• Tartalom

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól1

2015.01.01.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés a)–l) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés d) és l) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés a) és g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontjában,

a 12. § (3) bekezdése tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) égéstermék-elvezető tartozéka: az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja,

b) égéstermék tartós visszaáramlása: a tüzelőberendezés üzembe helyezését követő 5 perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelőberendezés felállításának helyiségében,

c) időlegesen használt ingatlan: a beépítésre nem szánt területen vagy a beépítésre szánt területek közül a hétvégi házas területen fekvő olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki,

d) használatban lévő égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik,

e) légtér-összeköttetés: két vagy több helyiség légtere akkor tekintendő összeköttetésben lévőnek, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró,

f) nyitott égésterű tüzelőberendezés: olyan tüzelőberendezés, amely az égési levegőt a telepítés helyiségéből nyeri, és az égésterméke az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre,

g) önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van,

h) összekötő elem: az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti,

i) reteszelés: tüzelőberendezések, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, ami kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejű működését,

j) zárt égésterű tüzelőberendezés: olyan tüzelőberendezés, amelynek teljes égési levegő-ellátását, tűzterét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétől légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegőt a szabadból nyeri, az égésterméke az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.

2. A közszolgáltatás ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételek

2. § (1) Közszolgáltatást az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott közszolgáltató végezhet az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott területen.

(2) A közszolgáltatási tevékenység ellátása

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közszolgáltató esetében, valamint

b) a Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közszolgáltató esetében, ha a közszolgáltatással érintett területen a lakosságszám a 20 000 főt eléri vagy meghaladja,

csak akkor kezdhető meg, ha a közszolgáltató legalább egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kéményseprőmestert alkalmaz, vagy tagjai közül legalább egy kéményseprőmester végzettséggel rendelkezik.

(3) A Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közszolgáltató, ha a közszolgáltatással érintett területen a lakosságszám a 20 000 főt nem haladja meg, akkor a közszolgáltatási tevékenység ellátásához kéményseprőmester közreműködését köteles igénybe venni.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a közszolgáltató egyszemélyes gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, akkor a közszolgáltatási feladat ellátásában személyes közreműködést végző természetes személynek kéményseprőmester képesítéssel kell rendelkeznie.

(5) A sormunkához szükséges minimális szakmai létszám meghatározása során egy kéményseprő szakképesítéssel rendelkező szakember vagy kéményseprőmester (a továbbiakban együtt: szakmunkás) esetében évente a település lakosságszáma alapján

a) 20 000 főig legfeljebb 3000 egység,

b) 20 000 – 100 000 fő között legfeljebb 3500 egység,

c) 100 000 fő fölötti legfeljebb 4000 egység

munkaráfordítást lehet figyelembe venni.

(6) A munkaviszony keretében alkalmazott szakmunkások minimális létszámának meghatározása során a közszolgáltató köteles figyelembe venni legalább

a) a közszolgáltatással érintett területen használatban lévő és tartalék égéstermék-elvezetők számát,

b) a Törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat,

c) a b) pontban meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott munkaráfordításokat, valamint

d) a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges létszámot.

(7) A szakmunkások évente rendszeres, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező kéményseprőmester által tartott, a megismerhető legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket bemutató ismeretfelújító és továbbképző tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyam időtartama legalább 16 óra évente.

(8) Betanított munkás betanítását csak kéményseprőmester végezheti. Betanított munkás a közszolgáltatói feladatok közül kizárólag tisztítást végezhet szakmunkás szakmai irányítása mellett.

(9) A közszolgáltatónak a munkafolyamatok szakszerű ellátásához az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelményeknek és módszereknek megfelelő felszereléssel, eszközzel és műszerrel kell rendelkeznie.

(10) A közszolgáltató a közszolgáltatás adatait, erre alkalmas elektronikus adatbázis kezelő célszoftverrel köteles kezelni.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, gyakorisága

3. § (1) A közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatok közül az égéstermék-elvezető ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása alkalmával elvégzi

a) minden esetben a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését,

b) négyévenként az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát,

c) gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezések (a továbbiakban: gáztüzelő-berendezés) műszaki felülvizsgálatával egyidejűleg az üzemeltetés során keletkezett égéstermék paraméterei közül a szén-monoxid (a továbbiakban: CO) tartalmának ellenőrzését

az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint.

d)2 a Törvény 9. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott esetekben évente egy alkalommal, időlegesen használt ingatlan esetében a 4. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szén-monoxid-érzékelő berendezések meglétének, működőképességének ellenőrzését

(1a)3 Ha a közszolgáltató a szén-monoxid-érzékelő berendezés ellenőrzése során az 1. melléklet „I. Ellenőrzés” alcím 6. pontja alapján hibát észlel, szóban és írásban felhívja a használó figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és 8 napon belül értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

(2) Az égéstermék CO tartalmának ellenőrzését a közszolgáltató azoknál a 11 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű gáztüzelő-berendezéseknél végzi el, amelyeknél levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben első fokon – a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerint – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el.

(3)4 Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató – a (4) bekezdésben és a 4. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – évente 1 alkalommal végzi el.

(4) Ha az égéstermék-elvezető járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ezt indokolja, akkor a (3) bekezdésben előírtnál gyakoribb ellenőrzés és tisztítás szükséges. Ennek szükségességét és gyakoriságát a közszolgáltató állapítja meg és erről az ingatlan használóját írásban tájékoztatja.

(5)5 A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles az ingatlan használóját értesíteni az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott módon. Ha a közszolgáltatás a jelzett időpontban nem valósul meg, a közszolgáltató írásban a Törvény szerint meghatározott második időpontot jelöl meg, és egyidejűleg az ingatlan használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás – a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított – 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.

(6)6 Az (5) bekezdésben meghatározott második időpontról szóló értesítés sorszámozott, lakcímre szóló, szigorú számadású 2 példányos bizonylaton nyilvántartott, tanúval vagy fényképfelvétellel vagy az ingatlan használójának, tulajdonosának aláírásával vagy egyéb módon igazolt, postaládába helyezett, annak hiányában kapura vagy bejárati ajtóra jól látható módon elhelyezett értesítéssel valósul meg.

(7)7 A (6) bekezdésben meghatározott értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltató nevét, székhelyét,

b) a közszolgáltató ügyfélszolgálatának címét, telefonszámát,

c) a személyes és telefonos ügyfélfogadás rendjét,

d) az ingatlan címét, ahol a közszolgáltatást el kívánják végezni,

e) a sormunka elvégzésének tényleges időpontját év, hónap, nap pontossággal, továbbá

f) a hatósági felügyeletet ellátó tűzvédelmi hatóság megnevezését, címét.

3/A. §8 A közszolgáltató a sormunkák ütemezésére a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves közszolgáltatási ütemtervet készít havi bontásban, amelyet ügyfélszolgálati irodáiban közzétesz és arról az ellátással érintett önkormányzatot írásban tájékoztatja. A megküldött ütemtervet az ellátással érintett önkormányzat a helyben szokásos módon a megérkezését követően haladéktalanul közzéteszi.

4. § (1) A tulajdonos a közszolgáltató részére írásban bejelentést tehet arról, hogy ingatlana időlegesen használt ingatlan. A bejelentést követő 15. naptól a közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(2) Az időlegesen használt ingatlanok esetében a sormunkában meghatározott feladatokat a közszolgáltató négyévenként végzi. Ha az égéstermék-elvezető járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ennél gyakoribb ellenőrzést és tisztítást tesz szükségessé, erről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja.

(3) A közszolgáltató az időlegesen használt ingatlanok esetében az ellenőrzés esedékességéről az adott év első negyedévében az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja. Ha az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a megrendelési kötelezettségének az év folyamán nem tesz eleget, a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

4. Az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok és azok szakmai követelményei

5. § (1) Az új égéstermék-elvezetőt helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet eltakarni, elburkolni. A szükséges vizsgálatot a közszolgáltató elvégzi és annak eredményéről a megrendelést követő 4 munkanapon belül nyilatkozatot ad ki.

(2) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges

a) az érintett égéstermék-elvezető használatba vételét megelőzően

aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető esetében,

ab) használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy

ac) tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint

b) meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően.

(3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott kötelező műszaki vizsgálatok eredményéről készített nyilatkozatot a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül a megrendelőnek átadja.

(4) A közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálathoz a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a szükséges alábbi műszaki dokumentációkat:

a) az építész, gépész terveket,

b) az égéstermék-elvezető nyomvonaltervét,

c)9 az égéstermék-elvezető-, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramoknak, táblázatoknak való megfeleltetését, ennek hiányában az égéstermék-elvezető tervező által készített hő- és áramlástechnikai méretezését,

d) a beépített anyagok szállítói megfelelőségi és egyéb nyilatkozatait,

e) kivitelezői nyilatkozatot az égéstermék-elvezető vonatkozásában,

f) kivitelezői nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről,

g) villámvédelmi jegyzőkönyvet a vonatkozó villámvédelmi szabványok előírásai szerint.

(5) A (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálat esetében a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a (4) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott szükséges műszaki dokumentációkat.

(6) Lakóhelyiségek vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek – kivéve az időlegesen használt ingatlanok – fűtési célt szolgáló tüzelőberendezés cseréje esetén, fűtési szezonban (október 15. és április 15. között), a megrendelést követő 2 munkanapon belül a közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot elvégzi, amennyiben annak feltételei adottak. A közszolgáltató a nyilatkozatot legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

(6a)10 Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az érintett égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni. A szükséges vizsgálatot a közszolgáltató a megrendelést követő 3 munkanapon belül elvégzi, és annak eredményéről készített nyilatkozatot a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

(7)11 Az (1)–(6a) bekezdésben meghatározott feladatokat a közszolgáltató az 1. mellékletben meghatározott munkafolyamatok, szakmai követelmények és módszerek szerint végzi el.

6. § (1) A közszolgáltató az ingatlan használója megrendelése alapján elvégzi

a) a sormunkában is meghatározott feladatokat

aa) üzemzavar esetén a megrendelést követő 3 munkanapon belül,

ab) egyéb esetben egyeztetett időpontban,

b) az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését, a megrendelést követő 3 munkanapon belül,

c) a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását egyeztetett időpontban,

d) a 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását egyeztetett időpontban,

amennyiben a munkavégzés feltételei rendelkezésre állnak.

(2) A közszolgáltató közszolgáltatás keretében elvégzi a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatokat és szaktanácsadást, majd az erről szóló nyilatkozatot a megrendelést követő 5 munkanapon belül a megrendelőnek kiadja.

(3)12 A közszolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káresemény esetében legkésőbb a megkeresés közlését követő munkanapon, egyéb esetben 3 munkanapon belül, vagy a tűzvédelmi hatóság által kitűzött helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában elvégzi az égéstermék-elvezető szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.

5. Az égéstermék-elvezetők és a csatlakozó tüzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatai

7. § A közszolgáltató a közszolgáltatással ellátott területen található, használatban lévő és tartalék égéstermék-elvezetőkről nyilvántartást vezet, ami a Törvény 9. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személyes adatokon túl az adott épület és önálló rendeltetési egység vonatkozásában tartalmazza

a) az égéstermék-elvezetők számát,

b) égéstermék-elvezetőnként

ba) az égéstermék-elvező azonosítóját,

bb) az égéstermék-elvezető jelét,

bc) az égéstermék-elvezető mennyiségét, mennyiségi egységét,

bd) a bekötések számát,

be) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötés számát,

bf) az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás gyakoriságát,

bg) az utolsó ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat időpontját,

bh) az ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során észlelt szabálytalanságokat, hibákat, mért adatokat,

bi) a CO mérés szükségességét,

bj) a kapcsolódó dokumentumok azonosítóját,

bk) az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések számát, és tüzelőberendezésenként

– a használat célját: kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E),

– a névleges bemenő hőteljesítmény kategóriáját:

≤ 11 kWth, ≤ 60 kWth, ≤140 kWth, ≤ 500 kWth,

– az alkalmazott tüzelőanyagot,

– a CO mérés eredményét,

c) nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében a levegő utánpótlás vizsgálatát igénylő, önálló légtér-összeköttetések számát,

d) gáztüzelés esetében a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétét.

6. Közszolgáltatás végzéséhez szükséges formanyomtatványok tartalmi követelményei és a kitöltésükre, selejtezésükre vonatkozó szabályok

8. § (1)13 A közszolgáltató a 3. §-ban – a 3. § (1) bekezdés d) pontja kivételével –, továbbá a 6. § (1) bekezdésében meghatározott és elvégzett feladatok eredményéről a 2. melléklet szerinti tanúsítványt az ott meghatározott tartalommal tölti ki. A tanúsítvány egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon kiadja. Társasház esetében a műszaki felülvizsgálat eredményéről 30 napon belül a közszolgáltató tájékoztatja a közös képviselőt.

(1a)14 A közszolgáltató a 3. § (1) bekezdés d) pontjában elvégzett ellenőrzés eredményéről a 8. melléklet szerinti tanúsítványt az ott meghatározott tartalommal tölti ki. A tanúsítvány egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon kiadja.

(2) A közszolgáltató az 5. §-ban meghatározott kötelező műszaki vizsgálatok eredményéről szóló nyilatkozatot a 3. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki.

(3) A közszolgáltató a 6. § (2) bekezdésében meghatározott, a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatról szóló nyilatkozatot a 4. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki.

(4) A közszolgáltató a tanúsítványokat és nyilatkozatokat legalább két példányban, olvashatóan, a Korm. rendeletben és az e rendelet mellékleteiben használt jelölések alkalmazásával tölti ki.

(5)15 A közszolgáltató a kiadott tanúsítványok, nyilatkozatok, valamint a 3. § (6) bekezdésében meghatározott értesítés egy példányát 5 évig, az 5. § (1) bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok nyilatkozatát a használatbavételig, de legalább 5 évig őrzi meg.

(6) A közszolgáltató a Törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott tűzvédelmi hatósági nyilvántartásához az 5. melléklet szerinti adatbejelentő lapot a tűzvédelmi hatóság részére minden év január 15-ig, valamint adatváltozás esetében 15 napon belül küldi meg.

(7)16 A közszolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére elvégzett közszolgáltatási feladatok eredményéről készített tanúsítvány vagy nyilatkozat egy példányát a tűzvédelmi hatóság részére a helyszínen átadja vagy a hatóság részére a vizsgálatot követő munkanapon megküldi.

7. A közszolgáltatásról készített éves statisztikai adatlap tartalmi követelményei

9. § A megelőző év közszolgáltatásáról a közszolgáltató a 6. mellékletben meghatározott statisztikai adatlapot, az ott meghatározott tartalommal, minden év március 31-ig a településüzemeltetésért felelős miniszternek megküldi.

8. Az ingatlan tulajdonosára és használójára vonatkozó, a közszolgáltató feladatainak ellátását biztosító feltételek

10. § Az ingatlan használója köteles a közszolgáltatás ellátásához az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően a szükséges alábbi előfeltételeket biztosítani:

a) az égéstermék-elvezetővel és a levegő utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, és a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,

b) az összekötőelem tisztíthatóságát,

c) az égéstermék-elvezető tisztítása során keletkezett hulladékhoz megfelelő gyűjtőedényt,

d) a közszolgáltatási feladatok ellátásához a gáztüzelő-berendezés bekapcsolását,

e) az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább 10 liter vizet,

f) az 5. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,

g) a CO méréshez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítását vagy kialakításának lehetőségét.

10/A. §17 Az ingatlan használója a közszolgáltatás ellátása során a közszolgáltató felhívására köteles nyilatkozni a Törvény 9. § (5) bekezdésében fennálló szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettségének fennállásáról.

9. A közszolgáltatási díjak meghatározásának a közszolgáltatási feladatok tartalmától függő, részletes szabályai

11. § (1) A sormunka keretében időszakonként kötelezően elvégzendő közszolgáltatási feladat díját épületenként vagy önálló rendeltetési egységenként

a) egyedi égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés díját a 7. melléklet 1. pontjában;

b) gyűjtőjellegű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy szintre jutó díját a 7. melléklet 2. pontjában;

c) központi és nagy járat-keresztmetszetű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy folyóméterre jutó díját a 7. melléklet 3. pontjában;

d) levegő utánpótlás ellenőrzésének díját önálló rendeltetési egységenként a 7. melléklet 4. pontjában;

e) műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési díját a 7. melléklet 5. pontjában

foglaltak szerint kell meghatározni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa által a sormunkában meghatározott tevékenységekre irányuló külön megrendelésnél a díjat alkalmanként, a megrendelés tartalma szerint a közszolgáltató állapítja meg az ellátásért felelős önkormányzat által a Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázatával megegyező szerkezetben elkészített díjtáblázat szerint.

(3) Az ellátásért felelős önkormányzat

a) az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok díjait a Korm. rendelet 1. melléklet 3. táblázatával,

b) a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjait a Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázatával

megegyező szerkezetben határozza meg.

(4) A díjat az ingatlan tulajdonosának, vagy az ingatlan tulajdonos bejelentése alapján az ingatlan használójának az ellenőrzést, szükség szerinti tisztítást követően kell megfizetnie.

10. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § és a 6. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az égéstermék-elvezető levegő utánpótlásának ellenőrzését, az összekötő elemek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék CO paraméterének vizsgálatát és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését 2015. január 1-jétől végzi a közszolgáltató sormunka keretében. A CO paraméterének vizsgálata bevezetése érdekében az összekötőelem adatait (bekötések száma vagy hossza), és a gáztüzelő-berendezés bemenő névleges hőteljesítmény kategóriáját 2013. január 1-jétől a közszolgáltató a sormunka alkalmával rögzíti.

(4) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. §18 2013. december 31-ig a 2. melléklet szerinti tanúsítvány 2013. október 14-én hatályos formája is használható. Ebben az esetben a szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére való kötelezettség fennállására vonatkozó nyilatkozatot kézzel írva, az „Egyebek:” rovatban kell feltüntetni.

1. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez19I. Ellenőrzés

Az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, járulékos elemeinek ellenőrzését a közszolgáltató a rendeltetésszerű bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, szerszámokkal vagy műszerrel végzi. A közszolgáltató az ellenőrzésnél az égéstermék-elvezető műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az üzemeltetési-, a vonatkozó építési-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai- és munkavédelmi előírások betartását vizsgálja.

A szakmunkás az alábbiakat ellenőrzi:

1.    A tanúsítványban
1.1.    a nyilvántartás alapján rögzített adatokat,
1.2.    az előző ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság megszüntetését, amely ha az 5. § (2) bekezdése értelmében műszaki vizsgálatot igényelt, akkor annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan használójának figyelmét).

2.    Tüzelőberendezésnél
2.1.    a tüzelőberendezés külső állapotát,
2.2.    a tüzelés módját,
2.3.    a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából,
2.4.    a kéményseprő által elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy az égéstermék-elvezető előző ellenőrzésénél már üzemelt,
2.5.    gáztüzelő-berendezésnél
2.5.1.    a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelző matrica meglétét, érvényességét,
2.5.2.    üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását – a telepítés helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen zárható szellőzőnyílások zárt állapota mellett – annak érzékelésére alkalmas műszerrel,
2.5.2.1.    nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követően, és visszaáramlás esetén 5 perc után is,
2.5.2.2.    zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a tüzelőberendezés helyiségében, vagy azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben elszívásos szellőztetés maximális teljesítménnyel való működtetése mellett a bekapcsolást követően.

3.    Az égéstermék-elvezetőnél
3.1.    a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét,
3.2.    az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát,
3.3.    az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét,
3.4.    a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés,
3.5.    a tető feletti állékonyságát,
3.6.    a rögzítettséget,
3.7.    található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál,
3.8.    a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonala mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, tisztítószerszámmal,
3.9.    szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél szükség esetén a szikrafogó meglétét,
3.10.    éghető anyagtól való távolságot.

4.    Az égéstermék-elvezető tartozékainak (szikrafogók, kitorkollást módosító szerkezetek, huzatszabályozók, robbanó ajtók, égéstermék csappantyúk, melléklevegős csappantyúk és egyéb szabályozó és elzáró szerelvények, kondenzátum elvezetők) állapotát, működőképességét.

5.    A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit
5.1.    kéményseprő-járda, korlát, tetőkibúvó, padlásfeljáró, létra, hágcsó, állványzat, munkaövek rögzítéséhez szükséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét,
5.2.    más – az égéstermék-elvezetőhöz nem tartozó – vezetékek, antennák zavaró, nem biztonságos jelenlétét, közelségét.
6.    A szén-monoxid-érzékelő berendezésnél
6.1.    a szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét és felszerelését,
6.2.    a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét az elektromos tápellátás kijelzőjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével, amennyiben azzal a készülék rendelkezik,
6.3.    a szén-monoxid-érzékelő berendezés gyártó által megjelölt szavatossági időn belüli használatát.

II. Tisztítás

A tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használatából eredő lerakódások, továbbá egyéb az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetét szűkítő vagy azt elzáró anyagok (állattetemek, pókháló, avar, korrózióból, állagromlásból lehulló, visszamaradt építőelem) eltávolítása az égéstermék-elvezető járatából, a koromzsákból, a bekötőnyílásból és az összekötő elemből (amennyiben ennek lehetősége rendeltetésszerűen kialakított).

A tisztítást végző szakmunkás vagy betanított munkás szakmunkás szakmai irányítása mellett a következő munkafolyamatokat végzi:

1.    Lerakódás tisztítását (seprés)
Az égéstermék-elvezető tisztítását a járat és az összekötőelem teljes hosszában a kitorkolláson vagy beépített tisztítónyíláson keresztül, esetleges bonthatóság esetében a bontást követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon, vegyszeres technológia alkalmazása nélkül. Szükség esetén tisztítani kell az égéstermék-elvezető egyéb tartozékait is.

2.    Szűkület vagy dugulás elhárítását
2.1.    Ha az 1. pont alapján a tisztítás nem megoldott, úgy az égéstermék-elvezető anyagának és méretének figyelembevételével megválasztott golyózással kell megpróbálni a hibát elhárítani.
2.2.    Ha nem hárítható el a hiba, úgy a szűkület vagy dugulás helyét meg kell jelölni és fel kell szólítani az üzemeltetőt a tüzelőberendezés üzemeltetésének a hiba elhárításáig történő szüneteltetésére.


3.    Az égéstermék-elvezető alján összegyűlt szilárd hulladékot (kéményseprésből származó hulladék, pernye, törmelék) az ingatlan használója által rendelkezésre bocsátott, tárolásra alkalmas edénybe vagy zsákba helyezi és a helyszínen hagyja.

4.    Az összekötő elem belső járatának tisztítását, anyagának, keresztmetszetének, kialakításának megfelelő kéményseprő szerszámmal, mechanikus módon, a beépített ellenőrző-, tisztítónyíláson keresztül, vagy annak hiányában, ha annak lehetősége biztosított, oldással, roncsolásmentes bontással.


III. Égetés

Ha a II. Tisztítás rész 1. pontja alapján a tisztítás nem megoldható és a lerakódás éghető, valamint a járat-, az égéstermék-elvezető anyaga azt lehetővé teszi, akkor a járat kiégetését külön egyeztetett időpontban kell végezni a szükséges biztonsági feltételek figyelembevételével.

Az égetést végző szakmunkásoknak az alábbiak szerint járnak el:

1.    Az égetést lehetőség szerint szakaszosan kell elvégezni, a felső szakasszal indítva.

2.    Nem szabad a kiégetést elvégezni
2.1.    ha a járat keresztmetszete meghaladja a 729 cm2-t,
2.2.    szeles időben,
2.3.    ha az égéstermék-elvezető teljes hosszában nem ellenőrizhető és nem körüljárható,
2.4.    ha nincs alsó vagy felső tisztítási-, illetve ellenőrzési lehetősége az égéstermék-elvezetőnek,
2.5.    ha nem áll rendelkezésre víz az esetleges hűtésre, oltásra,
2.6.    amennyiben az égéstermék-elvezető falazata repedezett, tető feletti szakasza omladozó,
2.7.    amennyiben a környezetében lévő éghető épületszerkezetekre gyújtási veszélyt jelent,
2.8.    amennyiben az égéstermék-elvezető igazoltan koromégéssel szemben nem ellenálló.

3.    Az égetés alatt a szakmunkásoknak folyamatosan ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető nyomvonalát. Az égetést követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon a tisztítást is el kell végezni.

4.    Amennyiben az égéstermék-elvezetőben lévő éghető lerakódás sem kéményseprő-ipari szerszámokkal, sem kiégetéssel nem eltávolítható, úgy élet-, és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése miatt a Korm. rendelet értelmében kell eljárni.


IV. Műszaki felülvizsgálat

A műszaki felülvizsgálat az égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérése, ami kiterjed a vonatkozó műszaki előírások betartása, valamint a járat tömörségének vizsgálatára.

A műszaki felülvizsgálat során a szakmunkások az alábbiakat végzik:

1.    Égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérését szemrevételezéssel
1.1.    az égéstermék-elvezető korróziós károsodásának, állagromlásának teljes hosszban történő felmérését annak érdekében, hogy az várhatóan megfelel-e a következő négyéves ciklusban,
1.2.    az égéstermék-elvezető tartozékainak műszaki állapotfelmérését, működőképességét,
1.3.    az égéstermék-elvezető nyomvonalvezetésének, teljes hosszban történő vizsgálatát, az esetleges sérülések, átalakítások felderítését, az egyéb épületgépészeti- és elektromos vezetékektől, berendezésektől való távolságát, kapcsolatát azokkal.

2.    Vonatkozó műszaki előírások betartását
2.1.    az égéstermék-elvezető kitorkollásának környezetében bekövetkezett változásokat, a működést korlátozó vagy akadályozó épületelemek, elektromos és egyéb vezetékek, növényzet vagy a vizsgált égéstermék-elvezetőnek a környezetére ható károsító hatásának megítélését a vonatkozó előírások szerint,
2.2.    szabálytalan és nem megfelelő helyen, illetve helyiségekben kialakított bekötések felderítését,
2.3.    építési előírásoknak és a rendeltetésszerű használatnak való megfelelés vizsgálatát, az égéstermék-elvezetővel és tartozékaival összefüggésben, és azok környezetében szemrevételezéssel.

3.    Járat tömörségének vizsgálatát
3.1.    Nyitott, természetes huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 729 cm2-nél nem nagyobb keresztmetszetű járatát, nem megfelelő tömörségre utaló hiba (például káros korrózió, repedezett falazat) esetében vizsgálni kell a vonatkozó technológiai előírások figyelembevételével az alábbi két módszer egyikével.
3.1.1.    Füsttömörségi vizsgálat során a felmelegített égéstermék-elvezető alján az egyik szakmunkás arra alkalmas anyaggal füstöt képez, a járat bekötőnyílásainak lezárását követően, a másik szakmunkás a felső tisztítás helyén a füst megjelenésekor lefojtja a járatot, majd teljes hosszában, szemrevételezéssel ellenőrzik a füstszivárgást.
3.1.2.    Gáztömörségi (szivárgási érték) vizsgálat során környezeti hőmérsékleten az egyik szakmunkás az égéstermék-elvezető kitorkollását, a csatlakozási helyeket tömören lezárja, míg a másik szakmunkás az egyéb nyílások, csatlakozási helyek tömör lezárását végzi, majd ezt követően a szabvány szerinti túlnyomás alá helyezi az égéstermék-elvezető járatát és elvégzi a szivárgási érték meghatározását, amely a vonatkozó szabvány által meghatározott mértéket nem lépheti túl.
3.2.    Túlnyomásos égéstermék-elvezető gáztömörségének vizsgálata esetén az alábbi módszerek egyikét kell alkalmazni.
3.2.1.    A gáztömörségi vizsgálat megegyezik a 3.1.2. pontban leírtakkal, csak a nyomásfokozatnak megfelelően más szivárgási érték figyelembevételével.
3.2.2.    Olyan égéstermék-elvezető esetében, ahol az égéstermék-elvezetőt egy égési levegő bevezetésére szolgáló héj vesz körül teljes hosszban, a „C” típusú gáztüzelő-berendezés üzemeltetése közben az égési levegő bevezető járatában az oxigén-tartalom mérésével lehet következtetni a nem megfelelő tömörségre. Ha az égéshez beáramló levegő oxigén tartalma 20,6% alá csökken, az égéstermék-elvezető járatának gáztömörségét nem megfelelőnek kell minősíteni.


V. Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési-, hígítási) levegő utánpótlásának ellenőrzése

A közszolgáltató nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében az alábbiakat ellenőrzi:

1.     Telepítés helyiségében vagy azzal légtérkapcsolatban álló helyiségekben van-e
1.1.    reteszelés nélkül működő depressziót keltő gépi berendezés
–    külső légtérbe vezetett páraelszívó,
–    szellőztetési célt szolgáló elszívó ventilátor,
–    egyéb, nyitott égésterű tüzelőberendezésbe, vagy annak égéstermék-elvezetőjébe telepített égéstermék-ventilátor,
–    külső légtérbe vezetett szárító mosógép,
–    központi porszívó,
–    központi szellőztetés tetőventilátorral,
–    mobil klíma,
–    technológiai elszívás,
1.2.    reteszelés nélkül jellemzően függőleges égéstermék-elvezetővel üzemeltetett egyéb nyitott égésterű szilárd- vagy olaj tüzelésű tüzelőberendezés,
1.3.    külső határoló falazatába beépített teljes vagy részleges légzárású nyílászáró.

2.    Meglévő szellőzőnyílások, légbeeresztő szelepek teljes- vagy részleges eltakarását, lezárását, reteszelt légbefúvó ventilátor üzemképes állapotát.

Ha az ellenőrzés során az 1. és 2. pontokban szereplő, bármelyik, az égési- és hígítási levegő utánpótlását akadályozó állapot fennáll, az ingatlan használójának figyelmét fel kell hívni szóban és írásban a tüzelőberendezés üzemeltetésének veszélyére, megfelelő szakember bevonásának szükségességére.


VI. Az égéstermék paraméterének ellenőrzése

1.    Üzemelő gáztüzelő-berendezésnél az égéstermék (3 tf% oxigén tartalomra visszaszámolt) CO tartalmának ellenőrzése műszeres méréssel.

1.1.    A méréshez a túlnyomásos égéstermék-elvezetők kivételével, amennyiben nincs kialakított mérőnyílás, az összekötőelemen mérőfuratot kell kialakítani, melyet a mérést követően le kell zárni és lehetőség szerint az összekötő elem elforgatásával „fal felé elfordítani”.
1.2.    A mérést csak kalibrált műszerrel szabad végezni.
1.3.    A mérés eredményéről az ingatlan használóját a helyszínen írásban tájékoztatni kell. Továbbá
1.3.1.    500-1000 ppm közötti érték esetén fel kell szólítani az ingatlan használóját a karbantartás szükségességére,
1.3.2.    1000 ppm túllépése esetén az ingatlan használóját fel kell szólítani a gáztüzelő-berendezés üzemeltetésének leállítására.


VII. A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Az égéstermék-elvezető használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat a vonatkozó jogszabályok, szabványok, gyártói előírások, a tervdokumentáció, valamint a kéményseprő-ipari technológiák figyelembevételével, kéményseprőmester irányításával történik.

A vizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjednie:

1.    Az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott vizsgálatok szempontjai:
1.1.    a vizsgált égéstermék-elvezető típusának, minősítésének és osztályokba sorolásának, és a beüzemelésre váró vagy tervezett tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) egyeztetése, beazonosítása, alkalmassága,
1.2.    a gyártó kezelési és építési utasításainak betartása,
1.3.    a tartozékok helyes, szakszerű beépítése,
1.4.    az éghető anyagoktól való megfelelő távolsága,
1.5.    az égéstermék-elvezető tábláján rögzített adatok pontossága,
1.6.    az égéstermék-elvezető és a tüzelőberendezés áramlás- és hőtechnikai megfelelőségének, méretezésének összevetése a helyszíni adatokkal,
1.7.    az égéstermék-elvezető építésének, szerelésének lehetősége, figyelembe véve a vonatkozó műszaki- és jogi előírásokat, valamint az építési-, hatósági engedélyeket,
1.8.    az alsó ellenőrzési- és tisztítási lehetőség helye, kialakítása, megközelíthetősége, méretkialakítása, a kondenzátum összegyűjtésének és elvezetésének módja, az alkalmazott anyagok, szerkezetek alkalmassága, esetleges nyomáskiegyenlítő nyílás mérete, kialakítása, helye, koromzsák-akna mérete,
1.9.    az égéstermék-elvezető
1.9.1.    megközelíthetősége,
1.9.2.    épületen belüli nyomvonalvezetése,
1.9.3.    rögzítése, iránytörése, födémeken- és a tetőn való átvezetése,
1.9.4.    szabálytalan bekötések feltárása,
1.9.5.    falazatának esetleges megfúrása, megvésése, terhelése, hőszigeteltsége, annak védelme,
1.9.6.    falon kívül és szerelőaknában a rögzítés módja,
1.9.7.    az éghető anyagoktól való távolságtartása,
1.9.8.    a járat átjárhatósága, belső felületének, illesztéseinek alkalmassága, mechanikai védelme,
1.9.9.    összekötő elem esetében az előzőeken túl, annak roncsolásmentes bonthatósága, oldhatósága vagy tisztító-, ellenőrző nyílásainak megléte, azok méretei, kezelhetőségük, a bekötőnyílás mérete, az abba való illesztés kialakítása,
1.10.    az égéstermék-elvezető alsó és felső ellenőrzési- és tisztítási lehetősége és annak helye, a tisztítónyílás mérete, kialakítása, megközelíthetősége, a megközelítés szerkezeti elemeinek (létrák, hágcsók, tetőkibúvók, kéményseprő-járdák, korlátok, állványok, járható felületek) munkavégzés szempontjából való alkalmassága, minősítése (CE, ÉME), méretkialakítása, az alkalmazott anyagok, elemek, szerkezetek alkalmassága,
1.11.    az égéstermék-elvezető tető feletti, a környező építményekhez, és a környezet egyéb, a működést befolyásoló elemeihez viszonyított magassága, egyéb zavaró körülmények feltárása, kitorkollásának elhelyezkedése, környezetre gyakorolt hatása, védőtávolságok betartása, égési levegő bevezető nyílása és annak kapcsolata az egyéb égéstermék-elvezetőkkel, állékonysága, falazatának esetleges megfúrása, vésése, megterhelése, hőszigeteltsége, annak védelme, kitorkollást módosító szerkezet-, elszívó ventilátor megléte alkalmazhatósága, alkalmassága,
1.12.    az égéstermék-elvezető és az egyéb tartozékok esetleges korróziós elváltozása, sérülése, átalakítása,
1.13.    az égéstermék-elvezető tömörsége, szivárgási értéke (a vizsgálat alkalmával a IV. Műszaki felülvizsgálat rész 3. pontjában leírtak alapján kell eljárni),
1.14.    az égéstermék-elvezető biztonságos működését szolgáló tartozékok ellenőrzése (huzatszabályzók, csappantyúk, robbanóajtók, fojtások, égéstermék elszívó-, és füstgázventilátorok stb.), alkalmassága, kialakítása, működőképessége,
1.15.    szükség esetén az égési és hígító levegő utánpótlás biztosítása. A vizsgálat alkalmával az V. Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési-, hígítási) levegő utánpótlásának ellenőrzése résznél leírtak alapján kell eljárni,
1.16.    az égéstermék-elvezető méretezésénél figyelembe vett adatok [geometriai méretek, alaki ellenállást okozó elemek, tartozékok, kialakítások, járat és az összekötőelem belső felülete, hőszigetelések, tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) paraméterei, tüzelőanyag paraméterei, méretezési hőmérsékletek] beazonosítása.

2.    Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi szempontok szerint szükséges a megrendelés tárgya függvényében a helyszíni vizsgálatot elvégezni:
2.1.    az égéstermék-elvezető beazonosítása,
2.2.    nyomvonalának ellenőrzése,
2.3.    tüzelőberendezések bekötéseinek ellenőrzése, nem használt bekötő-, csatlakozó nyílások, elemek feltárása, beazonosítása,
2.4.    tisztítónyílások, ajtók beazonosítása,
2.5.    a vizsgálatot követő beavatkozás tisztázása,
2.6.    az egyéb célra történő igénybevétel hatása a többi égéstermék-elvezetőre, szellőző kürtőkre, azok biztonságos működésére,
2.7.    társasházak esetében az ingatlan tulajdonosainak írásos nyilatkozata, beleegyezése, esetleg társasházi közgyűlési jegyzőkönyv másolatának bekérése,
2.8.    az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálatok esetében a vizsgálatot követően az égéstermék-elvezetőre csatlakoztatott tüzelőberendezésre (tüzelőberendezésekre) a vizsgálatot igazoló matricát kell elhelyezni.
3.    Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára vonatkozó kötelezettség fennállása esetén a vizsgálat során az „I. Ellenőrzés alcím” 6. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni.

VIII. A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

A 6. § (2) bekezdésének megfelelő építész, gépész tervek felülvizsgálatáról kiadott kéményseprő-ipari nyilatkozat esetében a közszolgáltató a tervdokumentáció égéstermék-elvezetőre vonatkozó tervrészeinek egy másolatát megőrzi, és az összes tervlapot és a műszaki leírás égéstermék elvezetőt érintő minden oldalát bélyegzővel, dátummal és a nyilatkozatot készítő aláírásával látja el. A 4. mellékletnek megfelelő nyilatkozat aláírt első példányát kell a megrendelőnek átadni.

IX. ESZKÖZJEGYZÉK

 

Eszközök, melyek nem állandó felszerelések, de a munkavégző rendelkezésére kell, hogy álljanak mint minimálisan szükséges eszközök

Sormunka és megrendelt ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás

Műszaki felülvizsgálatok, megrendelt műszaki vizsgálatok

1.

Tolókefe (többféle hosszúságú, kialakítású és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel, pumkefék)

X

 

2.

Golyós-kötél (különböző anyagú és méretű golyókkal)

X

 

3.

Rugósaparát és golyós kötélre szerelhető különböző kefefejek (különböző méretekben)

X

 

4.

Égéstermék-visszaáramlást érzékelő műszer

X

 

5.

Kézi kefe (partvis)

X

 

6.

Csőkefe (többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel) az összekötő elem tisztításához

X

 

7.

Kaparóvas

X

 

8.

Koromvonó

X

 

9.

Kéményseprű

X

 

10.

Égető kanna (gázolajos vagy PB-s)

X

 

11.

Kéménykulcs

X

X

12.

Zseblámpa

X

X

13.

Gyújtó eszköz

X

X

14.

Szivacsdugók füstnyomás próbához, esetleg tisztításhoz (különböző méretben és formában)

X

X

15.

Kéményvizsgáló tükör, páralemez

X

X

16.

Mérőszalag

X

X

17.

Kézi szerszámok (kéménykalapács, csavarhúzó, fogó, franciakulcs)

X

X

18.

Munkaruha (formaruha)

X

X

19.

Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok

X

X

20.

Egyéni védőfelszerelések (láb, kéz, légzés, szem, fej)

X

X

21.

Kéményvizsgáló ipari kamera

 

X

22.

Füstpatron

 

X

23.

Szivárgási-érték mérőműszer, tartozékaival

 

X

24.

Tüzeléstechnikai mérőműszer (O2, CO2, CO, p, t)

 

X

25.

Kézi elektromos fúrógép, fémfúrószárakkal

 

X

26.

Elektromos hosszabbító

 

X

27.

Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok, adminisztráció

 

X

28.

Egyéni védőfelszerelések (láb, kéz, légzés, szem, fej)

 

X

29.

Digitális fényképezőgép

 

X

30.

Rádió adó-vevő

 

X

2. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez20


3K86390N_0

Közszolgáltató:

TANÚSÍTVÁNY

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE,

SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA,

4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

Azonosítók:

Ingatlan címe:

Időlegesen használt (I):

Tulajdonos neve:

Használó neve:

Értesítési címe:

Értesítési címe:

Égéstermék-elvezető

Azonosítója

 

 

 

 

 

Légtér összeköttetések száma: db

Jele

 

 

 

 

 

A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem):

Ellenőrzés / bontható bekötés száma

/

/

/

/

/

1. értesítés ....................................... I / N

K, N járat / összekötő elem hossz (m)

/

/

/

/

/

2. értesítés ....................................... I / N

Tüzelő-
berendezés

Használat célja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. egyeztetett ....................................... I / N

Teljesítmény kategória

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:

Szén-monoxid-mérés szükséges (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen / Nem

Nem esetén pótolni kell!

Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig!

Ellenőrzési szempontok

előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I)

Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!

- tüzelőberendezés külső állapota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbantartás a gyártó előírása szerint!

- levegő utánpótlás

 

 

 

 

 

Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!

- tisztítás, ellenőrzés feltételei

 

 

 

 

 

Munkavégző neve:

- járat szabad keresztmetszete

 

 

 

 

 

Munkavégző aláírása:

- külső állapota

 

 

 

 

 

 

- tartozékainak állapota

 

 

 

 

 

Munkát igazoló neve:

- összekötő elem állapota

 

 

 

 

 

Munkát igazoló aláírása:

- egyéb:

 

 

 

 

 

 

Utolsó műszaki felülvizsgálat éve:

 

 

 

 

 

Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott,

közös képviselő, egyéb:..............................................

Műszaki felülvizsgálat I / N:

 

 

 

 

 

Dátum: év, hó, nap3K86390N_1

Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.→3. A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbitól a bekötés felé jelölve

1.

 

 

 

 

 

500 – 1000 ppm – szükséges a karbantartás!

1000 ppm felett – a használata veszélyes!

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja

 

 

 

 

 

Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a
kéményseprő által igazolt kijavításig!

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles (Igen – Nem):

Egyebek:

 

összesítő, számla vagy 8. melléklet helye


A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és
az elláttatásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja [kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Gáztüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: A ≤11 kWth, ≤B ≤60 kWth, ≤C≤140 kWth, ≤D ≤500 kWth.

HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása:

1.

Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

1/a

tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,

1/b

nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,

1/c

az égéstermék-elvezető állékonyságot veszélyeztető állapota,

1/d

ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

1/e

szilárd-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül E–F tűzvédelmi osztályú építőanyag vagy építményszerkezet jelenléte esetén a szikrafogó hiánya,

1/f

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve,

1/g

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el,

1/h

nem megfelelően rögzített összekötő elem,

1/i

a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása.

Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél év) szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]

Hibakód

Hiba leírása

Hibakód

Hiba leírása

2.

Nem megfelelő az égéstermék-elvezető

4.

Nem megfelelő a tüzelőberendezés

2/a

tisztítási, ellenőrzési feltétele

4/a

külső állapota

2/b

járatának szabad keresztmetszete

4/b

tüzelés módja

2/c

külső állapota

4/c

a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata

2/d

tömörsége

(az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)

2/e

belső állapota

 

2/f

kitorkollásának helyzete

5.

Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges

2/g

tartozékainak állapota

5/a

a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)

2/h

falvastagsága, utólag megvésték

3.

Nem megfelelő az összekötő elem

5/b

az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt

3/a

ellenőrzési, tisztítási feltétele

5/c

a külső nyílászárók tömítettsége miatt

3/b

járatának szabad keresztmetszete

5/d

légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt

3/c

állapota

3/d

tömörsége

6.

Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn


ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE
A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter

1.

2.

3.

4.

Jelentése

E

Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.

K

Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4 096 cm2 járat keresztmetszetig.

N

Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.

G

Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

 

N

Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

T

Tartalék égéstermék-elvezető.

 

 

H

Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

T

Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

 

S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

 

 

 

G

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A mennyiségi egység a munkaráfordítás (mf), a munkaráfordítás egységára az elláttatásért felelős önkormányzat által meghatározott összeg.
A fizetendő díj a munkaráfordítás és a munkaráfordítás egységárának szorzata.

3. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez21


3K86390O_0

Közszolgáltató:

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL

A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.

Azonosítók:

Sorszám:

Az ingatlan címe, helység: közterület:

hsz: lh: em: ajtó:

Tulajdonos neve:

tel:

Címe, irsz: helység: közterület:

hsz: lh: em: ajtó:

Megrendelő neve:

tel:

Címe, irsz: helység: közterület:

hsz: lh: em: ajtó:

Az ingatlan jellege: Helyrajzi szám: Tengerszint feletti magasság: Égéstermék-elvezetők db száma:

A megrendelt műszaki vizsgálat célja:

MŰSZAKI ADATOK

csoport számjelzése

 

 

 

 

 

járat számjelzése

 

 

 

 

 

Tüzelőberendezés

Tüzelőanyag: szén (S), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb: (E)

 

 

 

 

 

Jellege / db szám

 

 

 

 

 

Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx

 

 

 

 

 

Gyártmánya

 

 

 

 

 

Típusa

 

 

 

 

 

Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)

 

 

 

 

 

Füstcsonk mérete (cm)

 

 

 

 

 

Telepítési helyisége

 

 

 

 

 

Összekötő elem, levegő-bevezető

„Cső- a csőben” (C) vagy szétválasztott (S) rendszer

 

 

 

 

 

Összekötő elem

Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)

 

 

 

 

 

Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)

 

 

 

 

 

Iránytörései (X°/db)

 

 

 

 

 

Összekötő elem / külső burkolat anyaga

 

 

 

 

 

Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)

 

 

 

 

Levegő-bevezető

Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)

 

 

 

 

 

Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)

 

 

 

 

 

Iránytörései (X°/db)

 

 

 

 

 

Levegő bevezető / külső burkolat anyaga

 

 

 

 

 

Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)

 

 

 

 

 

Égéstermék-elvezető

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése

 

 

 

 

 

Gyártmánya

 

 

 

 

 

Típusa

 

 

 

 

 

Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O)

 

 

 

 

 

Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai

 

 

 

 

 

Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai

 

 

 

 

 

Alsó tisztítónyílásának helyisége

 

 

 

 

 

Járatának mérete (-i) (cm)

 

 

 

 

 

Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)

 

 

 

 

 

Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)

 

 

 

 

 

Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)

 

 

 

 

 

A járatának iránytörései (X°/db)

 

 

 

 

 

A járatának / külső burkolatának anyaga

 

 

 

 

 

Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)

 

 

 

 

 

Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) – nem (N) / van (V) – nincs (N)

 

 

 

 

 

Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) – nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) – nem (N)

 

 

 

 

 

Sorszám:

A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok

A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)

 

 

 

 

 

A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt.

Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben.

Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!

 

 

 

 

 

Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).

 

 

 

 

 

Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):

Tetőalaprajz vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:

Oklevélszáma:

Dátum: év, hó, nap.

Aláírása:

ph

Megrendelő vagy megbízott neve:

A vizsgálatot végző szakmunkás neve:

Aláírása:

Aláírása:


A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és
az elláttatásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. Melléklete szerint:
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata.
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata.
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat.
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:
[kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:
vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: …...........(E1)................ (E2) ................ (E3).

HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása:

1.

Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

1/a

tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,

1/b

nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,

1/c

az égéstermék-elvezető állékonyságot veszélyeztető állapota,

1/d

ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

1/e

szilárd-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül E–F tűzvédelmi osztályú építőanyag vagy építményszerkezet jelenléte esetén a szikrafogó hiánya,

1/f

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve,

1/g

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el,

1/h

nem megfelelően rögzített összekötő elem,

1/i

a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása.

Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél év) szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]

Hibakód

Hiba leírása

Hibakód

Hiba leírása

2.

Nem megfelelő az égéstermék-elvezető

4.

Nem megfelelő a tüzelőberendezés

2/a

tisztítási, ellenőrzési feltétele

4/a

külső állapota

2/b

járatának szabad keresztmetszete

4/b

tüzelés módja

2/c

külső állapota

4/c

a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata

2/d

tömörsége

(az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)

2/e

belső állapota

 

2/f

kitorkollásának helyzete

5.

Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges

2/g

tartozékainak állapota

5/a

a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)

2/h

falvastagsága, utólag megvésték

3.

Nem megfelelő az összekötő elem

5/b

az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt

3/a

ellenőrzési, tisztítási feltétele

5/c

a külső nyílászárók tömítettsége miatt

3/b

járatának szabad keresztmetszete

5/d

légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt

3/c

állapota

3/d

tömörsége

6.

Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőnA KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter

1.

2.

3.

4.

Jelentése

E

Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.

K

Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4 096 cm2 járat keresztmetszetig.

N

Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.

G

Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

 

N

Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

T

Tartalék égéstermék-elvezető.

 

 

H

Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

T

Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

 

S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

 

 

 

G

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A mennyiségi egység a munkaráfordítás (mf), a munkaráfordítás egységára az elláttatásért felelős önkormányzat által meghatározott összeg.
A fizetendő díj a munkaráfordítás és a munkaráfordítás egységárának szorzata.

4. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethezKÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT

a közszolgáltatónak közszolgáltatás keretében elvégzett, a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatról

Tartalmi követelményei

sorszám:
A közszolgáltató megnevezése, címe, elérhetősége:

A terven szereplő adatok:
Építtető:
Építkezés helye (hrsz):
Tervező neve, címe:
A tervezett, illetve a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetők száma (db):

Észrevételek, javaslatok
1.    A választott égéstermék elvezetők típusa
2.    Járat összekötő elem keresztmetszete
3.    Alsó és felső tisztítási, illetve ellenőrzési lehetőség kialakítása, megközelíthetősége
4.    Az égéstermék-elvezető tető feletti kialakítása, kitorkollás helyzete
5.    Az égéstermék-elvezető tető feletti, illetve hatásos magassága, védőtávolságok
6.    Meglévő épületek és égéstermék-elvezetők, és a tervezett épület és égéstermék-elvezetők kölcsönhatása
7.    Égéstermék-elvezető járatának nyomvonala
8.    Tartalékfűtés megoldása
9.    Egyéb
10.    A bemutatott terv kéményseprő-ipari szempontból:

megfelel

módosítva megfelel

nem felel meg


Kelt:........................................., …...............év, …..................................hónap, …..............nap.

Vizsgálatot végző neve, aláírása, mesterlevél száma
Átvevő neve, aláírása
P.H.

5. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez


ADATKÖZLŐ

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. § (1) bekezdésében előírt tűzvédelmi hatósági nyilvántartáshoz

2K27689_0

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ

Neve:

Címe:

Elérhetőségei:

KÉPVISELETET ELLÁTÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAI

Neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme

A TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRA JOGOSULT VAGY KÉPVISELŐJE ADATAI

Telefonszáma:

 

Elektronikus levélcíme:

 

Székhelye:

 

Telephelye:

 

KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJA

Megkezdés időpontja

 

Befejezés időpontja:

 

ELLÁTOTT TERÜLET

Települések száma a helyi rendelet alapján csatolt lista szerint

dbKelt:…………………………., …………év ………………………hó, ……….nap


P.H.

………………………………………….
aláírás

6. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez


STATISZTIKAI ADATLAP ….....................évre
2K27690_0

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁST ELLÁTÓ

neve:

 

címe:

 

Elérhetőségei:

 

KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETE

ellátási területe:

 

ellátott települések száma:

 

LÉTSZÁMADATOK

alkalmazottak száma:

 

kéményseprő szakmunkások száma:

 

kéményseprőmesterek száma:

 

betanított kéményseprők száma:

 

szakirányú felsőfokú végzettségűek száma:

 

Az ellenőrzéssel, tisztítással, műszaki felülvizsgálattal ellátott égéstermék-elvezetők száma a Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő alábbi betűjelek szerinti bontásban:

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető

ENHS

 

db

ENTS

 

db

EZHS

 

db

EZTS

 

db

KNHS

 

db

KNTS

 

db

KZHS

 

db

KZTS

 

db

 

fm

 

fm

 

fm

 

fm

NNHS

 

db

NNTS

 

db

NZHS

 

db

NZTS

 

db

 

fm

 

fm

 

fm

 

fm

GNHS

 

db

 

 

 

GZHS

 

db

GZTS

 

db

 

szint

 

szint

 

szint

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető

ENHG

 

db

ENTG

 

db

EZHG

 

db

EZTG

 

db

KNHG

 

db

KNTG

 

db

KZHG

 

db

KZTG

 

db

 

fm

 

fm

 

fm

 

fm

NNHG

 

db

NNTG

 

db

NZHG

 

db

NZTG

 

db

 

fm

 

fm

 

fm

 

fm

GNHG

 

db

 

 

 

GZHG

 

db

GZTG

 

db

 

szint

 

szint

 

szint

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető

ET

 

db

KT

 

db

NT

 

db

GT

 

db

 

fm

 

fm

 

szint

CO ellenőrzések és mérések

száma

átlag ppm

 

száma

átlag ppm

11 - 60 kWth:

db

ppm

60 – 140 (500) kWth

db

ppm

0-500 ppm között:

db

ppm

0-500 ppm között:

db

ppm

500-1000 ppm között:

db

ppm

500-1000 ppm között:

db

ppm

1000 ppm felett:

db

ppm

1000 ppm felett:

db

ppm

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése:

ellenőrzött helyek száma

db

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat száma

db

Az égéstermék-elvezetéssel kapcsolatos tűzesetek, balesetek, halálesetek száma:

tűzesetek:

db

- ebből személyi sérüléssel járó esetek:

db

sérültek:

- ebből halálesetek:

db

halottak:

CO mérgezéses esetek:

db

- nem megfelelő levegő utánpótlás okozta:

db

sérültek:

halottak:

- tüzelőberendezés állapota okozta:

db

sérültek:

halottak:

- égéstermék-elvezető hibája okozta:

db

sérültek:

halottak:

- külső hatás okozta:

db

sérültek:

halottak:

- ebből halálesetek:

db

 

 

 

 


Kelt:…………………………., …………év ………………………hó, ……….nap

P.H.

kitöltésért felelős neve:

 

aláírása:

 

közszolg. képviselőjének neve:

 

aláírása:

 

7. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez


1.    Egyedi égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés díját az alábbiak szerint kell meghatározni.

ahol
Etm    : ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás munkaráfordítása,
Mfm    : műszaki felülvizsgálat munkaráfordítása,
ÉCO    : égéstermék CO paraméter ellenőrzésének munkaráfordítása [csak a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben],
tg11    : az égéstermék-elvezetőre kötött 11 kWth feletti névleges bemenő hőteljesítményű gáztüzelő-berendezés (gáztüzelő-berendezések) száma,
gy    : ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás évenkénti gyakorisága, ami az időlegesen használt ingatlanok esetében 1/4,
Öm    : összekötő elem munkaráfordítása,
b    : bekötések száma, az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötés számával csökkentve, ahol egyedi és gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a közösített összekötőelemmel bekötött tüzelőberendezések egy bekötésnek számítanak,
EFt    : az ellátásért felelős önkormányzat által a Korm. rendelet elvei alapján a munkaráfordításra meghatározott összeg.

2.    Gyűjtőjellegű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy szintre jutó díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

ahol
sz    : szintek száma, ahol szintnek kell tekinteni az azonos szinten lévő önálló rendeltetési egységeket is, ha azokat azonos égéstermék-elvezető szolgálja ki.

3.    Központi és nagy járat-keresztmetszetű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy folyóméterre jutó díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

ahol
hé    : az égéstermék-elvezető hossza egész számra kerekítve, méterben,
hö    : az összekötőelem hossza egész számra kerekítve, méterben,

4.    Levegő utánpótlás ellenőrzésének díját önálló rendeltetési egységenként az alábbi képlettel kell meghatározni.

ahol
Lm    : levegő utánpótlás munkaráfordítása,
l    : önálló légtér-összeköttetések száma az önálló rendeltetési egységben.

5.    Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

ahol
MBm    : műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési munkaráfordítása.

8. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez22

Közszolgáltató:

TANÚSÍTVÁNY

SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉS

Azonosító:

Ingatlan címe:

Tulajdonos neve:

 

Használó neve:

 

Értesítési címe:

 

Értesítési címe:

 

Szén-monoxid-érzékelő berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helyiségek száma:

A szén-monoxid-érzékelő berendezés
megléte. Igen (I) / Nem (N)

 

 

 

 

A szén-monoxid-érzékelő berendezés helye, helyisége (kazánház, szoba, közlekedő, konyha, stb.).

 

 

 

 

A tesztelés alapján a működőképesség megfelelő.
Igen (I) / Nem (N)

 

 

 

 

A szavatossági idő, a működőképesség határideje lejárt. Igen (I) / Nem (N)

 

 

 

 

Szükséges intézkedések leírása:Fentieket tudomásul vettem.

Munkát igazoló

Ellenőrzést végző:

neve:

neve:

aláírása:

aláírása:

jogcíme: tulajdonos, használó, képviselő, egyéb…………………..


Dátum: 20….…év………....hó……nap

1

A rendeletet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2016. június 17. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 19. § (3)–(6) bekezdését.

2

A 3. § (1) bekezdés d) pontját az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § (1a) bekezdését az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 3. § (3) bekezdése a 25/2014. (III. 21.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdése az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (6) bekezdését az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A 3. § (7) bekezdését az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

8

A 3/A. §-t az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

9

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (6a) bekezdését az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 5. § (7) bekezdése az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdését az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 7. §-a iktatta be.

13

A 8. § (1) bekezdése az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (1a) bekezdését az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 8. § (5) bekezdése az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 8. § (7) bekezdését az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 10/A. §-t az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 9. §-a iktatta be.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 10. §-a iktatta be.

19

Az 1. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 2. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 12. §-ával megállapított, a 82/2013. (XII. 31.) BM rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 3. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 13. §-ával megállapított, a 82/2013. (XII. 31.) BM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 8. mellékletet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelet 14. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére