• Tartalom

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet

az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról1

2017.01.01.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen: az anyakönyvi szolgáltató rendszer, a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási hivatalaik, kiemelten az okmányirodák, a helyi önkormányzatok és a külképviseletek informatikai eszközei, valamint a választási célú dedikált informatikai eszközök.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai lebonyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban: OEVI), valamint azok a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI), amelyek illetékessége több mint öt szavazókörre terjed ki, az informatikai rendszert az okmányhálózat infrastrukturális hátterének igénybevételével érik el.

(2) Azok a HVI-k, amelyek illetékessége legfeljebb öt szavazókörre terjed ki, az informatikai rendszert az anyakönyvi szolgáltató rendszer infrastrukturális hátterének igénybevételével érhetik el. Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének javaslatára – a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnöke a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését.

(3) Indokolt esetben – a TVI vezetőjének javaslatára – az NVI elnöke az ötnél több szavazókörrel rendelkező HVI esetében is engedélyezheti az anyakönyvi szolgáltató rendszer, illetve az ötnél kevesebb szavazókörrel rendelkező HVI esetében is engedélyezheti az okmányhálózat használatát.

4. § (1) Az informatikai rendszert kell használni

a) a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

b) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

c) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,

d) az értesítők elkészítéséhez,

e) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

f) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartásához,

g) az ajánlóívek elkészítéséhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

h) a jelölt fényképének, nemzetiségi nevének, a jelölő szervezet jelképének, valamint nemzetiségi nevének kezeléséhez,

i) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

j) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok átvételével, elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

k) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri névjegyzékek, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékeinek kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

l) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

m) a választási visszaélések valószínűségét jelző rendszer működtetéséhez,

n) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

o) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

p) a választási eredmény megállapításának támogatásához.

(2) Az országgyűlési képviselők választásán az (1) bekezdésben foglaltakon túl az informatikai rendszert kell használni

a) a levélben szavazók névjegyzékének összeállításához és továbbvezetéséhez,

b) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

5. § Az NVI a hatáskörébe tartozó szavazatszámlálást megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A választási eredmény országosan összesített adatai

6. § A választási eredmény országosan összesített adatai az országgyűlési képviselők választásán:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a levélben szavazók névjegyzékében, a külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen, továbbá nemzetiségenként,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma, a levélben szavazó választópolgárok száma,

d) a szavazókörökben és a külképviseleteken leadott szavazatok száma,

e) a határidőben beérkezett szavazási iratok száma,

f) a szavazókörökben és a külképviseleteken leadott érvényes szavazatok és az érvénytelen szavazólapok száma,

g) a határidőben beérkezett szavazási iratok közül az érvényes és az érvénytelen szavazási iratok száma,

h) az érvényes szavazatok száma jelöltenként és listánként,

i) a megszerzett mandátumok száma listánként,

j) a mandátumot szerzett egyéni választókerületi jelöltek és listás jelöltek neve.

6/A. §2 (1) Az országgyűlési képviselők választásán az eredmény országosan összesített adatainak megállapítása során az érvénytelen szavazólapok számának megállapításakor – a levélben szavazás szavazólapjai kivételével – külön kell összesíteni

a) a hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott és

b) a más ok miatt

érvénytelen szavazólapokra vonatkozó adatokat.

(2) A hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapok számát a rendkívüli események jegyzőkönyvében rögzített adatok alapján, a más ok miatt érvénytelen szavazólapok számát a szavazóköri jegyzőkönyvek adatai alapján kell összesíteni.

7. §3 (1) A választási eredmény országosan összesített adatai az Európai Parlament tagjainak választásán:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma összesen,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,

d) a szavazókörökben és a külképviseleteken leadott szavazatok száma,

e) a szavazókörökben és a külképviseleteken leadott érvényes szavazatok és az érvénytelen szavazólapok száma,

f) az érvényes szavazatok száma összesen, továbbá listánként,

g) a megszerzett mandátumok száma listánként és

h) a mandátumot szerzett jelöltek neve.

(2) Az Európai Parlament tagjainak választásán a választási eredmény országosan összesített adatainak megállapítása során az érvénytelen szavazólapok számának megállapításakor külön kell összesíteni

a) a hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott és

b) a más ok miatt

érvénytelen szavazólapokra vonatkozó adatokat.

4/A. 4 A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatai

7/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a választási feladatok ellátása érdekében a TVI, az OEVI, valamint a HVI vezetője számára biztosítja

a)5 a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére rendelkezésre bocsátja

a) az okmányhálózat kormányhivatalnál való elérését,

b) az okmányhálózat kormányhivatalnál való eléréséhez szükséges informatikai eszközöket,

c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint

d) biztosítja az a)–c) pontokban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti eszközök körének meghatározását az NVI és a kormányhivatal a szavazás napját megelőző hatvanadik napig írásos megállapodásban rögzíti.

(4)6 A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,

b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) ajánlóívek nyomtatása,

b) ajánlások ellenőrzése,

c) az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,

d) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,

e) a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérők jegyzékének kinyomtatása,

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

g) a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása,

h) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(7) A kormányhivatal munkájának tervezhetősége érdekében az NVI elnöke legkésőbb a választás kitűzését követő ötödik napon utasítást ad ki a többi választási iroda részére arról, hogy a kormányhivataltól mely szolgáltatások vehetők igénybe. Az NVI elnöke utasítását haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak és a választójogi és népszavazási szabályozásért felelős miniszternek.

(8) A választási iroda vezetője az NVI elnökének utasítása alapján legkésőbb a választás kitűzését követő tizedik napon tájékoztatja az NVI elnökét az okmányhálózat kormányhivatalnál történő igénybe vétele iránti szándékáról, az igénybe venni kívánt szolgáltatásokról. Az NVI elnöke haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt és a választójogi és népszavazási szabályozásért felelős minisztert a kormányhivataltól igénybe venni kívánt szolgáltatásokról.

(9) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a fővárosi és megyei kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

II. Fejezet

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8. § Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) továbbítja a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket,

b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

c)7 a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntését a kérelmező lakcímére is megküldi.

(2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

b) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

c) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ca) az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

cb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,

d) megszervezi a mozgóurnás szavazást,

e) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

f) a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,

g) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, elhelyezi bennük a napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához szükséges jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

h) felvezeti a jegyzőkönyvekre a szavazóköri azonosítót és a szavazókörök egyéb azonosító adatait,

i) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

j) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,

k) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,

l) gondoskodik a megfelelő szavazóhelyiség és a szavazáshoz szükséges egyéb technikai feltételek biztosításáról, a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről.

(3) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a)8 a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének nyomtatásával megbízhatja a TVI-t, amely a feladatot a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve annak járási hivatala útján is elláthatja; a nyomtatás megtörténtéről haladéktalanul értesíteni kell az NVI-t,

b) a kinyomtatott névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

10. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c)9 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

f) a HVI vezetőjének utasítása szerint telefonon, telefaxon azonnal továbbítja a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a HVI-hez,

g) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá

h) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján a szavazás napján beérkező mozgóurna iránti igényeket,

c) fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

d) fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait; amennyiben adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t,

e) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat,

f) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya szolgál); a HVI a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. § A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattárazza,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait legkésőbb a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – nap 11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez,

d) a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

8. A helyi választási iroda további feladatai az országgyűlési képviselők választásán

12. § (1) A HVI a szavazást megelőzően előkészíti az SZSZB tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükről,

(2) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: Njr.) 1. mellékletének 1. pontjában meghatározott település HVI-je a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

(2a)10 Ha a szavazatszámláló bizottság az átjelentkezéssel szavazó választópolgár részére a Ve. 257. § (1b) bekezdése alapján csak egyéni választókerületi szavazólapot ad át, ennek tényét a jegyzőkönyvvezető a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékon feltünteti.

(3) A szavazás napján az egy szavazókörrel rendelkező település helyi választási bizottsága, továbbá a Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(4) A HVI a szavazás napján fogadja az SZSZB-től az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot.

(5) A HVI az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot legkésőbb a szavazást követő nap 11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez.

III. Fejezet

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

13. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,

b) ellátja a külképviseleti szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

c) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

d) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,

e) kinyomtatja és hitelesíti a külképviseleti névjegyzéket, ha azt az NVI elektronikus úton küldi meg.

(2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

14. § A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

b) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,

c) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet; annak első példányát, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani,

d) a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányát faxon vagy e-mailben azonnal továbbítja az NVI-hez,

e) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvet, továbbá a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást faxon vagy e-mailben azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

15. § A KÜVI

a) gondoskodik a lezárt urna NVI-hez szállításáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányának nyilvánosságát,

c) a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat megsemmisíti.

12. A külképviseleti választási iroda további feladatai az országgyűlési képviselők választásán

16. § (1) Az Njr. 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

(2) A KÜVI

a) ellátja a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

b) a külképviselet épületében a szavazást megelőző 15. naptól minden munkanapon, valamint a külképviseleti szavazás időtartama alatt külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

c) minden munkanap, valamint a külképviseleti szavazás napján a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

d) a leadott válaszborítékok számát naponta jelenti az NVI-nek,

e) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen történő őrzéséről,

f) gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról.

IV. Fejezet

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

17. § Az OEVI az informatikai rendszerben ellátja az adatfeldolgozási feladatokat.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

18. § Az OEVI gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét.

15. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját követően

19. § Az OEVI

a)11 az NVB döntésének előkészítéseként ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes rendszerben szereplő adatok azonosságát, és az ellenőrzés eredményéről jelentést tesz az NVB-nek, valamint

b) a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

16. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai az országgyűlési képviselők választásán

20. § (1) Az OEVI

a) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,

b) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

c) átveszi az ajánlóíveket, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a továbbiakban: OEVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

e) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ea) az ajánlóív eredeti-e,

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

ee) a választópolgár – a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,

f) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

g) az informatikai rendszerben regisztrálja az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az OEVB, bíróság jogerős döntését,

h) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,

i) előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja az OEVB megbízott tagjainak bejelentését,

j) ellenőrzi az OEVB megbízott tagjainak választójogát, gondoskodik az OEVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

k) nyilvánosságra hozza az OEVB tagjainak és az OEVI vezetőjének nevét, valamint az OEVB és az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,

l) segítséget nyújt az OEVB-nek a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását végző SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

m) ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

n) előterjeszti az OEVB részére az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

o) a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

21. § (1) Az OEVI az országgyűlési képviselők választásán

a) az OEVI székhelyén külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékainak leadására, amelyet folyamatosan felügyel,

b) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni

c) a leadott válaszborítékok számát az OEVI jelenti az NVI-nek.

(2) Az OEVI az országgyűlési képviselők választásán átveszi a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől a lezárt urnát.

22. § (1) Az OEVI az országgyűlési képviselők választásán

a) átveszi a HVI-től az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat,

b) az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat és a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint – legkésőbb a szavazást követő nap 19.00 óráig továbbítja az NVI-hez,

c) az OEVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz az OEVB-nek,

d) a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a listás szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz az NVI-nek,

e) gondoskodik a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör urnájának biztonságos őrzéséről,

f) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től,

g) megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését, átadja az SZSZB elnöke részére a lezárt urnát, valamint az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot,

h) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri jegyzőkönyveket haladéktalanul az OEVB rendelkezésére bocsátja, valamint feldolgozza,

i) az egyéni választókerületi választási eredményt az OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

j) a listás szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint, közvetlenül vagy a TVI-n keresztül – a szavazást követő nyolcadik nap 15.00 óráig továbbítja az NVI-hez,

k) az egyéni választókerületi választási eredményt megállapító jegyzőkönyv első példányát – a TVI vezetője által meghatározott rend szerint – a jogerőssé válását követően haladéktalanul továbbítja az NVI-hez,

l) előkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását.

(2) Az OEVI az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint, közvetlenül vagy a TVI-n keresztül – a szavazást követő nap 19.00 óráig továbbítja az NVI-hez.

V. Fejezet

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

23. § (1) A TVI

a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatását,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködésével látja el.

17. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

24. § A TVI

a) nyilvánosságra hozza a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,

b) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét,

c) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet,

d) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását,

e) tájékoztatja az OEVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

18. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

25. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

19. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

26. § A TVI – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint – közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek és az egyéb választási iratok szállításában.

VI. Fejezet

KÖZPONTI FELADATOK

20. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

27. § (1) Az NVI

a) gondoskodik a KÜVI és a TVI vezetőinek oktatásáról,

b) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

c) átveszi a jelölő szervezet, illetve a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

d) az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az NVB és a Kúria jogerős döntését az informatikai rendszerben rögzíti,

e) átveszi a jelölő szervezet jelképét, illetve a jelöltek fényképét tartalmazó JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

f) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelölő szervezetnek,

g)12 az f) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,

h) előkészíti a listák sorsolását,

i) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát,

j) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a választás eredményének számítógépes feldolgozásához szükséges azonosító kódrendszereket,

k) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

l) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,

m) gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

n) nyilvánosságra hozza az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,

o) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,

p) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a benyújtott kifogásokat, valamint a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyveket.

(2) Az NVI elnöke meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit.

21. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

28. § Az NVI

a) működteti a Választási Központot,

b) működteti a választási információs rendszert,

c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

d) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések adatait,

e) tájékoztatja az NVB-t a napközben történt rendkívüli eseményekről,

f) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

22. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

29. § (1) Az NVI

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a külképviseletekről érkező urnákat, gondoskodik azok őrzéséről,

c) fogadja a listás szavazás szavazóköri eredményét megállapító jegyzőkönyveket,

d) adatokat szolgáltat az NVB részére a választási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,

e) működteti a visszaélések valószínűségét jelző rendszert,

f) előkészíti a megbízólevelek átadását,

g) gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,

h) a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti,

i) a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

23. A Nemzeti Választási Iroda további feladatai az országgyűlési képviselők választásán

30. §13 Az NVI

a) az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a kitűzést követő harmincadik napig tájékoztatót küld a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásában nyilvántartott címére – az ukrajnai és szlovákiai címek kivételével – a választás időpontjáról és a választójog gyakorlásához szükséges tudnivalókról,

b) adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,

c) megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,

d) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,

e) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,

f) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását,

g) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,

h) fogadja a KÜVI-ktől a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat,

i) fogadja az OEVI-ktől az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait, valamint az OEVI-ben leadott – a levélben leadott szavazatokat tartalmazó – válaszborítékokat tartalmazó szállítóborítékokat,

j) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleten, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja az OEVI vezetőjének, vagy az általa megbízott tagjának,

k) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a g) és h) pont szerinti szavazási iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja,

l)14 a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés nélkül feladható.

24. A Nemzeti Választási Iroda további feladatai az Európai Parlament tagjainak választásán

31. § Az NVI

a) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

b) átveszi az ajánlóíveket, a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad, a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

c) ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az NVB-nek, ha a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

d) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

da) az ajánlóív eredeti-e,

db) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

dc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

dd) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

de) a polgár – a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e az Európai Parlament tagjainak választásán,

df) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát többször,

e) beszkenneli a külképviseleteken szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását, kivéve, ha az országgyűlési és az európai parlamenti választásra ugyanazon napon kerül sor,

f) a szavazás – az Európai Unió valamennyi tagállamában történő – befejezését követően folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

g)15

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § E rendelet az Európai Unió következő jogforrásaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 93/109/EK irányelve (1993. december 6.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

b) a Tanács 2013/1/EU irányelve (2012. december 20.) a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról.

33. § Az országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2–59. melléklet állapítja meg.

33/A. §16 (1) Az országgyűlési képviselők választásán használandó, a 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47. és 50. melléklet szerinti nyomtatványok kitöltése során az érvénytelen szavazólapok számára vonatkozó adatot az urnában lévő, hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapokra tekintet nélkül kell rögzíteni. Ha az urnában hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólap van, ennek tényét, valamint az ilyen szavazólapok számát a rendkívüli események jegyzőkönyvében kell rögzíteni.

(2) Az országgyűlési képviselők választásán használandó, a 44. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltése során az urnában és a beérkezett borítékokban lévő szavazólapok számára vonatkozó adatot a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak összesítésével – a hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapokra tekintet nélkül – kell rögzíteni.

(3) Az országgyűlési képviselők választásán használandó, az 50. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltése során az urnában és a beérkezett borítékokban lévő szavazólapok számára vonatkozó adatot a szavazóköri jegyzőkönyvek és a levélben leadott pártlistás szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv adatainak összesítésével – a hivatalos bélyegzőlenyomattal el nem látott érvénytelen szavazólapokra tekintet nélkül – kell rögzíteni.

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez17Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán
használandó nyomtatványok

1.

nyomtatvány megnevezése

előállítása

használata

központilag

helyben

a nyomtatvány használata kötelező

a nyomtatványban szereplő adatok megadása kötelező

2.

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására

 

X

X

 

3.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők választására

 

X

X

 

4.

Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész az országgyűlési képviselők választására

 

X

X

 

5.

Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a kijelölt szavazókörben
az országgyűlési képviselők választására

 

X

X

 

6.

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők választására

 

X

X

 

7.

Névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választására

 

X

X

 

8.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke
az Európai Parlament tagjainak választására

 

X

X

 

9.

Külképviseleti névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választására

 

X

X

 

10.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési választáson

 

X

X

 

11.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán

 

X

X

 

12.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak ugyanazon napon tartott választásán a magyar állampolgárok számára

 

X

X

 

13.

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről

 

X

X

 

14.

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz

 

 

 

X

15.

Kérelem a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez

 

 

 

X

16.

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához az országgyűlési képviselők választására

 

X

 

 

17.

Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásán (P1)

 

X

X

 

18.

Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán (A1)

 

X

X

 

19.

Ajánlóív igénylése nemzetiségi önkormányzat részére
az országgyűlési képviselők választásán (A2)

 

X

X

 

20.

Ajánlóív egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán

 

X

X

 

21.

Ajánlóív nemzetiségi lista részére az országgyűlési képviselők választásán

 

X

X

 

22.

Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán (E1)

 

X

X

 

23.

Országos lista bejelentése az országgyűlési képviselők választásán (L1)

 

X

X

 

24.

Országos lista jelöltjeinek adatai az országgyűlési képviselők választásán (L2)

 

X

X

 

25.

Országos lista jelöltjének adatjavítása, kiesése az országgyűlési képviselők választásán (L3)

 

X

X

 

26.

Országos lista jelöltjének személyi lapja az országgyűlési képviselők választásán (SZ1)

 

X

X

 

27.

Jelölő szervezet bejelentése az Európai Parlament tagjainak választásán (P2)

 

X

X

 

28.

Ajánlóív igénylése az Európai Parlament tagjainak választásán (A3)

 

X

X

 

29.

Ajánlóív az Európai Parlament tagjainak választásán

 

X

X

 

30.

Lista bejelentése az Európai Parlament tagjainak választásán (L4)

 

X

X

 

31.

Jelöltek adatai az Európai Parlament tagjainak választásán (L5)

 

X

X

 

32.

Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése az Európai Parlament tagjainak választásán (L6)

 

X

X

 

33.

Jelölt személyi lapja az Európai Parlament tagjainak választásán (SZ2)

 

X

X

 

34.

Uniós állampolgár jelölt személyi lapja az Európai Parlament tagjainak választásán (SZ3)

 

X

X

 

35.

Ellenőrző lap

X

 

X

 

36.

Visszautasítottak jegyzéke

X

 

X

 

37.

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

X

 

X

 

38.

Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

X

 

 

X

39.

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz

X

 

X

 

40.

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

41.

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

42.

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör névjegyzéki adatairól az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

43.

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

44.

Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

45.

Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

46.

Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

47.

Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

48.

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

49.

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazatok és az átjelentkezéssel leadott szavazatok beérkezéséről és továbbításáról az országgyűlési képviselők választásán, valamint az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán

X

 

X

 

50.

Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán

X

 

X

 

51.

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről

X

 

X

 

52.

Szavazóköri jegyzőkönyv az Európai Parlament tagjainak választásán

X

 

X

 

53.

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazatok beérkezéséről az Európai Parlament tagjainak választásán

X

 

X

 

54.

Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról az Európai Parlament tagjainak választásán

X

 

X

 

55.

Jegyzőkönyv a választás eredményéről az Európai Parlament tagjainak választásán

X

 

X

 

56.

Szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán

X

 

X

 

57.

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör névjegyzéki adatairól az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán

X

 

X

 

58.

Szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán

X

 

X

 

59.

Jegyzőkönyv a választás eredményéről az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán

X

 

X

 

60.

Névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

X

X

 

61.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

X

X

 

62.

Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

X

X

 

63.

Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

X

X

 

64.

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

X

X

 

65.

Összesítő lap az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

X

X

 

66.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

X

X

 

67.

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör névjegyzéki adatairól az országgyűlési képviselők időközi választásán

X

 

X”

 

68.

Szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők időközi választásán

X

 

X

 

2–59. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez18

60. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez19


Névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
    NÉVJEGYZÉK    1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

4K13566_0

sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(A névjegyzék utolsó oldalán:)
4K13566_1

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

AE

61. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez20


Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők időközi választásán
    MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE    1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
4K13567_0

Sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

9.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)


* Csak a jegyzék első oldalán

62. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez21


Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész
az országgyűlési képviselők időközi választásán
    NÉVJEGYZÉK – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK    1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

4K13568_0

sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(A névjegyzék utolsó oldalán:)
4K13568_1

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

BOE* Csak a névjegyzék első oldalán

63. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez22


Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke
az országgyűlési képviselők időközi választásán
    MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE    1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
4K13569_0

Sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

9.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)


* Csak a jegyzék első oldalán

64. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez23


Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
    KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK    1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(KÜLKÉPVISELET)
((szavazóhelyiség címe))*

4K13570_0

sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)**

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(OEVK)

(A névjegyzék utolsó oldalán:)
4K13570_1

a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen

 

 

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:

 

 

* Csak a névjegyzék első oldalán
** Csak ha egy napon több országgyűlési időközi választásra kerül sor.

65. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez24


Összesítő lap az országgyűlési képviselők időközi választásán

A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok

4K13571_0

1.

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

 

 

2.

A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylők jegyzékében lévő választópolgárok száma:

 

 

3.

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

AE

4.

A szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok száma:

(aláírások száma a névjegyzéken)

 

 

5.

Mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)

 

 

6.

A szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen (=4+5)

 

FE


Átjelentkezett választópolgárok*

4K13571_1

7.

A névjegyzék zárásakor az átjelentkezettek névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma

 

 

8.

A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévők száma

 

 

9.

Az átjelentkezettek névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplők száma összesen

 

BOE

10.

A szavazóhelyiségben megjelent, átjelentkezéssel szavazó választópolgárok száma: (aláírások száma az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében)

 

 

11.

Mozgóurnával szavazó átjelentkezett választópolgárok száma:

(a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és pótlapjain lévő aláírások száma)

 

 

12.

Az átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen (= 10 + 11)

 

GE


A választókerületből külképviseleti névjegyzékben szereplő és átjelentkezett választópolgárok**

4K13571_2

7.

Átjelentkezett választópolgárok száma

 

BE

8.

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma

 

C

9.

A választópolgárok száma összesen

 

EE
* Csak egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
** Csak a külképviseleten és átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörben

66. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez25


Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők időközi választásán
ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(név)
(születési név)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők időközi választásán
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében ………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú szavazókörben
szerepel a szavazóköri névjegyzékben.
A szavazóhelyiség címe:    
A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.
Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
A. lakcímigazolvány és    - személyazonosító igazolvány vagy
    - útlevél vagy
    - vezetői engedély
vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de a választókerület területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
•    a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
•    ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
•    a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
•    akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.


Helyi Választási Iroda

67. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez26


Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör
névjegyzéki adatairól az országgyűlési képviselők időközi választásán

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA

 

A

SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR NÉVJEGYZÉKI ADATAIRÓL
4K13574_1

 

 

A szavazatszámláló bizottság állítja ki
két példányban!

FŐVÁROSI / MEGYEI

 

 

 

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

 

Ez a számú példány.

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEPÜLÉSNÉV

 

 

 

 

 

szavazókör

 

Készült:

 

év

 

 

napján

 

település

alábbi helyen lévő helyiségében:

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
A szavazóhelyiség nyitása ⎕⎕.⎕⎕ órakor történt.

Az elsőként szavazó választópolgár

 

 

 

………………………………………….

………………………………………….

 

neve

aláírása


A szavazás ⎕⎕.⎕⎕ órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.
A szavazatot tartalmazó, lezárt urnák száma:    ⎕
Rontott szavazólapok száma: ⎕⎕
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: ⎕⎕
A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.

4K13574_3

B

 

 

 

 

 

 

számú szavazókör

 

TELEPÜLÉSNÉV

 

Azonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

Átjelentkezett választópolgárok száma

 

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma

 

A választópolgárok száma összesen

 

A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma

AE

 

BE

 

C

 

EE

 

FE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Összesítő lap felhasználásával kell kitölteni!
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
4K13574_5

NÉV

Aláírás

a szavazás megkezdésekor

Aláírás

a szavazás befejezésekor

Aláírás

a jegyzőkönyv átvételéről

…………………

elnök

 

 

…………………

elnökhelyettes

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

jegyzőkönyvvezető

 

 

p.h.

68. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez27


Szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
az országgyűlési képviselők időközi választásán

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA

 

A

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN
4K13576_1

 

 

A szavazatszámláló bizottság állítja ki
két példányban!

FŐVÁROS / MEGYE

 

 

 

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

 

Ez a számú példány.

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEPÜLÉSNÉV

 

 

 

 

 

számú szavazókör

 


4K13576_2

Készült

 

év

 

 

napján

 

település

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
A szavazóhelyiség nyitása ⎕⎕.⎕⎕ órakor történt.

Az elsőként szavazó választópolgár

 

 

 

………………………………………….

………………………………………….

 

neve

aláírása

A szavazás ⎕⎕.⎕⎕ órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.
A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.    ⎕ igen    ⎕ nem
Rontott szavazólapok száma: ⎕⎕
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: ⎕⎕
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat ⎕⎕ alkalommal számolta meg.
A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak kell átadni.

B

EGYÉNI

 

 

 

 

 

számú szavazókör

 

TELEPÜLÉSNÉV

 

Azonosító:

EJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

AE

FE

 

 

Átjelentkezett választópolgárok

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma

BOE

GE

 

 

A szavazás eredménye

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül)

Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet: + /hiányzó: -)

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KE

LE

ME

NE

 

 

 

 

Figyelem!
a)    Az AE, FE, BOE és GE rovatokat az Összesítő lap felhasználásával kell kitölteni!
b)    Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE – FE rovat)
c)    A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE rovat)
A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!

 

 

 

 

 

számú szavazókör

C

TELEPÜLÉSNÉV

 

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT
4K13576_10

 

a jelölt neve, azonosítója

Érvényes szavazat

 

a jelölt neve, azonosítója

Érvényes szavazat

1

...............................................................

 

16

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

................................................

 

17

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

................................................

 

18

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

................................................

 

19

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

................................................

 

20

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

................................................

 

21

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

................................................

 

22

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

................................................

 

23

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

................................................

 

24

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

................................................

 

25

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

................................................

 

26

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

................................................

 

27

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

................................................

 

28

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

................................................

 

29

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

................................................

 

30

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-15 összesen: …………………

16-30 összesen: …………………

Érvényes szavazatok száma összesen (1-30): …………………

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal!


4K13576_11

D

 

 

 

 

 

 

számú szavazókör

 

TELEPÜLÉSNÉV

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

NÉV

Aláírás

a szavazás megkezdésekor

Aláírás

a szavazatszámláláskor

Aláírás

a jegyzőkönyv átvételéről

…………………

elnök

 

 

…………………

elnökhelyettes

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

 

 

 

…………………

jegyzőkönyvvezető

 

 

p.h.
1

A rendeletet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 30. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 4. napjával.

2

A 6/A. §-t a 25/2014. (III. 21.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 7. § a 26/2014. (IV. 14.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4/A. alcímet (7/A. §) a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 11. §-a iktatta be.

5

A 7/A. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 7/A. § (4) bekezdése a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdés c) pontját a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelet 3. §-a iktatta be.

8

A 9. § (3) bekezdés a) pontja a 28/2016. (XII. 27.) IM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 31/2014. (V. 5.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 12. § (2a) bekezdését a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelet 4. §-a iktatta be.

11

A 19. § a) pontja a 26/2014. (IV. 14.) KIM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 27. § (1) bekezdés g) pontja a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 12. §-a iktatta be.

13

A 30. § a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 30. § l) pontját a 4/2014. (I. 27.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 31. § g) pontját a 26/2014. (IV. 14.) KIM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 33/A. §-t a 25/2014. (III. 21.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

19

A 60. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 61. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 62. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 63. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 64. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 65. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 66. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 67. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 68. mellékletet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére