólevéllel rendelkező fogvatartott.

69. Szolgálati gépjármű vezetését a 68. pontban megjelölt állományi tagok és fogvatartottak kizárólag a JKR üzemeltetéséhez és a járművezető azonosításhoz szükséges, és a személyükhöz rendelt, valamint a JKR webfelületen regisztrált Dallas chip használatával valósíthatják meg.

70. A megbízólevéllel rendelkező fogvatartott csak abban az esetben vezethet szolgálati járművet, amennyiben:
a) rendelkezik a megfelelő kategóriájú, legalább 5 éve érvényes vezetői engedéllyel, járművezetési gyakorlattal, és nem áll járművezetéstől eltiltás hatálya alatt;
b) munkába állítása a vonatkozó rendelkezések alapján megtörtént;
c) munkaköri leírása a szolgálati jármű vezetését részére feladatként meghatározza;
d) az intézetparancsnok által a nevére és a szolgálati jármű(vek) forgalmi rendszámára kiállított megbízólevéllel rendelkezik;
e) a fogvatartott az igénybevétel alatt a szolgálati járműért a 12. melléklet szerint felelősséget vállalt, és arról írásban nyilatkozott;
f) a fogvatartott kioktatásra került a járművezetés személyi feltételeiről, a szolgálati járművek közlekedésben való részvételének feltételeiről, az üzemeltetéssel kapcsolatos (javítási igény jelzése, baleset esetén teendők, indulás előtti, érkezés utáni teendők, napi karbantartások stb.) ismeretekről és a menetlevél vezetésére vonatkozó szabályokról, melyet aláírásával igazolt.

71. A 68. pontban megjelölt, szolgálati járművet vezető személyek fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartoznak a szolgálati járműben keletkezett, nekik felróható, baleset, sérülés, kár, és minden, a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy korlátozó meghibásodás miatt. Az ilyen esetekben alkalmazandó eljárásrendet a XVI. fejezet 15. címe tartalmazza.

VIII. A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELE

5. A BVOP ügyintézői rendszerben üzemelő járműveinek igénybevétele

72. Belföldi kiküldetés esetén a BVOP személyi állománya részére a felügyeleti, irányítási, szervezési, ellenőrzési és ügyintézői (szolgálati) feladatok ellátásához a szolgálati járművek szolgálati igénybevételének engedélyezésére jogosult
a) a BVOP teljes személyi állománya részére – indokolt esetben főfoglalkozású járművezetővel is – az országos parancsnok és helyettesei;
b) a BVOP szervezeti elemeinek (főosztályainak, önálló osztályainak) beosztottai részére egybefüggő időtartamú igénybevétel esetén, legfeljebb 3 naptári napra az adott szervezeti elem vezetője;
c) 3 naptári napon túli egybefüggő időtartamú igénybevétel esetén az országos parancsnok és helyettesei.

73. A BVOP használatában lévő szolgálati jármű igénybevételét, az engedélyezésére vonatkozó 13. melléklet szerinti sorszámmal ellátott szolgálati jegyen kell dokumentálni, melyet a szakterületek 3 évig kötelesek megőrizni.

74. A főfoglalkozású járművezetőt – szükség esetén – a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (a továbbiakban: FBVI) személyi állományából az igénybe vett járművezető közvetlen szolgálati elöljárójával előzetesen egyeztetve kell biztosítani.

75. A BVOP szervezeti elemei és a tartós magáncélú engedéllyel rendelkező vezetők az általuk rendszeresen használt szolgálati járművek menetlevelét a szolgálati jármű rendszeres karbantartása, okmányainak ellenőrzése, a kilométernormák alakulásának pontos nyilvántartása és az üzemanyag-vételezésről kiállított terhelési bizonylatok leadása céljából minden hónap 5. napjáig kötelesek bemutatni a BVOP MEF gépjármű kiemelt főreferens részére. A menetlevéltömböt annak betelte után, de legkésőbb évente cserélni kell.

76. A szolgálati jármű igénybevételének módja a bv. szolgálati járműveinek vezetésére jogosító ügyintézői engedéllyel:
a) az FBVI kijelölt ügyintézőjével és a BVOP MEF gépjármű kiemelt főreferensével történt előzetes egyeztetés alapján az igénybevevő a 13. mellékletben meghatározott szolgálati jegyen kérelmezi a szolgálati jármű igénybevételét;
b) engedélyezés esetén az igénybevevő a kijelölt szolgálati járművet – a 11. melléklet szerinti jegyzőkönyv kitöltésével – átveszi, az engedélyezett igénybevételt követően visszaadja az FBVI kijelölt ügyintézőjének;
c) a szolgálati jármű folyamatos – de más-más igénybevevő általi – igénybevétele esetén is írásban kell rögzíteni a gépjármű átadás-átvételét a 11. melléklet kitöltésével;
d) az igénybevevő a szolgálati járművet teletöltött üzemanyagtartállyal, előírás szerint kitöltött gépjármű-menetlevéllel, a szolgálati jármű esetleges hibáinak, sérüléseinek jelzésével köteles átadni;
e) a szolgálati járművet használó BVOP szervezeti elem vezetőjének, valamint a tartós magáncélú engedéllyel rendelkező vezetőknek a szolgálati jármű üzemanyaggal történő teletöltéséről a negyedévenkénti menetlevélcsere napján gondoskodnia kell.

77. A bv. szolgálati járműveinek vezetésére jogosító ügyintézői engedéllyel rendelkező munkatársak csak külön engedéllyel és indokkal vehetnek igénybe főfoglalkozású gépkocsivezetővel forgalmazó szolgálati járművet. A főfoglalkozású járművezető biztosítása esetén az állományilletékes bv. szerv a 14. melléklet szerinti kiállási engedélyt ad ki.

78. A szolgálati célú utazásokat a BVOP szervezeti elemei kötelesek a feladat, utaslétszám, úti cél, más közlekedési eszköz (autóbusz, vonat stb.) igénybevételének mérlegelésével úgy szervezni, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevételével az a legcélszerűbb közlekedési eszközzel történjen.

6. Szolgálati járat

79. A bv. szervek a dolgozók szolgálati célú szállítására, munkába járására szolgálati járatot indíthatnak. A járatok üzemeltetéséhez mikrobusz vagy autóbusz vehető igénybe. A szolgálati járatot – a BM szabályzat 37. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a bv. szerv vezetője szolgálati úttá minősítheti, amennyiben a szolgálati járat indításával gazdaságosan megoldható a dolgozók munkába járása. A szolgálati járat indítására kérelmet kell benyújtani az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese részére. Szolgálati járat üzemeltetése esetén a bv. szerv folyamatosan vizsgálja a járatok szükségességét és gazdaságosságát.

7. Térítésmentes magáncélú igénybevétel

80. A bv. szerv üzemeltetésében lévő szolgálati járművek eseti térítésmentes magáncélú igénybevételének éves mennyisége nem haladhatja meg a bv. szerv tárgyévet megelőző évi összesített futásteljesítményének 10%-át.

81. A szolgálati jármű eseti, térítésmentes igénybevételére vonatkozó, a BM szabályzat 1. melléklete szerinti kérelmet az állományilletékes bv. szerv vezetőjének javaslatával kiegészítve az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese részére kell felterjeszteni engedélyezésre.

82. A térítésmentes igénybevétellel kapcsolatosan felmerülő költségek és adófizetési kötelezettségek a kérelmező személye szerint illetékes bv. szerv költségvetését terhelik.

83. A térítés nélkül történő szolgálatijármű-igénybevétel nem akadályozhatja a szolgálati feladatok ellátását.

8. Térítés ellenében történő magáncélú igénybevétel

84. Kedvezményes, vagy teljes térítési díj ellenében a szolgálati személygépjármű, mikrobusz, autóbusz és tehergépjármű belföldi magáncélú igénybevételét a BM szabályzat 1. melléklete szerinti kérelem alapján, a gazdasági vezető javaslatára a szolgálati jármű szerint illetékes bv. szerv vezetője, a BVOP tekintetében az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese engedélyezheti.

85. Az autóbuszok térítési díj ellenében történő igénybevételére vonatkozó igény elbírálása során a bv. szervek kötelesek az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeit és az engedélyezési eljárás szabályait figyelembe venni.

86. A térítési díj ellenében történő szolgálatijármű-igénybevétel nem akadályozhatja a szolgálati feladatok ellátását.

87. A szolgálati jármű térítési díj ellenében történő igénybevételét a bv. szervezetnél rendszeresített gépjármű menetlevélben minden esetben elkülönítetten – piros színnel bekeretezett bejegyzéssel – kell vezetni.

88. A teljesített igénybevételről a 15. melléklet szerinti elszámolást kell készíteni. A díjszámítás alapja a szolgálati jármű tárolóhelyéről történő indulástól a tárolóhelyre visszaérkezésig megtett kilométer és a teljesített idő, a szolgálati jármű üzemanyagnormája, illetve – a 24 órát meghaladó igénybevétel esetén – az igénybevétel időtartama.

89. A térítéses szolgálati jármű igénybevételéről készített elszámolást az igénybevételtől számított 5 munkanapon belül el kell készíteni. A térítés díját az igénybevételről kiállított számla alapján az átvételtől számított 10 munkanapon belül az igénylő köteles kiegyenlíteni a bv. szerv pénztárában vagy átutalással.

90. A teljes térítési díj ellenében történő igénybevétel esetén felszámítandó költséget az üzemeltető bv. szerv a BM szabályzatban foglaltak, valamint a 16. mellékletben található számítási, elszámolási segédlet alapján állapítja meg. A PPP intézetek az intézeteket üzemeltető vállalkozóktól bekért adatok alapján határozzák meg az önköltséget.

91. Az engedélyeket nyilvántartásba kell venni, az igénybevétel alatt menetokmányként kell kezelni, és azt az elszámolással sorba rendezve, lefűzve 5 évig meg kell őrizni az igénybevételt elszámoló szervezet gépjármű- szakterületének.

9. Jogtalan igénybevétel

92. Jogtalan az igénybevétel, amennyiben a szolgálati igénybevételre engedélyezett szolgálati járművet magáncélra, szolgáltatásra és/vagy érvényes okmányok, menetlevél, valamint írásos engedély nélkül veszik igénybe.

93. Jogtalan az igénybevétel abban az esetben is, ha az igénybevevő a kedvezményes térítéses igénybevételre engedélyezett szolgálati járművel egy harmadik személy részére nyújt szolgáltatást.

94. A szolgálati járművet jogosulatlanul igénybe vevő személyt és a jogosulatlan használatot engedélyező vezetőt fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.

IX. AZ IGÉNYBEVÉTEL OKMÁNYAI

95. A szolgálati jármű igénybevétele során szükséges menetokmányok:
a) az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedély;
b) érvényes forgalmi engedély;
c) kötelező gépjármű biztosítást igazoló lap;
d) érvényes gépjármű menetlevél;
e) baleseti bejelentőlap.

96. A 95. pontban foglaltakon felül szükséges okmányok:
a) autóbusz kategóriába tartozó szolgálati jármű esetén saját számlás utasszállítási igazolvány;
b) nem főfoglalkozású gépjárművezető esetén a szolgálati járművezetésére jogosító ügyintézői engedély;
c) ha fogvatartott vezeti a szolgálati járművet, úgy névre és forgalmi rendszámra kiállított megbízólevél;
d) üzemanyagkártya (úti céltól függően);
e) térítéssel történő magáncélú igénybevétel esetén az engedélyezett szolgálati jegy;
f) külföldi út esetén az ország területének elhagyására szóló engedély, nemzetközi gépjármű-biztosítási (zöld) kártya, külföldön használható üzemanyagkártya, utas- és poggyászbiztosítás, autópálya-regisztráció vagy -matrica.

97. A szolgálati jármű igénybevétele alatt az érvényes menetokmányok maradéktalan meglétéért a szolgálati jármű vezetője a felelős.

10. A gépjármű-menetlevél

98. A szolgálati járművet a 17. melléklet szerinti gépjármű-menetlevél tömbbel kell ellátni. A kiadott menetleveleket a szigorú számadású nyomtatványok előírásai szerint kell kezelni. A kiadott és visszavett menetlevelekről – az e célra rendszeresített, nyilvántartási számmal ellátott okmányban – nyilvántartást kell vezetni. A menetleveleket negyedévente minden esetben le kell zárni, és ezzel párhuzamosan az igénybevételt el kell számolni. Azon menetlevelek, melyek a negyedévi zárás, elszámolás során még nem teltek be az igénybevétel bejegyzései által, a következő negyedévre folytatólagosan tovább vezethetők. A betelt menetlevelet – függetlenül attól, hogy az elszámolási időszak közben telt be – minden esetben le kell zárni, és az abban rögzített teljesítéseket a tárgynegyedév végén el kell számolni. A felhasznált, elszámolt és betelt gépjárműmenetlevél-tömböt az utolsó lezárástól számított 5 évig kell megőrizni.

99. A menetlevél előírás szerinti, pontos és a mindenkori állapotot tükröző vezetése a 18. mellékletben található útmutató alapján az adott szolgálati járművet vezető állományi tag alapvető kötelezettsége, az abban leírt adatok valódiságáért a bejegyzést végző a felelős.

100. A menetlevélbe bejegyzett adatokból mindenkor megállapítható legyen:
a) az igénybevétel dátuma, indítónapló vagy szolgálati jegy sorszáma;
b) mikor, hova indult és érkezett a szolgálati jármű (helységnév, kerület, utca, házszám);
c) a szolgálati jármű elszámolási normájától függően a városok, megyeszékhelyek és Budapest esetében a lakott területet jelző tábláknál a kilométeróra állása, a korrekciós tényezővel, szorzóval elszámolható útszakasz(ok) pontos megállapításához;
d) egyéb szorzóval (hegymenet, száraz földút, terep, légkondicionáló berendezés, akadályozott forgalom), illetve pótlékokkal (billentés, pótkocsivontatás, segédberendezések működtetése) korrigálható kilométerek vagy időtartamok;
e) a korrekciós útszakaszok elkülönítését, valamint a különféle üzemanyag elszámolási pótlékok alkalmazását kizárólag a főfoglalkozású gépjármű vezetőknek kell dokumentálni az általuk megtett útszakaszokra;
f) a szolgálati jármű térítés ellenében történő igénybevétele (piros színnel bekeretezve);
g) hány fő személyt, milyen céllal szállított;
h) tehergépjárműveknél a rakomány tömege, illetve kiterjedése (kg, tonna, liter, m3 stb.), annak megnevezése;
i) a szolgálatijármű-vezető és az igénybevételt engedélyező és/vagy igazoló személye;
j) a megkülönböztető hang- és fényjelző berendezés használata, annak elrendelője;
k) a szolgálati jármű tároló- vagy telephelyen kívüli tárolásának időszaka, engedélyezése;
l) a hajtóanyag-vételezés dátuma, helye, kilométeróra állása, a vételezett mennyiség, a terhelési bizonylat száma, bejegyző személye;
m) a kenőolaj vételezés dátuma, kilométeróra állása, a vételezett mennyiség, a kiadási bizonylat száma, bejegyző személye;
n) a szolgálati jármű utolsó technikai szemléjének, olajcseréjének időpontja, kilométeróra állása, bejegyzést végző személye.

101. A szolgálati jármű igénybevételekor az elektronikus indítónaplóban a járműbejárati biztonsági felügyelőnek, illetve a bv. szerv vezetője által megbízott személynek kell rögzíteni a telephely, illetve az üzemeltető intézet elhagyását és az oda történő visszaérkezést. Az indítónaplóban tett bejegyzés sorszámát a BVOP által használt gépjárművek kivételével a szolgálati jármű kiindulása esetén a menetlevélbe minden esetben be kell jegyezni.

X. A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK TÁROLÁSÁNAK SZABÁLYAI

102. A szolgálati járműveket az üzemeltetés szüneteiben, éjszaka, munkaszüneti napokon – külön meghatározott esetektől eltekintve – a kijelölt telephelyen vagy tárolóhelyen kell tárolni a vonatkozó szabályoknak megfelelően.

103. A járműtelephely rendeltetése: az adott bv. szerv járműveinek és jármű szakanyagainak tárolására, technikai kiszolgálására (karbantartására, javítására) kijelölt és megfelelően berendezett terület.

104. A telephelynek alkalmasnak kell lennie
a) a szolgálati járművek, jármű szakanyagok biztonságos és szabályos elhelyezésére, tárolására és megóvására;
b) a szolgálati járművek tisztán tartására, mosására, karbantartására, technikai kiszolgálására, javítására, üzemkész állapotban tartására.

105. A telephelyen belüli közlekedés rendjét a KRESZ előírások alkalmazásával a bv. szerv vezetője határozza meg. Azoknál a bv. szerveknél, ahol telephely kialakításának a lehetőségei nem biztosítottak, a szolgálati járművek részére tárolóhelyet kell kijelölni.

106. A tárolóhely a szolgálati jármű biztonságos elhelyezésére szolgáló terület a szolgálati időn kívüli leállítása esetére. Tárolóhely lehet a bv. szerv vagyonkezelésében lévő vagy általa bérelt minden olyan terület, létesítmény, objektum, amely megfelel a biztonságos járműtárolás feltételeinek. A biztonságos járműtárolás feltételeit a vonatkozó szabályok figyelembevételével a bv. szerv vezetője határozza meg.

107. A telephelyen és tárolóhelyen – függetlenül attól, hogy az a bv. szerv területén vagy más objektumban van kijelölve – biztosítani kell a szolgálati járművek és gépjármű-szakanyagok
a) biztonságos elhelyezését, őrzését;
b) az időjárási ártalmak elleni védelmét;
c) szakszerű tárolását;
d) a tűz- és vagyonbiztonság megteremtésének lehetőségét, munkavédelmi és baleset-elhárítási szabályok betartását.

108. A szolgálati járművel a telephelyet, tárolóhelyet elhagyni csak a BM szabályzatban meghatározott iratok és feltételek megléte esetén lehet.

109. Amennyiben a bv. szervnél nincs gépjárműindító szolgálat, az indító szolgálati feladatok végrehajtását más szakfeladatot ellátók megbízásával a bv. szerv vezetője szervezze meg.

110. A szolgálati járművet telephelyen, illetve tárolóhelyen kívül tárolni szolgálati szempontból indokolt esetben is kizárólag:
a) a bv. szerv szolgálati járműveinek vonatkozásában a bv. szerv vezetője;
b) a BVOP ügyintézői jármű esetében az igénybevételt engedélyező személy
engedélyével lehet, amennyiben a tárolás módja megfelel a biztonságos jármű elhelyezés feltételeinek.

111. Az engedélyezésre jogosult vezető a telephelyen, illetve tárolóhelyen kívüli tárolást a gépjármű menetlevél VIII. fejezetében, vagy a bv. szolgálati járműveinek vezetésére jogosító ügyintézői engedéllyel történő szolgálati jármű igénybevétele során a 13. melléklet szerinti szolgálati jegy megfelelő rovatában, írásban engedélyezi.

112. A szolgálati jármű telephelyen, illetve tárolóhelyen kívüli biztonságos tárolásáért a szolgálati jármű mindenkori vezetője a felelős.

113. A szolgálati jármű lakóhelyen történő tárolásának engedélyezése a BM szabályzat 81. §-ában meghatározottak fennállása esetén történhet.

114. A 24 órát meghaladó eseti magáncélú igénybevétel során az igénybevevőt nyilatkoztatni kell, hogy a szolgálati járművet az üzemeltetés szünetében hol, milyen körülmények között tárolja.

115. A szolgálati járatban közlekedő autóbuszok és mikrobuszok telephelyen, illetve tárolóhelyen kívüli tárolását – indokolt esetben – a bv. szerv vezetője engedélyezheti, amennyiben a tárolás módja megfelel a biztonságos gépjármű-elhelyezés feltételeinek.

116. A szolgálati személygépjármű tartós magáncélú igénybevételének engedélyezése esetén, azzal összefüggésben a személygépjármű telephelyen, illetve tárolóhelyen kívül tárolható.

117. A rögzített üzemmódú megkülönböztetőjelzést adó készülékkel felszerelt olyan szolgálati járművet, amelynek szolgálati jellege kihangsúlyozott – a szolgálati jármű javításával összefüggő tárolás kivételével – csak a kijelölt telep- vagy tárolóhelyen lehet tárolni.

118. Fogvatartotti szállítójármű telep- vagy tárolóhelyen kívüli tárolását indokolt esetben az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese engedélyezi. Kivételt képez ez alól a szolgálati jármű javításával összefüggő telep- vagy tárolóhelyen kívüli tárolása.

119. A szolgálati jármű üzemeltetésének 30 napon túli szüneteltetése esetén a szolgálati jármű tárolása kizárólag a kijelölt telep- vagy tárolóhelyen történhet, ettől eltérni kivételes, rendkívül indokolt esetben az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese engedélyével lehet.

XI. AZ ÜZEMANYAGGAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS ÉS AZ ÜZEMANYAG-ELSZÁMOLÁS RENDJE

11. Általános rendelkezések

120. A büntetés-végrehajtási szervezet által üzemeltetett valamennyi szolgálati jármű üzemanyaggal történő ellátását a hatályos jogszabályi előírásoknak (központosított közbeszerzési normatívák) megfelelően, a jármű-üzemeltetés gazdaságosabbá tétele, valamint a készpénzforgalom csökkentése végett üzemanyag-hitelkártyás konstrukcióban – kivételes esetben (külföldi igénybevétel során, valamint a rendszeresített üzemanyagkártya hibája esetén) készpénzes számlás vásárlással – kell végrehajtani.

121. A 120. pontban meghatározott vételezési módozat alól csak a bv. szerv telephelyén működtetett üzemanyagtöltő állomással rendelkező bv. szerv a kivétel. Ezen bv. szervek esetében az üzemanyag vásárlása és kiszállítása a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet.

122. Üzemanyag-felhasználónak minősülnek
a) a főfoglalkozású járművezetők;
b) az engedéllyel rendelkező, szolgálati járművet vezető állományi tagok;
c) külön engedély alapján a fogvatartottak.

123. A szolgálati járművek üzemanyaggal történő ellátása, valamint az üzemanyag-költségek elszámolása történhet:
a) üzemanyag-hitelkártyával, bizonylat ellenében történő üzemanyag-vásárlással;
b) bv. intézeti üzemanyagtöltő állomáson történő kiadás alapján.

12. Üzemanyag-hitelkártyával ellátott szolgálati járművek hajtóanyaggal történő feltöltése

124. A szolgálatijármű-igénybevétel során a hajtóanyag-vételezés egységesen, csak a központosított közbeszerzési eljárásban nyertes szállító által kibocsátott üzemanyag-hitelkártyás konstrukcióban történhet.

125. Az üzemanyag-hitelkártya igénylése, beszerzése minden esetben a szolgálati járművet üzemeltető bv. szerv feladata. A bv. szerveknek forgalmi rendszám nélküli ún. „garázs” üzemanyagkártyákkal is rendelkezniük kell 95 oktánszámú ólommentes benzin és gázolaj hajtóanyagfajtára vonatkozóan.

126. Az üzemanyag-hitelkártyákat szigorú számadású bizonylatként kell kezelni.

127. Az üzemanyag-hitelkártyát a megőrzés, tárolás és a használat teljes ideje alatt a hozzá rendelt PIN-kódtól elkülönítetten kell kezelni.

128. A bv. szerv pénztárából az üzemanyag-hitelkártyákat az azok tárolásával, kezelésével megbízott állományi tagnak kell kiadni, aki azokat az üzemanyag-felhasználók részére – hajtóanyag-vételezés céljából – iktatószámmal ellátott nyilvántartó füzetben, a rendszám, a kártyaszám, az év, hónap, nap, óra, perc rögzítésével adja át, illetve veszi vissza a hajtóanyag-vételezést követően.

129. A BVOP nevére kiállított, forgalmi rendszámhoz kötött üzemanyag-hitelkártyák nem kerülnek külön kiadásra a használók részére. Az üzemanyag-hitelkártyákat a gépjárművek menetokmányaival együtt kell tárolni, valamint átadni.

130. Az átvett üzemanyagkártyával történő hajtóanyag-vételezések szabályszerű lebonyolításáért teljes mértékben az átvevő a felelős.

131. A hajtóanyag-vételezés céljából a szolgálati járművel az üzemanyagtöltő állomáshoz történő érkezést a szolgálati jármű menetlevelének I. részében (érkezés és indulás helye, időpontja, kilométeróra állása) rögzíteni kell.

132. A szolgálati járművet vezető az üzemanyagtöltő állomáson csak az üzemanyag-hitelkártyán jelölt forgalmi rendszámú szolgálati járműbe végezhet hajtóanyag-betöltést. A forgalmi rendszámmal nem jelölt ún. „garázs” üzemanyagkártyával a hajtóanyag-vételezés a gépjármű szakterületet vezető, irányító személy által meghatározott szolgálati járműbe történhet.

133. Hajtóanyag vételezés során a szolgálati jármű hajtóanyag-tároló tartályait – beleértve a fűtőanyagtartályokat is – minden esetben tele kell tölteni.

134. Szolgálati jármű üzemanyagtartályát minden hónap utolsó használati napján tele kell tölteni.

135. A hajtóanyagtöltést követően a szolgálati járművet vezető az üzemanyag-hitelkártyát az üzemanyag töltőállomás kezelőjének csak a terhelési bizonylat kiállításához szükséges ideig adhatja át. A hajtóanyag-vételezés során a terhelési bizonylaton történő rögzítés céljából az adott szolgálati jármű kilométerórájának – az üzemanyag vételezéskor aktuális – állását a terhelési bizonylat kiállítójának be kell diktálni. A hajtóanyag vételezéseket, az adott vételezésről kiállított és átvett terhelési bizonylat adatait a szolgálati jármű menetlevelében a 19. melléklet szerint rögzíteni kell. A rögzítendő adatok: a hajtóanyag-vételezés dátuma, vételezett mennyiség, kilométeróra állása, a kiállított terhelési bizonylat száma. A bejegyzett adatok hitelességéért a szolgálati jármű vezetője a felelős, ezért köteles azokat aláírásával igazolni. A hajtóanyag-vételezéssel kapcsolatos bármilyen jellegű rendellenességet (számlázó terminál hibája, teletankolás hiánya stb.) a szolgálati járművet vezető köteles írásban jelenteni.

136. A hajtóanyag-vételezésekről kiállított terhelési bizonylatokat a gépjármű szakterület vezetőjének kell átadni, aki azokat ellenőrzést követően köteles havi egységekben, szolgálati járművenként megőrizni. Az üzemanyag-forgalmazó szolgáltató havi bontásban számlát küld a bv. szerv részére. A gépjármű szakterület vezetője a terhelési bizonylat adatait a havi számla – és szükség esetén a gépjármű-menetlevél – adataival összeveti, mely alapján indítványozza a számla kiegyenlítését.

137. A BVOP szervezeti elemeinek használatában, üzemeltetésében lévő szolgálati járművek üzemanyag-vételezéseiről a szolgáltató által havonta megküldött számlát szakmailag a BVOP MEF vezetője igazolja le. Az igazolás feltétele a havi számla mellékleteként megküldött, az időszak hajtóanyag vételezéseit felsoroló kimutatásban foglaltaknak az egyedi hajtóanyag vételezésekről kiállított terhelési bizonylatokkal – és szükség esetén a gépjármű-menetlevél adataival – történő összevetése, egyeztetése, az adatok azonosságának megállapítása.

138. Az üzemanyag-hitelkártya elvesztését haladéktalanul jelenteni kell a gépjármű szakterület vezetőjének vagy a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek. Ez alapján azonnal jelenteni kell a szolgáltatónak az elvesztett üzemanyag-hitelkártyán feltüntetett rendszámot, a bejelentő nevének bediktálásával. Az így bejelentett üzemanyag-hitelkártya végleges letiltásra kerül.

13. Üzemanyag-hitelkártyával ellátott szolgálati járművek üzemanyag-felhasználásának elszámolása

139. Az üzemanyag-elszámolás feltételei:
a) az adott szolgálati jármű elszámolási időszakra vonatkozó naprakész, igazolt, lezárt (a szolgálati járművet vezető jelentését is tartalmazó) menetlevele;
b) a szolgálati jármű üzemanyagtartályainak teletöltött állapota.

140. A szolgálati járművek üzemanyag-felhasználását negyedéves bontásban kell elszámolni. Igazolatlan gépjármű-menetlevél az üzemanyag-elszámolás alapját nem képezheti.

141. Az üzemanyag-elszámolás során összesítve meg kell állapítani
a) az üzemanyag-forgalmazó szolgáltató által havonként megküldött összesítő számla alapján a szolgálati járműbe töltött üzemanyag-mennyiséget, annak költségét;
b) a szolgálati jármű jóváhagyott mennyiségi és minőségi üzemanyag alapnorma-átalánya vagy a korrekciós tételekkel módosított alapnormája és az igazoltan megtett kilométer-futásteljesítmény, valamint a segédberendezés működési ideje alapján a felhasználható üzemanyag-mennyiséget, annak költségét.

142. Az elszámolás eredményeként minden esetben ki kell mutatni az üzemanyag-megtakarítás vagy üzemanyag-túlfogyasztás mennyiségét és költségét. A bv. szervnél forgalmazó valamennyi szolgálati járművet szerepeltetve, összefoglaló jelentést a 20. melléklet szerint kell készíteni a tárgynegyedévi üzemanyag-felhasználás, üzemanyag-megtakarítás vagy üzemanyag-túlfogyasztás pénzbeli összegéről.

143. Az üzemanyag-megtakarítás címén kifizethető összeget az igazolt kilométer-futásteljesítmény és a közúti járművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján meghatározott üzemanyag-norma szerinti üzemanyag mennyiség és a számlák alapján elszámolt üzemanyag mennyiség különbözetéből kell kiszámítani az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagáron.

144. A szolgálati jármű igénybevétele során elért üzemanyag-megtakarítás – a mindenkori, vonatkozó, hatályos adójogi szabályok figyelembevételével – negyedéves bontásban kifizethető.

145. Az üzemanyag-megtakarítás csak a főfoglalkozású járművezetők részére, az általuk megtett kilométerek alapján fizethető ki. A kifizetés jóváhagyása esetén értékelni kell a járművezető szakmai munkavégzését (közlekedési baleset okozása, járműkarbantartás, dokumentációk vezetése stb.), a szolgálati feladatok végrehajtásának színvonalát is.

146. Üzemanyag-túlfogyasztás esetén minden esetben vizsgálni kell a szolgálati jármű műszaki állapotát, az üzemeltetés körülményeit, az üzemanyag vételezések szabályosságát, a járművezetők felelősségét. A vizsgálat megállapításait – a keletkezett dokumentumok csatolásával – jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

14. A bv. szervnél üzemelő üzemanyagtöltő állomás használata

147. Az üzemanyagtöltő állomással rendelkező bv. szerv üzemanyag-vásárlásait csak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által lefolytatott központosított közbeszerzési eljárásban nyertes szállítóval bonyolíthatja.

148. Az üzemanyag-vételezés során a szolgálati jármű üzemanyagtartályait minden esetben tele kell tölteni.

149. Az üzemanyag-vételezéseket az üzemanyag kiadással megbízott személy által a gépjármű-menetlevél II. részében a 21. melléklet szerinti „Hajtóanyag-vételezési lap”, valamint a 22. melléklet szerinti „Napi jegyzék az üzemanyag-kiadásról (természetben)” bizonylaton kell dokumentálni. A gépjármű-menetlevélben történő bejegyzések során rögzíteni kell a kiadás dátumát, a kilométeróra-állást, a kiadott mennyiséget, az oldal- és a sorszámot.

150. A bv. szerv üzemanyagtöltő állomásán üzemanyagot vételező szolgálati járművek üzemanyag-felhasználását negyedévenként el kell számolni. Az elszámolást a „13. Üzemanyag-hitelkártyával ellátott szolgálati járművek üzemanyag-felhasználásának elszámolása” alcímben meghatározott módon kell végrehajtani azzal az eltéréssel, hogy „az üzemanyag-forgalmazó szolgáltató által havonként megküldött összesítő számla” helyett a „Napi jegyzék az üzemanyagok természetbeni kiadásáról” elnevezésű bizonylaton feltüntetett mennyiséget kell figyelembe venni.

XII. A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK ÜZEMANYAGNORMÁI

151. A bv. szervek az általuk üzemeltetett szolgálati járművek vonatkozásában azok üzemanyag-fogyasztási (hajtó- és kenőanyag) alapnormáit kötelesek a kormányrendeletben foglaltak alapján meghatározni.

152. Az adott szolgálati jármű üzemeltetési körülményeit, tényleges üzemanyag-fogyasztását is figyelembe véve kell az üzemanyag-fogyasztási alapnormákat bv. szerv vezetői rendelkezésben meghatározni, amely nem lehet több, mint a kormányrendelet alapján meghatározható üzemanyagalapnorma-átalány, illetve alapnorma.

153. A bv. szolgálati járműveiben üzemeltetett, motortól független fűtőberendezések fogyasztási adatait a 23. melléklet tartalmazza.

XIII. A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK KENŐANYAGGAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

154. A szolgálati járművek üzemeltetése során felhasznált motorolaj pótlását, utántöltését természetben történő kiadással kell megvalósítani.

155. A kiadást a gépjármű menetlevél tömb III. fejezetében a „Kenőanyag-vételezési lap”-on, a 24. melléklet szerint kell rögzíteni.

156. Indokolt esetben – a hatályos mennyiségi és minőségi kenőanyagnorma figyelembevételével – engedélyezhető a motorolaj-utántöltés készpénzfizetési számla alapján történő elszámolása.

157. A motorolaj-utántöltésre kiadható mennyiséget a szolgálati járműre megállapított kenőanyag-felhasználási norma és a kiadásig teljesített kilométer-futásteljesítmény szorzataként kell meghatározni. Az így meghatározott maximális motorolaj-mennyiség mértékéig – takarékossági szempontból – törekedni kell, hogy a szolgálati jármű műszaki állapota és üzembiztos, károsodás nélküli működésének biztosítása érdekében csak a ténylegesen szükséges, és az adott szolgálati járműbe indokoltan felhasználásra kerülő mennyiség kerüljön kiadásra.

158. Az utántöltésre kiadott motorolajat csak abba a szolgálati járműbe szabad betölteni, amelyre kiadásra került.

159. A nem megfelelő minőségű és/vagy mennyiségű motorolajjal történő üzemeltetésből adódó szolgálatijármű-meghibásodás esetén a felelősség megállapítására és a javítás során felmerült költség megtérülésére fegyelmi és kártérítési eljárást kell indítani.

XIV. A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ FÉNY- ÉS HANGJELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE

160. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) alapján a bv. szervek fogvatartottainak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített gépjárműveire rögzített üzemmódú megkülönböztetőjelzés szerelhető.

161. A rögzített üzemmódú megkülönböztetőjelzést adó készülék szolgálati járműre történő felszereléséről új beszerzésű gépkocsik esetén a beszerzést végző BVOP szervezeti elem dönt.

162. A mozgatható üzemmódú (mobil) megkülönböztetőjelzést adó készülék szolgálati járműre történő felszerelésére vonatkozó kérelmet a bv. szervnek az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese részére kell felterjeszteni. Az engedély kiadására, illetve meghosszabbítására vonatkozó kérelem Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) felé történő továbbítása a BVOP MEF feladata.

163. A szolgálati járműre felszerelt megkülönböztetőjelzést adó készülék az engedélyező határozatban foglalt feltételek szerint, és a mindenkori vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések megtartásával működtethető.

164. A szolgálati járművet megkülönböztetőjelzést adó készülék működtetésének időtartama alatt csak az vezetheti, aki a megfelelő jármű-kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik, és a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

165. A mozgatható üzemmódú (mobil) megkülönböztető fényjelzést adó készüléket csak a feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a szolgálati járműre felszerelni és működtetni.

166. A szolgálati járművet üzemeltető bv. szerv csak abban az esetben kezdeményezheti a megkülönböztetőjelzést adó készülék szolgálati járműre történő felszerelésének az engedélyeztetését, amennyiben az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

167. Az ORFK által kiadott engedélyező határozatban foglaltak maradéktalan betartása, betartatása, az engedélynek a szolgálati jármű forgalmi engedélyébe történő bejegyeztetése a szolgálati járművet üzemeltető bv. szerv feladata.

168. A megkülönböztetőjelzést adó készülék beszerzése, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felszerelése, a követelmények meglétéről szóló mérési jegyzőkönyv beszerzése, a műszaki vizsgáztatás lebonyolítása a szolgálati járművet üzemeltető bv. szerv feladata, a felmerülő költségek a szolgálati járművet üzemeltető bv. szerv költségvetését terhelik.

169. Megkülönböztetőjelzés használatának csak az IRM rendelet 1. § a) pontjában meghatározott megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készüléknek a KRESZ 49. § (2) bekezdése szerinti együttes alkalmazása minősül.

170. Megkülönböztetőjelzést adó készülék használatára csak indokolt esetben kerülhet sor, így különösen:
a) ha a személyi állomány tagja vagy a fogvatartott a szállítás közben rosszul lesz, a legközelebbi egészségügyi intézményig (orvosi rendelő, kórház) vagy bv. szervig;
b) súlyos bűncselekményt elkövető vagy személyi védelem alá helyezett fogvatartott szállítása esetén utasítás alapján, illetve ha a szolgálati jármű felvezető rendőrségi járművet követ, és a felvezető jármű a megkülönböztetőjelzést adó készülékét használja;
c) a fogvatartotti szállítójármű vagy személyzete elleni támadás, a fogvatartott életére, testi épségére irányuló támadás vagy kiszabadítását célzó kísérlet, járműből való erőszakos kitörés, illetve fogolyszökés kísérlete és ezek közvetlen veszélye.

171. A megkülönböztetőjelzéssel ellátott szolgálati járművet a megkülönböztetőjelzést adó készülék működtetésének időtartama alatt csak 2. egészségi csoportba sorolt alkalmassági kategóriával és – hivatásos állomány esetében – a kötelezően előírt „alkalmas” pszichológiai alkalmasság-vizsgálattal és érvényes PÁV I. minősítéssel, egyéb állományú esetén érvényes PÁV I. minősítéssel rendelkező, továbbá – mindkét esetben – a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló BM utasításban meghatározott türelmi idők figyelembevételével, a megkülönböztetőjelzés használatához szükséges emelt szintű képzési követelményeknek eleget tett személy vezetheti.

172. A megkülönböztetőjelzést adó készülék használatát elrendelni és engedélyezni jogosult
a) a bv. szerv vezetője;
b) a bv. szerv vezetőjének helyettese;
c) a biztonsági osztályvezető;
d) a szolgálatban lévő biztonsági tiszt;
e) a szolgálatijármű-parancsnok, a szállítmányvezető saját elhatározása alapján, ha
ea) a gépkocsi híradástechnikai szempontból „holttérben” mozog;
eb) az engedélyezni jogosult elöljáró akadályoztatása miatt engedély nem kérhető;
ec) engedélykérésből adódó késedelem az élet- és vagyonbiztonságra, a fogva tartás biztonságára hátrányt jelent.

173. A megkülönböztetőjelzés használata előtt – amennyiben az lehetséges – a fogvatartottakat előzetesen tájékoztatni, figyelmeztetni kell, mivel megkülönböztetőjelzés használatával való közlekedés során a balesetveszély kockázata fokozottan megnő.

174. A megkülönböztetőjelzés használata során úgy kell közlekedni, hogy a közlekedés résztvevőinek kellő idő álljon rendelkezésére a közlekedési helyzet felmérésére és a megkülönböztetőjelzést használó jármű továbbhaladásának biztosítására.

175. A megkülönböztetőjelzéseket használó gépjármű vezetőjének fokozott figyelemmel kell betartania a közúti közlekedés szabályait. A gépjármű vezetője csak akkor élhet a részére biztosított előnyökkel, ha meggyőződött arról, hogy a forgalom résztvevői biztosították számára az akadálytalan továbbhaladás feltételeit, és magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

176. Forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén történő áthaladáskor, valamint minden olyan esetben, amikor megkülönböztetőjelzés használata nélkül elsőbbségadásra lenne kötelezve, a megkülönböztetőjelzést használó jármű vezetője fokozott figyelemmel és olyan sebességgel köteles haladni, hogy veszély esetén, ha szükséges, meg tudjon állni.

177. A rendőr és a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések jelzéseit nem hagyhatja figyelmen kívül. Áthaladás csak a szabad jelzés után lehet.

178. A megkülönböztetőjelzéseit használó gépjárművek által közrefogott zárt csoportban haladó gépjárműveken a megkülönböztető fényjelzés, a tompított fényszóró, valamint a biztonsági öv használata kötelező.

179. A 170. pont a) és c) alpontjában meghatározott esetekben a megkülönböztetőjelzést adó készülék használatára a szolgálatijármű-parancsnok, illetve a szállítmányvezető, egyéb esetekben a feladat végrehajtásáért felelős parancsnok intézkedhet.

180. A szolgálati jármű parancsnoka vagy a szolgálati jármű vezetője a megkülönböztetőjelzést adó készülék használatának kezdetét és befejezését az útba indító bv. szerv ügyeletére – akár más bv. szerven keresztül – haladéktalanul köteles jelenteni.

181. A BVOP tulajdonában és használatában lévő szolgálati járművek vezetői a megkülönböztetőjelzést adó készülék használatát haladéktalanul – de legkésőbb a célállomásra érkezéskor – kötelesek jelenteni a BVOP Főügyeletesének.

182. A megkülönböztetőjelzést adó készüléket üzemeltető szolgálati járműnél a jelzés használatát a szolgálati jármű menetlevelében jelölni kell, valamint a 25. melléklet szerinti nyomtatványon rögzíteni kell úgy, hogy megállapítható legyen
a) a megkülönböztetőjelzést adó készülék használatának pontos időpontja;
b) a használat útvonala;
c) a megkülönböztetőjelzést adó készülék használatának indoka (különösen veszélyes fogvatartott szállítása, rendkívüli esemény, betegszállítás stb.);
d) a megkülönböztetőjelzést adó készülék használatát elrendelő személy neve.

183. A bejegyzések meglétét és pontosságát a biztonsági osztályvezetők kötelesek minden esetet követően ellenőrizni. A 25. melléklet szerinti nyomtatványt a gépjármű menetokmányaival együtt kell kezelni, tárolni.

184. A rendszeresített nyomtatványokat az ügykezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni, azokat a bv. szerv biztonsági osztályának ügyeletén lefűzve, évenként elkülönítve kell tárolni, és a kitöltéstől számított 3 évig megőrizni.

185. A megkülönböztetőjelzést adó készüléket használó szolgálati jármű balesete esetén az eseményt a BVOP Főügyeletesének is jelenteni kell. Az írásos jelentéshez csatolni kell a 25. melléklet szerint kitöltött nyomtatvány másolatát is.

186. Külön jogszabály alapján szolgálati járműre felszerelt megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készüléknél a fényhatások többféle módon is elérhetőek. Rendező elv, hogy az azonos működési elvű fényforrások számának a jármű két oldalán meg kell egyezniük egymással, és azokat a járműre szimmetrikusan kell felhelyezni.

XV. A SZOLGÁLATI JÁRMŰ TARTÓS MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE

187. A BM szabályzat 46. és 47. §-a alapján jogosult vezetők erre irányuló kérelmére a szolgálati járművek tartós magáncélú használatára jogosító engedélyeket az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese kiadmányozza a 26. melléklet szerinti formanyomtatványon.

188. Az engedélyezés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezésre jogosult személyétől függően a 26. melléklet szerinti formanyomtatványt kitöltve és aláírva, négy eredeti példányban kell benyújtani.

189. A tartós magáncélú igénybevétel engedélyezésére irányuló kérelemhez a szolgálati jármű vezetésére jogosító érvényes ügyintézői igazolvány másolatát szükséges mellékelni, ennek hiányában az engedély nem adható ki.

190. Az engedéllyel rendelkező a magáncélú kilométerkeret-felhasználást a menetlevéltömb leadásakor a menetlevéltömb VIII. fejezet ellenőrzések, feljegyzések, intézkedések rovatában havonként és negyedévenként összesíti, és aláírásával látja el.

191. A tartós magáncélú használat engedélyezése esetén a szolgálati járművet a jogosult részére személyi felszerelésként kell kiadni.

192. A tartós magáncélú használatra szóló engedély a szolgálati gépjármű országhatáron kívüli használatára nem jogosít. Az országhatáron kívüli magáncélú igénybevételt az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese engedélyezi a 27. melléklet szerinti nyomtatványon. A kérelmeket a BVOP MEF felé kell benyújtani.

193. A szolgálati jármű tartós magáncélú használatára jogosító engedély kiadmányozásra előkészítését és nyilvántartását a BVOP MEF végzi. Az engedély csak az abban meghatározott forgalmi rendszámú, gyártmányú és típusú szolgálati járműre vonatkozik. Az engedéllyel rendelkező az engedélyt a szolgálati jármű menetlevelével együtt köteles kezelni.

194. A tartós magáncélú igénybevételre jogosító engedély visszavonására, az engedélyezett kilométerkeret vizsgálatára az engedélyező jogosult. Az engedélyt a BM szabályzat 54. §-ában foglaltakon túlmenően akkor is vissza kell vonni, ha
a) az engedéllyel rendelkező a tartós magáncélú igénybevétel szabályait megszegi, vagy közlekedési bűncselekményt követ el, a szolgálati járműben szándékosan vagy súlyos gondatlanságból kárt okoz, vagy a szolgálati jármű vezetésére jogosító ügyintézői igazolványát visszavonják;
b) a tartós magáncélú használatra kiadott engedélyben meghatározott szolgálati jármű végleges vagy ideiglenes cseréjére kerül sor.

195. Az engedély visszavonását a 194. pont a) alpontja szerinti esetben a fegyelmi, kártérítési jogkört gyakorló elöljáró, illetve az ügyintézői igazolvány visszavonásáról rendelkező vezető kezdeményezi. Az engedéllyel rendelkező az engedélyezőnek köteles jelentést tenni a visszavonást megalapozó körülményekről.

196. A 194. pont b) alpontja szerinti esetben az engedély visszavonását az engedéllyel rendelkező haladéktalanul köteles kezdeményezni.

197. A tartós magáncélú igénybevételt megalapozó körülmények módosulása – így különösen a tartós magáncélú igénybevételre jogosító beosztás megváltozása vagy megszűnése – esetén az engedéllyel rendelkező személy haladéktalanul köteles az engedélyezőt tájékoztatni.

198. Amennyiben az engedéllyel rendelkező a tartós magáncélú igénybevételt megalapozó feltétel megszűnését követően továbbra is magáncélból veszi igénybe a szolgálati járművet, az így megtett kilométerekért teljes térítési díjat köteles fizetni.

199. A BM szabályzat 47. § a)–b) pontja szerinti jogosultak esetében az engedély kiadását megalapozó körülmények megváltozásáról az illetékes személyügyi szakterület az engedélyezőt haladéktalanul értesíti.

200. A BM szabályzat 59. §-ában meghatározott költségtérítés összegéről számlát kell kibocsátani.

201. Amennyiben az engedélyben megjelölt szolgálati jármű igénybevételére annak meghibásodása vagy elhasználódása miatt nincs lehetőség, úgy a jogosult – az engedély jogcímének megfelelően – a 26. melléklet szerinti nyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti csereautó biztosítását. Az engedélyt az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adja ki.

202. Amennyiben az engedélyezett szolgálati jármű forgalomból való kiesése nem haladja meg az egy naptári hetet, úgy a jogosultnak nem szükséges engedélyezési eljárást kezdeményezni. A BM szabályzat 59. §-ában meghatározott fizetési kötelezettség teljesítése esetén az engedélyben megjelölt hengerűrtartalmú szolgálati jármű igénybevétele újabb megtérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

203. A szolgálati jármű tartós magáncélú használatának 30 napot meghaladó szünetelését legkésőbb az adott naptári hónapot megelőző két munkanappal az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese felé írásban kell jelenteni a BM szabályzat 5. mellékletének 3 példányban történő megküldésével. Amennyiben a jogosult a szolgálati személygépjárművet egy teljes naptári hónapot meghaladóan nem veszi igénybe, vagy a jogosultságot meg kívánja szüntetni, a BVOP MEF-et a BM szabályzat 5. mellékletének megküldésével előzetesen, illetve amennyiben az engedély visszavonásra került, úgy 5 munkanapon belül értesíti.

204. A tartós magáncélú igénybevétel során az országhatáron túl szükségessé váló külföldi tankolás a gépjárműhöz rendszeresített vagy a BVOP állományába tartozók esetén a házipénztárban elhelyezett külföldi tankolásra alkalmas SHELL-üzemanyagkártyák használatával lehetséges. A bv. szerveknél a külföldi tankolásról számlát vagy számlát helyettesítő okmányt (pl. bizonylat) szükséges az adott költségvetési szervnek benyújtani. A készpénzes külföldi tankolás költségét az illetékes pénzügyi szervezeti egység a jogosultnak utólagosan, a hatályos jogszabályban maghatározott árfolyamon, forintban megfizeti. A külföldi magáncélú igénybevétellel kapcsolatos további gépjárműköltségek (útdíj, kompdíj, alagútdíj stb.) az igénybe vevőt terhelik.

205. A szolgálati járművet a határátlépés előtt a biztosított üzemanyag-hitelkártyával tele kell tankolni, az országhatár átlépésének idejét és helyét, továbbá a kilométeróra állását ki- és belépéskor a menetlevélben rögzíteni kell.

206. A külföldön történő tartós magáncélú igénybevétellel kapcsolatban a bv. szervek gépjármű-szakterületei nyilvántartás vezetésére és az igénybevételek elszámolására kötelesek.

207. A jogosult tartós, oktatási célú vezénylése esetén a magáncélú szolgálati személygépjármű igénybevételére jogosító engedélyt vissza kell adni, illetve vissza kell vonni. Egymással házastársi vagy bejelentett élettársi kapcsolatban élő, ugyanazon bv. szervnél szolgálatot teljesítő jogosultak közül csak az egyik személy részére engedélyezhető magáncélú szolgálati személygépjármű használata.

208. A tartós magáncélú szolgálati személygépjármű használatával kapcsolatos engedélyek gyűjtése és nyilvántartása, illetve a BM szabályzatban meghatározott igénybevételekkel kapcsolatos adatszolgáltatás felterjesztése a BVOP MEF feladata.

209. A tartós magáncélú igénybevételű szolgálati személygépjárművet üzemeltető bv. szerv, valamint a BVOP érintett vezetői állománya a BM szabályzat 6. melléklete szerinti adatszolgáltatást a negyedévet követő hónap 5. napjáig a BVOP MEF részére megküldi.

210. A jogosultnak a tartós magáncélú igénybevételre engedélyezett személygépjárművel történő munkába járása a részére engedélyezett éves kilométerkeretet terheli. Amennyiben a munkavégzés nem a szolgálati helyen történik (parancsnoki értekezlet, egyéb szolgálati érdek miatt meghatározott helyszín) a lakóhelyre történő oda- és visszautak is szolgálati útnak minősülnek.

211. A tartós magáncélú engedéllyel rendelkező személy vezénylése idejére a szolgálati személygépjármű lakóhely és szolgálati hely közötti hétvégi használata, a heti egyszeri oda-vissza utazás szolgálati útnak minősül.

212. Az engedélyezett éves kilométerkeret túllépése esetén a térítési díjat a tárgyévet követő hónap 25. napjáig a bv. szerv számlázása alapján a jogosult köteles megtéríteni.

213. A teljes térítési díj személygépjármű járműfajtára vonatkozó, tárgyévet megelőző évi önköltségének egy kilométerre vetített összege országos parancsnoki utasításban kerül kiadásra.

214. A szolgálati jármű magáncélú igénybevétele során a bv. szervezetnél rendszeresített gépjármű-menetlevél vezetése a külön meghatározottak alapján kötelező. A menetlevélben a kilométerszámláló-állás folyamatos vezetése mellett, elkülönítetten (eltérő színű tintával) kell vezetni a szolgálati és a magáncélú igénybevételt. Magáncélú igénybevétel esetén a menetlevél I. fejezet „indulás-érkezés helyének megnevezése” oszlopának megfelelő rovatában „Magáncélú út” szöveget kell bejegyezni, az igénybevétel kezdő és záró kilométerszámláló-állás rögzítésével.

215. Amennyiben a jogosult az általa teljesített szolgálati utat követően a szolgálati személygépjárművet azonnal, folyamatos használatban magáncélra veszi igénybe, a szolgálati út végeztével nem szükséges a szolgálati személygépjárművet a szolgálati tárolóhelyre visszaérkeztetni. Az adott szolgálati út befejezésével kapcsolatos okmány kitöltését a szolgálati személygépjármű következő – szolgálati vagy magáncélú igénybevétele miatti –, a tárolóhelyről történő indulása során kell visszamenőlegesen pótolni.

216. A magáncélú használatra engedélyezett szolgálati járművek üzemanyag-fogyasztási normáját, hajtó- és kenőanyaggal történő ellátását, a felhasznált hajtó- és kenőanyag elszámolását, jelen utasítás vonatkozó pontjaiban foglaltak alapján kell meghatározni, illetve végrehajtani.

217. Üzemanyag-többletfelhasználás esetén a bv. szervnek a túlfogyasztás tényéről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és kezdeményezni a szolgálati jármű szakműhelyben történő vizsgálatát, fogyasztásmérését.

218. Műszakilag megalapozatlan üzemanyag-túlfogyasztás esetén a többletköltséget – amennyiben a személygépjárművet az adott időszakban más személy is vezette, úgy a megtett kilométerek alapján részarányosan – a jogosult köteles megfizetni.

219. Fokozott figyelmet kell fordítani a magáncélú használatra engedélyezett szolgálati jármű kötelező műszaki átvizsgálásának, olajcseréjének, egyéb karbantartásának a betartására. Ezek elmulasztásából eredő mindennemű műszaki meghibásodás, károsodás esetén a felmerülő javítási költség a jogosultat terheli.

XVI. SZOLGÁLATI JÁRMŰ KÖZLEKEDÉSI BALESETE, KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA

15. Közlekedési baleset

220. A szolgálati jármű közlekedési balesete, annak kivizsgálása és a kárügyek intézése esetén a BM szabályzat 21. fejezetében meghatározottak szerint kell eljárni. A gépjárművezető – ha az egészségi állapota lehetővé teszi – azonnal vagy a legrövidebb időn belül a szolgálati út betartásával köteles jelenteni a baleset bekövetkezésének tényét, következményeit, valamint a BM szabályzat 117. §-ában meghatározott esetekben köteles baleseti helyszínelő rendőr intézkedését kérni.

221. A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás [a továbbiakban: 40/2015. (IV. 10.) BM utasítás] 40. §-ában meghatározott gépjármű közlekedési balesete, valamint a járműben dolog elleni erőszakkal elkövetett kár keletkezését követően, a bv. szerv gépjármű-szakterülete rendkívüliesemény-jelentést készít a 40/2015. (IV. 10.) BM utasításban meghatározott adattartalommal, melyet a szolgálati út betartásával a fegyelmi szakterület felé továbbít fegyelmi vizsgálat céljából. Indokolt esetben kártérítési eljárást kezdeményez.

222. A szolgálati jármű közlekedési balesete, illetve a szolgálati járműben keletkezett sérülés, rongálás vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó károkozás esetén a BM szabályzat 121. §-ában meghatározott rendelkezések szerint kell eljárni.

16. Karbantartás

223. A szolgálati járművek karbantartása, javítása az üzemeltető bv. szervek által, saját hatáskörben történik.

224. A bv. szervek éves szolgálatijármű-karbantartási, -javítási költség-előirányzatának tervezésekor figyelembe kell venni az esedékes időszakos hatósági műszaki megvizsgálások számát, a futásteljesítésekhez vagy időtartamhoz kötött szervizek, átvizsgálások, karbantartások számát, azok várható költségkihatásait.

225. A szolgálatijármű-igénybevételeket úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az időszakos hatósági vizsgálatok, illetve a futásteljesítéshez vagy időtartamhoz kötött kötelező szervizek, átvizsgálások, karbantartások időben elvégezhetők legyenek.

226. A bv. szervek saját gépjárműjavító műhelyeikben, annak felszereltségének függvényében, továbbá a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembevételével, betartásával végezhetik a szolgálati járművek karbantartását, javítását.

227. A bv. szervek külső szak- vagy márkaszervizek igénybevételével az alábbi javításokat végeztethetik:
a) futásteljesítményhez vagy időtartamhoz kötött karbantartás, átvizsgálás;
b) időszakos hatósági műszaki megvizsgálás;
c) garanciális javítás;
d) futójavítás;
e) sérült jármű javítása;
f) előzetesen engedélyezett járműátalakítás;
g) környezetvédelmi hatósági felülvizsgálat.

228. A külső szak- vagy márkaszervizben történő javítást megrendeléssel kell kezdeményezni, melynek tartalmaznia kell
a) a hibajelenséget, a meghibásodás jellemzőit, illetve – ha ismert – annak okát;
b) a javítási árajánlat kérését;
c) – amennyiben indokolt – a garanciális igényt;
d) a költségviselő nevét, címét;
e) a számla kiegyenlítésének módját.

229. A szolgálati jármű javításba adásánál – a szak- vagy márkaszerviz előírásainak figyelembevétele mellett – rögzíteni kell
a) a kilométer-számláló állását, a szervizbe érkezés időpontját;
b) a menetokmányok és egyéb iratok meglétét;
c) az üzemanyag mennyiségét;
d) a tartozékok és a felszerelések mennyiségét;
e) a szolgálati jármű esetleges sérüléseit.

230. A javításból történő szolgálatijármű-átvétel alkalmával az átvevő ellenőrzi
a) a javítással kapcsolatosan keletkezett okmányokat, azok kitöltöttségét, az aláírások meglétét (munkalap, számla stb.);
b) a megrendelő és/vagy a munkalap alapján a szolgálati járművön elvégzett javítások tényét – lehetőség szerint – szemrevételezéssel, illetve szükség esetén próbával;
c) a javított szolgálati jármű közúti forgalomban való részvételre alkalmasságát, a forgalombiztonsági berendezések működőképességét;
d) a feltöltési szintek meglétét, az üzemanyag mennyiségét;
e) a szolgálati jármű teljességét, a tartozékok és felszerelések meglétét.

231. Az átvevő jogosult és köteles megtagadni a szolgálati jármű javítás utáni átvételét, ha a szolgálati jármű a közúti forgalomban való részvételre, a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

17. Rendkívüli műszaki hiba

232. Rendkívüli műszaki hibának minősül a szolgálati jármű motorjának vagy egyéb fődarabjának a meghatározott futásnorma előtti olyan mérvű elhasználódása, kopása vagy törése, amely annak teljes javítását vagy cseréjét teszi szükségessé.

233. Rendkívüli műszaki hibára utaló jel, jelzés észlelése esetén az üzemeltetést azonnal be kell szüntetni, és azt az észlelő gépjárművezető a közvetlen elöljárójának köteles jelenteni.

234. A rendkívüli műszaki hiba megállapítása, okának kivizsgálása céljából a szolgálati járművet szakműhelybe kell szállítani, ahol szükség esetén az üzemeltető bv. szerv képviseltesse magát a meghibásodott motor vagy fődarab megbontásánál.

235. Az üzemeltető bv. szerv a meghibásodás okának megállapítása céljából – szükség esetén – független műszaki szakértőt kérjen fel.

236. A rendkívüli műszaki hiba kivizsgálásáról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell
a) a hiba észlelésének körülményeit, a műszaki hiba jellegét;
b) a hibás fődarab részletes műszaki állapotát;
c) az üzemeltetés körülményeinek megállapítását;
d) a meghibásodás feltárt okait;
e) a további szükséges intézkedéseket.

237. A rendkívüli műszaki hiba bekövetkezéséért felelős személyekkel szemben fegyelmi és kártérítési eljárást kell lefolytatni.

18. A karbantartás és javítás során keletkezett iratok kezelése

238. A szolgálati járművek karbantartásával, javításával kapcsolatosan keletkezett valamennyi iratot (szolgálati jegyek, megrendelők, munkalapok, számlák) szolgálati járművenként elkülönítve kell tárolni az iratkezelési rendnek megfelelő ideig megőrizve.

239. A szolgálati járművek karbantartásával, javításával kapcsolatban szolgálati járművenként elkülönítve, az alábbi adatokat kell visszakereshető módon rögzíteni, vezetni:
a) forgalmi rendszám;
b) javítás, karbantartás időpontja, kilométeróra állása;
c) munkalap és számla száma;
d) saját javítóműhelyben történt karbantartás, javítás esetén:
da) a beépített és a karbantartáshoz, javításhoz felhasznált alkatrészek, azok pénzbeli értéke;
db) a szolgálati járművek javítására fordított munkaórák, azok pénzbeli értéke;
e) javításban eltöltött idő (naptári nap);
f) külső javításban elvégzett karbantartás, javítás megnevezése, számla értéke.

240. A saját javítóműhelyben ráfordított anyag- és munkaóraértéket, a külső karbantartási, javítási költséget és a karbantartásban, javításban eltöltött időt tartalmazó adatokat az egyes szolgálati járművekre, szolgálatijármű-csoportokra (személyszállító, fogvatartott-szállító, teherszállító) vonatkozóan, valamint összesítve is folyamatosan nyilván kell tartani.

XVII. A SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEK MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE

241. A bv. szervezet közúti szolgálati járművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzését (a továbbiakban: szemle) a BM szabályzat 9. melléklet II. fejezet 1.1–1.11. jármű-kategóriákba (a továbbiakban e fejezetben együtt: gépjármű) soroltak tekintetében kell elvégezni.

242. A szemle kiterjed a gépjárművek műszaki, közlekedésbiztonsági állapotára, külső-belső tisztaságára, a forgalmi engedélybe bejegyzett adatok helyességére, a megkülönböztetőjelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély érvényességére, a gépjármű tartozékainak meglétére, továbbá a karosszéria állapotára.

243. A szemle két fő tevékenységre tagozódik:
a) a teljes körű tavaszi technikai szemlére, amelyet április 1. és május 10. napja;
b) a téli felkészülést szolgáló őszi szemlére, amelyet november 1. és november 30. napja
között kell végrehajtani.

244. A szemlét az üzemképes gépjárműveken az azokat üzemeltető bv. szerv hajtja végre. A szemle időpontjában üzemképtelen, a javításra váró, a javításon lévő, valamint a selejtezésre váró gépjárműveket az ismételt üzembe állítás előtt kell szemlézni.

245. A tavaszi és őszi szemle időtartama alatt végrehajtott gépjármű-átcsoportosítás esetén az esedékes szemlét az átadó bv. szerv hajtja végre.

246. A szemléket legalább 3 fős bizottság hajtja végre, amelynek legalább 1 tagja minden esetben képzett, az ellenőrzött eszköz vonatkozásában megfelelő szintű műszaki ismeretekkel rendelkező szakember.

247. A szemle végrehajtását a bv. szerv vezetője írásban rendeli el olyan ütemezéssel, amely biztosítja mind a szolgálati feladatok elláthatóságát, mind valamennyi gépjármű ellenőrzésének végrehajthatóságát.

19. Tavaszi technikai szemle

248. A tavaszi szemle végrehajtásakor a gépjárműveken a 28. melléklet szerinti jegyzőkönyv egyidejű kitöltésével kell az alább felsorolt főbb tevékenységi körök mentén az ellenőrzést végrehajtani:
a) a gépjármű okmányai meglétének ellenőrzése;
b) a forgalmi engedélyben szereplő adatok helyességének ellenőrzése;
c) a gépjármű berendezései és műszerei működőképességének ellenőrzése;
d) a folyadékszintek ellenőrzése;
e) a tartozékok, felszerelések meglétének ellenőrzése;
f) állapotellenőrzés;
g) JKR ellenőrzése.

249. A szemlén részt vevő gépjármű okmányai meglétének ellenőrzésekor a gépkocsivezető átadja az ellenőrzést végrehajtó számára a 28. mellékletben felsorolt okmányokat és az üzemanyagkártyát.

250. A forgalmi engedélyben szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során az ellenőrzést végzőnek össze kell vetnie az üzemeltető szerv gépjármű-nyilvántartásában szereplő adatokat a forgalmi engedélyben rögzítettekkel, továbbá a gépjárművön feltüntetett alvázszámot a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban szereplő adatokkal.

251. A gépjármű berendezései és műszerei működőképességének ellenőrzése során a gépkocsivezető köteles azokat az ellenőrzést végrehajtó utasításainak megfelelően működtetni. Az ellenőrzés során rövid próbakört kell tenni, amely során a gépjármű menet közbeni működését is vizsgálni kell (kormánymű, futómű, fékberendezés, tengelykapcsoló működése, egyenes futás stb.).

252. Amennyiben a gépjármű a felsorolt műszerek vagy tartozékok valamelyikével nem rendelkezik, a táblázat adott szöveges mezőjét átlós vonallal át kell húzni. Ha a gépjármű műszerezettsége vagy kötelező felszereltsége a táblázatban felsoroltaknál bővebb, vagy nem áll rendelkezésre megfelelő számú kitölthető sor, az ellenőrzőlaphoz pótlapot kell csatolni.

253. A folyadékszintek optimális feltöltöttségének ellenőrzését a szolgálati jármű motorterébe történő betekintéssel és az e célt szolgáló eszközökkel (pl. nívópálca) kell végrehajtani.

254. A tartozékok, felszerelések meglétének ellenőrzése során az ellenőrzést végrehajtó a gépjárművet külsőleg szemrevételezi, vagy utasítást ad a gépjárművezetőnek a gépjárműben tárolt, de szemrevételezéssel nem ellenőrizhető tartozékok bemutatására. Amennyiben a gépjármű a fenti felsorolástól eltérően egyéb tartozékokkal is el van látva, és feltüntetésükre nem áll rendelkezésre megfelelő számú kitölthető sor, azokat pótlapon, táblázat formájában fel kell sorolni, és a meglétüket vagy hiányukat rögzíteni kell.

255. Állapot-ellenőrzéskor az ellenőrzést végző a feladatát szemrevételezéssel, a gumiabroncsoknál (a pótkerékre is kiterjedően) a profilmélység mérésével és az abroncsnyomás ellenőrzésével hajtja végre.

256. Az állapot-ellenőrzés után minősíteni kell a gumiabroncsot (cserére szorul vagy megfelelő állapotú).

257. A táblázat „megállapítás” oszlopába a „megfelelő” bejegyzést abban az esetben lehet bejegyezni, ha az ellenőrzött berendezés vagy elem hibátlan. A hibát, sérülést, hiányosságot a felsorolásnál pontosan meg kell nevezni, egyben meg kell jelölni, hogy az a gépjárműben hol található.

258. Az észlelt károkat a szolgálati út betartásával jelenteni kell a bv. szerv vezetőjének, aki haladéktalanul intézkedik a kártérítési eljárás megindítására.

259. A gépjárművek állapotának ellenőrzésekor különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
a) világító és fényjelző berendezések legjellemzőbb meghibásodásai (pl. törött, repedt, beázó, elhomályosodott lámpabúrák);
b) futómű- és erőátviteli berendezések (milyen a lengéscsillapító és a kipufogódob állapota, a tengelykapcsoló megfelelően emel-e ki, a fékpedál nyomáspontja optimális-e, egyenes futás ellenőrzése, fékpróba alkalmával a gépjármű elhúz-e);
c) az évszaknak megfelelő abroncsok vannak-e a gépjárművön, tapasztalható-e szálszakadás, egyéb sérülés, a profilmélység, a gumiabroncs kopása utal-e futómű-beállítási problémára;
d) a belső tér szennyeződései (könyöklőn, oldalkárpitokon, mennyezeten), a műszerfali és utastéri elemek karcossága, a sebességváltókar-szoknya szakadása;
e) az üléskárpit, üléshuzat szennyeződött-e, tapasztalható-e dohányzásból adódó égésnyom, az üléshuzat megfelelően van-e rögzítve az ülésre, a huzat nem gátolja-e az oldallégzsák működését;
f) az ülések támladöntése, ülésmozgató/emelő mechanizmusa megfelelően működik-e;
g) a csomagtérben/raktérben tapasztalható-e sérülés, korrózió, szennyeződés, valamint a felszerelések rögzítettsége megfelelő-e, a 12 voltos hálózati csatlakozó működik-e;
h) JKR hangjelzése működik-e, igénybevételi mód kapcsoló működik-e.

260. A 28. melléklet szerinti „Tavaszi gépjárműtechnikai szemle ellenőrző adatlap”-ot az ellenőrzést végrehajtó tölti ki, aki a tapasztalatait pontszámokban összegzi, majd a gépjárművet minősíti, továbbá dönt a gépjármű közúti forgalomban való részvételének alkalmasságáról.

261. Amennyiben az ellenőrzést végző bizottság a szemle során olyan rendellenességet észlel (pl. károsanyag-kibocsátás), amely a gépjármű meghibásodására utal, de pontos diagnosztizálására a szemle nem ad lehetőséget, a bv. szerv gépjármű-szakterületének intézkedni kell a probléma szervizben történő kivizsgálására, javítására.

20. Őszi technikai szemle

262. Az őszi szemle végrehajtásakor a gépjárműveken a 29. melléklet szerinti jegyzőkönyv egyidejű kitöltésével kell az alább felsorolt főbb tevékenységi körök mentén az ellenőrzést végrehajtani:
a) a gépjármű világító és fényjelző berendezései működőképességének ellenőrzése;
b) folyadékszintek ellenőrzése;
c) egyéb mérések és ellenőrzések;
d) téli gumiabroncsok ellenőrzése;
e) a tartozékok, felszerelések meglétének ellenőrzése;
f) rongálódások ellenőrzése;
g) JKR működésének ellenőrzése.

263. A 262. pontban felsorolt tevékenységi körök ellenőrzése során a tavaszi szemlére meghatározott rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a téli gumiabroncs (pótkerékre kiterjedően is) mélységének megfelelőségét és állapotát kell ellenőrizni. A nem megfelelő profilmélységű vagy sérült gumiabroncs cseréjét kezdeményezni kell. A fagyásból eredő károk elkerülése érdekében meg kell mérni a hűtőfolyadék és az ablakmosó folyadék fagyáspontját is.

264. Téli gumiabroncs felszerelésének hiányában a gépjármű őszi technikai szemle minősítése: „Nem alkalmas”, kivéve:
a) a négy évszakos, valamint kormányzott és hajtott tengelyre ajánlott speciális mintázatú gumiabronccsal ellátott M3 és N3 kategóriájú gépjárművek;
b) a terepabronccsal szerelt terepjáró gépjárművek;
c) azok a gépjárművek, amelyekre a forgalmazó írásban igazolja, hogy téli gumiabroncs a kereskedelmi forgalomban nem kapható (pl. IFA tehergépjárművek, Ikarus autóbuszok).

21. A szemle során tett megállapítások, összefoglaló jelentés készítése

265. Amennyiben a gépjármű közúti forgalomban történő igénybevételre nem megfelelő minősítést kapott, és a nem megfelelő minősítés okának keletkezése, valamint a szemle időpontja között a gépjárművel közúti forgalomban közlekedtek, vizsgálni kell az igénybevevők és engedélyezők felelősségét.

266. A bv. szervek vezetői
a) a tavaszi technikai szemle végrehajtásának értékeléséről szóló szöveges jelentést minden év május 20. napjáig;
b) az őszi szemle végrehajtásának értékeléséről szóló szöveges jelentést minden év december 10. napjáig
a BVOP MEF részére megküldik.

267. A BVOP MEF elkészíti a BM szabályzat 127. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összefoglaló jelentést, és
a) a tavaszi gépjárműtechnikai szemléről minden év május 28. napjáig;
b) az őszi gépjárműtechnikai szemléről minden év december 18. napjáig
a BM Gazdasági Helyettes Államtitkárság részére felterjeszti.

268. A gépjárművek tavaszi és őszi technikai szemléjének ellenőrző adatlapjait a következő szemle végrehajtásáig meg kell őrizni.

XVIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

269. A szolgálati járművek igénybevételével kapcsolatban – figyelemmel a BM szabályzatban, a 40/2015. (IV. 10.) BM utasításban és jelen utasításban foglaltakra – a bv. szerv vezetője a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi témaköröket köteles intézetparancsnoki intézkedésben szabályozni:
a) a szolgálati járművek vezetésére jogosultak köre;
b) a szolgálatijármű-igénybevétel elrendelésének, engedélyezésének, valamint az igénybevétel igazolásának rendszere, e jogkörök átadása;
c) a szolgálati gépjárművet vezető állományi tagok oktatásának, továbbképzésének rendje és módja;
d) az ügyintézői engedélyek kiadásának és nyilvántartásának rendje;
e) szolgálati járat esetén a járat menetrendje, a járat igénybevételére jogosultak köre, az üzemeltetett szolgálati járművek, telephelyen kívüli tárolás engedélyezése, annak pontos helye, a biztonságos tárolásért felelős személy megnevezésével;
f) térítés nélküli, kedvezményes és teljes térítés ellenében történő igénybevétel nyilvántartásának, elszámolásának rendje;
g) a gépjármű-menetlevelekbe bejegyzett adatok ellenőrzésének rendszeressége, módja, a felelős személy megjelölésével;
h) a szolgálati járművek átadás-átvételének módja;
i) a szolgálati járművek tárolóhelyének rendszám szerinti pontos kijelölése, a tárolás rendje, körülményei, az ellenőrzéssel megbízott személy feladatai, a kijelölt helyen kívüli tárolás engedélyezésére vonatkozó jogkör átadása;
j) közlekedési baleset esetén teendők, annak kivizsgálásának, kárügyek intézésének rendje;
k) szolgálati járművek karbantartásának, javításának, javításba adásának, javításból átvételének rendje;
l) megkülönböztetőjelzést adó készülékkel felszerelt szolgálati járművek esetében a megkülönböztetőjelzést adó készülékek használatának rendje;
m) szolgálati járművek üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartás, elszámolás, adatszolgáltatás rendje;
n) a gépjármű szakterület tevékenységének és a szolgálati gépjármű közúti forgalmazásának ellenőrzése;
o) PPP konstrukcióban működő bv. szervek esetén az együttműködés rendje, a feladatmegosztást a vállalkozó és az intézet között.

270. A bv. szerv vezetője az üzemanyaggal történő ellátás és az üzemanyag-elszámolás rendjével kapcsolatosan az alábbi témaköröket köteles intézetparancsnoki intézkedésben szabályozni:
a) az üzemanyagkártyák, PIN-kódok elhelyezésének, kezelésének (kiadás-visszavétel), tárolásának módja, annak végrehajtásáért, betartásáért felelős személyek;
b) az üzemanyag-elszámolás módja, végrehajtása (nyomtatványok, megállapítások, összefoglaló jelentés, jóváhagyás);
c) az üzemanyag-megtakarítás kifizetésével kapcsolatos intézetparancsnoki döntéssel összefüggő feladatok (kifizetés mértéke, feltételei);
d) az üzemanyag-túlfogyasztásból eredő többletköltség megtérülésével kapcsolatos intézkedések végrehajtása (szakvélemények beszerzése, előidéző okok, üzemeltetési körülmények vizsgálata, felelősség vizsgálata, kártérítési eljárásra javaslat);
e) az üzemanyag-vételezések szabályosságának, üzemanyagtartályok teletöltésének ellenőrzése;
f) indokolt esetben a szolgálati járművek üzemanyagtartályain kívüli tárolóedénybe történő üzemanyag-vételezés, -tárolás módja, figyelemmel a tűzvédelmi előírásokra is;
g) kenőanyag-utántöltés végrehajtása, ellenőrzése;
h) a gépjármű-menetlevélben kimutatott és igazolt teljesítmények, valamint az elszámolt költségek ellenőrzése;
i) a bv. szerv töltőállomásán történő üzemanyag-vételezés módja, az ehhez kapcsolódó tevékenységek, azok ellenőrzésének módja.

271. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

A bv. szervezet szolgálati járműveinek a leadásig előírt minimális futásteljesítménye, üzeméve

DACIA GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

DOKKER

250 000 km vagy 10 év

FIAT GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

DUCATO

250 000 km vagy 10 év

FIORINO

250 000 km vagy 10 év

FORD GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

TRANSIT

250 000 km vagy 10 év

IFA GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

W 50

150 000 km vagy 10 év

L 60

200 000 km vagy 10 év

IKARUS GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

211

200 000 km vagy 10 év

250

300 000 km vagy 10 év

256

300 000 km vagy 10 év

396.27

300 000 km vagy 10 év

E 14

300 000 km vagy 10 év

IVECO TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰVEK

100 E 18

300 000 km vagy 10 év

120 E 18 P

300 000 km vagy 10 év

65 C 15

300 000 km vagy 10 év

35 S 11 V

300 000 km vagy 10 év

50 C 13 V

300 000 km vagy 10 év

A 40.10

300 000 km vagy 10 év

A 49.12

300 000 km vagy 10 év

A 59.12

300 000 km vagy 10 év

75 E 12

300 000 km vagy 10 év

80 E 18

300 000 km vagy 10 év

MERCEDES GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

SPRINTER

250 000 km vagy 10 év

ATEGO

300 000 km vagy 10 év

NISSAN GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

ATLEON

300 000 km vagy 10 év

OPEL GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

ASTRA

250 000 km vagy 8 év

CAMPO

250 000 km vagy 8 év

MOVANO

250 000 km vagy 10 év

PEUGEOT GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

BOXER

250 000 km vagy 10 év

EXPERT

250 000 km vagy 10 év

J5

250 000 km vagy 10 év

PARTNER

250 000 km vagy 10 év

RENAULT GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

TORNADO

300 000 km vagy 10 év

SKODA GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

SUPERB

250 000 km vagy 8 év

YETI

250 000 km vagy 8 év

OCTAVIA

250 000 km vagy 8 év

FABIA

250 000 km vagy 8 év

TOYOTA GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

HIACE

250 000 km vagy 8 év

VOLKSWAGEN GYÁRTMÁNYÚ GÉPJÁRMŰVEK

JETTA

250 000 km vagy 8 év

CADDY

250 000 km vagy 8 év

CRAFTER

250 000 km vagy 10 év

POLO

250 000 km vagy 8 év

T5

250 000 km vagy 10 év

2. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

NYILVÁNTARTÁSOK


NYILVÁNTARTÁS TÁRGYA, TARTALMA

NYILVÁNTARTÁST VEZETŐ
SZERVEZETI EGYSÉG

K Ö Z P O N T I

1.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ ADATOK

BVOP MŰSZAKI ÉS ELLÁTÁSI FŐOSZTÁLY

FORGALMI RENDSZÁM

GYÁRTMÁNY, TÍPUS

ÜZEMELTETŐ INTÉZET

MOTORSZÁM

ALVÁZSZÁM

FORGALMI ENGEDÉLY SZÁMA

BESZERZÉS IDŐPONTJA

GÉPJÁRMŰ SZÍNE

GÉPJÁRMŰ JELLEGE

BIZTOSÍTÁSI MÓDOZAT

2.

MOBIL ÜZEMMÓDÚ MEGKÜLÖNBÖZTETŐJELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK

FORGALMI RENDSZÁM

GYÁRTMÁNY, TÍPUS

ÜZEMELTETŐ INTÉZET

GÉPJÁRMŰ JELLEGE

ENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDŐPONTJA

MŰSZAKI VIZSGA ÉRVÉNYESSÉGE

3.

SZOLGÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSIK TARTÓS MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE

IGÉNYBEVEVŐ NEVE

BEOSZTÁSA

SZERVEZET, SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE

GÉPJÁRMŰ FORGALMI RENDSZÁMA ÉS GYÁRTMÁNYA

TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE

ENGEDÉLYEZÉS DÁTUMA

MEGSZŰNÉS, SZÜNETELTETÉS TÉNYE, DÁTUMA

4.

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IDŐSZAKOS FUTÁSTELJESÍTMÉNY ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG ADATAI

INTÉZETI ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN

5.

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS TÁRGYÉVI KÁRESEMÉNYEK

ÉVENKÉNTI INTÉZETI ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN

6.

KÖZÚTI BALESETEK, KÁRESEMÉNYEK

INTÉZETI JELENTÉS ALAPJÁN

7.

FORGALMI RENDSZÁMOK

KIADÁS, VISSZAVÉTEL

 

NYILVÁNTARTÁS TÁRGYA, TARTALMA

NYILVÁNTARTÁST VEZETŐ
SZERVEZETI EGYSÉG

H E L Y I

1.

ÜZEMANYAG-HITELKÁRTYÁK

ÜZEMELTETŐ BV. INTÉZET

2.

KIADOTT GÉPJÁRMŰMENETLEVÉL-TÖMBÖK

3.

ÜGYINTÉZŐI VEZETŐI ENGEDÉLYEK

4.

TÉRÍTÉSES SZOLGÁLATIJÁRMŰ-IGÉNYBEVÉTELEK (SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY, FOGVATARTOTT)

5.

BV. SZERV VEZETŐJÉNEK MAGÁNCÉLÚ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ FUTÁSTELJESÍTMÉNYE, HAVI BONTÁSBAN

6.

ÜZEMELTETETT SZOLGÁLATI JÁRMŰVEKRŐL A BM SZABÁLYZAT
99. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI ADATTARTALOMMAL

7.

NEGYEDÉVENKÉNT MEGTETT KILOMÉTEREK ÉS ANNAK ARÁNYÁBAN FELHASZNÁLT HAJTÓ- ÉS KENŐANYAG-MENNYISÉG

8.

SZOLGÁLATI JÁRMŰ JAVÍTÁSÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK

9.

A TARTÓS BÉRLETI KONSTRUKCIÓBAN ÜZEMELTETETT SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK KÖLTSÉGEI

10.

SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰ BALESETE, KÁRESEMÉNYE A 4/2015. (IV. 10.)
BM UTASÍTÁS 40. §-A ADATAI ALAPJÁN

3. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

ADATSZOLGÁLTATÁS, JELENTÉS
TÁRGYA, TARTALMA

KÜLDŐ SZERVEZETI EGYSÉG

FOGADÓ SZERVEZETI EGYSÉG

ADATSZOLGÁLTATÁS RENDSZERESSÉGE

HATÁRIDŐ

SZOLGÁLATIJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

ESEMÉNYSZERŰEN

3 MUNKANAPON BELÜL

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IDŐSZAKOS FUTÁSTELJESÍTMÉNY ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG ADATAI
(6., 7., 8. melléklet)

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

FÉLÉVENKÉNT

FÉLÉVET KÖVETŐ HÓNAP
25. NAPJA

MOBIL ÜZEMMÓDÚ MEGKÜLÖNBÖZTETŐJELZÉS, ENGEDÉLY ÉS ENGEDÉLYMEGÚJÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

ESEMÉNYSZERŰEN

3 MUNKANAPON BELÜL

SZOLGÁLATI JÁRMŰ TARTÓS MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
A BM SZABÁLYZAT 6. MELLÉKLETE ALAPJÁN

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

NEGYEDÉVENKÉNT

NEGYEDÉVET KÖVETŐ HÓNAP
5. NAPJA

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS TÁRGYÉVI KÁRESEMÉNYEK (4. melléklet)

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

ÉVENKÉNT

TÁRGYÉVET KÖVETŐ HÓNAP
25. NAPJA

SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVET ÉRINTŐ KÖZÚTI BALESETEK,
GÉPJÁRMŰ-KÁRESEMÉNYEK

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

ESEMÉNYSZERŰEN

A BALESET VAGY KÁRESET BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ
5 MUNKANAPON BELÜL.

A KÖZLEKEDÉSI BALESETBŐL, TERMÉSZETI CSAPÁSBÓL EREDŐ SZOLGÁLATIJÁRMŰ-TOTÁLKÁRRÓL – ÉRTÉKHATÁRTÓL FÜGGETLENÜL – A 4/2015. (IV. 10.) BM UTASÍTÁS 40. §-A SZERINTI ADATTARTALOMMAL

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

ESEMÉNYSZERŰEN

AZ ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ 2 MUNKANAPON BELÜL

SZOLGÁLATIJÁRMŰ-LOPÁSKÁRRÓL A 4/2015. (IV. 10.) BM UTASÍTÁS
40. §-A SZERINTI ADATTARTALOMMAL

ÜZEMELTETŐ EGYSÉG

BVOP MEF

ESEMÉNYSZERŰEN

AZ ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ 1 MUNKANAPON BELÜL

4. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sorszám

Intézet

Esetek száma

Történt-e rendőri intézkedés?

Történt-e személyi sérülés?

Baleset minősítése
(jellege)

Kárösszeg, helyreállítás költsége
(Ft)

Biztosító által megtérített összeg
(Ft)

Önrésze-
sedés összege (Ft)

Fegyelmi és kártérítési eljárás

Igen

Nem

Igen

Nem

saját-

idegen-

egyéb*

Fegyelmi eljárások száma (db)

Kártérítési eljárások száma (db)

Kártérítés összege
(Ft)

hibás

1.

Állampusztai OBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bács-Kiskun MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Balassagyarmati FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Baranya MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Békés MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

BAZ MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Budapesti FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

BVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

BVOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

BVOTRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Fiatalkorúak BVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Fővárosi BVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

GyMS MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Hajdú-Bihar MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Heves MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

IMEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

JNSz MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Kalocsai FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Kiskunhalasi OBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Közép-dunántúli OBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Márianosztrai FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Pálhalmai OBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Sátoraljaújhelyi FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Somogy MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Sopronkőhidai FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

SzSzB MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Szegedi FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Szombathelyi OBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Tiszalöki OBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Tolna MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Tököli OBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Váci FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Veszprém MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Zala MBVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Megjegyzés: az „egyéb” káresemények azokat az eseteket tartalmazzák, ahol egyik fél felelőssége sem állapítható meg (pl. kőfelverődés).

5. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

Az időszakos gépjármű-adatszolgáltatás

A féléves, illetve az éves futásteljesítmény és üzemeltetési költség adatszolgáltatásokat a szolgálati járművek jellegéből adódó szállítási feladatainak megfelelően külön-külön táblázatba sorolva kell elkészíteni.


A táblázatokban az alábbiakban felsorolt szolgálati járműveket kell szerepeltetni:

1. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS TÁBLÁZAT (6. melléklet)

–    személygépkocsi, mikrobusz (M1 kategóriába tartozó gépjárművek),

–    autóbusz (M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművek),

–    terepjáró gépkocsi (Terepjáró gépkocsi kategóriába tartozó gépjárművek)

2. FOGVATARTOTT-SZÁLLÍTÁS TÁBLÁZAT (7. melléklet)

–    kis befogadóképességű fogvatartott-szállító gépkocsi (M1 kategóriába tartozó gépjárművek),

–    közepes, illetve nagy befogadóképességű fogvatartott-szállító gépkocsi (M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművek),

–    páncélozott fogvatartott-szállító gépkocsi (Különleges rendeltetésű gépkocsi kategória),

–    mentő gépkocsi (Különleges rendeltetésű gépkocsi kategória)

3. EGYÉB SZÁLLÍTÁS TÁBLÁZAT (8. melléklet)

–    áruszállító gépkocsi (N1 kategóriába tartozó gépjárművek),

–    áruszállító gépkocsi (N2 kategóriába tartozó gépjárművek),

–    különleges felépítményű gépkocsi, pl. billenő platós, konténerszállító, iszapszippantó, vegyi mentesítő stb. (Különleges rendeltetésű gépkocsi kategória)


Útmutató az időszakos gépjármű-adatszolgáltatás elkészítéséhez

ROVAT MEGNEVEZÉSE

ROVAT KITÖLTÉSE

1.

Sorszám

Értelemszerűen.

2.

Forgalmi rendszám

A szolgálati jármű forgalmi rendszáma.

3.

Felhasznált kilométer (testületi)

A szolgálati járművel teljesített szolgálati célú igénybevételek során megtett összes kilométer (pótlékok, szorzók nélküli kilométerek).

4.

Felhasznált kilométer (egyéb)

A parancsnoki magáncélú, egyéb magáncélú igénybevételek, illetve a BM NVSZ tagjai által teljesített összes kilométer (pótlékok, szorzók nélküli kilométerek).

5.

Felhasznált kilométer (összesen)

A 3. és 4. oszlopban szereplő kilométerek összege, amely megegyezik a szolgálati jármű tényleges – az adatszolgáltatás alapját képező időszakban teljesített –
futásteljesítményével.

6.

Halmozott kilométer

A szolgálati jármű forgalomba helyezése óta teljesített összes kilométer, (az érték megegyezik a kilométeróra állással amennyiben az nem volt cserélve vagy javítva).

7.

Felhasznált hajtóanyag (liter)

A szolgálati jármű által ténylegesen felhasznált (terhelési bizonylattal és számlával igazolt) hajtóanyag mennyiség a felhasználás céljától (meghajtás, fűtés stb.) függetlenül.

8.

Felhasznált kenőanyag (liter)

Az utántöltés során ténylegesen felhasznált motorolaj mennyisége, (az olajcsere során felhasznált mennyiségeket nem kell feltüntetni, csak annak költségét kell szerepeltetni a táblázat 10. vagy 11. oszlopában).

9.

Felhasznált üzemanyag költsége (Ft)

A 7. és 8. oszlopokban feltüntetett hajtó-, illetve kenőanyag-mennyiségek tényleges, általános forgalmi adót tartalmazó együttes költsége (számla vagy nyilvántartás alapján).

10.

Javítási költség (testületi)

A bv. szerv telephelyén, javítóműhelyében elvégzett javítások, karbantartások általános forgalmi adót tartalmazó összes költsége (anyag + munkadíj).

11.

Javítási költség (külső)

Szerződéses vagy eseti jelleggel, külső szervizek által elvégzett javítások, karbantartások általános forgalmi adót tartalmazó – munkadíj és anyag – együttes költsége (itt kell szerepeltetni többek között az átvizsgálások, környezetvédelmi és hatósági vizsgák költségeit is).

12.

Karambolos javítás költsége

Azon javítások, helyreállítások általános forgalmi adót tartalmazó költségei, amelyeket nem a természetes elhasználódásra visszavezethető károsodások miatt, hanem közúti közlekedési, vagy egyéb balesetek, nem előírás szerinti üzemeltetések során keletkezett sérülés, károsodás miatt kellett elvégezni (pl. karambolos sérülés, szélvédő sérülés, motor vagy egyéb alkatrészek károsodása stb.)

13.

Karambolos javítás megtérült összege

Azaz – általános forgalmi adót tartalmazó - összeg, amelyet káreseménnyel, sérüléssel kapcsolatban, a tárgyévben az illetékes biztosító társaság megtérített, illetve amely a testületi dolgozó vagy fogvatartott által a lefolytatott kártérítési eljárás eredményeként a bv. szerv pénztárába befizetésre került, függetlenül attól, hogy a káresemény a tárgyévben következett be, vagy sem.

14.

Összes javítási költség

A 10., 11. és a 12. rovatban feltüntetett költségek általános forgalmi adót tartalmazó összege csökkentve a 13. rovatban feltüntetett összeggel.

15.

KGFB Biztosítás díja

A szolgálati jármű kötelező felelősségbiztosításának díja

16.

Összes üzemeltetési költség

A 9. és a 15. rovatban feltüntetett költségek általános forgalmi adót tartalmazó összege, azaz az üzemanyagra és a javításra, karbantartásra fordított összes költség.

17.

Üzemeltetés
egy kilométerre eső költsége

Kiszámítása: a 16. rovatban feltüntetett összes üzemeltetési költséget el kell osztani az
5. rovatban feltüntetett összes felhasznált kilométerrel.

6. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

(szerv neve)


20 . évi gépjármű futásteljesítmény és üzemeltetési költség adatai

1R02000_1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sorszám

Forgalmi rendszám

Felhasznált kilométer

Halmozott kilométer

Felhasznált üzemanyag (liter)

Felhasznált üzemanyag költsége
(Ft)

Gépjármű-javítási és -karbantartási költségek
(Ft)

KGFB
biztosítás
díja

Üzemelt. költségei összesen

Üzem.
1 km-re eső ktg.

testületi

külső

karambolos javítás

összesen

testületi

egyéb

összesen

hajtó-
anyag

kenő-
anyag

munkadíj
+ anyag

munkadíj
+ anyag

költsége

megtérült összege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

GÁZOLAJÜZEMŰ ÖSSZESEN

 

BENZINÜZEMŰ ÖSSZESEN

 

MINDÖSSZESEN

7. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

FOGVATARTOTT-SZÁLLÍTÁS

(szerv neve)20 . évi gépjármű futásteljesítmény és üzemeltetési költség adatai

1R02001_1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sorszám

Forgalmi rendszám

Felhasznált kilométer

Halmozott kilométer

Felhasznált üzemanyag (liter)

Felhasznált üzemanyag költsége
(Ft)

Gépjármű-javítási és -karbantartási költségek
(Ft)

KGFB
biztosítás
díja

Üzemelt. költségei összesen

Üzem.
1 km-re eső ktg.

testületi

külső

karambolos javítás

összesen

testületi

egyéb

összesen

hajtó-
anyag

kenő-
anyag

munkadíj
+ anyag

munkadíj
+ anyag

költsége

megtérült összege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

GÁZOLAJÜZEMŰ ÖSSZESEN

 

BENZINÜZEMŰ ÖSSZESEN

 

MINDÖSSZESEN

8. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

EGYÉB SZÁLLÍTÁS

(szerv neve)20 . évi gépjármű futásteljesítmény és üzemeltetési költség adatai

1R02002_1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sorszám

Forgalmi rendszám

Felhasznált kilométer

Halmozott kilométer

Felhasznált üzemanyag (liter)

Felhasznált üzemanyag költsége
(Ft)

Gépjármű-javítási és -karbantartási költségek
(Ft)

KGFB
biztosítás
díja

Üzemelt. költségei összesen

Üzem.
1 km-re eső ktg.

testületi

külső

karambolos javítás

összesen

testületi

egyéb

összesen

hajtó-
anyag

kenő-
anyag

munkadíj
+ anyag

munkadíj
+ anyag

költsége

megtérült összege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

GÁZOLAJÜZEMŰ ÖSSZESEN

 

BENZINÜZEMŰ ÖSSZESEN

 

MINDÖSSZESEN

9. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz(bv. szerv megnevezése)

Iktatószám:


ENGEDÉLY
szolgálati gépjármű országhatáron kívüli szolgálati igénybevételére


A …………………….…….………………… üzemeltetésében/használatában* lévő ………..…….……… forgalmi rendszámú ……………………………………………………… gyártmányú és típusú járműnek az ország elhagyását

20… év …………… hónap … napjától – 20… év …………… hónap … napjáig

szolgálati célból engedélyezem.

A járművezető adatai:
Név, rendfokozat:
Szolgálati/munkahely:
Beosztás:
Útlevél/személyi ig. szám:

Úti cél:
Útvonal (országok megjelölésével):
A gépjármű nemzetközi biztosítási kártyájának száma:Kelt: ………………., ……… év ………. hónap … nap

…………………………………………………
országos parancsnok gazdasági és informatikai
helyettese

10. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

N Y I L A T K O Z A T


Alulírott ……………………………………………….…..…………… (születési idő: …………………………………………, születési hely: ……………………, lakcím: ……………………………………) …………………… (vezetői engedély száma) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a ………………………………………………………………………………………………… (intézet, intézmény neve, címe) üzemeltetésében lévő …………………… forgalmi rendszámú gépkocsit ……………………………… (használatba vétel kezdő időpontja) – ……………………………… (használatba vétel befejező időpontja) között én használtam.


Dátum: év, hónap, nap
……………………………………………
aláírásElőttünk mint tanúk előtt:

Név: …………………………….

Név: …………………………….

 

 

Lakcím: …………………………

Lakcím: …………………………

 

 

Aláírás: ………………………….

Aláírás: ………………………….

11. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

SZOLGÁLATI JÁRMŰ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1R02005_0

A(z)

 

forgalmi rendszámú szolgálati járművet az alábbiak alapján átadtam, illetve átvettem:

 

Átadás – szolgálati jármű leállításának – időpontja: 20 .

 

nap.

 

Kilométeróra állása:

Üzemanyagkártya száma:

 

 

Menetlevél száma:

Forgalmi engedély száma:

 

Üzemanyag mennyisége:

4/4

3/4

2/4

1/4

0

 

 

Tartozékok: elsősegélykészlet (mentődoboz), elakadást jelző, járműemelő, kerékanyakulcs, izzó készlet, pótkerék, műsorszóró rádió, EDR rádió, tűzoltó készülék, szőnyeg garnitúra, csomagtér tálca, szerszámok, hólánc

 

Egyéb tartozék:……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Hiányosság: ………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Sérülések, hiányosságok:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Átvétel időpontja:
20 . hó nap

 

 

 

 

……………………………………….

átadó

(olvasható aláírás)

……………………………………….
átvevő

(olvasható aláírás)

 

12. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhozbv. szerv megnevezése


N Y I L A T K O Z A T
Alulírott nyilatkozom arról, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet tulajdonában forgalmazó, általam átvett és vezetett szolgálati járműért az igénybevétel teljes ideje alatt, vétkességemre tekintettel, felelősséget vállalok.…………………, …… év ………… hó … nap

………………………………………….
nyilatkozatot tevő aláírása


Nyilatkozó fogvatartott nyilvántartási száma:

Megbízólevél száma:

13. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


bv. szerv megnevezése

SZOLGÁLATI JEGY

Budapest, …… év ……… hó … nap


Kérem, hogy ………… év ……… hó …… naptól …… napi időtartamra, szolgálati útra (gépkocsivezetővel – gépkocsivezető nélkül*) gépkocsit szíveskedjék biztosítani.

A gépkocsit igénybe veszi (vezeti): ………………………………………………………………………………………………
A gépkocsival utazik: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Úti cél: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Útvonal: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Igénybevétel célja: ………………………………………………………………………………………………………………..


A gépkocsi – átvételi vagy kiállási*– ideje, helye:
………… év, …………… hó, …… nap, …… óra
.………………… helység, …… kerület, ………………… utca ………… házszám.


A(z) ……………… forgalmi rendszámú gépkocsi telephelyen kívül parkolhat:
…………… év, ………… hó, …… naptól – …… napig.
A parkolás helye: ………………………………………………………………………

…………………………….
kérelmező

…………………………….
engedélyező

_____________________
* A nem kívánt rész törlendő.

14. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


Gépjárművezető neve: ….………………….……
Gépjármű forgalmi rendszáma: …………………
Utaslétszám: ……………… fő


KIÁLLÁSI ENGEDÉLY


A gépjárművet igénybe vevő személy neve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

A gépjármű indítási ideje: ……… év, ……………… hónap, …… nap, …… óra.
A gépjármű kiállási helye és ideje: …………….…………… helység, …… kerület,
………………………… út, utca, ……… házszám; ……… óra.

Az igénybevétel úti célja: ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….… útvonalon.

Az igénybevétel tervezett befejezésének időpontja: ……………………………………

……………………………., ……… év ………… hónap, …… nap
…………………………………
gépjármű-ügyintéző


Megjegyzések, egyéb közlések:
(módosítások, telephelyen kívüli tárolás engedélye stb.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..


megjegyzést tette: ……………………………

……………………………………
az igénybevételt engedélyező

15. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


………………………………
(intézet)

ELSZÁMOLÁS
kedvezményes* / teljes* térítési díjas szolgálatijármű-igénybevételhez

Igénybevevő neve:     

Címe:     

Gépjármű rendszáma, típusa, teherbírása:     

Gépkocsivezető vezető neve:     

Igénybevétel időtartama:     

Megtett kilométer:     

Az adatok a ……………… nyilvántartási számú gépjármű-menetlevél alapján kerültek megállapításra.

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, azokat igazolom.

………………..……., ………… év, …………… hó …… nap

…………………………….
igénybevevő

……………………………
gépkocsivezető


Az adatokat a ………………… nyilvántartási számú menetlevéllel egyeztettem.

Felhasznált üzemanyag költsége:      Ft

Értékcsökkenés, fenntartási költség:      Ft

Gépjárművezető költsége:      Ft

________________________

Térítési díj összesen:      Ft

Általános forgalmi adó:      Ft

________________________

Számlázandó:      Ft


………………..……., ………… év …………… hó …… nap
…………………………………
gépjármű előadó

______________________
* A megfelelő szöveget alá kell húzni!

16. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

A szolgálati jármű magáncélú igénybevétel térítési költsége

A szolgálati jármű teljes térítési díj ellenében történő magáncélú igénybevételének térítési költsége az alábbi részköltségekből tevődik össze:


1. A felhasznált üzemanyag költsége:
A felhasznált üzemanyag költséget az igénybevétel során – tárolóhelytől tárolóhelyig – megtett kilométer, az adott szolgálati jármű hajtó- és kenőanyag-fogyasztási normája, valamint az igénybevétel napján érvényes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett üzemanyagköltség alapján kell meghatározni.

2. Értékcsökkenés, járműfenntartási költség:
Az igénybevétel során – tárolóhelytől tárolóhelyig – megtett kilométer és a járműfajtára vonatkozóan az egy kilométerre megállapított értékcsökkenés, járműfenntartási költség – önköltség – (Ft/km) szorzata.

Az értékcsökkenés, járműfenntartási költség – önköltség – számítása során – a tárgyévet megelőző évi adatok alapján – a járműfajtára vonatkozóan az alábbi költségeket kell figyelembe venni:
– szolgálati jármű javítási, karbantartási költségei,
– szolgálati jármű fenntartási, felújítási költségei,
– értékcsökkenés,
– különböző biztosítási díjak (KGFB, Casco),
– hatósági díjak.

3. Gépjárművezető költség:
Az igénybevétel során – tárolóhelytől tárolóhelyig – megtett kilométer vagy teljesített idő és az önköltség számítása során – a tárgyévet megelőző évi adatok alapján – megállapított gépjárművezető költség Ft/km vagy Ft/óra szorzata.
A gépjárművezető költség – önköltség – számítása során az alábbi költséget kell figyelembe venni:
– az intézet főfoglalkozású gépjárművezetőinek személyi és járulékkiadásokat tartalmazó díja, ideértve a túlmunkát, túlszolgálatot is, a szállás, étkezés, kiküldetés költségét, a rendkívüli munkavégzés díját.

4. Térítési díj összesen
1. + 2. + 3. = 4.

5. Áfa
A vonatkozó, mindenkori hatályos adótörvényben meghatározott általános forgalmi adó mértéke és a térítési díj alapján meghatározott összeg.

6. Számlázandó összeg
4. + 5. = 6.

17. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


BELÜGYMINISZTÉRIUM    Belső használatra!


Nytsz.: ………………………Forgalmi rendszám: ……………………………………


Gépjárműmenetlevél-tömb

…………………… negyedévre

P. H.
……………………………………
menetlevél kiadására jogosult aláírása

18. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


I.

MENETLEVÉL

OSZLOP
MEGNEVEZÉSE

OSZLOP SORÁNAK KITÖLTÉSE

HÓNAP, NAP

A GÉPJÁRMŰ IGÉNYBEVÉTELÉNEK HÓNAPJA, NAPJA.

INDÍTÓNAPLÓ SORSZÁMA

AZ INTÉZET, INTÉZMÉNY (GÉPJÁRMŰ) BEJÁRATI KAPUJÁBAN ELHELYEZETT INDÍTÓNAPLÓ – AZ ADOTT GÉPJÁRMŰ KIINDULÁSÁT RÖGZÍTŐ – SORÁNAK SZÁMA.

INDULÁS-ÉRKEZÉS HELYÉNEK MEGNEVEZÉSE

A GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ ELINDULÁS HELYÉNEK, ILLETVE AZ ÚTI CÉL PONTOS MEGNEVEZÉSE (HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM). EBBEN AZ OSZLOPBAN KELL FELTÜNTETNI
A KORREKCIÓS SZORZÓKKAL MÓDOSÍTHATÓ ÚTSZAKASZ KEZDETÉT, ILLETVE VÉGÉT (PL. BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA).

ÉRKEZÉS, INDULÁS, ÓRA, PERC

A GÉPJÁRMŰVEL AZ INDULÁSI HELY ELHAGYÁSÁNAK, ILLETVE AZ ÚTI CÉLHOZ VALÓ MEGÉRKEZÉS IDŐPONTJA.

KM. SZÁMLÁLÓ ÁLLÁSA

A GÉPJÁRMŰ KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓJA ÁLTAL MUTATOTT SZÁMSOR AZ INDULÁS, ÉRKEZÉS HELYÉN, ILLETVE A PÓTLÉKOLHATÓ ÚTSZAKASZ KEZDETÉN VAGY VÉGÉN.

MEGTETT KM

A GÉPJÁRMŰVEL AZ ADOTT NAPON TELJESÍTETT ÖSSZES KILOMÉTER.

KORREKCIÓS TÉNYEZŐKKEL MÓDOSUL

AZOK A KORREKCIÓS TÉNYEZŐKKEL (SZORZÓK, PÓTLÉKOK) MÓDOSÍTHATÓ
KILOMÉTER-TELJESÍTÉSEK, SEGÉDBERENDEZÉS-MŰKÖDTETÉSEK, AMELYEKET
A GÉPJÁRMŰ-HAJTÓANYAG ELSZÁMOLÁSÁNÁL FIGYELEMBE KELL VENNI.

A GÉPJÁRMŰ TERHELÉSE

AZ IGÉNYBEVÉTEL SORÁN SZÁLLÍTOTT SZEMÉLYEK SZÁMA (FŐ) ÉS/VAGY A SZÁLLÍTOTT RAKOMÁNY SÚLYA (TONNA).

A GÉPJÁRMŰ IGÉNYBEVÉTEL CÉLJA

A GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSI VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADAT JELLEGE, CÉLJA (PL. TÁRGYALÁSRA SZÁLLÍTÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS, ANYAGBESZERZÉS, ELLENŐRZÉS, ÉTELSZÁLLÍTÁS STB.).

A GÉPJÁRMŰVEZETŐ NEVE

AZ ADOTT IGÉNYBEVÉTEL, ILLETVE SZÁLLÍTÁSI FELADAT SORÁN A GÉPJÁRMŰVET VEZETŐ SZEMÉLY NEVE.

A GÉPJÁRMŰ- IGÉNYBEVEVŐ ALÁÍRÁSA

AZ IGÉNYBEVÉTELT VAGY A SZÁLLÍTÁSI FELADATOT ELRENDELŐ, ILLETVE ENGEDÉLYEZŐ VAGY A GÉPJÁRMŰ-IGÉNYBEVÉTEL SORÁN A GÉPJÁRMŰBEN UTAZÓ BV. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÚ TAG ALÁÍRÁSA.

ÁTHOZAT

A TÁRGYMENETLEVELET MEGELŐZŐ MENETLEVÉL, ILLETVE A MENETLEVÉL ELŐZŐ OLDALÁN AZ ADOTT OSZLOP ÁTVITEL SORÁBA ÖSSZESÍTETT, GÖNGYÖLÍTETT ÉS/VAGY BEÍRT ADATOK.

ÁTVITEL

AZ OLDAL KIJELÖLT OSZLOPAINAK ÖSSZESÍTETT, GÖNGYÖLÍTETT ÉS/VAGY BEÍRT ADATAI.II.

HAJTÓANYAG-VÉTELEZÉSI LAP

OSZLOP
MEGNEVEZÉSE

OSZLOP SORÁNAK KITÖLTÉSE

A VÉTELEZÉS IDŐPONTJA

A GÉPJÁRMŰ HAJTÓANYAG- ÉS/VAGY FŰTŐANYAGTARTÁLYAIBA TÖRTÉNŐ HAJTÓANYAGTÖLTÉS NAPJA. (A MENETLEVÉLBEN 3 DB HAJTÓANYAG-VÉTELEZÉSI LAP VAN LEFŰZVE, ÍGY HAVI MEGBONTÁSBAN LEHETSÉGES A VÉTELEZÉSEKET BEÍRNI.)

A GÉPJÁRMŰ
KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ-
ÁLLÁSA

A GÉPJÁRMŰ HAJTÓANYAG- ÉS/VAGY FŰTŐANYAGTARTÁLYAIBA TÖRTÉNŐ HAJTÓANYAGTÖLTÉSNÉL A GÉPJÁRMŰ KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓJA ÁLTAL MUTATOTT SZÁMSOR.

MENNYISÉG
(LITER)

A GÉPJÁRMŰ HAJTÓANYAG- ÉS/VAGY FŰTŐANYAGTARTÁLYAIBA TÖLTÖTT HAJTÓANYAG – AZ ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ÁLTAL KIADOTT TERHELÉSI BIZONYLATON FELTÜNTETETT – MENNYISÉGE.

TERHELÉSI BIZONYLAT SZÁMA

AZ ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ÁLTAL KIADOTT, A HAJTÓANYAG-VÉTELEZÉS ADATAIT TARTALMAZÓ TERHELÉSI BIZONYLAT SZÁMA (SLIP).

A VÉTELEZÉST VÉGZŐ ALÁÍRÁSA

A HAJTÓANYAG-VÉTELEZÉST VÉGZŐ, A VÉTELEZÉS IDŐPONTJÁBAN A GÉPJÁRMŰVET VEZETŐ, A BEJEGYZETT ADATOK VALÓDISÁGÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALÓ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA.

ÖSSZESEN

AZ OLDAL KIJELÖLT OSZLOPAINAK ÖSSZESÍTETT ÉS/VAGY BEÍRT ADATAI,
AZ ÖSSZESÍTÉST VÉGZŐ ALÁÍRÁSA.III.

KENŐANYAG-VÉTELEZÉSI LAP

OSZLOP
MEGNEVEZÉSE

OSZLOP SORÁNAK KITÖLTÉSE

A VÉTELEZÉS IDŐPONTJA

A GÉPJÁRMŰ MOTOROLAJ UTÁNTÖLTÉSE CÉLJÁBÓL A KENŐANYAG-KIADÁS HÓNAPJA, NAPJA.

A GÉPJÁRMŰ KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ-
ÁLLÁSA

A KENŐANYAG-KIADÁSNÁL A GÉPJÁRMŰ KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓJA ÁLTAL MUTATOTT SZÁMSOR.

MENNYISÉG
(LITER)

A GÉPJÁRMŰ-MOTOROLAJ UTÁNTÖLTÉSE CÉLJÁBÓL KIADOTT KENŐANYAG MENNYISÉGE.

KIADÁSI BIZONYLAT SZÁMA

A KENŐANYAG KIADÁS-VÉTELEZÉS ADATAIT TARTALMAZÓ BIZONYLAT SZÁMA.

A KIADÁST VÉGZŐ ALÁÍRÁSA

A KENŐANYAG-KIADÁST VÉGZŐ, A BEJEGYZETT ADATOK VALÓDISÁGÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALÓ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA.

ÖSSZESEN

AZ OLDAL KIJELÖLT OSZLOPAINAK ÖSSZESÍTETT ÉS/VAGY BEÍRT ADATAI,
AZ ÖSSZESÍTÉST VÉGZŐ ALÁÍRÁSA.IV.

A GÉPKOCSIMOTORRAL HAJTOTT / GÉPKOCSIMOTORTÓL FÜGGETLEN SEGÉDBERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE


A TÁBLÁZATBA A GÉPJÁRMŰ MOTORRAL HAJTOTT VAGY A MOTORTÓL FÜGGETLEN SEGÉDBERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK IDŐTARTAMÁT KELL RÖGZÍTENI.

ITT KELL FELTÜNTETNI PÉLDÁUL A MOTORRAL VAGY KÜLÖN ERŐFORRÁSSAL HAJTOTT
–    FŰTŐBERENDEZÉS,
–    KLÍMABERENDEZÉS,
–    SZIVATTYÚ, CSÖRLŐ, DARU STB.
ÜZEMELTETÉSÉNEK IDŐTARTAMÁT.

OSZLOP
MEGNEVEZÉSE

OSZLOP SORÁNAK KITÖLTÉSE

HÓNAP, NAP

A SEGÉDBERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK HÓNAPJA, NAPJA.

BEKAPCSOLÁS
(ÓRA, PERC)

A SEGÉDBERENDEZÉS BEKAPCSOLÁSÁNAK, BEINDÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA.

KIKAPCSOLÁS
(ÓRA, PERC)

A SEGÉDBERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSÁNAK, LEÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA.

MŰKÖDÉSI IDŐ
(ÓRA, PERC)

A SEGÉDBERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK IDŐTARTAMA.

GÉPJÁRMŰVEZETŐ ALÁÍRÁSA

A SEGÉDBERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉT VÉGZŐ GÉPJÁRMŰVEZETŐ ALÁÍRÁSA.

IGÉNYBEVEVŐ ALÁÍRÁSA

AZ IGÉNYBEVÉTELT VAGY A SZÁLLÍTÁSI FELADATOT ELRENDELŐ, ILLETVE
ENGEDÉLYEZŐ VAGY A GÉPJÁRMŰIGÉNYBEVÉTEL SORÁN A GÉPJÁRMŰBEN UTAZÓ BV. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÚ TAG ALÁÍRÁSA.

19. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


bv. szerv bélyegzője


Indítónapló


Ez az indítónapló ………, azaz …………………… számozott lapot tartalmaz.
Használatba véve: ………………………………
Kelt: ……………………, 20…………………


…………………………………
aláírásBetelt: 20…… év ……………… hó …… nap
P. H.

Ssz.

Gépkocsi
forg. rsz.

Gépkocsivezető neve

Engedélyező neve

Úti cél megnevezése

Igénybevétel jellege

Indulási

Indító aláírása

Érkezési

Érkeztető aláírása

idő
(nap, óra, perc)

kilométer-
óra-
állás

idő
(nap, óra, perc)

kilométer-
óra-
állás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


………………… bv. szerv

Összefoglaló jelentés szolgálati járművek üzemanyag-felhasználásáról

Jóváhagyom: ……………………
parancsnok

20 . év . negyedév

forgalmi
rendszám

megtett
kilométer

elszámolható összeg
(Ft)

felhasznált összeg
(Ft)

megtakarítás összege
(Ft)

túlfogyasztás összege
(Ft)

ki-, illetve befizetésre javasolt összeg (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

összesen:

21. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

II.
HAJTÓANYAG-VÉTELEZÉSI LAP
……… hónap

1R02017_0

A VÉTELEZÉS
IDŐPONTJA

A GÉPJÁRMŰ- KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ ÁLLÁSA

A VÉTELEZETT HAJTÓANYAG

VÉTELEZÉST VÉGZŐ
ALÁÍRÁSA

MENNYISÉG
(LITER)

TERHELÉSI BIZONYLAT SZÁMA

ÖSSZESEN:

22. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

…………………………………
bv. szerv megnevezése

……………… oldal
Napi jegyzék az üzemanyag-kiadásról (természetben)

Fsz.

Kelt

Gk. frsz.

Benzin

Gázolaj

Kenőolaj

Átvétel elismerése

liter

Készlet

Bevétel

Összesen

Napi kiadás összesen

Maradvány

Könyvelési hiv.

……………………………………
az üzemanyagot kiadta

……………………………………
a kiadást ellenőrizte

……………………………………
nyilvántartáson átvezette

23. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


A gépjármű motortól független segédberendezés üzemeltetésének elszámolásánál
a gyártó által megadott vagy az alábbi értékeket lehet figyelembe venni:


Fűtőberendezések

IKARUS TÍPUSÚ AUTÓBUSZOK

FŰTŐBERENDEZÉS TÍPUSA

A FŰTŐBERENDEZÉS TÜZELŐANYAG-FELHASZNÁLÁSA

241.01, 241.02

0,85 liter/óra

251.01, 251.02, 251.03, 251.04

1,1 liter/óra

255.01, 255.02

1,4 liter/óra

265.01, 265.02

1,7 liter/óra

268

3,5 liter/óra

IVECO TÍPUSÚ AUTÓBUSZOK

FŰTŐBERENDEZÉS TÍPUSA

A FŰTŐBERENDEZÉS TÜZELŐANYAG-FELHASZNÁLÁSA

D3LC

„nagy” fokozatban: 1,7 liter/óra
„közép” fokozatban: 0,9 liter/óra
„kis” fokozatban: 0,9 liter/óra

D8LC

„nagy” fokozatban: 1,3 liter/óra
„kis” fokozatban: 0,4 liter/óra

24. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

III.
KENŐANYAG-VÉTELEZÉSI LAP

1R02020_0

A KIADÁS IDŐPONTJA

A GÉPJÁRMŰ
KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ-
ÁLLÁSA

A VÉTELEZETT KENŐANYAG

KIADÁST VÉGZŐ
ALÁÍRÁSA

MENNYISÉG
(LITER)

KIADÁSI BIZONYLAT SZÁMA

ÖSSZESEN:

25. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

Jelentés megkülönböztetőjelzés használatáról
Ssz.:

A megkülönböztetőjelzést használó szolgálati gépjármű forgalmi rendszáma: …………………………………………………..
A gépjármű vezetőjének neve: …………………………………………, rendfokozata: …………………………………………
vez. engedély száma: ………………………………………, EÜ alkalmassága: …………………………………………………
PÁV / közlekedéspszichológiai minősítése: ……………………………………………………………………………………….
A jelzés használatának pontos időpontja: ……… év ……………… hó …… nap …………… óra ………… perctől
…………… év …………… hó …………… nap ………… óra ………… percig.
A jelzés használatát elrendelő neve: ……………………………………………………………………………………………….
rendfokozata: …………………………………………, beosztása: ……………………………………………………………….
A jelzés használatának útvonala: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
A megkülönböztetőjelzés használatának részletes indoklása: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum: …………………………………

……………………………………………
gépjárművezető aláírása

 Láttam:

……………………………………………
parancsnok

……………………………………………
jelzés használatát elrendelő aláírása

26. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Engedélyezem:

országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese


ENGEDÉLY


……………………………………………… (név) ………………..……… (rendfokozat) ……….………………… (beosztás) részére engedélyezem a Büntetés-végrehajtás által üzemeltetett (üzemeltetési hely: ……………..….), ……………… forgalmi rendszámú, ……………..………… gyártmányú és típusú ………… hengerűrtartalmú, ………….. Ft/hó térítési díjú szolgálati személygépjármű (a továbbiakban: gépjármű) tartós magáncélú használatát 2000 km/hónap erejéig, a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű-szabályzatáról szóló 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás (a továbbiakban: utasítás) XV. fejezet 187. pontja alapján, 20……-i hatállyal, az alábbi feltételek mellett:

1. A gépjármű használata során az igényjogosult köteles betartani a közúti közlekedés szabályait. Ennek megszegéséből eredő mindennemű kárért felel a biztosítási szerződésben foglaltakkal összhangban.

2. A menetlevél „hely megnevezés” rovatát „magáncélú út” kifejezés beírásával kell vezetni, az induló és záró kilométeróra-állás feltüntetésével. A magáncélú utak alkalmával a menetlevél rovatait a hivatali (szolgálati) utak dokumentálásához használttól eltérő színű tintával kell vezetni.

3. Az engedély személyre szóló, magáncélú igénybevétel esetén az engedéllyel rendelkező a gépjármű vezetését a magáncélú forgalmazás alkalmával más személynek nem adhatja át. A gépjármű csak az adott kategóriára érvényes vezetői engedély és szolgálati gépjármű vezetésére jogosító ügyintézői igazolvány birtokában vezethető.

4. A magáncélú igénybevétel során bekövetkezett baleset vagy egyéb káresemény esetén a követendő eljárás és költségviselés megegyezik a szolgálati célú igénybevételre vonatkozó előírásokkal.

5. A gépjármű telephelyen kívüli tárolását engedélyezem, azzal, hogy az igényjogosult köteles gondoskodni a gépjármű biztonságos tárolásáról. Az igényjogosult a gépjárművet zárt vagy őrzött parkolóban is elhelyezheti, a felmerülő költségek az igényjogosultat terhelik.

6. Az igényjogosult köteles betartani a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasításban és az utasításban foglaltakat.

7. Az igényjogosult vállalja a térítési díj megfizetésére vonatkozó, valamint az engedélyezett kilométerkorlát feltételeket a gépjármű tartós magáncélú igénybevétele során, és hozzájárul ahhoz, hogy a térítési díjat illetményéből a munkáltató levonja.

8. Ezt az engedélyt a gépjármű menetlevelével együtt kell tárolni.


Az engedély visszavonásig érvényes.

Egyidejűleg a …………..………-án/én – a(z) ……..………….. számon, a(z) ………….………………… forgalmi rendszámú, ………………… típusú szolgálati gépjármű magáncélú használatára – kiadott engedélyt visszavonom.

(A BVOP MEF tölti ki gépjárműcsere esetén).………………………, 20… ……………… hó ……

……………………………………
igényjogosult

Készült:    4 példányban

Kapják:    1. sz. példány: Igényjogosult

2. sz. példány: BVOP MEF

3. sz. példány: ellátó gazdasági szerv

4. sz. példány: irattár

27. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága


Engedély
szolgálati gépjármű országhatáron kívüli tartós magáncélú igénybevételére


………………………………….….. (név) …………………… (rendfokozat) ………………………….…… (beosztás) részére engedélyezem a Büntetés-végrehajtás által üzemeltetett (üzemeltetési hely: ……….……….….), ……………….…… forgalmi rendszámú, ………………… gyártmányú és típusú szolgálati gépjármű (a továbbiakban: gépjármű) országhatáron kívüli tartós magáncélú használatát a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű-szabályzatáról 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás (a továbbiakban: utasítás) XV. fejezet 192. pontja alapján az alábbi feltételek mellett:

1. A gépjármű használata során az engedéllyel rendelkező köteles betartani a közlekedési szabályokat. Ennek megszegéséből eredő mindennemű kárért felel, a biztosítási szerződésben foglaltakkal összhangban.

2. A gépjármű használatakor az utasítás vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.

3. Az engedély személyre szóló, az engedéllyel rendelkező a gépjármű vezetését arra jogosulatlan személynek nem engedheti át. A gépjármű csak az adott kategóriára érvényes vezetői engedély és szolgálati gépjármű vezetésére jogosító ügyintézői igazolvány birtokában vezethető.

4. A gépjármű telephelyen kívüli tárolását az utasítás rendelkezéseinek betartásával engedélyezem.

5. Az országhatár átlépése kizárólag országhatár-átlépési engedély birtokában lehetséges.

6. A szolgálati gépjármű országhatáron kívüli tartós magáncélú használata a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 59. §-a és az utasításban meghatározott feltételek mellett lehetséges.

7. A szolgálati gépjármű tartós magáncélú használata belföldön és az országhatáron kívül összesen havi 2000, évi 24 000 kilométerig a BM utasításban és az utasításban meghatározottak szerint lehetséges.


Az engedély érvényességének időtartama: …………-tól …………-ig.Kelt: ………………, 20… év …………… hó … napP. H.

………………………………………………
országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

28. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


(bv. szerv megnevezése)
Iktatószám:

Tavaszi gépjármű technikai szemle ellenőrző adatlap

Az ellenőrzés időpontja (év, hónap, nap)

Az ellenőrzést végző (név, rendfokozat, beosztás)

A kilométeróra állása

Alapadatok

 

Rendszám

Gyártmány, típus

Tulajdonos megnevezése

Használat helye

a) Okmányok megléte

Előtalálva

Igen

Nem

Forgalmi engedély

Rendszám-érvényesítő címke

Menetlevél

Üzemanyagkártya

Casco-biztosítás igazolólap (vagy információ a kötvényszámról)

Kötelező biztosítás igazolólap

b) Forgalmi engedélyben szereplő adatok helyességének ellenőrzése

Helyes

Helytelen

Tulajdonos vagy Üzembentartó neve

Nyilvántartásban rögzített adatok

Forgalmi rendszám

Gyártmány, típus

Alvázszám

Gyártási év

Műszaki érvényesség

Megkülönböztetőjelzés bejegyzése, érvényessége

c) Berendezések, műszerek működőképességének ellenőrzése

Működőképes

Igen

Nem

Világító berendezések működőképességének ellenőrzése

fényszóró

tompított

első ködfényszóró

Fényjelző berendezések működőképességének ellenőrzése

helyzetjelző

méretjelző

féklámpa

pótféklámpa

rendszám-megvilágító lámpák

hátsó ködlámpa

hátrameneti lámpa

irányjelző/elakadásjelző lámpák

Sebességmérő

Fordulatszámmérő

Üzemanyagszint-jelző (gk. vezető elmondása alapján)

Hűtőfolyadék-hőmérséklet jelző (gk. vezető elmondása alapján)

Hangjelző-berendezés

Megkülönböztetőjelző berendezés

Rádió

Ablaktörlő berendezés

Rögzítőfék

Üzemi fék (próbakör alkalmával állóra fékezés)

Belső mennyezeti lámpa (autóbuszoknál minden utastéri
lámpa is)

Kormányzár

Fűtő/szellőztető berendezés (ventilátorfokozatokat és a rostélyokon való levegőáramlást, valamint a szabályzó forgókapcsoló működését is ellenőrizni kell)

Légkondicionáló berendezés

Elektromos ablakemelők

Utastéri fellépő lépcső (autóbusz)

További felszerelések


Amennyiben a jármű rendeltetésszerű vagy üzembiztos működéséhez szükséges további berendezéssel, műszerrel fel van szerelve, és az azok felsorolására biztosított sor kevés, azokat pótlapon fel kell sorolni, és a működőképességet meg kell állapítani.

d) Folyadékszintek ellenőrzése

Megfelelő

Igen

Nem

Fékfolyadék

 

 

Hűtőfolyadék

 

 

Motorolaj

 

 

e) Tartozékok/felszerelések megléte

Előtalálva

Igen

Nem

Nyilvántartásban rögzített tartozékok/felszerelések

További felszerelések


Amennyiben a gépjármű a fenti felsorolástól eltérően egyéb tartozékokkal is el van látva, és az azok felsorolására biztosított sor kevés, azokat pótlapon a fenti táblázat formájában fel kell sorolni, és a meglétüket vagy hiányukat rögzíteni kell.

f) Állapotellenőrzés

Megállapítás*

Világító és fényjelző berendezések állapotának ellenőrzése (megfelelő vagy pl. törött, repedt, beázik, elhomályosodott stb.)

Karosszéria, ablakok, szélvédők állapotának ellenőrzése
Nyilvántartásban rögzített rongálódások

Futómű és erőátviteli berendezések (pl. kormányholtjáték ellenőrzése, lengéscsillapító állapota, kipufogó dob állapota, tengelykapcsoló pedál lenyomásakor megfelelő-e a kiemelés, fékpedál nyomáspontja optimális-e, egyenesfutás, fékpróba alkalmával elhúz-e a jármű stb.)

Gumiabroncsok ellenőrzése (évszaknak megfelelő van-e a járművön, továbbá kopottság, profilmélység ellenőrzése és a megállapítás oszlopban való feljegyzése, szálszakadás, cserére szorul, megfelelő stb.)

Belső tér ellenőrzése (megfelelő vagy pl. koszolódás, karcok stb.)

Ülések (üléshuzatok állapota, üléshuzat nem gátolja-e az oldallégzsák működését, támladöntés, ülésmozgató mechanizmus, tisztaság, szakadás, megfelelő stb.)

Csomagtér/raktér állapotának ellenőrzése (megfelelő vagy pl. sérülések, korrózió megjelölése, tisztaság stb.)


* A Megállapítás oszlopba a „megfelelő” bejegyzés abban az esetben írható be, ha az ellenőrzött berendezés vagy elem hibátlan. A karosszéria, az ablakok, a szélvédők állapotának ellenőrzésénél az oszlopban a felsorolástól eltérő rongálódásokat, sérüléseket kell feltüntetni. A hibák, sérülések felsorolásánál pontosan meg kell nevezni a hibát, annak helyét. A szándékos vagy hanyag károkozást a tulajdonos felé jelenteni kell, és a kártérítési eljárást meg kell indítani.

Értékelés az ellenőrzés tapasztalatai alapján

Adható
max. pontszám

Kapott pontszám

Okmányok megléte

5

 

Forgalmi engedélyben szereplő adatok helyességének ellenőrzése

5

 

Berendezések, műszerek ellenőrzése

5

 

Folyadékszintek ellenőrzése

5

 

Tartozékok/felszerelések megléte

5

 

Állapotellenőrzés

25

 

Összesen

50

 

 

 

Minősítés

 

 

Kiváló (45 pont vagy több)

 

 

Jó (35–44 pont)

 

 

Megfelelő (25–34 pont)

 

 

Nem megfelelő (24 pont vagy az alatti pontszám esetén)

 

 

A jármű közúti forgalomban történő igénybevételre

Alkalmas

Nem alkalmas

Nem megfelelőnek való minősítés oka

Lejárt forgalmi engedély

Lejárt megkülönböztetőjelzés engedély

Elmulasztott kötelező márkaszervizi revízió

Nem működőképes az egyik féklámpa sem

Nem működőképes világító vagy fényjelző berendezés

A határértéket meghaladó gumikopás

Üzemi fék hatásfoka elégtelen

Rögzítőfék állapota

Egyéb

……………………………………
Bizottsági tag

……………………………………
Bizottsági tag……………………………………
Bizottság elnöke

29. melléklet a 21/2021. (IV. 23.) BVOP utasításhoz


(bv. szerv megnevezése)
Iktatószám:

Őszi gépjárműtechnikai szemle ellenőrző adatlap (téli felkészítés)

1R02028_0

Az ellenőrzés időpontja (év, hónap, nap)

Az ellenőrzést végző (név, rendfokozat, beosztás)

A kilométeróra állása

Alapadatok

Nyilvántartásban rögzített adatok

Rendszám

 

 

Gyártmány, típus

 

 

Tulajdonos megnevezése

 

 

Használat helye

 

 

 

 

a) Világító és fényjelző berendezések működőképességének ellenőrzése

Működőképes

Igen

Nem

Világító berendezések működőképességének ellenőrzése

fényszóró

tompított

első ködfényszóró

Fényjelző berendezések működőképességének ellenőrzése

helyzetjelző

méretjelző

féklámpa

pótféklámpa

rendszám-megvilágító lámpák

hátsó ködlámpa

hátrameneti lámpa

irányjelző/elakadásjelző lámpák

b) Folyadékszintek ellenőrzése

Megfelelő

Igen

Nem

Fékfolyadék

 

 

Hűtőfolyadék

 

 

Motorolaj

 

 

 

 

c) Mérések, ellenőrzések

Adat, válasz beírása

Téli gumiabroncs (profilmélység mm, megfelelő állapotú-e)

 

 

Fagyálló hűtőfolyadék (fagyáspont, illetve az megfelelő szintű-e)

 

 

Fagyálló ablakmosó folyadék (fagyáspont, illetve az megfelelő szintű-e)

 

 

 

 

 

d) Tartozékok/felszerelések megléte

Előtalálva

Igen

Nem

Nyilvántartásban rögzített tartozékok/felszerelések

 

 

 

 

További felszerelések

 

 

 

Amennyiben a gépjármű a fenti felsorolástól eltérően egyéb tartozékokkal is el van látva, és az azok felsorolására biztosított sor kevés, azokat pótlapon a fenti táblázat formájában fel kell sorolni, és a meglétüket vagy hiányukat rögzíteni kell.

 

e) Rongálódások ellenőrzése

Megállapítás*

Karosszéria, ablakok, szélvédők állapotának ellenőrzése

Nyilvántartásban rögzített rongálódások

 

 

* A Megállapítás oszlopban a felsorolástól eltérő rongálódásokat, sérüléseket kell feltüntetni.

 

 

A jármű közúti forgalomban történő igénybevételre

Alkalmas

Nem alkalmas

Nem megfelelőnek való minősítés oka

Lejárt forgalmi engedély

Lejárt megkülönböztetőjelzés engedély

Elmulasztott kötelező márkaszervizi revízió

Nem működőképes az egyik féklámpa sem

Nem működőképes világító vagy fényjelző berendezés

A határértéket meghaladó gumikopás

Üzemi fék hatásfoka elégtelen

Rögzítőfék állapota

Egyéb

…………………………………
Bizottsági tag

……………………………………
Bizottsági tag


……………………………………
Bizottság elnöke

*

A megfelelő rész aláhúzandó.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére