• Tartalom

313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.12.24.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–c), f)–g), m), p), x), továbbá zsd)–zse) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

6. fejezetet irányító szerv és annak vezetője:
a) az I. fejezetnél az Országgyűlés Hivatala és annak gazdasági főigazgatója, a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa testülete és annak elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak elnöke, a 7–15. címek tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
b) a II. fejezetnél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak helyettes vezetője,
c) a III. fejezetnél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,
d) a IV. fejezetnél az Országgyűlési Biztosok Hivatala és az állampolgári jogok országgyűlési biztosa,
e) az V. fejezetnél az Állami Számvevőszék és annak főtitkára,
f) a VI. fejezetnél az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és annak elnöke,
g) a VIII. fejezetnél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,
h) a IX. fejezetnél a Belügyminisztérium és a belügyminiszter,
i) a X. fejezetnél a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke, a 19–20. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
j) a XI. fejezetnél a Miniszterelnökség és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a 3. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
k) a XII–XV. és a XVIII. fejezetnél a minisztérium és a miniszter,
l) a XVI. fejezetnél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és annak elnöke,
m) a XVII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter, az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak főigazgatója, a Magyar Energia Hivatal tekintetében a Magyar Energia Hivatal és annak elnöke,
n) a XIX. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és annak elnöke,
o) a XX. fejezetnél a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a nemzeti erőforrás miniszter, a 21–22. címek tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
p) a XXX. fejezetnél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
q) a XXXI. fejezetnél a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és annak elnöke,
r) a XXXIII. fejezetnél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
s) a XLI–XLII. fejezetnél a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
t) a XLIII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter,
u) a XLIV. fejezetnél a Vidékfejlesztési Minisztérium és a vidékfejlesztési miniszter,
v) a külön jogszabályban meghatározott jogkör tekintetében a LXXI. fejezetnél a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) tekintetében a nemzeti erőforrás miniszter, az igazgatási szervek tekintetében az ONYF vezetője,
w) a külön jogszabályban meghatározott jogkör tekintetében a LXXII. fejezetnél az Egészségbiztosítási Alap, valamint az OEP tekintetében a nemzeti erőforrás miniszter,
z) az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelős miniszter;”

(2) Az Ámr. 2. § 14. pontja a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

[14 kezelő szerv:]

a) a központi kezelésű előirányzatok esetén: a fejezetet irányító szerv, a központi költségvetés XLIII. fejezete esetén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,
b) a fejezeti kezelésű előirányzatok esetén: a fejezetet irányító szerv vagy – abban az esetben, ha a fejezeti kezelésű előirányzatok feletti rendelkezési jogokat és az azokkal kapcsolatos feladatokat jogszabály a 109. § (4)–(6) bekezdése alapján középirányító szervre vagy kezelő szervre ruházta át – a középirányító szerv, kezelő szerv az átruházott jogkörök, feladatok, és – a 109. § (6) bekezdése szerinti esetben – előirányzat-hányad tekintetében,”

2. § Az Ámr. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § (1) A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok
a) kiadásait az Áht. 24. § (2) bekezdése szerinti előirányzatok alkotják,
b) tárgyévi forrásai
ba) alaptevékenységéhez kapcsolódó tárgyévi forrásain belül kiemelt előirányzatot képez
baa) a kapott támogatás, amely – a bab) pont szerinti eset kivételével – a központi költségvetésből, a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a helyi kisebbségi, az országos kisebbségi önkormányzat költségvetéséből származik,
bab) a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, amelyek az elkülönített állami pénzalapból, a baa) pontba nem tartozó esetben helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a központi költségvetésből, az európai uniós forrásból finanszírozott programok végrehajtására nyitott lebonyolítási vagy célelszámolási számlán lévő pénzeszközből, a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából, a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén központi költségvetési fejezet előirányzatából származnak,
bac) a közhatalmi bevételek, amelyek az igazgatási szolgáltatási díjból, a felügyeleti díjból, és a bírságbevételből származnak,
bad) az intézményi működési bevételek, amelyek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen az áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti és lízingdíj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek- és visszatérülések, valamint a hozam- és kamatbevételek – származnak,
bae) a felhalmozási bevételek, amelyek a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételeiből származnak,
baf) a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, mint az államháztartáson kívülről származó olyan források, amelyek ellenében az átadó államháztartáson kívüli szervezet vagy személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, a költségvetési szervet vagy a központi, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szervét számlaadási kötelezettség külön jogszabály alapján nem terheli,
bag) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, amely központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, valamint az államháztartás nem központi költségvetési alrendszere maradványából származik,
bah) a kölcsönök, amelyek a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből származnak,
bai) a finanszírozási bevételek, amelyek a belföldi hitelműveletek bevételeiből és a külföldi finanszírozás bevételeiből származnak,
bb) a vállalkozási bevétel, amely a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége során befolyó működési és felhalmozási célú bevétel,
c) előző évi (évekbeli), pénzforgalom nélküli forrásai
ca) az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele,
cb) az előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele.
(2) A központi kezelésű előirányzatok kiadásaira és forrásaira az (1) bekezdés a) és baa)-bai) pontjaiban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az alapok kiadásairól és bevételeiről törvény rendelkezik.”
„(11) A költségvetési szervet – szakmai szempontból meghatározó – alaptevékenységének jellege szerint az irányító szerv az államháztartásért felelős miniszter által tájékoztatóban kiadott államháztartási szakágazati rendben meghatározott szakágazatba – szakágazat számmal és megnevezéssel – sorolja be az alapító okiratban.”

4. § Az Ámr. 14. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a középirányító szerv a következő jogokat gyakorolhatja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában:”

5. § (1) Az Ámr. 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az alapok kezelője, továbbá – abban az esetben, ha a fejezeti kezelésű előirányzatok feletti rendelkezési jogokat és az azokkal kapcsolatos feladatokat jogszabály a 109. § (4)–(5) bekezdése alapján középirányító szervre, kezelő szervre, központi kezelésű előirányzat esetén jogszabály kezelő szervre ruházta át – a középirányító szerv, illetve az előirányzat kezelő szerve az alapokkal, illetve a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatait – figyelemmel a (9) bekezdésben foglaltakra is – a gazdasági szervezetével, vagy ezekkel a feladatokkal külön megbízott más szervezeti egységével látja el.”
„(9) Ha a megyei kormányhivatalokon belül működő szakigazgatási szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok meghatározott része felett a 109. § (6) bekezdése, továbbá vagy törvény alapján valamely alap előirányzatai meghatározott része felett rendelkezési joggal bír, az előirányzatokkal, vagy jogszabályban meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási feladatait az ezekkel a feladatokkal külön megbízott, a szakigazgatási szerven belül működő szervezeti egységével látja el.”

6. § Az Ámr. 17. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetén, ha azok számára az irányító szerv nem jelöl ki más költségvetési szervet, a 15. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Ez esetben a költségvetési szerv vezetőjére a 18. § (1)–(4) bekezdésében, a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre a 19. § (1) bekezdésében előírt követelményeket kell alkalmazni.
(5) E rendelet gazdasági vezetőre vonatkozó előírásait a 15. § (7) bekezdése szerinti esetben a fejezetet irányító szervnél, a 15. § (8) bekezdése szerinti esetben a középirányító, vagy kezelő szervnél a kezelt alapokkal, központi és fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatban a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek vezetőire nézve is megfelelően alkalmazni kell. A megyei kormányhivatal gazdasági vezetőjének feladatai nem terjednek ki a szakigazgatási szervein belül a 15. § (9) bekezdése alapján működő szervezeti egység feladataira, az ott megjelölt előirányzatok és feladatok tekintetében a gazdasági vezető feladatainak ellátásáért a szervezeti egység vezetője felel.
(6) A gazdasági vezető a feladatait a költségvetési szerv – a 15. § (9) bekezdés szerinti szervezeti egység vezetője a szakigazgatási szerv – vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági vezető az általa ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv – a 15. § (9) bekezdés szerinti szervezeti egység vezetője a szakigazgatási szerv – vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a Legfőbb Ügyészség és az önkormányzati hivatal, a kormányhivatal, a költségvetési szervi formában működő autonóm államigazgatási szerv, valamint – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a minisztérium gazdasági vezetőjére, akik a szervezeti és működési szabályzatban megjelölt személy vezetése és ellenőrzése alatt látják el feladataikat.”

7. § Az Ámr. 32. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A fejezetet irányító szerv a fejezeti költségvetési javaslatának a Nemzetgazdasági Minisztériummal való egyeztetését megelőzően]

b) költségvetési javaslatot készít
ba) a fejezeti kezelésű előirányzatokra,
bb) a saját (igazgatási) költségvetésére,”

8. § Az Ámr. 48. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A fejezeti kezelésű előirányzat elemi költségvetése magában foglalja]

b) az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott formájú finanszírozási tervét,”

9. § Az Ámr. 51. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A többcélú kistérségi társulás, valamint az általa alapított, illetve irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell elkészíteni. A többcélú kistérségi társulás munkaszervezete az elkészített és a társulási tanács elnöke által jóváhagyott elemi költségvetéseket – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a kistérségi határozat-tervezet társulási tanács elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül nyújtja be az Igazgatósághoz.
(8) A helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetését az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell elkészíteni azzal, hogy a megállapodásban megjelölt vagy a társulásban megvalósuló feladat ellátását végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetési szerveire meghatározott módon kell az irányító szerv vezetője által jóváhagyott elemi költségvetést az Igazgatóság részére megküldeni.”

10. § Az Ámr. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

55. § (1) Ha jogszabály előirányzat-átcsoportosításról, vagy előirányzat-átcsoportosítással végrehajtott előirányzat- módosításról rendelkezik, azon a központi költségvetés végrehajtása során
a) a központi költségvetési fejezeten belül a fejezetet irányító szerv által végrehajtott előirányzat-módosítást, ha a fejezet kiadási, bevételi és támogatási főösszege nem változik, és
b) a központi költségvetés fejezetei közötti előirányzat-átadást és átvételt, ha a központi költségvetés kiadási, bevételi és támogatási főösszege nem változik
is érteni kell.
(2) A Kormány hatáskörében elrendelt előirányzat-átcsoportosításhoz – az előterjesztés és a határozat mellékleteként – a 6. számú mellékletben meghatározott adatlapot kell alkalmazni.
(3) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása során nem megengedett az átcsoportosított összeg jutalmazási célú felhasználása, a jogszabályi előírás alapján kötelezően kifizetett jutalmak kivételével. A szabálytalanul felhasznált összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszaköveteléseinek szabályai szerint a költségvetési szervtől el kell vonni.
(4) A fejezetet irányító szerv által a fejezeten belüli, vagy fejezetek közötti – megállapodáson alapuló – előirányzat-átcsoportosítás elrendelésére a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a fejezetet irányító szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a 74. § szabályainak megfelelően kijelölt ellenjegyző ellenjegyzi.
(5) A fejezetek között az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás esetén, ha az átcsoportosított előirányzat felhasználási célja szerint annak végső felhasználója az előirányzatot átvevő fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a megállapodást ez a költségvetési szerv is aláírja. Ebben az esetben a fejezetet irányító szerv arra vállal kötelezettséget, hogy az átvett előirányzatot a végső felhasználó rendelkezésére bocsátja, a felhasználás elszámoltatásában közreműködik, és a fel nem használt, továbbá a nem rendeltetésszerűen felhasznált előirányzatot az átadó fejezet jelzése alapján elvonja, az átcsoportosított előirányzat végső felhasználója pedig a megállapodásban az átvevő fejezetre nézve megállapított összes egyéb kötelezettség teljesítéséért felel.”

11. § Az Ámr. 56. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a fejezetet irányító szerv év közben a (6) bekezdés b) pontja szerinti eseti bevételhez jut, a költségvetési törvényben jóváhagyott fejezeti kezelésű előirányzatait – az 59/A. § (2) bekezdésében foglalt mértéket meghaladó bevétel esetén az ott szabályozott engedélyt követően – saját hatáskörben növelheti meg, vagy állapíthat meg új előirányzatot az eseti bevétel rendeltetésének megfelelően.”

12. § Az Ámr. 57. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználása
57. § (1) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról – az államháztartásért felelős miniszter önállóan, vagy az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szerv vezetőjének együttesen benyújtott előterjesztése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezetet irányító szerv vezetőjének az előterjesztésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján a fejezet költségvetésében az igényelt feladat ellátására felhasználható szabad előirányzat, pénzeszköz nem áll rendelkezésre, és az összeget visszatérítési kötelezettséggel igényli-e.
(2) Visszatérítési kötelezettséggel igényelt összeg esetében az előterjesztésben meg kell jelölni a visszafizetés tervezett időpontját.
(3) Az előterjesztés és a határozat mellékletében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett fel kell tüntetni
a) a felhasználás jogcímét és az elszámolás időpontját,
b) a felhasználó fejezetet, költségvetési címet, alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet, előirányzat-csoportot, kiemelt előirányzatot,
c) az előirányzat egyszeri vagy tartós jellegét, összegét,
d) az esetleges visszafizetési kötelezettséget és a visszafizetés időpontját,
e) a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalást,
f) az előirányzat-teljesítés, az előirányzat-felhasználás módját,
továbbá az előterjesztésben tájékoztatni kell a Kormányt a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék szabad előirányzatának összegéről.
(4) Az előterjesztés és a határozat mellékleteként a 6. számú mellékletben meghatározott adatlapot kell alkalmazni.
(5) Ha a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére történő igény szerinti előirányzat- átcsoportosításhoz szükség van a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására vonatkozó szabályozás megváltoztatására, a benyújtáskor csatolni kell a szabályozás módosításának tervezetét.”

13. § Az Ámr. 58. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Előirányzatok megváltoztatása a fejezetet irányító szerv hatáskörében
58. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik a fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok és az irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek esetén
a) gyakorolja az Áht. 27. § (3)–(5) bekezdésében és 27/A–27/B. §-ában meghatározott jogokat,
b) a Kormány döntése vagy a fejezetet irányító szervek megállapodása alapján átcsoportosított összeggel a kiadási és az ahhoz kapcsolódó támogatási előirányzatokat megváltoztathatja,
c) a bevételek elmaradása esetén – az elmaradás okainak értékelése alapján – a kiadások és a bevételek előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával vagy változtatása nélkül csökkentheti.
(2) Az Áht. 27/B. § (1) bekezdése és 100/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átcsoportosításhoz a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervnek abban az esetben kell az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyét kérnie, ha a tárgyévben az előirányzat-átcsoportosítás során csökkenteni tervezett előirányzat-csoportból addig átcsoportosított előirányzatok összevont összege meghaladja, vagy az átcsoportosítás végrehajtásával meghaladná az adott előirányzat-csoport eredeti kiadási előirányzata főösszegének 10%-át.
(3) A fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatát nem csökkentheti a miniszter által adományozott kitüntetések, elismerések, és az irányító szerv jutalmazási vagy más teljesítményösztönzési célú kifizetései pénzügyi fedezetének biztosítása céljából.
(4) E §-ban foglalt intézkedések elrendelésére a fejezetet irányító szerv vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a fejezetet irányító szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a 74. § szabályainak megfelelően kijelölt ellenjegyző ellenjegyzi.”

14. § Az Ámr. 59/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Áht. 27/B. § (2) bekezdése és 100/B. § (1) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi előirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti – az 58. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a csökkentett módosított – előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.”

15. § (1) Az Ámr. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett – kiadási és bevételi előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és azokon belül a megfelelő tételek előirányzatait a 3/A. § (1) bekezdés bab), baf), bag) és bah) pontja szerinti bevételek eredeti – az 58. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a csökkentett módosított – előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel, az Áht. 24/B. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványából és vállalkozási tartalékából megemelheti.”
„(6) E §-ban foglalt intézkedések elrendelésére az érintett előirányzat felett a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományában lévő személy jogosult, és az intézkedést a 74. § szabályainak megfelelően kijelölt ellenjegyző ellenjegyzi.”

16. § (1) Az Ámr. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az államháztartásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az átcsoportosításban érintett miniszterrel egyetértésben intézkedik az előirányzatok módosításáról. A módosított előirányzatról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Kincstáron keresztül harminc napon belül értesíti a helyi önkormányzatot.”

(2) Az Ámr. 62. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Áht. 64/B. § (1) bekezdésében meghatározott lemondás esetén a helyi önkormányzat az Igazgatóság útján kezdeményezi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternél az előirányzat módosítását, és egyidejűleg megküldi az Igazgatóságnak – a nettó finanszírozás keretében folyósított központi költségvetési források kivételével – a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolást. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a legkésőbb a tárgyév november 30-áig beérkező előirányzat-módosítási kezdeményezéssel, valamint az Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határozattal összefüggő tárgyévi előirányzat-módosítást harminc napon belül a Kincstáron keresztül igazolja vissza. Az Áht. 63. § (3) bekezdése alapján nettó módon folyósított központi költségvetési támogatások esetében a lemondással érintett összeg visszavonása a nettó finanszírozás keretében történik. A tárgyév november 30-a után a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez beérkező kezdeményezésekben, határozatokban rögzített előirányzat-változást a helyi önkormányzat az Áht. 80. §-ában előírt év végi költségvetési beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Erről az Igazgatóság a helyi önkormányzatot értesíti.”

(3) Az Ámr. 62. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A helyi önkormányzat előirányzatának módosításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik, amelyről a Kincstáron keresztül értesíti a helyi önkormányzatot.”

17. § Az Ámr. 65. § (5) bekezdés af) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A felülvizsgálati eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell]

[a) a rendelkező részben]

af) a jövedelemkülönbség mérséklés jogtalan igénybevétele után az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerinti igénybevételi kamatot, a költségvetési törvényben foglalt eltérésekkel,”

18. § (1) Az Ámr. 72. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kötelezettségvállalásra – jogszabályban meghatározott kivétellel – ]

b) a központi és a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve, az alapok esetén a fejezetet irányító szerv vagy a kötelezettségvállalásra törvényi rendelkezés alapján jogosult más szerv, törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében ideértve a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervét is,”
„(5) A (3) bekezdés alkalmazásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c)–d) pontjában és 1. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott szervek vezetőit is a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjének kell tekinteni a számukra biztosított előirányzatok terhére vállalható kötelezettségek tekintetében.”

19. § Az Ámr. 74. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]

a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, központi és a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve vagy az alap felett rendelkezni jogosult szerv esetén a gazdasági vezető, illetve a központi és a fejezeti kezelésű előirányzat, alap gazdálkodási feladatait ellátó külön szervezeti egységének vezetője, a 15. § (9) bekezdése szerinti esetben a szakigazgatási szerv szervezeti egységének vezetője, vagy az általuk írásban kijelölt, a b)–c) és e)–j) pontban foglalt esetek kivételével a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy,”

20. § Az Ámr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről – ideértve a következő évi költségvetési keretszámokat determináló összegek nyilvántartásba vételét is –, és a kötelezettségvállalás értékéből az adott évet terhelő rész lekötéséről az érintett előirányzatok szabad keretének terhére. A lekötést legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell végrehajtani. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás azonosító számát, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek szerinti forrását, a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokat.”

21. § Az Ámr. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A szakmai teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott természetbeni ellátások esetében a külön jogszabály szerint – ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.”

22. § (1) Az Ámr. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartáson belülről, illetve államháztartáson kívülről továbbadási céllal juttatott pénzeszközzel az átvevő költségvetési szerv – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az előirányzatait nem módosíthatja, e forrás terhére kötelezettséget nem vállalhat, azt az átvételkor továbbadási célú bevételként, átadáskor a továbbadási célú bevételek csökkentéseként kell elszámolnia.”

(2) Az Ámr. 81. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. E rendelkezést nem kell alkalmazni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokra.”

23. § Az Ámr. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

109. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok feladatfinanszírozási körbe nem tartozó előirányzatai és az elkülönített állami pénzalapok nem alanyi jogon nyújtott ellátások, támogatások folyósítására, kedvezmények megtérítésére szolgáló előirányzatai (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: előirányzatok) felhasználására a 110–131. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Az előirányzatok pályázati rendszer keretében történő felhasználása során a 132–136. §-ban meghatározott szabályokat is alkalmazni kell.
(2) Az I. fejezet 4. cím 3. Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai alcím, az I. fejezet 4. cím 8. Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai alcím, a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport „JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök” prioritása, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése” prioritása terhére megvalósuló 1.3. intézkedés tekintetében e fejezet előírásait – az e §-ban foglalt előírások kivételével – nem kell alkalmazni.
(3) A 7. számú mellékletben megjelölt előirányzatok, részelőirányzatok, felhasználási jogcímek (a továbbiakban együtt: azonos célú előirányzatok) felhasználása során – az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzatai kivételével, a Területi Együttműködés előirányzatra külön jogszabályokban meghatározott eltérésekkel – a 110–136. §-ok rendelkezéseit a 137–153. §-ban foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4) A fejezetet irányító szerv a 14. § (2) bekezdés g)–h) pontjában, továbbá törvényben vagy kormányrendeletben meghatározottak szerinti, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos jogait az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban középirányító szervre ruházhatja.
(5) A fejezetet irányító szerv egyes fejezeti kezelésű előirányzatokra nézve az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban kijelölheti azt a kezelő szervet, amelynek előirányzat-átcsoportosítás nélkül átadja a fejezeti kezelésű előirányzat felett gyakorolt jogai és kötelezettségei – így különösen pályázat kiírása, a 112. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti okirat kiadása és visszavonása vagy szerződés megkötése, módosítása, az attól történő elállás, annak felmondása, utalványozás, beszámoltatás, felhasználás ellenőrzése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettségek teljesítése – meghatározott körét. A jogszabályban tételesen meg kell határozni az érintett fejezeti kezelésű előirányzatokat, valamint az átadott jogosultságok és kötelezettségek körét. A kezelő szervre nem lehet átruházni a fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésével és megváltoztatásával összefüggő feladatokat, valamint a fejezetet irányító szerv beszámolási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos felelősséget.
(6) A fejezetet irányító szerv egyes fejezeti kezelésű előirányzatok szakigazgatási szervenként kiemelt előirányzati bontásban meghatározott részére nézve az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban kijelölheti valamely megyei kormányhivatal keretén belül működő szakigazgatási szervet arra, hogy a meghatározott rész felett az (5) bekezdésben rögzített jogait gyakorolja. A jogszabályban megjelölt előirányzat-hányadot terhelő kifizetések teljesítésére az államháztartásért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint külön, a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásának lebonyolítására szolgáló számlához kapcsolódó alszámla vezethető. Az alszámla forrásait a szakigazgatási szerv által a feladatai ellátása során beszedett, a fejezeti kezelésű előirányzat javára elszámolandó bevételek, továbbá a fejezetet irányító szervtől – a szakigazgatási szerv által rendelkezésére bocsátott adatok alapján – érkező átutalások képezik.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások rendelkezésre bocsátása külön jogszabályban foglaltak szerint, közreműködő szervezeten keresztül történhet.
(8) Az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendeletben vagy a jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv vezetője által kiadott szabályzatban rendelkezni kell
a) a fejezeti kezelésű előirányzatok 110. § (1) vagy (3) bekezdés szerinti felhasználási módjáról,
b) a támogatható tevékenységekről és kedvezményezettekről,
c) a támogatások – pályázati úton vagy egyedi döntéssel történő – elosztási módjáról,
d) a fejezeti kezelésű előirányzat forrásai rendelkezésre bocsátásának módjáról [124. §], az előleg folyósításának lehetőségéről,
e) a visszafizetést szolgáló biztosítékokról,
f) a beszámolás és a visszakövetelés rendjéről, a felhasználás ellenőrzési szabályairól,
g) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos rendelkezési jogosultságokról, ideértve az (5)–(6) bekezdés szerinti kezelő szerv esetleges kijelölését is,
h) az éven túli kötelezettségvállalás lehetőségéről, eseteiről, módjáról, és
i) a pályázatok lebonyolításának és a visszatérítési kötelezettséggel nyújtható támogatások különös szabályairól, és
j) a 131. §-ban foglaltakról.
(9) Az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti belső normát a fejezetet irányító szerv vezetője a fejezeti kezelésű előirányzatok 20. § (4) bekezdése szerinti szabályzataként adja ki, amelyben rendelkezni kell különösen a fejezeti kezelésű előirányzatok megváltoztatásának, a támogatói döntések meghozatalának és a kötelezettségek vállalásának belső egyeztetési és engedélyezési eljárási, továbbá dokumentációs szabályairól, határidőiről, a pénzügyi teljesítés, a beszámoltatás, az ellenőrzés feladatainak rendjéről, mindezek határidőiről, szervezeti megosztásáról és az egyes szervezeti egységek feladatairól. Ha a fejezetet irányító szerv a szabályzatot jogalkotási jog hiányában adja ki, a szabályzatnak rendelkeznie kell a (8) bekezdés szerinti kérdésekről is.
(10) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetek esetén a (8)–(9) bekezdés szerinti jogszabály, szabályzat hiányában a Kormány – az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – elrendelheti az érintett fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának felfüggesztését.”

24. § Az Ámr. 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fejezetet irányító szerv az Áht. 122/B. §-ában meghatározott adatszolgáltatást a 9/a. számú melléklet szerint teljesíti. Az adatszolgáltatás nyilvános adatait a Kincstár a honlapján közzéteszi, a nem nyilvános adatokhoz a támogatók számára – jogosultság igénylés útján – elérhetőséget biztosít.”

25. § (1) Az Ámr. 122. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésből nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek az Áht. 18/C. § (13) bekezdésében meghatározott adatait elektronikus úton megküldi az állami adóhatóság részére.
(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján tájékoztatja a Kincstárt, amennyiben a kedvezményezettnek az adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, illetve behajthatatlanság miatt törölt köztartozása van, vagy azt megfizette, illetve arra fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott. A tájékoztatás elektronikusan, a Kincstár és az állami adóhatóság közötti megállapodásban rögzített időpontban és adatstruktúrában történik. A Kincstár a monitoringrendszer számára az e fejezet előírásai szerint bejelentett költségvetésből nyújtott támogatások esetén a 8. számú melléklet 5.2. pontjában megjelölt jogosultakat elektronikus úton tájékoztatja a vonatkozó köztartozási információkról.
(3) A költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatások esetén a közreműködő szervezet, annak hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatások folyósítója) közvetlenül fordulhat az állami adóhatósághoz a kedvezményezettek köztartozás-mentességének ellenőrzése céljából az (1) bekezdés alapján nem bejelentett előirányzatok esetében. A megkeresés elektronikus úton, az állami adóhatóság által meghatározott formában történik. Kötelező az állami adóhatóság – általa meghatározott formában történő – közvetlen megkeresése abban az esetben, ha – a Kincstár által az (1) bekezdés szerint teljesített bejelentés időigényét is figyelembe véve – az utalványozás tervezett időpontjáig a támogatás folyósítójánál rendelkezésre álló legutóbbi, a (2) bekezdés szerint fogadott adatszolgáltatás tartalmának kialakítása során a kedvezményezett köztartozás-mentessége még nem volt vizsgálható és a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(2) Az Ámr. 122. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a köztartozás teljesítésére az állami adóhatóság határozatában új esedékességi határidőt állapít meg, az új időpontig a határozatban megjelölt összeget e rendelet alkalmazása során nem kell lejárt köztartozásként kezelni.”

26. § Az Ámr. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a nem közigazgatási hatósági határozattal államháztartáson kívüli kedvezményezetteknek biztosított költségvetésből nyújtott támogatások esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A kifogás benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos eljárási szabályokat az Áht. 100/J. § (2) bekezdése alapján kiadott jogszabályban, jogalkotási jog hiányában nyilvános szabályzatban kell meghatározni.”

27. § Az Ámr. kiegészül a következő 140/A. §-sal:

140/A. § (1) Nem nyújthat be pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap forrására az a helyi önkormányzat – ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is –, amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény X. melléklet 8. Környezetvédelem címszó alatt előírt határidőig a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a 91/271 EGK irányelv 3, 4. és 13. cikkét, az ivóvízkezeléssel kapcsolatban a 98/83/EK irányelvet, valamint a hulladékkezeléssel kapcsolatban 2006/12/EK irányelven és 94/62/EK irányelvet átültető jogszabályban előírt kötelezettségeket 2011. január 1-jéig nem teljesítette, a teljesítésre irányuló beruházások nincsenek folyamatban, vagy a teljesítés érdekében nem nyújtott be pályázatot.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a helyi önkormányzat vagy a részvételével működő többcélú kistérségi társulás, helyi önkormányzatok társulása, valamint a 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorcium 2011. január 1-jét követően
a) jogszabály által előírt kötelező feladat teljesítése érdekében nyújt be pályázatot,
b) az (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében nyújt be pályázatot, vagy
c) az a) és b) pontokon kívüli okból nyújt be pályázatot, de van olyan b) pont szerinti pályázata, amelynek tekintetében
ca) egyfordulós pályáztatás már érvényes támogatási döntés született, vagy
cb) kétfordulós pályáztatás esetén a projektkoncepciót már elfogadták.
(3) A (2) bekezdés cb) pontja szerinti esetben, ha a részletes projektjavaslat a derogáció teljesítésére vonatkozó pályázati útmutatóban rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, az (1) bekezdésben foglalt tilalmat ismételten alkalmazni kell. A projektkoncepció elfogadása és a részletes projektjavaslat benyújtására rendelkezésre álló határidő között megítélt, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, valamint a Kohéziós Alapból folyósítandó költségvetésből nyújtott támogatások – a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kivétellel – felfüggesztésre kerülnek az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében készített pályázat ismételt benyújtásáig.”
„(3) A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely – a fejezetet irányító szervek kivételével – a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi.”

29. § Az Ámr. 160. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

160. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.
(2) A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.”

30. § Az Ámr. 174. §-a kiegészül a következő (3a) és (3b) bekezdéssel:

„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott felhatalmazó levél hiányában, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére történő költségvetési támogatás utalványozását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felfüggeszti. A felhatalmazó levél pótlásáról szóló kincstári értesítést követően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a felfüggesztett támogatást utalványozza. A Kincstár a nettó finanszírozáson kívüli támogatást az utalványozást követő banki napon teljesíti a helyi önkormányzatok részére. A nettó finanszírozás hatálya alá tartozó támogatás felfüggesztése esetén a folyósítás a pótlást követő nettó finanszírozási támogatás – 16. számú melléklet szerinti – utalási időpontjában teljesíthető.
(3b) A Kincstár minden hónap 5-éig írásban tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelős minisztert az adott hónapban felhatalmazó levéllel nem rendelkező önkormányzatokról, többcélú kistérségi társulásokról.”

31. § (1) Az Ámr. 180. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kincstár a január havi keret megállapításakor a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatást a költségvetési szerv előzetes kincstári költségvetése alapján állapítja meg, amelyet – a Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok kivételével – a személyi juttatások eredeti támogatási előirányzata 1/12-ének 40%-ával és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti támogatási előirányzata 1/12-ével csökkent a személyi juttatásokat, valamint egyéb kifizetéseket terhelő, illetve azokkal összefüggésben felmerülő és az államháztartás alrendszereit megillető közterhek biztosítása érdekében. A Kincstár elnöke e mértéktől az irányító szerv kezdeményezésére eltérést engedélyezhet.
(4) Ha a kincstári költségvetéssel rendelkező költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról benyújtott adatszolgáltatása alapján az állammal vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben tartozása van, a Kincstár az időarányos előirányzat-felhasználási keret megnyitását megelőzően a tartozás összegét, legfeljebb azonban a megnyitandó keret 50%-át a köztartozás zárolt fedezeti számlán történő elkülönítéssel zárolja.
(5) Az állami adóhatóság heti rendszerességgel tájékoztatja a Kincstárt a kincstári költségvetéssel rendelkező költségvetési szervek tartozásállományáról. Amennyiben a tájékoztatás alapján megállapítható, hogy a költségvetési szerv tartozásállománya magasabb az általa bejelentett összegnél, a Kincstár a (4) bekezdés szerint jogosult további előirányzat-felhasználási keret zárolására.”

(2) Az Ámr. 180. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A személyi juttatásokat, valamint egyéb kifizetéseket terhelő, illetve azokkal összefüggésben felmerülő és az államháztartás alrendszereit megillető közterhek befizetési kötelezettségének teljesítéséhez a Kincstár a tárgyévben aktuális havi és az egyidejűleg megküldött önrevízióra vonatkozó adóbevallás „A” részének űrlapjaiból a Kincstár által biztosított leválogató programmal előállított és elektronikus úton megküldött adatszolgáltatás alapján a befizetési kötelezettségeket a költségvetési szervek – beleértve a teljes egészében bevételből gazdálkodó szerveket is – előirányzat-felhasználási keretszámlájának megterhelésével teljesíti.”

32. § Az Ámr. 192. §-a kiegészül a következő (6)–(8) bekezdéssel:

„(6) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv a Kincstár által benyújtott beszedési megbízások teljesítése érdekében köteles a felhatalmazást a számlavezető hitelintézet részére megadni. A felhatalmazó levelet a 10032000-01457254 „Helyi önkormányzatok kötelezettségei” számla javára kell kitölteni.
(7) A (6) bekezdés szerinti dokumentációt a területileg illetékes igazgatóság útján a Kincstár részére kell megküldeni. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzforgalmi számlavezető pénzintézet váltása esetén az új számlavezető ellenjegyzésével aláírt felhatalmazó levél eredeti példányát, a pénzintézetváltás bejelentésével egyidejűleg ugyancsak köteles megküldeni.
(8) A (7) pontban foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a Kincstár az Egészségbiztosítási Alap terhére folyósított támogatás utalását a pótlásig felfüggeszti, azt a pótlást követő banki napon teljesíti.”

33. § (1) Az Ámr. 195. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók a helyi önkormányzat által kötelezettségvállalással terhelt, az Áht. 64–64/B. §-ának hatálya alá tartozó, a központi költségvetésből származó támogatások maradványként feltüntetett, tárgyévben nem teljesített előirányzatainak összegére is.”

(2) Az Ámr. 195. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerinti visszafizetési kötelezettség, illetve az önkormányzatot megillető pótlólagos hozzájárulás és támogatás kiutalás összegének megállapítása és teljesítése során az alábbiak szerint kell eljárni:
a) az Áht. 64–64/A. §-ának hatálya alá tartozó normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a helyi önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás egyenlegét,
b) az Áht. 64–64/A. §-ának hatálya alá nem tartozó központi költségvetésből származó támogatások összegét jogcímenként
kell megállapítani és megfizetni.”

34. § Az Ámr. 202. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kincstári költségvetési jelentés magában foglalja a kincstári költségvetés éves előirányzatait, a tárgyhónap végéig igénybe vett előirányzat-felhasználási kereteit, a tárgyhónap végéig teljesített kiadásait, bevételeit, zárolt előirányzatait, és a még nem teljesült kötelezettségvállalásokat teljeskörűen. A 109. § (6) bekezdése szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a kincstári költségvetési jelentésben elkülönítetten jelennek meg a megyei kormányhivatalok által kezelt, és az adott fejezeti kezelésű előirányzat egyéb előirányzat-hányadainak adatai.
(3) A kincstári költségvetési jelentést a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig honlapján – a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok kivételével – közzéteszi, ahol
a) a költségvetési szerv, központi, fejezeti kezelésű előirányzat, alapkezelő szerve a saját vagy kezelt előirányzatai,
b) a fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt valamennyi költségvetési szerv, központi és fejezeti kezelésű előirányzat, alap,
c) az államháztartásért felelős miniszter valamennyi költségvetési szerv, központi és fejezeti kezelésű előirányzat, alap
adatait megtekintheti, letöltheti.”
„(13) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi vagy az azt megelőző év(ek) támogatása év végi elszámolása, felülvizsgálata, helyszíni vizsgálata során e rendelet előírásai közül a 195. § (10) bekezdésének rendelkezéseit a 2011. január 1-je előtt hatályos szövegével kell alkalmazni.”
„(5) Ha e rendelet az OEP, az ONYF, vagy a társadalombiztosítás igazgatási szerveiről rendelkezik, azon kizárólag az önálló költségvetési szervként működő társadalombiztosítási költségvetési szerveket kell érteni, a megyei kormányhivatalok társadalombiztosítási szakigazgatási szerveit nem.”

37. § (1) Az Ámr. 3. számú mellékelte helyébe e rendelet 1. számú melléklete, 7. számú mellékelte helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 10. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 15. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 19/A. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 22. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(3) Az Ámr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

38. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet 18. § (2) bekezdése 2011. január 2-án lép hatályba.

(4) E rendelet 40. § (3) bekezdése 2011. január 3-án lép hatályba.

39. § Az Ámr. 2. § 18. pont b) alpontjában a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „ONYF és ezek igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „ONYF és igazgatási szervei” szöveg, 11. § (4) bekezdésében az „együttes jogszabályban vagy határozatban” szövegrész helyébe a „jogszabályban, jogalkotási jog hiányában közös megállapodásban” szöveg, 25. § (2) bekezdés a) pontjában „a Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium” szöveg, 25. § (2) bekezdés c) pontjában a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter által irányított minisztérium” szöveg, 33. §-ában a „(3) bekezdés bc) pontjával” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés b) pont bb) alpontjával” szöveg, 36. § (1) bekezdés e) pont ed) pontjában a „pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban” szövegrész helyébe a „pénzmaradványa, vállalkozási maradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,” szöveg, 39. § (2) bekezdésében a „működési célú pénzeszközátadást” szövegrész helyébe a „támogatásértékű működési kiadást” szöveg, 51. § (2) bekezdésében a „46. § (1) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „46. § (1)–(3) bekezdése” szöveg, 51. § (5) bekezdésében a „tartalmi és formai szempontból ellenőrzött” szövegrész helyébe „az irányító szerv vezetője által jóváhagyott” szöveg. 51. § (5) bekezdésében a „Kincstár területi szervéhez” szövegrész helyébe a „Kincstár területileg illetékes szervéhez” szöveg, 59/A. § (2) bekezdésében az „58. § (1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe az „58. § (1) bekezdés c) pontja” szöveg, 61. § (3) bekezdésében a „költségvetés általános tartalékából és a céltartalékból” szövegrész helyébe a „rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a költségvetés céltartalékából” szöveg, 62. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez” szöveg, 62. § (3) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős minisztert” szöveg, a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg, 62. § (4) bekezdésében az „Áht. 64. §-ának (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Áht. 64. § (4) és (5) bekezdésében” szöveg, 62. § (5) bekezdésében az „Áht. 64. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „Áht. 64. § (4) és (5) bekezdése” szöveg, a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg, 62. § (9) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős minisztert” szöveg, 62. § (10) bekezdésében a „Belügyminisztérium vezet nyilvántartást” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter nyilvántartást vezet” szöveg, az „a Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 65. § (1) bekezdésében az „iparűzési adóerő-képesség teljesülésének vizsgálatára” szövegrész helyébe az „iparűzési adóerő-képesség vizsgálatára” szöveg, 70. § (1) bekezdés b) pontjában a „Belügyminisztérium, az országos kisebbségi önkormányzatok támogatását” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a helyi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatási előirányzatáról és az országos kisebbségi önkormányzatok támogatását” szöveg, 110. § (2) bekezdésében a „109. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „109. § (7) bekezdésében” szöveg, 112. § (4) bekezdésében az „55. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „55. § (5) bekezdése” szöveg, az „55. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „55. § (5) bekezdésében” szöveg, 119. § (4) bekezdésében az „55. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „55. § (5) bekezdése” szöveg, 123. §-ában az „adóhatóságok Áht. 18/C. §-ának (15) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása” szövegrész helyébe az „az adóhatóság adatszolgáltatása” szöveg, 145. § (4) bekezdésében az „adóhatóságok számára” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság számára” szöveg, 153. § (2) bekezdésében a „kártya-igénylőlap” szövegrész helyébe a „hiteligénylő lap” szöveg, 155. § (1) bekezdésében az „ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) működtetni” szövegrész helyébe a „valamint az annak részét képező belső ellenőrzést” szöveg, a 163. § (1) bekezdésében a „ pénzügyi-számviteli végzettséggel” szövegrész helyébe a „pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséggel” szöveg, a 163. § (6) bekezdés e) pontjában a „központi költségvetés általános tartalékából” szövegrész helyébe a „rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból” szöveg, 165. § (3) bekezdés e) pontjában az „adóhatósággal, a vám- és pénzügyőrség szerveivel” szövegrész helyébe az „állami adóhatósággal, a vámhatósággal” szöveg, 180. § (1) bekezdésében az „Áht. 102. §-a (1) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe az „Áht. 102. § (1) bekezdése” szöveg, 180. § (6) bekezdés c) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 184. § (6) bekezdésében az „Áht. 102. §-a (12) bekezdésének c) pontjában” szövegrész helyébe az „Áht. 102. § (6) bekezdés b) pontjában” szöveg, 188. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg, 188. § (2) bekezdésében a „25-én” szövegrész helyébe a „nettó finanszírozási támogatásának – 16. számú melléklet szerinti – utalási időpontjában” szöveg, 188. § (4) bekezdésében a „Belügyminisztériummal. A Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg, 188. § (13) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg, 188. § (15) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős minisztert” szöveg, 188. § (16) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg, 189. § (1) és (2) bekezdésében az „az önkormányzatokért felelős” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelős” szöveg, 193. § (1) bekezdésében az „adóhatóság az Igazgatóságoknak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság az Igazgatóságoknak” szöveg, 195. § (1) bekezdés a) pontjában a „történt benyújtását” szövegrész helyébe a „történő, az államháztartási számviteli kormányrendelet 10. § (5) és (6) bekezdésében foglalt benyújtási határidejét” szöveg, 195. § (6) bekezdésében a „költségvetési törvényben foglaltak szerint” szövegrész helyébe a „költségvetési törvényben és az Áht. 64/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint” szöveg, 195. § (8) bekezdésében a „beszámolójának az Igazgatósághoz történő benyújtási határidejétől” szövegrész helyébe a „beszámolója szerinti visszafizetési kötelezettségére vonatkozóan április 30-ig” szöveg, 195. § (11) bekezdésében a „hozzájárulás vagy a támogatás együttes összege, illetőleg az igénybevételi” szövegrész helyébe a „hozzájárulás és a támogatás együttes összege, vagy az igénybevételi” szöveg, 206. § (3) bekezdésében az „APEH-adatszolgáltatást” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság adatszolgáltatását” szöveg, az „APEH-nak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, 206. § (4) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatósági” szöveg, 217. § c) pontjában az „Áht. 49. § (5) bekezdés t) pontja” szövegrész helyébe az „Áht. 49. § (5) bekezdés t)–u) pontja” szöveg, 233. § (1) bekezdésében a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős” szöveg, 235. § (2) bekezdésében „az irányító szerv” szövegrész helyébe „a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve” szöveg, 235. § (3) bekezdésében a „bruttó egymillió” szövegrész helyébe a „bruttó ötmillió” szöveg, 235. § (4) bekezdésében „Az irányító szerv” szövegrész helyébe „A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve” szöveg, 237. § (4) bekezdésében az „5-éig” szövegrész helyébe a „20-áig” szöveg, 237. § (5) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 237. § (7) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg, 237. § (8) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, valamint 243. § (1) bekezdésében az „Áht. 24. § (9) bekezdése” szövegrész helyébe az „Áht. 100/J. § (2) bekezdése” szöveg lép.

40. § (1) Hatályát veszti az Ámr. 2. § 5. pontja, 3. § (6) és (7) bekezdése, 17. § (11) bekezdése, 61. § (1) bekezdése, 86. §-a és az azt megelőző cím, 116. §-a és az azt megelőző alcím, 120. § (2) bekezdése, 140. § (7) és (8) bekezdése, 161. §-a és az azt megelőző cím, valamint 2. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti az Ámr. 9. § (1) bekezdés c) pontjában „– az Országos Rádió és Televízió Testület kivételével –” szövegrész, a 60. § (5) bekezdésében a „az Áht. 100/A. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásra is figyelemmel” szövegrész, 81. § (3) bekezdésében a „(lebonyolítási)” szövegrész, 81. § (9) bekezdésében a „3/A. § (1) bekezdés ba)–bf) pont szerinti” szövegrész, valamint 153. § (1) bekezdésében az „átmeneti likviditási problémákat kezelő” szövegrész.

41. § (1) Hatályát veszti az Ámr. 162. §-át megelőző alcím, valamint 240. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Ámr. 249. § (3) bekezdés b) pontjában az „és 248. §-a” szövegrész.

(3) E rendelet 2011. január 4-én hatályát veszti.

42. § Nem lép hatályba az Ámr. 162. §-a és 248. §-a.

43. § (1) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. számú rendelet kiegészül a következő 4/B. §-sal:

4/B. § A 4/A. §-nak az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a 2011. január 1-jétől kezdődő kiküldetések esetében kell alkalmazni.”

(2) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. számú rendelet 4/A. § (2) bekezdésében a „napi 25 eurónak” szövegrész helyébe a „napi 40 eurónak” szöveg lép.

1. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
0M30244_0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

5

 

 

 

 

szerv, előirányzat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

űrlap

oldal

Kincstári költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szektor

 

fejezet

 

cím/alcím

 

 

PIR-törzsszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

államháztartási
egyedi azonosító

 

szakágazat

 

 

 

 

 

 

 

 

év

 

időszak

 

 

 

ezer forintban

Kincstári kiemelt előirányzatok megnevezése

Sor-szám

Előirányzat

Forrás

Bevétel

Támogatás

Személyi juttatások

01

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

02

 

 

 

Dologi kiadások

03

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

04

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

05

 

 

 

Intézményi beruházások

06

 

 

 

Felújítások

07

 

 

 

Központi beruházások

08

 

 

 

Lakástámogatás

09

 

 

 

Lakásépítés

10

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

11

 

 

 

Kölcsönök

12

 

 

 

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN : (1+...+12)

13

 

 

 

Közhatalmi bevételek

14

 

 

 

Intézményi működési bevételek

15

 

 

 

Támogatásértékű működési bevételek

16

 

 

 

Működési célú átvett pénzeszközök

17

 

 

 

Felhalmozási bevételek

18

 

 

 

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

19

 

 

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20

 

 

 

Kölcsönök

21

 

 

 

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+...+21)

22

 

 

 

KAPOTT TÁMOGATÁSOK

23

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (22+23)

24

 

 

 

Pénzforgalom nélküli kiadások

25

 

 

 

Finanszírozási kiadások

26

 

 

 

Finanszírozási bevételek

27

 

 

 

Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

28

 

 

 

2. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethezÖsszehangolás szabályai alá tartozó előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLÓDÓ ELŐIRÁNYZAT

 

 

 

 

 

FEJEZET

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJEZET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jog-

 

Előír.

Kiem.

 

 

 

 

 

 

 

Jog-

 

Előír.

Kiem.

 

 

 

 

 

 

 

Cím

 

cím-

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím

 

cím-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcím

csop.

cím

csop.

előír.

 

 

 

 

 

 

Alcím

csop.

cím

csop.

előír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

2

48

 

 

 

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

41

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

 

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

2

 

 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

3

 

 

 

Halászati Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2

48

 

 

 

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

9

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2

38

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

1

 

 

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

2

 

 

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

 

16

2

41

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

9

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

16

5

1

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

2

4

2

 

 

 

Közlekedés Operatív Program

 

 

 

 

16

5

9

 

 

 

TEN-t pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

 

 

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

 

 

 

Közlekedés Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

8

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program MPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

14

 

 

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

19

 

 

 

Környezet és energia Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

20

 

 

 

Államreform Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

21

 

 

 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

23

 

 

 

Nyugat-dunántúli Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

24

 

 

 

Közép-dunántúli Operatív program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

25

 

 

 

Dél-dunántúli Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

26

 

 

 

Dél-alföldi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

27

 

 

 

Észak-alföldi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

28

 

 

 

Észak-magyarországi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

29

 

 

 

Közép-magyarországi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

Területi Együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

 

 

 

 

Egyéb Uniós előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

 

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

2

 

 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

3

 

 

 

Halászati Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

5

1

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

5

9

 

 

 

TEN-t pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Nemzeti ErőforrásMinisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

4

34

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

 

 

 

 

 

 

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

 

 

 

 

 

MUNKAERŐPIACI ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ebből: csak munkahelyteremtő beruházás támogatása, és közfoglalkoztatási kiadások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

9

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

16

2

38

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

 

 

 

 

 

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

16

2

38

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

20

4

34

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

38

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

3. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethezKincstári számlavezető rendszerben történő tartozásmentesség ellenőrzés és utalás felfüggesztésben résztvevő előirányzatok

FEJEZET

Cím

Alcím

Jogcím-

Jog-

Előír.

Kiem.

 

 

 

csop.

cím

csop.

előír.

 

IX.

 

 

 

 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

9

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

15

3

14

 

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM

20

8

 

 

 

 

Egyéb közösségi programok

20

9

 

 

 

 

Szolidarítási programok

20

9

1

 

 

 

Európai Menekültügyi Alap

20

9

2

 

 

 

Integrációs Alap

20

9

3

 

 

 

Visszatérési Alap

20

9

4

 

 

 

Külső Határok Alap

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

16

2

38

 

 

 

Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

16

2

41

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2

3

 

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

2

3

1

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

2

3

2

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek

2

4

 

 

 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

2

4

1

 

 

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

2

4

2

 

 

 

Közlekedés Operatív Program

2

4

3

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program

2

4

8

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program MPA

2

4

14

 

 

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

2

4

19

 

 

 

Környezet és energia Operatív Program

2

4

20

 

 

 

Államreform Operatív Program

2

4

21

 

 

 

Elektronikus közigazgatás Operatív Program

2

4

22

 

 

 

Végrehajtás Operatív Program

2

4

23

 

 

 

Nyugat-dunántúli Operatív Program

2

4

24

 

 

 

Közép-dunántúli Operatív program

2

4

25

 

 

 

Dél-dunántúli Operatív Program

2

4

26

 

 

 

Dél-alföldi Operatív Program

2

4

27

 

 

 

Észak-alföldi Operatív Program

2

4

28

 

 

 

Észak-magyarországi Operatív Program

2

4

29

 

 

 

Közép-magyarországi Operatív Program

2

5

 

 

 

 

Területi Együttműködés

2

5

1

 

 

 

Európai Területi Együttműködés

2

5

2

 

 

 

Interact 2007-2013

2

6

 

 

 

 

Egyéb Uniós előirányzatok

2

6

2

 

 

 

Igazgatási Partnerség

2

6

3

 

 

 

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

2

6

4

 

 

 

EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20

46

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

20

47

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció

4. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez


ADATLAPOK JEGYZÉKE

Sorsz.

Megnevezés

Adattartalom

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adattovábbítás címzettje

Határidő(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munka-
szüneti nap
esetén az azt
követő első
munkanap)

15/A 1.1.

ELŐIRÁNYZAT KÖZLŐ LAP A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján a nettó finanszírozásban megillető támogatásokról

Tárgyhavi aktuális előirányzat.

Belügyminisztérium

Igazgatóságok

tárgyhó 11.

Igazgatóságok

Helyi önkormányzat
Többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
ELŐIRÁNYZAT KÖZLŐ LAP AZ BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján a nettó finanszírozásban megillető támogatásokról

Tárgyhavi aktuális előirányzat.

Belügyminisztérium

Igazgatóságok

tárgyhó 11.

15/A 2.1.

ADATKÖZLŐ LAP a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek adatszolgáltatásához

A költségvetési szerv az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallását alátámasztó analitikus bérnyilvántartásának adatai.

Önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a fenntartó önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

15/A 2.2.

ADATKÖZLŐ LAP a „Társadalombiztosítási és Családtámogatási kifizetőhely által teljesített ellátások” igényléséhez

A költségvetési szerv által a tárgyhónapban megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

Önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a fenntartó önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

15/A 2.3.

ADATKÖZLŐ LAP a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére

A költségvetési szerv az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallását alátámasztó analitikus bérnyilvántartásának adatai.

Igazgatóságok

Helyi önkormányzat (költségvetési szervek)
Többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

15/A 2.4.

ADATKÖZLŐ LAP a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által teljesített ellátások” igényléséről

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

Igazgatóságok

Helyi önkormányzat (költségvetési szervek)
Többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

15/A 2.5.

ADATKÖZLŐ LAP Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja ……… hónap után járó részletének elszámolásához

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja havi részletének folyósításához szükséges adatszolgáltatás

Önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a fenntartó önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 4.

15/A
2.6.

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja ……… hónap után járó részletének elszámolásához

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások 2011. évi kompenzációja havi részletének folyósításához

Igazgatóságok

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály

tárgyhó 5.

15/A 2.6. számú adatlappal azonos szerkezetű ORSZÁGOS ÖSSZESÍTŐ

A 15/A 2.6. sz. alatti adattartalom ország összesen aggregátumai.

Belügyminisztérium

Magyar Államkincstár
Önkormányzati Főosztály
Nemzetgazdasági Minisztérium

tárgyhó 5.

15/A 3.1.

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről

A központosított illetményszámfejtés,
valamint – azt nem igénylő költségvetési szervekről – az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatása alapján összeállított és részletezett, az Áht. szerinti kincstári finanszírozás biztosításához szükséges információk.

Igazgatóságok

Helyi önkormányzat
Többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

15/A 3.2.

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által teljesített ellátások” igényléséhez

A központosított illetményszámfejtés keretében, valamint az azt nem igénylő, de kifizetőhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervekről az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatása alapján összeállított és részletezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

Igazgatóságok

Helyi önkormányzat
Többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

A 15/A 3.2. számú adatlappal azonos szerkezetű országos összesítő megyénként az ellátások igényléséről

Adatszolgáltatás az ellátások igényléséről.

Belügyminisztérium

Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzellátási Főosztály
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

tárgyhó 18.

15/A 4.1.

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján a nettó finanszírozásban megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások támogatásáról.

Igazgatóságok

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály

tárgyhó 15.

15/A 4.2.

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ

A 15/A 3.1. sz. és a 15/A 3.2. sz. alatti adattartalom megyei összesen aggregátumai.

Igazgatóságok

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály

tárgyhó 15.

A 15/A 4.2. számú adatlappal azonos szerkezetű országos összesítő

A 15/A 3.1. sz. és a 15/A 3.2. sz. alatti adattartalom ország összesen aggregátumai.

Belügyminisztérium

Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzellátási Főosztály
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

tárgyhó 18.

15/A 5.1.

HELYESBÍTŐ LAP a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy OEP támogatásból származó járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. január 1-je előtti helyesbítéséről

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy OEP támogatásból származó járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. január 1-je előtti helyesbítéséről.

Önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a fenntartó önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

15/A 5.2.

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy OEP támogatásból származó járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. január 1-je előtti helyesbítéséről

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok központi forrásból vagy OEP támogatásból származó járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. január 1-je előtti helyesbítéséről.

Igazgatóságok

Nemzeti Adó-és Vámhivatal megyei (fővárosi) igazgatósága

tárgyhó 20.

15/A 5.3.

ÖSSZESÍTŐ a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseiről
a 15/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi rendezésének időpontja alapján

A költségvetési szerv 15/A 5.1. számú adatlapjainak öszesítése a helyesbítés pénzügyi rendezésének időpontjára.

Önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a fenntartó önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

15/A 5.4.

ÖSSZESÍTŐ a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseiről
a 15/A 5.2. számú adatlapok pénzügyi rendezésének időpontja alapján

A megye 15/A 5.2. számú adatlapjainak öszesítése – adószámonként – a helyesbítés pénzügyi rendezésének időpontjára.

Igazgatóságok

Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály

tárgyhó 20.

15/B 1.1.

ELŐIRÁNYZAT KÖZLŐ LAP a gyógyító-megelőző ellátások előirányzatai terhére teljesítendő kifizetések az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól

Tárgyhavi aktuális előirányzat.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Igazgatóságok az Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályán keresztül

tárgyhó 11.

15/B 3.1.

ELSZÁMOLÁS az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. alapján a nettó finanszírozás keretében megillető pénzügyi teljesítésről

A központosított illetményszámfejtés, valamint – az azt nem igénylő, OEP által finanszírozott költségvetési szervekről – az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján összeállított és részletezett, az Áht. szerinti kincstári finanszírozás biztosításához szükséges információk.

Igazgatóságok

az OEP által finanszírozott költségvetési szerv

tárgyhó 20.

15/B 3.2.

ELSZÁMOLÁS az OEP által finanszírozott költségvetési szerv nettó finanszírozásba bevont „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által teljesített ellátások” igényléséhez

A központosított illetményszámfejtés keretében, valamint az azt nem igénylő, de kifizetőhelyi feladatokat ellátó, OEP által finanszírozott költségvetési szervekről az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján összeállított és részletezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

Igazgatóságok

az OEP által finanszírozott költségvetési szerv

tárgyhó 20.

A 15/B 3.2. sz. adatlappal azonos szerkezetű országos összesítő megyénként az ellátások igényléséről

Adatszolgáltatás az ellátások igényléséről.

Belügyminisztérium

Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzellátási Főosztály

tárgyhó 18.

15/B 4.1.

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ az OEP által finanszírozott költségvetési szervek nettó finanszírozásba bevont támogatásáról

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv támogatásáról.

Igazgatóságok

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály

tárgyhó 15.

A 15/B 4.1. sz. adatlappal azonos szerkezetű országos összesítő megyénként a költségvetési szervek támogatásáról

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek támogatásáról.

Belügyminisztérium

Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzellátási Főosztály

tárgyhó 18.

15/B 4.2.

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ

A 15/B 3.1. sz. és a 15/B 3.2. sz. alatti adattartalom megyei összesen aggregátumai.

Igazgatóságok

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály

tárgyhó 15.

A 15/B 4.2. számú adatlappal azonos szerkezetű országos összesítő

A 15/B 3.1. sz. és a 15/B 3.2. sz. alatti adattartalom ország összesen aggregátumai.

Belügyminisztérium

Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztálya,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzellátási Főosztály

tárgyhó 18.
15/A 1.1. számú adatlap
0M30248_1

Megye

kódja

 

 

 

neve:

 


0M30248_2

Önkormányzat / Többcélú

sorszáma

 

kistérségi társulás

neve:

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 ELŐIRÁNYZAT KÖZLŐ LAP
BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL

az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján
a nettó finanszírozásban megillető támogatásról
2011. év ................hónap

0M30248_3

Sorszám

Megnevezés

Eredeti
előirány-
zat
(Ft)
a.)

Korrekció
+/-
(Ft)
b.)

Végleges előirány-
zat (Ft)
c.)

1.

A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó

 

 

 

2.

A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

 

 

 

3.

A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

 

 

 

4.

a.) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 1. pont)

 

 

 

b.) Körzeti igazgatás (3. sz. melléklet 2. pont)

 

 

 

c.) Körjegyzőség működése (3. sz. melléklet 3. pont)

 

 

 

d.)    Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 4. pont)

 

 

 

e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (3. sz. melléklet 5. pont)

 

 

 

f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (3. sz. melléklet 6. pont)

 

 

 

g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (3. sz. melléklet 7. pont)

 

 

 

h.) Üdülőhelyi feladatok (3. sz. melléklet 8. pont)

 

 

 

i.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése (3. sz. melléklet 9. pont)

 

 

 

j.) Pénzbeli szociális juttatások (3. sz. melléklet 10. pont)

 

 

 

k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (3. sz. melléklet 11. pont)

 

 

 

l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (3. sz. melléklet 12. pont)

 

 

 

m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei (3. sz. melléklet 13. pont)

 

 

 

n.) Gyermekek napközbeni ellátása (3. sz. melléklet 14. pont)

 

 

 

o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (3. sz. melléklet 15. pont)

 

 

 

p.) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások (3. sz. melléklet 16. pont)

 

 

 

q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (3. sz. melléklet 17. pont)

 

 

 

Ebből:    Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (17.2. pont)

 

 

 

r.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet)

 

 

 

5.

 

a.) Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (5. számú melléklet 5. pont)

 

 

 

b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. számú melléklet 7. pont)

 

 

 

c) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (c.1.+c.2.+c.3 +c.4.) (5. számú 11. pont)

 

 

 

Ebből: c.1.)    Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (11.a) pont)

 

 

 

c.2.)    Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (11.b) pont)

c.3.)    Arany János Programok támogatása (11. c) pont)

c.4.)     Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (11. d. pont)

 

 

 

d.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

A nettó finanszírozásban folyósított központosított előirányzatok összesen (a+b+c+d)

(költségvetési törvény 5. számú melléklet)

 

 

 

6.

a.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása (7. számú melléklet 1. a) pont)

 

 

 

b.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása (7. számú melléklet 1. b) pont)

 

 

 

c.) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. c) pont)

 

 

 

d.) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. d) pont)

 

 

 

e.) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása (7. számú melléklet 1. e) pont)

 

 

 

f.) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. a) pont)

 

 

 

g.) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. b) pont)

 

 

 

h.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h) (költségvetési törvény 7. számú melléklet)

 

 

 

7

a.) Pedagógiai szakszolgálat (8. számú melléklet I/1. pont)

 

 

 

b.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása. (8. számú melléklet I/2. pont)

 

 

 

c.) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez. (8. számú melléklet I/3. pont)

 

 

 

d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (8. számú melléklet II/2. pont)

 

 

 

e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (e1.+e.2.+e.3.+e.4.+e.5.+e.6.+e.7.+e.8.)

(8. számú melléklet III. pont)

 

 

 

Ebből:    e.1.)    Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása (2.1. pont)

 

 

 

    e.2.)    A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása (2.2. pont)

 

 

 

    e.3.)    A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása (2.3. pont)

 

 

 

    e.4.)    A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási

feladatainak támogatása (2.4. pont)

 

 

    e.5.)    A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási

feladatainak támogatása (2.5. pont)

 

 

 

    e.6.)    A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási

feladatainak támogatása (2.6. pont)

 

 

 

e.7.)    A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása (2.7. pont)

 

 

 

    e.8.)    A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása (2.8. pont)

 

 

f.) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (8. számú melléklet IV. pont)

 

 

 

g.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (a+b+c+d+e+f+g)

(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

 

 

 

8.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja1 (a+b)

 

 

 

Ebből: a.)    Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás

 

 

 

b.)    Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás

 

 

 

9.

(Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

10.

(Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

11.

Tárgyhavi előirányzat összesen2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

 

 

 

12.

Lemondás miatt keletkezett, az előirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztatóadat)

 

 

 

13.

Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tőketartozás

 

 

 

14.

Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás

 

 

 

15.

Kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt

 

 

 

16.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt

 

 

 

17.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt

 

 

 

18.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt

 

 

 

19.

Jogtalanul igénybe vett lakossági közműfejlesztési támogatás visszavonása

 

 

 

20.

A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program

esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása

 

 

 

21.

(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)

 

 

 

22.

(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)

 

 

 1 2011. január hónapban előleg.


15/A 1.1. számú adatlap


0M30248_4

Megye

kódja

 

 

 

neve:

 MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
ELŐIRÁNYZAT KÖZLŐ LAP
BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL
az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján
a nettó finanszírozásban megillető támogatásról
2011. év ................hónap

0M30248_5

Sorszám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)
a.)

Korrekció
+/-
(Ft)
b.)

Végleges
előirányzat
(Ft)
c.)

1.

A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó

 

 

 

2.

A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

 

 

 

3.

A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

 

 

 

4.

a.) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 1. pont)

 

 

 

b.) Körzeti igazgatás (3. sz. melléklet 2. pont)

 

 

 

c.) Körjegyzőség működése (3. sz. melléklet 3. pont)

 

 

 

d.)    Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 4. pont)

 

 

 

e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (3. sz. melléklet 5. pont)

 

 

 

f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (3. sz. melléklet 6. pont)

 

 

 

g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (3. sz. melléklet 7. pont)

 

 

 

h.) Üdülőhelyi feladatok (3. sz. melléklet 8. pont)

 

 

 

i.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése (3. sz. melléklet 9. pont)

 

 

 

j.) Pénzbeli szociális juttatások (3. sz. melléklet 10. pont)

 

 

 

k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (3. sz. melléklet 11. pont)

 

 

 

l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (3. sz. melléklet 12. pont)

 

 

 

m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei (3. sz. melléklet 13. pont)

 

 

 

n.) Gyermekek napközbeni ellátása (3. sz. melléklet 14. pont)

 

 

 

o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (3. sz. melléklet 15. pont)

 

 

 

p.) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások (3. sz. melléklet 16. pont)

 

 

 

q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (3. sz. melléklet 17. pont)

 

 

 

Ebből:    Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (17.2. pont)

 

 

 

r.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet)

 

 

 

5.

 

a.) Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (5. számú melléklet 5. pont)

 

 

 

b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. számú melléklet 7. pont)

 

 

 

c) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (c.1.+c.2.+c.3 +c.4.) (5. számú 11. pont)

 

 

 

Ebből:    c.1.)    Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (11.a) pont)

 

 

 

c.2.)    Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó

pedagógusok anyagi támogatása (11.b) pont)

c.3.) Arany János Programok támogatása (11. c) pont)

c.4.)     Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (11. d. pont)

 

 

 

d.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

A nettó finanszírozásban folyósított központosított előirányzatok összesen (a+b+c+d)

(költségvetési törvény 5. számú melléklet)

 

 

 

6.

a.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása (7. számú melléklet 1. a) pont)

 

 

 

b.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása (7. számú melléklet 1. b) pont)

 

 

 

c.) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. c) pont)

 

 

 

d.) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. d) pont)

 

 

 

e.) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása (7. számú melléklet 1. e) pont)

 

 

 

f.) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. a) pont)

 

 

 

g.) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. b) pont)

 

 

 

h.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h) (költségvetési törvény 7. számú melléklet)

 

 

 

7.

a.) Pedagógiai szakszolgálat (8. számú melléklet I/1. pont)

 

 

 

b.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása. (8. számú melléklet I/2. pont)

 

 

 

c.) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez. (8. számú melléklet I/3. pont)

 

 

 

d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (8. számú melléklet II/2. pont)

 

 

 

e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (e1.+e.2.+e.3.+e.4.+e.5.+e.6.+e.7.+e.8.)

(8. számú melléklet III. pont)

 

 

 

Ebből:    e.1.)    Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása (2.1. pont)

 

 

 

    e.2.)    A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása (2.2. pont)

 

 

 

    e.3.)    A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása (2.3. pont)

 

 

 

    e.4.)    A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási

feladatainak támogatása (2.4. pont)

 

 

    e.5.)    A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási

feladatainak támogatása (2.5. pont)

 

 

 

    e.6.)    A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási

feladatainak támogatása (2.6. pont)

 

 

 

e.7.)    A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása (2.7. pont)

 

 

 

    e.8.)    A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása (2.8. pont)

 

 

f.) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (8. számú melléklet IV. pont)

 

 

 

g.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (a+b+c+d+e+f+g)

(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

 

 

 

8.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja1 (a+b)

 

 

 

Ebből: a.)    Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás

 

 

 

b.)    Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás

 

 

 

9.

(Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

10.

(Fenntartva évközi új előirányzat részére)

 

 

 

11.

Tárgyhavi előirányzat összesen2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

 

 

 

12.

Lemondás miatt keletkezett, az előirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztatóadat)

 

 

 

13.

Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tőketartozás

 

 

 

14.

Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás

 

 

 

15.

Kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt

 

 

 

16.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt

 

 

 

17.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt

 

 

 

18.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt

 

 

 

19.

Jogtalanul igénybe vett lakossági közműfejlesztési támogatás visszavonása

 

 

 

20.

A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása

 

 

 

21.

(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)

 

 

 

22.

(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)

 

 

 

______________________________, ......…. év ................hó ...........nap

 

 

P.H.

 

…………………………………………………

aláírás
1 2011. január hónapban előleg.


15/A 2.1. számú adatlap

ADATKÖZLŐ LAP
a nettó finanszírozásba bevont
költségvetési szervek adatszolgáltatásához
2011. év .....................hónap

0M30248_7

Költségvetési

neve:

 

szerv

címe:

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 


I.

0M30248_8

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)6

1.

Személyi juttatások bruttó összege

 

2.

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége

 

b.) Az adózót terhelő – magánszemélyhez nem köthető – személyi jövedelemadó kötelezettség

 

c.) Előző évi elszámolási különbözet

 

Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)        (adónem kód: 103)

 

3.

a.) A foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék

 

b.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)

 

c.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)

 

d.) Határozat – járuléktartozás

 

Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c+d)        (adónem kód: 125)

 

4.

Korkedvezmény-biztosítási járulék         (adónem kód: 187)

 

5.

a.) A foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

 

b.) A magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

 

c.) Határozat – járuléktartozás

 

Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (a+b+c)        (adónem kód: 188)

 

6.

a.) Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás        (adónem kód: 152)

 

b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás        (adónem kód: 153)

 

Egészségbiztosítási Alapot megillető egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)

 

7.

START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával

rendelkezőre vonatkozó kötelezettség        (adónem kód: 186)

 

8.

Kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)        (adónem kód: 190)

 

9.

a.)    A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és

nem nyugdíjas munkavállaló esetében

(2006-2007. évi önellenőrzések esetében)        (adónem kód: 192)

 

b.)    A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és

nem nyugdíjas munkavállaló esetében1        (adónem kód: 195)

 

c.) A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és

nem nyugdíjas munkavállaló esetében                     (adónem kód: 191)

 

d.) A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – nyugdíjas,

vagy járulékfizetési felső határ túllépése esetében        (adónem kód: 193)

 

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelő 9,5 %-os mértékű Ekho        (adónem kód: 197)

 

Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)

 

10.

a.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék

 

b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék

 

c.) Határozat – járuléktartozás

 

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó

Egészségbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c)        (adónem kód: 124)

 

11.

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkaadói járulék        (adónem kód: 144)

 

12.

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkavállalói járulék        (adónem kód: 145)

 

13.

a.)    2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyek különadója

 

b.)    Korábbi évek elszámolási különbözete

 

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó

magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)         (adónem kód:198)

 

14.

Önellenőrzési pótlék        (adónem kód: 215)

 

15.

Határozat – bírság        (adónem kód: 224, 226)

 

16.

Határozat – késedelmi pótlék        (adónem kód: 138)

 

17.

Munkáltatói táppénz hozzájárulás a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján 2
        
(adónem kód: 149)

 

18.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező

munkavállalót érintő közteher                            (adónem kód:239)

 

19.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag

munkavállalót érintő közteher1                            (adónem kód: 249)

 

20.

A magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez

kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója                    (adónem kód: 305)

 

21.

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető tagdíjfizetési kötelezettség 3

 

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség 4

 

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 5

 

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)

 

22.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

23.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

24.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

25.

Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség összesen (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)

 

A feltüntetett adatok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek.

_______________________________, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.

…………………………………………………..

Aláírás

 


1    2010. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.
2    A megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján a nem önálló tb. kifizetőhelyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal egyezően kell kitölteni.
3    A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendő magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. szeptember hónapra, illetve az azt megelőző időszakra vonatkozó helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.
    A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 15/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplő érték, az adatot forintban a bevallással megegyezően kell kitölteni.
4    A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 15A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplő érték, az adatot forintban a bevallással megegyezően kell kitölteni.
5    A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 15/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplő érték, csak az állami adóhatóság által     évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítő” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással megegyezően kell kitölteni.
6    Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyezően – a 17. és a 21. sor kivételével – ezer forintra kerekítve kell kitölteni.


15/A 2.1. számú adatlap

II.

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő kötelezettség részletezése

0M30248_9

Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve

Tagdíj1

Önellenőrzési pótlék2

Késedelmi pótlék 3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

261

 

461

 

561

 

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

 

462

 

562

 

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

 

463

 

563

 

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

 

465

 

565

 

5.

0001

Axa Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

266

 

466

 

566

 

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

 

467

 

567

 

7.

0021

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

268

 

468

 

568

 

8.

0022

Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

269

 

469

 

569

 

9.

0006

Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár

270

 

470

 

570

 

10.

0014

Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

271

 

471

 

571

 

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

 

472

 

572

 

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

 

473

 

573

 

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

 

474

 

574

 

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

 

475

 

575

 

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

 

476

 

576

 

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

 

477

 

577

 

17.

0048

Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

278

 

478

 

578

 

18.

0028

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

279

 

479

 

579

 

19.

0062

K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár4

280

 

480

 

580

 

20.

0063

Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

282

 

482

 

582

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő fizetési kötelezettség összesen:

 

 

 

 

 

 


A feltüntetett adatok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek.

___________________________________, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.

…………………………………………………..
Aláírás

0M30248_10

 

1

A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendő magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.

 

A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 13/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplő érték, az adatot forintban a bevallással megegyezően kell kitölteni.

 

2

A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 13/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplő érték, az adatot forintban a bevallással megegyezően kell kitölteni.

 

3

A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 13/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplő érték, csak az állami adóhatóság által

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítő” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással megegyezően kell kitölteni.

4

Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.15/A 2.2. számú adatlap

Adatközlő lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által teljesített ellátások”
igényléséhez 1.

2011. év .....................hónap

0M30248_11

Költségvetési

neve:

 

szerv

címe:

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 0M30248_12

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)

 

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény

 

d.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)

 

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)

 

 

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetőhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

c.) Táppénz kifizetőhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz

 

 

f.) Passzív jogon folyósított táppénz

 

 

g.) Gyermekápolási táppénz kifizetőhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

i.) Baleseti táppénz

 

 

j.) Gyermekgondozási díj

 

 

k.) Kifizetőhelyek költségtérítése

 

 

l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége

 

 

m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetőhely esetén

 

2.

Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l-m)

 

 

a.) Gyermekgondozási segély

 

 

b.) Családi pótlék

 

 

c.) Anyasági támogatás

 

 

d.) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

 

 

e.) Szociális támogatás

 

 

f.) Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset-kiegészítés)

 

 

g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége

 

 

h.) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhelő közterhei

 

3.

Központi költségvetésből finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)

 

4.

A kifizetőhely részére megtérítendő összeg (1+2+3)

 A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok alapján teljesülnek.

_________________________________, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.

…………………………………………………..
aláírás


15/A 2.3. számú adatlap

ADATKÖZLŐ LAP

a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére
2011. év .....................hónap

0M30248_13

Költségvetési

neve:

 

szerv

címe:

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 


I.

0M30248_14

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

Személyi juttatások bruttó összege

 

2.

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége

 

b.) Az adózót terhelő – magánszemélyhez nem köthető – személyi jövedelemadó kötelezettség

 

c.) Előző évi elszámolási különbözet

 

Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)    (adónem kód: 103)

 

3.

a.) A foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék

 

b.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)

 

c.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)

 

d.) Határozat – járuléktartozás

 

Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c+d)    (adónem kód: 125)

 

4.

Korkedvezmény-biztosítási járulék    (adónem kód: 187)

 

5.

a.) A foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

 

b.) A magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

 

c.) Határozat - járuléktartozás

 

Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (a+b+c)    (adónem kód: 188)

 

6.

a.) Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás    (adónem kód: 152)

 

b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás    (adónem kód: 153)

 

Egészségbiztosítási Alapot megillető egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)

 

7.

START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával

rendelkezőre vonatkozó kötelezettség    (adónem kód: 186)

 

8.

Kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)    (adónem kód: 190)

 

9.

a.)    A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenőrzések esetében)    (adónem kód: 192)

 

b.) A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és

nem nyugdíjas munkavállaló esetében1    (adónem kód: 195)

 

c.) A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és

nem nyugdíjas munkavállaló esetében    (adónem kód: 191)

 

d.) A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – nyugdíjas,

vagy járulékfizetési felső határ túllépése esetében    (adónem kód: 193)

 

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelő 9,5 %-os mértékű Ekho    (adónem kód: 197)

 

Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)

 

10.

a.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék

 

b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék

 

c.) Határozat - járuléktartozás

 

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó

Egészségbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c)    (adónem kód: 124)

 

11.

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkaadói járulék    (adónem kód: 144)

 

12.

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkavállalói járulék    (adónem kód: 145)

 

13.

a.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyek különadója

 

b.) Korábbi évek elszámolási különbözete

 

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó

magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)    (adónem kód: 198)

 

14.

Önellenőrzési pótlék    (adónem kód: 215)

 

15.

Határozat – bírság    (adónem kód: 224, 226)

 

16.

Határozat – késedelmi pótlék    (adónem kód: 138)

 

17.

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/-    (adónem kód: 103)

 

b.) Munkaadói járulék +/-    (adónem kód: 144)

 

c.) Munkavállalói járulék +/-    (adónem kód: 145)

 

d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető kötelezettség +/-    (adónem kód: 125)

 

e.) Egészségbiztosítási Alapot megillető kötelezettség +/-    (adónem kód: 124)

 

f.) Egészségbiztosítási Alapot megillető egészségügyi hozzájárulás +/-    (adónem kód: 152. ill. 153)

 

g.) START kártyával rendelkezőre vonatkozó kötelezettség +/-        (adónem kód: 186)

 

h.) Önellenőrzési pótlék +/-    (adónem kód: 215)

 

Helyesbítés összege 2006. január 1-je előtti időszakra 2

(2005. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)

 

18.

Munkáltatói táppénz hozzájárulás a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján3     (adónem kód: 149)

 

19.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező

munkavállalót érintő közteher                         (adónem kód:239)

 

20.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag

munkavállalót érintő közteher1                         (adónem kód: 249)

 

21.

A magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez

kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója                 (adónem kód: 305)

 

22.

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető tagdíjfizetési kötelezettség 4

 

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség 5

 

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 6

 

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)

 

23.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

24.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

25.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

26.

Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség összesen (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)

 

27.

Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendő 2007. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó

fizetési kötelezettségmegfizető az Igazgatóság

 

28.

Befizetési kötelezettségek összesen (26+27)

 

29.

Az Igazgatóságot megillető kifizetőhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások7

 

30.

Az Igazgatóság, mint kifizetőhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat terhelő kötelezettségei8

 

31.

A kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások8

 

32.

Az Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása

 

33.

Nettósítási különbözet (28-30-31+32)

 

1

2010. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.

2

Megegyezik a 15/A 5.3 számú adatlap tartalmával.

3

A megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján a nem önálló tb. kifizetőhelyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal egyezően kell kitölteni.

4

A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.a.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

5

A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.b.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

6

A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.c.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplő érték, csak az állami adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítő” alapján szerepelhet adat.

7

Igazgatóságot, mint kifizetőhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillető összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történő utalást az Igazgatóság teljesíti.

8

Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillető összeg.15/A 2.3. számú adatlap

II.

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő kötelezettség részletezése

0M30248_16

Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve

Tagdíj1

Önellenőrzési pótlék2

Késedelmi pótlék 3

Adónem kód

Összege
(Ft)

Adónem kód

Összege
(Ft)

Adónem kód

Összege
(Ft)

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

261

 

461

 

561

 

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

 

462

 

562

 

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

 

463

 

563

 

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

 

465

 

565

 

5.

0001

Axa Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

266

 

466

 

566

 

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

 

467

 

567

 

7.

0021

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

268

 

468

 

568

 

8.

0022

Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

269

 

469

 

569

 

9.

0006

Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár

270

 

470

 

570

 

10.

0014

Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

271

 

471

 

571

 

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

 

472

 

572

 

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

 

473

 

573

 

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

 

474

 

574

 

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

 

475

 

575

 

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

 

476

 

576

 

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

 

477

 

577

 

17.

0048

Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

278

 

478

 

578

 

18.

0028

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

279

 

479

 

579

 

19.

0062

K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár4

280

 

480

 

580

 

20.

0063

Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

282

 

482

 

582

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő fizetési kötelezettség összesen:

 

 

 

 

 

 ___________________,......... év .....................................hó .........nap

1

A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendő magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat. A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.a.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

2

A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.b.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

3

A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22c.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplő érték, csak az állami adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítő” alapján szerepelhet adat.

4

Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.15/A 2.4. számú adatlap

ADATKÖZLŐ LAP
a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére
a „Társadalombiztosítási kifizetőhely által teljesített ellátások” igényléséről
2011. év .....................hónap

0M30248_18

Költségvetési

neve:

 

szerv

címe:

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 


0M30248_19

Sor-
szám

Megnevezés

Az Igazgatóság,
mint kifizetőhely
által – bruttó
módon –
teljesített
társadalom-
biztosítási és
családtámogatási
ellátások

Az
Igazgatóság,
mint
kifizetőhely
által – bruttó
módon –
teljesített
társadalom-
biztosítási és
családtámogat
ási ellátások
foglalkoztatott
at terhelő
kötelezettségei 2

Az Igazgatóságot
megillető kifizetőhely által
teljesített
társadalom-
biztosítási és
családtámogatási
ellátások 1

(3-4)

A kifizető által
– bruttó módon
– teljesített
társadalom-
biztosítási és
családtámogatá
si ellátások és
munkáltatói
táppénz
hozzájárulás 2

Társadalom-
biztosítási és
családtámo-gatási
ellátások és a
munkáltatói
táppénz
hozzájárulás
összesen

(3+6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

 

 

 

 

 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)

 

 

 

 

 

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény

 

 

 

 

 

d.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)

 

 

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)

 

 

 

 

 

 

 

a.)Terhességi-gyermekágyi segély kifizetőhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

 

 

 

 

 

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

 

 

 

 

c.) Táppénz kifizetőhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

 

 

 

 

 

d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

 

 

 

 

 

e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz

 

 

 

 

 

 

f.) Passzív jogon folyósított táppénz

 

 

 

 

 

 

g.)Gyermekápolási táppénz kifizetőhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

 

 

 

 

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után

 

 

 

 

 

 

i.) Baleseti táppénz

 

 

 

 

 

 

j.) Gyermekgondozási díj

 

 

 

 

 

 

k.) Kifizetőhelyek költségtérítése

 

 

 

 

 

 

l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége

 

 

 

 

 

 

m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetőhely esetén

 

 

 

 

 

2.

Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l–m)

 

 

 

 

 

3.

 

a.) Gyermekgondozási segély

 

 

 

 

 

b.) Családi pótlék

 

 

 

 

 

c.) Anyasági támogatás

 

 

 

 

 

d.) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

 

 

 

 

 

e.) Szociális támogatás

 

 

 

 

 

f.) Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset-kiegészítés)

 

 

 

 

 

g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége

 

 

 

 

 

h.) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhelő közterhei

 

 

 

 

 

Központi költségvetésből finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)

 

 

 

 

 

4.

A kifizetőhely részére megtérítendő összeg (1+2+3)

 

 

 

 

 

5.

Az Igazgatóság előirányzat-felhasználási keretszámla

terhére utalandó (2k)

 

 

 

 

 

6.

Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-5)

 

 

 

 

 __________________________________, ......... év .....................................hó .........nap


1    Az Igazgatóságot, mint kifizetőhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillető összeg,     a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történő utalást az Igazgatóság teljesíti.
2    A költségvetési szervet megillető összeg.


15/A 2.5. számú adatlap

ADATKÖZLŐ LAP
Adatszolgáltatás
a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja ………………….. hónap után járó részletének elszámolásához

0M30248_20

Költségvetési szerv

neve :

 

 

címe :

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód :

 

 

 

 

 

 

 


0M30248_21

Sor-
szám

Megnevezés

Létszám (fő)

1.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint kompenzációra jogosultak száma

 

2.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet 2. § (3) bekezdése szerint kompenzációra jogosultak száma

 

3.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint kompenzációra jogosultak száma

 

4.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint kompenzációra jogosultak száma

 

5.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja szerint kompenzációra jogosultak száma

 

6.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet szerint kompenzációra jogosultak száma összesen (1. + … + 5.)

 


0M30248_22

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

7.

A 2011. évi kompenzáció havi részletének – kifizetőt terhelő közterhekkel növelt – bruttó összege 1

 

8.

A 2011. évi kompenzáció havi részletének – tárgyhó elején – a dolgozók részére kifizetendő nettó összege 2

 


………………………, ……….. év ……………………. hó ……… nap

P. H.

……………………………………….
aláírás

1

2011. évben – január hónap kivételével – havonta a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülő összeg.

2

2011. január hónapban a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülő összeg.15/A 2.6. számú adatlap

0M30248_24

Megye kódja / sorszám:

 

 

/

 

 

 

neve:

 


MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
……………. hónap után járó részletének elszámolásához

0M30248_25

Önkormányzat/kistérségi társulás

Központi költségvetésből
finanszírozott kör esetében

OEP kör esetében

a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

Sor-
szám

KSH
kódja

Neve

a kifizetőt
terhelő,
közterhekkel
növelt bruttó
összege
(Ft)

a dolgozónak
kifizetendő
nettó összege
(Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege
(Ft)

a dolgozónak
kifizetendő
nettó összege
(Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege
(Ft) 1
(4 + 6)

a dolgozónak
kifizetendő
nettó
összege
(Ft) 2

(5 + 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 

 

 

 

 

 


…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap

P. H.

…………………………………………………..
igazgató

1

2011. évben – január hónap kivételével – havonta megegyezik a 15/A 1.1. számú adatlap 8. sor c. oszlopának tartalmával.

2

2011. január hónapban megegyezik a 15/A 1.1. számú adatlap 8. sor c. oszlopának tartalmával.15/A 3.1. számú adatlap

ELSZÁMOLÁS
az önkormányzatot /többcélú kistérségi társulást
a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján
nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről
2011. év ..................hónap

0M30248_27

Önkormányzat / Többcélú

neve:

 

kistérségi társulás

címe:

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 


I.
Pénzügyi teljesítés elszámolása

0M30248_28

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

Tárgyhavi előirányzat összesen (A 15/A 1.1./a. számú adatlapon részletezve) 1

 

1.1

Lemondás miatt keletkezett, az előirányzatban már átvezetett összes tartozás2

 

2.

Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség összesen (A 15/A 3.1. számú adatlap II. táblában részletezve) 3

 

3.

Egyéb csökkentő tételek összesen (A 15/A 3.1. számú adatlap IV. táblában részletezve) 4

 

4.

Csökkentő tételek összesen (2+3)

 

5.

Az Igazgatóságot megillető kifizetőhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és

családtámogatási ellátások 5

 

6.

Az Igazgatóság, mint kifizetőhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat terhelő kötelezettségei 6

 

7.

A kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 7

 

8.

Az Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 8

 

9.

Az önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás részére utalandó nettó összeg9

- az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónap kivételével

 

10.

Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés 9

 

11.

Az önkormányzatot terhelő, Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása8 - megfizető az önkormányzat az Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített időpontig

 

12.

Az Igazgatóság tárgyhavi forgótőke igénye (5+8+11)

 

13.

A következő hónapot terhelő tartozásból a köztehertartozás összege 10 - az Áht. 64. §-a (5) a)

pontjában szereplő határidőt követő második hónapban

 

14.

Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban levont összeg 10

 

15.

Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapot terhelő lemondás miatt fennálló tartozás 11

 

16.

Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban levont összeg 12

 

17.

Az önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás részére utalandó lemondással korrigált nettó összeg az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban 13

 

18.

A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 14

 

1

A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sorában szereplő érték = a 15/A 1.1./a. számú adatlap 12. sor c. oszlopában szereplő érték.

10

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban szerepelhet adat
10-1.1 > 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 14. sor értéke 0
10-1.1 < 0 esetén a 14. sor kerül kitöltésre és a 13. sor értéke 0
10-1.1 = 0 esetén a 13. és a 14 sor értéke 0

2

Tájékoztató adat.

3

A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 2. sorában szereplő érték = a 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 26. sorában szereplő érték.

11

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban
13> 0 esetén 15. sor = 1.1. sor
14> 0 esetén 15. sor = 10. sor
10 – 1.1 = 0 esetén 15. sor = 1.1. sor = 10. sor.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban az előző hónap 15. sorában szereplő összeg.

4

A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 3. sorában szereplő érték = a 15/A 3.1. számú adatlap IV. tábla 15. sorában szereplő érték.

5

Az Igazgatóságot, mint kifizetőhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillető összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történő utalást az Igazgatóság teljesíti. A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 5. sorában szereplő érték = a 15/A 3.2. számú adatlap 5. oszlop 4. sorában szereplő érték.

12

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban szerepelhet adat
9 > 0 esetén kerül kitöltésre
ha 9 – 15 ≥0 , akkor 15. sorban szereplő összeg
ha 9 – 15 < 0 , akkor 9. sorban szereplő összeg.

6

Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillető összeg.A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 6. sorában szereplő érték = a 15/A 3.2. számú adatlap 4. oszlop 4. sorában szereplő érték.

7

Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillető összeg. A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 7. sorában szereplő érték = a 15/A 3.2. számú adatlap 6. oszlop 4. sorában szereplő érték.

13

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban szerepelhet adat
9> 0 esetén értéke a 9. sor és a 16. sor különbsége,
9 = 0, vagy 9.-16.<0 esetén a 17. sor értéke 0.

8

Az Igazgatóság forgótőke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sor-4. sor +6. sor +7. sor képlet szerint számított összeg fedezetet nyújt.

14

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban szerepelhet adat
9 > 0 és 9.-15.< 0 esetén 15. sor és a 9. sor különbsége
9= 0 esetén az 15. sorban szereplő összeg.

9

Kiutalás (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónap kivételével),
    1-4+6+7-8 > 0 esetén a 9. sor kerül kitöltésre és a 10. sor értéke 0
Tartozás     1-4+6+7-8 < 0 esetén a 10. sor kerül kitöltésre és a 9. sor értéke 0
Megjegyzés:ha    1-4+6+7-8 = 0, akkor 9. és a 10. sor értéke is 0

 

 II.
Állami adóhatóság felé teljesítendő kötelezettségek
0M30248_30

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

Személyi juttatások bruttó összege

 

2.

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége

 

b.) Az adózót terhelő – magánszemélyhez nem köthető – személyi jövedelemadó kötelezettség

 

c.) Előző évi elszámolási különbözet

 

Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)

(adónem kód: 103)

 

3.

a.) A foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék

 

b.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)

 

c.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)

 

d.) Határozat – járuléktartozás

 

Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c+d)

(adónem kód: 125)

 

4.

Korkedvezmény-biztosítási járulék

(adónem kód: 187)

 

5.

a.) A foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

 

b.) A magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

 

c.) Határozat - járuléktartozás

 

Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (a+b+c)

(adónem kód: 188)

 

6.

a.) Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

(adónem kód: 152)

 

b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás

(adónem kód: 153)

 

Egészségbiztosítási Alapot megillető egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)

 

7.

START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
rendelkezőre vonatkozó kötelezettség    
(adónem kód: 186)

 

8.

Kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)

(adónem kód: 190)

 

9.

a.)    A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenőrzések esetében)    (adónem kód: 192)

 

b.)    A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében1    (adónem kód: 195)

 

c.)    A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében    (adónem kód: 191)

 

d.)     A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felső határ túllépése esetében    (adónem kód: 193)

 

e.)

Az EGT államban biztosított személyt terhelő 9,5 %-os mértékű Ekho

(adónem kód: 197)

 

Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)

 

10.

a.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék

 

b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék

 

c.) Határozat - járuléktartozás

 

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó
Egészségbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c)    
(adónem kód: 124)

 

11.

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkaadói járulék

(adónem kód: 144)

 

12.

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkavállalói járulék

(adónem kód: 145)

 

13.

a.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyek különadója

 

b.) Korábbi évek elszámolási különbözete

 

2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó
magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)    
(adónem kód: 198)

 

14.

Önellenőrzési pótlék

(adónem kód: 215)

 

15.

Határozat – bírság

(adónem kód: 224;226)

 

16.

Határozat – késedelmi pótlék

(adónem kód: 138)

 

17.

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/-

(adónem kód: 103)

 

b.) Munkaadói járulék +/-

(adónem kód: 144)

 

c.) Munkavállalói járulék +/-

(adónem kód: 145)

 

d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető kötelezettség +/-

(adónem kód: 125)

 

e.) Egészségbiztosítási Alapot megillető kötelezettség +/-

(adónem kód: 124)

 

f.) Egészségbiztosítási Alapot megillető egészségügyi hozzájárulás +/-

(adónem kód: 152. ill. 153)

 

g.) START kártyával rendelkezőre vonatkozó kötelezettség +/-

 

(adónem kód: 186)

 

h.) Önellenőrzési pótlék +/-

(adónem kód: 215)

 

Helyesbítés összege 2006. január 1-je előtti időszakra
(2005. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)

 

18.

Munkáltatói táppénz a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján2

(adónem kód: 149)

 

19.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező
munkavállalót érintő közteher                    
(adónem kód:239)

 

20.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag
munkavállalót érintő közteher1                    
(adónem kód: 249)

 

21.

A magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója                
(adónem kód: 305)

 

22.

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető tagdíjfizetési kötelezettség 3

 

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség 4

 

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 5

 

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)

 

23.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

24.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

25.

(Fenntartva évközi új adónem részére)

 

26.

Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség összesen 6 (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)

 

27.

Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (26-17) 7

 

1

2010. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.

2

A megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján a nem önálló tb. kifizetőhelyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal egyezően kell kitölteni.

3

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.a.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

4

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.b.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

5

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.c.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplő érték, csak az állami adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítő” alapján szerepelhet adat.

6

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 26. sorában szereplő érték = a 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 2. sorában szereplő érték.

7

Tájékoztató adatIII.

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő kötelezettség részletezése

0M30248_32

Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve

Tagdíj1

Önellenőrzési pótlék2

Késedelmi pótlék 3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

261

 

461

 

561

 

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

 

462

 

562

 

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

 

463

 

563

 

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

 

465

 

565

 

5.

0001

Axa Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

266

 

466

 

566

 

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

 

467

 

567

 

7.

0021

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

268

 

468

 

568

 

8.

0022

Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

269

 

469

 

569

 

9.

0006

Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár

270

 

470

 

570

 

10.

0014

Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

271

 

471

 

571

 

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

 

472

 

572

 

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

 

473

 

573

 

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

 

474

 

574

 

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

 

475

 

575

 

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

 

476

 

576

 

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

 

477

 

577

 

17.

0048

Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

278

 

478

 

578

 

18.

0028

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

279

 

479

 

579

 

19.

0062

K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár4

280

 

480

 

580

 

20.

0063

Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

282

 

482

 

582

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő fizetési kötelezettség összesen:

 

 

 

 

 

 

1

A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendő magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat. A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.a.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

2

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.b.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplő érték.

3

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.c.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplő érték,
csak az állami adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesítő” alapján szerepelhet adat.

4

Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenőrzés esetén szerepelhet adat.IV.
Egyéb levonások és csökkentő tételek összesen

0M30248_34

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendő 2007. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó

fizetési kötelezettségmegfizető az Igazgatóság

 

2.

Előző időszak halmozott nettó tartozásai

 

3.

Előző időszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

 

4.

Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tőketartozás

 

5.

Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás

 

6.

Kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt

 

7.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt

 

8.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt

 

9.

Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt

 

10.

Jogtalanul igénybe vett lakossági közműfejlesztési támogatás visszavonása

 

11.

A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program

esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása

 

12.

(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)

 

13.

(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)

 

14.

(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)

 

15.

Csökkentő tételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 1

 


_____________________________ ,………………………év……………………….hó………….nap

1

A 15/A 3.1. számú adatlap IV. tábla 15. sorában szereplő érték = a 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 3. sorában szereplő érték.15/A 3.2. számú adatlap

ELSZÁMOLÁS
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által teljesített ellátások”
igényléséhez
2011. év .....................hónap

0M30248_36

Önkormányzat /

neve:

 

Többcélú kistérségi

címe:

 

 

 

 

 

 

társulás

törzsszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzforgalmi jelzőszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód:

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 41. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 4. napjával.

1.

Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizetőhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére