• Tartalom

51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet

51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

2023.01.18.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet),

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás),

c) a Hpt. szerinti többes kiemelt közvetítőre, a kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsönt közvetítő többes ügynök kivételével a többes ügynökre és az alkuszra (a továbbiakban együtt: független közvetítő),

d) az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre,

e) a pénzforgalmi intézményre,

f) a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a továbbiakban: PEKMI),

g) az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: EGT-fióktelep)

(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.

(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

3. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.

(2) A PEKMI az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató jogállásának megszűnéséig teljesíti.

(3) Az EGT-fióktelep az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést a működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig teljesíti.

(4) A pénzügyi vállalkozás az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal a cégbírósági bejegyzését követő negyedévben teljesíti.

(5) A kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmény az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést a számlainformációs szolgáltatás végzésére vonatkozó bejelentése nyilvántartásba vétele tárgyában hozott MNB határozat véglegessé válása napjától a tevékenység megszűnéséről történő bejelentése nyilvántartásba vétele tárgyában hozott MNB határozat véglegessé válása napjáig teljesíti.

4. § (1) A hitelintézet és a hitelintézeti típusú EGT-fióktelep – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepeként működő hitelintézet (a továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikk (2) bekezdésében, valamint VI. és VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában felügyeleti jelentést teljesít az ingatlanfedezetű hitelekből származó veszteségekre vonatkozó adatokról az MNB részére. A vonatkozási időpontra az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (1) bekezdés d) pontja, a teljesítési határidőre az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdés d) pontja, valamint (2), (4) és (5) bekezdése az irányadó.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, az (1) bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. A kitöltést segítő technikai segédletet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.

5. § (1) A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek, valamint a PEKMI a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A független közvetítő a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, valamint az ezen típusú EGT-fióktelepek az általuk forgalmazott hitel- és pénzügyi lízing-, betéti és megtakarítási, valamint számlatermékekre vonatkozó felügyeleti jelentést a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre teljesítik az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A hitelintézet a tárgyévi javadalmazási adatokra vonatkozó éves felügyeleti jelentést a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre teljesíti az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 13. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az MNB által kijelölt hitelintézet a finanszírozási terv adatokra vonatkozó éves felügyeleti jelentést a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre teljesíti az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 15. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A szakosított hitelintézetként működő központi értéktár és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás kivételével a hitelintézet, a kijelölt, összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az ezen típusú EGT-fióktelepek az ingatlantranzakciókra vonatkozó negyedéves felügyeleti jelentést (jelentéskód: ING) a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig teljesítik az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 17. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 1. §-a szerinti fizetési számlához kapcsolódó díjakra és kondíciókra vonatkozó eseti felügyeleti jelentést (jelentéskód: PADWEB) a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, a díjak és kondíciók érvényessége kezdőnapját megelőző munkanapig teljesíti az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 19. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A hitelintézet az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti éves adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16. héten belül teljesíti az MNB részére.

(2) A hitelintézet az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (1) bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést (a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal

a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18. héten belül, valamint

b) a páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a továbbiakban: PEPP üzletág) bekövetkezett jelentős változások esetén, a változást követő 6 héten belül

teljesíti az MNB részére.

14. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet, illetve az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat, valamint a PEPP szöveges jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I.B.1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

15. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

(3) A 10. és 18. melléklet szerinti felügyeleti jelentésre vonatkozó javított adatot – a javítás pontos okának megjelölésével együtt – az eltérés feltárásától számított 2 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7–13. §, az 1. melléklet, a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 1–3. és 5–77. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, az „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 3. melléklet II.1–3., II.5–III. pontja, a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–7. és 12–38. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, az 5. melléklet II–III.4.4., IV. és V. pontja, a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–9. és 14–29. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 7. melléklet II–III.2.3. és IV. pontja, valamint a 8–20. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

17. § (1) Az adatszolgáltató a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban: 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] szerinti, 2023. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során – az 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 4. sorában, a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 8–11. sorában, a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 10–13. sorában meghatározott felügyeleti jelentés kivételével – az 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az adatszolgáltató a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 4. sora szerinti felügyeleti jelentést a havi adatok tekintetében első alkalommal 2022. december hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan, az auditált adatok tekintetében 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(3) Az adatszolgáltató a PEPP szöveges jelentést első alkalommal a PEPP regisztrációja évére mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(4)2 Az adatszolgáltató a 2. melléklet

a) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 63. és 65. sorában, valamint „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 7. és 9. sorában meghatározott felügyeleti jelentést az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: módosító MNB rendelet) 2. mellékletével megállapított táblaszerkezetben és a 3. mellékletnek a módosító MNB rendelet 3. melléklet 1. pontjával megállapított II. 49. és II. 50. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint,

b) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 75. sorában meghatározott felügyeleti jelentést a 3. mellékletnek a módosító MNB rendelet 3. melléklet 2. pontjával megállapított II. 57. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint

első alkalommal 2023. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(5)3 Az adatszolgáltató a módosító MNB rendelet 4. mellékletével megállapított 12. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat

a) 1–7. és 10–15. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 2023. augusztus 31-ig,

b) 8. és 9. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2023. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 2024. június 15-ig,

a módosító MNB rendelet 5. mellékletével megállapított 13. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti.

18. § (1) E rendelet 3. melléklet II. 57. és 59. pontja a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

1. 13. § (1) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,
2. 13. § (2) bekezdésében, valamint 20. mellékletében a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja,
3. 14. §-ában, valamint 1. melléklet 4.13. pontjában a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályos kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 21. cikk (1) bekezdése, valamint az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §4

1. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez5

2. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez6

3. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez7

4. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

5. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

6. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

7. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

8. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

9. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

10. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

11. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

12. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez8

13. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez9

14. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

15. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

16. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

17. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

18. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

19. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

20. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

1

A rendeletet az 57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

A 17. § (4) bekezdését a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 17. § (5) bekezdését a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 12. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 13. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére